IKD i3 Laborategia berrikuntza proiektuen deialdia

1. Deialdiaren justifikazioa

UPV/EHUk bere hezkuntza eredua onartu zuen IKD izenekoa, 2010ean, Europak martxan jarri zuenean goi mailako hezkuntza politika bateratua. Orduz geroztik, hainbat erakunde programa sortu ditu metodologia aktiboak eta berritzaileak sustatzeko, hezkuntza berrikuntzarako taldeei (oinarrizkoak eta aurreratuak) laguntzeko, bere irakasleen garapena bultzatzeko, irakats lana ebaluatzeko eta bere ikastegiak nahiz tituluak akreditatzeko. Horretarako sortu dira kudeaketa tresnak eta laguntza eta orientazio materialak, eta ahalegin handia egin da hori dena batera eraikitzeko.

Hamar urte geroago, aldatu egin dira bai unibertsitatearen dinamika bera bai kanpoko testuingurua. Erreferentzia esparru garrantzitsuak agertu dira: hala nola Nazio Batuen 2030 Agenda, Garapen Iraunkorrerako 17 helburu (GIH) eta 169 xede ezartzen dituena edo Europar Batasunaren Goi Mailako Hezkuntzarako Agenda Berritua, honako desafio hauek nabarmentzen dituena:

 1. Aurre egitea gaitasunen garapenean dauden arrakalei eta, batez ere, konplexuagoak direnetan sakontzea: ikustea nola egin diezaiokeen ekarpena ikerketak irakaskuntzari –gradukoa eta graduon­dokoa–, edo gaitasun konplexuak garatzea mundu aldakor baten ezaugarri den erresilientziarako.

 2. Goi mailako hezkuntza sistemak sortzea, integra­tzaileak eta konektatuak, aurre egiteko gero eta handiagoak diren gizarte desberdintasunei: siste­ma horietan sartzea sozio­ekonomikoki desaban­tailak dituzten kolektiboak, migratzaileak, hiriak eta eskualdeak garatzea, eztabaida publikoa sustatzea giza eskubideei eta gizarte gaiei buruz,...

 3. Goi mailako hezkuntza erakundeek berrikuntza bultza dezaten bermatzea: titulazioen garrantzia indartzea enplegagarritasunari begira, aurrera­pen zientifikoen transferentzia handitzea, dokto­rego programak fokalizatzea enplegu sektoreare­kin elkarrekintzan.

Hori horrela, UPV/EHUk lan ildo berriak definitu ditu UPV/EHUren 2018-2021 Plan Estrategikoan eta garapen iraunkorrerako 2030 EHUagendan. Gainera, UPV/EHUren Zeharkako Gaitasunen Katalogoa (2019) argitaratu da, zortzi gaitasun definitzen dituena UPV/EHUren titulu guztientzat:

 • Autonomia eta autoerregulazioa
 • Gizarte konpromisoa
 • Komunikazioa eta eleaniztasuna
 • Etika eta erantzukizun profesionala
 • Informazioaren kudeaketa eta herritartasun digitala
 • Berrikuntza eta ekintzailetza
 • Pentsamendu kritikoa
 • Talde lana

Analisi eta kontraste lan horrek, eta jadanik aipatutako premisek, UPV/EHUren hezkuntza eredua berrirakurtzera eraman gaituzte. Emaitza IKD i3 estrategia da (“i ber hiru”: ikaskuntza x ikerketa x iraunkortasuna), ikaskuntzaren, ikerketaren eta iraunkortasunaren arteko konbinazioaren gaitasun biderkatzailea adierazteko modu sinbolikoa.

IKD i3 estrategiaren xedea da hezkuntza berrikuntzaren hazkunde esponentziala lortzea tituluetan, inpaktu handiko curriculum prozesu eta produktu ineditoak ahalbidetuko dituena, Zeharkako Gaitasunen Katalogoko gaitasun konplexuak garatzeko, ikerketa irakaskuntzan txertatzeko eta garapen iraunkorrerako helburuak lortzeko bere ekarpena egiteko, EHUAgenda 2030eko hiru sektore-plangintzetako edozeinetan: Berdintasuna Campusa, Inklusio Campusa eta Planeta Campusa.  

Berrikuntzaren, Gizarte Konpromisoaren eta Kulturgintzaren arloko Errektoreordetzak, Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzuaren (SAE-HELAZ) bidez, berriro dei egiten die UPV/EHUko irakasle-ikertzaileei aktiboki parte har dezaten IKD i3 estrategiaren garapenean, IKD i3 Laborategia Berrikuntza Proiektuen bigarren deialdia plazaratuz, irakasle taldeak aktibatzeko. Talde horien eginkizuna izango da iraunkortasun erronkak tituluetan txertatzeko lanak zuzentzea, irakaskuntza-ikaskuntza estrategia aktibo eta kooperatiboen bidez, ikerketan oinarritutakoak, halako moldez, non egungo munduan etikoki eta eraginkorki aritzeko behar diren gaitasun konplexuak garatuko diren.

2. Deialdiaren helburuak

Los objetivos se concretan en los siguientes:

 • Impulsar la inserción curricular de iniciativas e itinerarios de innovación IKD i3 en las titulaciones de la UPV/EHU.

 • Reforzar y favorecer el potencial innovador de los equipos docentes, de manera que puedan articular nuevos proyectos coherentes e integrados dentro de las titulaciones.

 • Crear sinergias entre los equipos docentes dentro de las titulaciones de los centros o entre centros, con objeto de ir configurando itinerarios que favorezcan el desarrollo de competencias complejas y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 • Difundir y extender los resultados de la innovación educativa IKD i3 desde una perspectiva académica de la docencia (SoTL).

3. IKD i3 Laborategia berrikuntza proiektu motak

Las propuestas de proyecto han de realizarse desde la visión global de la titulación, de manera que con el tiempo se vaya desarrollando un itinerario que incluya los ODS y el desarrollo de competencias complejas, mediante metodologías innovadoras como las implementadas hasta la fecha (Método del Caso, Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos y Aprendizaje Cooperativo) e incorporando el Aprendizaje Basado en la Indagación (Inquiry Based Learning-IBL) o en la investigación (Research Based Learning-RBL).

Se trata de ir superando la innovación docente aislada y puntual para dar paso a una innovación estratégica, guiada por objetivos concretos y consensuados; viable, tanto en las acciones a incorporar como en los recursos a emplear; coordinada y escalonada en el tiempo, con impacto evaluable a medio y largo plazo sobre la mejora del aprendizaje del alumnado.

Las Comisiones de Calidad de los centros, o en su caso las Comisiones de Titulación, tienen un papel importante a la hora de definir los objetivos que se marcan para cada titulación en este contexto. Dichos objetivos podrán alcanzarse a diferentes niveles, dependiendo del tipo de implicación y campo de aplicación que se planteen en los proyectos que concurran a esta convocatoria.

La visión global de titulación a la que se hace referencia, persigue promover la coordinación entre los equipos de innovación de los centros y titulaciones. El objetivo de esta convocatoria es impulsar la configuración de un único itinerario curricular en cada titulación, en el cual tengan cabida todos los proyectos que se estimen apropiados para su materialización bajo una dirección colegiada formada por los coordinadores o coordinadoras de dichos proyectos y de la titulación.

Se presentan diversos prototipos de carácter orientativo, que no pretenden limitar las posibilidades de las propuestas sino ayudar a visualizar formas concretas de operar en la práctica (Tabla 1).

Tabla 1. Prototipos orientativos de los diferentes tipos de implicación y niveles de aplicación de los proyectos

Tabla 1. Prototipos orientativos de los diferentes tipos de implicación y niveles de aplicación de los proyectos

Prototipo 1: EREIN

Proyectos dirigidos a incorporar en el currículo temáticas relacionadas con uno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bien definido(s) en asignaturas de cursos iniciales. Las metodologías docentes deberán ser activas y transformadoras, es decir que produzcan cambios en la forma de pensar y sentir de nuestro alumnado y fomenten el desarrollo de una o varias competencias transversales

Tienen un carácter básico e introductorio pudiendo ser el punto de partida de un itinerario curricular. Las propuestas pueden consistir en el desarrollo de una propuesta inédita y original o basarse en la inserción de otras ya existentes (cursos online básicos) adaptado y gestionado por el equipo docente de la asignatura para lo cual estará previamente formado. Se priorizarán aquellas propuestas que vayan a llevarse a cabo en todos los grupos de docencia de la asignatura y que, por tanto, quedarán reflejadas en su guía docente.

Prototipo 2: ERNATU

Proyectos dirigidos a incorporar uno o varios ODS mediante cambios metodológicos innovadores en escenarios de aprendizaje más complejos para favorecer el desarrollo de una o varias competencias transversales.

Se trata de implementar la orientación IKD i3 en al menos el 30% de los créditos de al menos una asignatura, aplicando, por ejemplo, la metodología IBL o RBL en torno a un reto relacionado con el desarrollo sostenible. En este prototipo tienen cabida iniciativas que impliquen a una asignatura o varias asignaturas estrechamente relacionadas que vayan a implementar acciones similares o coordinadas, aunque sean de diferentes titulaciones, siempre y cuando favorezcan la interrelación de alumnado y profesorado. Se priorizarán aquellas propuestas que vayan a llevarse a cabo en todos los grupos de docencia de la(s) asignatura(s) y que, por tanto, quedarán reflejadas en su(s) guía(s) docente(s).  

Prototipo 3: LORATU

Proyectos dirigidos a consolidar el desarrollo de competencias complejas y vinculadas a la investigación a través de un itinerario reconocible y escalonado en el tiempo en torno a retos relacionados con los ODS.

En este caso, los equipos docentes plantearán una innovación IKD i3, en una secuencia de asignaturas, introduciendo al menos tres situaciones de aprendizaje i3 a lo largo de la titulación. Se priorizarán aquellas propuestas que vayan a llevarse a cabo en todos los grupos de docencia de las asignaturas implicadas y que, por tanto, quedarán reflejadas en las correspondientes guías docentes.

Los equipos realizarán un análisis previo de la situación y definirán el itinerario curricular. Solamente se financiará un proyecto de este tipo por titulación. El equipo de trabajo deberá contar con la participación de la persona coordinadora de la titulación, o en caso contrario, con un compromiso de apoyo de la Comisión de Calidad del Centro o Comisión de la Titulación para desarrollar la propuesta.

Prototipo 4: UZTATU

Proyectos dirigidos a confirmar la inserción curricular plena de uno o varios ODS y un alto grado de desarrollo de una o varias competencias transversales en la etapa final del Grado o Master.

Los equipos docentes promoverán Prácticas Curriculares (PC), Trabajos Fin de Grado (TFG) y/o Trabajos Fin de Máster (TFM) orientados a retos relacionados con los ODS objeto del proyecto y a los que propondrán soluciones de forma uni-, multi- o transdisciplinar, con un enfoque RBL/IBL. Deberán aglutinar un mínimo de tantos TFGs/TFMs/PC como docentes conformen el equipo. Los TFG y TFM resultantes deberán presentarse al Congreso de Estudiantes de la UPV/EHU “Nuestros trabajos sirven para transformar el mundo”.

* Se trata de cursos on-line en ámbitos como la igualdad, la cooperación al desarrollo o la gestión medio-ambiental que se han ofertado de forma extracurricular hasta la fecha y que son susceptibles de ser adaptados dentro de una determinada asignatura.

Debido a que este enfoque de proyectos de Innovación IKD i3 Laborategia es de reciente implantación en la UPV/EHU, toda la información sobre la propia convocatoria, incluyendo algunos ejemplos de proyectos que pueden optar a la misma, glosario de términos y catálogo de cursos de temática relacionada con los ODS y su inserción curricular, está disponible en https://www.ehu.eus/es/web/sae-helaz/ikd-i3-berrikuntza-laborategiaren-proiektuak. Asimismo, se ha abierto un canal de comunicación para la atención a las consultas que puedan surgir, con sesiones de resolución de dudas en BBC (https://eu.bbcollab.com/guest/05eb020bd53a439da321b42c5096ea32) el día 24 de noviembre.

4. IKD i3 berrikuntza taldeek eta haien proposamenek bete beharreko baldintzak

Los requisitos exigibles a todos los equipos son los siguientes:

 • Los equipos deberán contar con al menos dos tercios del profesorado responsable de las asignaturas en las que incidirán sus proyectos. Además, podrán contar con otros miembros de otros colectivos (alumnado, personal de administración y servicios, profesionales externos, docentes de otras universidades u otros niveles educativos, etc.).

 • La persona coordinadora del equipo deberá ser profesorado contratado de forma que se garantice la vinculación con la Universidad por una duración no inferior a la duración del proyecto solicitado. Así mismo, esta persona deberá haber participado en el programa DOCENTIAZ, habiendo obtenido en el mismo una evaluación igual o superior a 60 puntos.

 • Los equipos deberán estar formados, siempre que sea posible, por un número paritario de hombres y mujeres. En el caso de que esto no fuera posible, se deberá argumentar la imposibilidad de atender a este requisito.

 • Ninguna persona podrá participar simultáneamente en más de una solicitud en esta convocatoria.

Las solicitudes se alinearán preferentemente con alguno de los prototipos de esta convocatoria aunque también se valorarán otro tipo de propuestas debidamente justificadas. Todas deberán cumplir con las siguientes características:

 • Todo proyecto que se presente a esta convocatoria, debe proponer una contribución a la innovación educativa en nuestra Universidad, teniendo como fin último provocar efectos positivos y constatables en el aprendizaje del alumnado. Concretamente, deberá proponer la inserción curricular de uno o varios ODS mediante metodologías innovadoras que favorezcan el desarrollo de competencias transversales complejas.

 • Las propuestas que se presenten a esta convocatoria deberán aportar una definición del objeto de innovación y su campo de aplicación, un plan de ejecución y una descripción del mecanismo de recogida y análisis de los resultados de la implementación para su posterior difusión.

 • Todos los proyectos deberán asumir la orientación SoTL, lo que supone desarrollar una docencia basada en la investigación y experimentación contrastada, partiendo de las aportaciones que la bibliografía científica hace al respecto, produciendo evidencia empírica, sistematizando los resultados, y comunicándolos en entornos académicos (congresos y jornadas científicas relevantes en el ámbito de la enseñanza de la disciplina/temática en cuestión o publicación en revistas relevantes tras su sometimiento a revisión por pares).

5. Eskaerak izapidetzea

La presentación de cada proyecto ha de estar sustentada por profesorado de la UPV/EHU, una de cuyas personas componentes asumirá la coordinación del grupo y actuará como responsable y también como interlocutora con el SAE-HELAZ.

La solicitud se ajustará al modelo de ANEXO 1 propuesto en esta convocatoria, debiéndose aportar todos los datos solicitados en el mismo. Su presentación se realizará a través del formulario publicado en la web de la convocatoria (ANEXO1) Una vez completada y enviada la solicitud, se recibirá un correo electrónico de confirmación del envío. Las personas solicitantes pueden consultar sus dudas o plantear sus cuestiones mediante correo electrónico (sae-helaz@ehu.eus).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará 30 días naturales después de la fecha de publicación de la presente convocatoria en la página web del Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural y en los tablones de anuncios electrónicos (ehutaula) de los Vicerrectorados de Campus, correspondiendo esta fecha con la de la firma de la convocatoria.

En un plazo máximo de diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural publicará en su página web, así como en los tablones de anuncios electrónicos (ehutaula) de los Vicerrectorados de Campus, el listado de solicitudes completas e incompletas con expresión concreta de los datos incompletos para que sean subsanados. Los solicitantes dispondrán de un plazo de diez días naturales, a partir de la fecha de publicación de dicha lista, para completar la documentación. Las solicitudes con deficiencias no subsanadas se entenderán como desestimadas.

6. Ebaluazio prozesua eta ebazpena

Las propuestas admitidas a concurso serán clasificadas y evaluadas por las Comisiones que se constituirán a tal fin. En el caso de que hubiera varias propuestas de intervención sobre una misma titulación, se podrá consultar a las Comisiones de Calidad y/o Comisiones de Titulación correspondientes sobre la pertinencia de las mismas y se podrá llegar a reunir a las partes interesadas con el fin de buscar confluencias o sinergias entre los equipos para definir un itinerario IKD i3 en la titulación.

La Comisión Evaluadora tendrá el encargo de emitir un informe de valoración que será tenido en cuenta por la Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural para seleccionar los proyectos que recibirán las ayudas, así como establecer la cuantía de las mismas.

La selección de proyectos para la adjudicación de las ayudas dependerá de la valoración obtenida en los criterios 1 a 5 (tabla 2), de la dotación presupuestaria disponible y de la adecuación del proyecto al contexto de las titulaciones y las necesidades de los centros. Asimismo, se favorecerá la distribución y desarrollo de los proyectos IKD i3 en los diversos centros y titulaciones de la UPV/EHU.

Tabla 2: Criterios de valoración de las propuestas IKD i3
Criterio Descripción Puntuación máxima
1 Justificación del proyecto, objetivos que persigue: ODS que incorpora, competencia(s) transversal(es) que desarrolla, mejoras que introducirá en los procesos de enseñanza-aprendizaje 20
2 Alcance del proyecto: asignaturas, módulos/disciplinas, titulaciones con expresión de la cobertura de grupos de docencia que el equipo puede alcanzar y número total de ECTS del currículo que serán rediseñados durante el desarrollo del proyecto 10
3 Propuesta de desarrollo del proyecto: Idoneidad de la metodología en base a la evidencia ya publicada (aportar referencias de la literatura), coherencia de las acciones propuestas con los objetivos planteados, adjuntando descripción, y plan de ejecución mediante cronograma y personas responsables de las acciones a desarrollar 30
4 Diseño de la evaluación de la implementación del proyecto: adecuación de los indicadores elegidos para evaluar los resultados del proyecto, mecanismo de recogida de información y procedimientos de análisis de los mismos 25
5 Características del equipo: formación o experiencia previa, individual y/o colectiva, en desarrollo de ODS, innovación educativa, competencias y representatividad en la titulación o centro 15

La adjudicación de las ayudas se realizará por resolución de la Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural en el plazo máximo de tres meses tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

La resolución podrá ser recurrida en reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así mismo, contra la citada resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

7. Proiektuen garapena eta jarraipena

A cada proyecto subvencionado se le asignará una persona asesora a propuesta del SAE-HELAZ en orden a facilitar el desarrollo del mismo. Asimismo, las Comisiones de Calidad y Comisiones de Titulación estarán puntualmente informadas del progreso de los proyectos IKD i3 que se estén desarrollando en sus titulaciones y centros

Al finalizar cada fase del proyecto, resultará preceptiva la presentación de un hito o producto a la asesora y a la Comisión de Calidad o de Titulación correspondiente,

Los proyectos se desarrollarán siguiendo un esquema de fases:

(1) Fase de diseño y planificación de las acciones de inserción curricular. Dicha fase culminará con la redacción de las guías docentes IKD i3, que constituirán el primer hito de los proyectos (H1).

(2) Fase de implementación, puesta en práctica los diseños en el terreno, durante la cual se realizará un informe de seguimiento aportando evidencias que será presentado a la persona asesora que constituirá el segundo hito (H2).

(3) Fase de análisis de resultados de la implementación. Dicho análisis constituirá el tercer hito (H3) que se presentará a la persona asesora y a la Comisión de Calidad o de Titulación.

(4) Fase de difusión: los proyectos que hayan dado lugar a resultados positivos tendrán apoyo para la difusión de los mismos a nivel interno (titulación, centro y UPV/EHU) y externo (contribuciones a congresos y publicaciones científicas).

La duración prevista de los proyectos estará condicionada por la propia naturaleza de los mismos, con un mínimo de 18 meses en los que deberán desarrollarse al menos las fases 1, 2 y 3 y un máximo de 24 meses incluida la fase de difusión.

Los proyectos que definan, desde un principio, un itinerario a lo largo de una titulación (prototipo 3, LORATU), podrán llegar a prolongarse en el tiempo hasta alcanzar el despliegue total, si bien serán evaluados al término de cada fase de análisis de resultados, tras la implementación de nuevas acciones.

1. irudia: IKD i3 proiektuen faseak: Diseinua, inplementazioa, emaitzen bilketa eta azterketa, eta hedapena

8. Publizitatea

Además de las charlas informativas descritas en el apartado 3, mediante las cuales se informará a los centros, a los equipos docentes estructurados IKD y a las personas que han desarrollado proyectos de cooperación al desarrollo, impulso a la igualdad o innovación educativa, se garantizará una adecuada difusión de esta convocatoria utilizando al menos los siguientes procedimientos:

 • Publicación en la página web del Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural, Servicio de Asesoramiento Educativo (SAE-HELAZ), Dirección de Sostenibilidad, Dirección para la Igualdad y eCampus.

 • Publicación en los tablones de anuncios electrónicos (ehutaula) de los Vicerrectorados de los Campus de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

9. Baldintza ekonomikoak eta finantzaketa baldintzak

Las ayudas previstas en esta convocatoria para los proyectos IKD i3 son incompatibles con la percepción de cualquier otra subvención o cuantía que, con idéntico fin, financie los mismos conceptos.

El presupuesto total anual se determinará en función de la cantidad con la que sea dotado el Contrato Programa del año en curso.

La solicitud de subvención deberá estar justificada en base al coste de las acciones planificadas para cada año natural. Las ayudas no superarán en ningún caso los 1.500 € para los proyectos de prototipo 1, 2 y 4 y los 3.000 € para los proyectos de prototipo 3.

La subvención concedida permitirá atender gastos correspondientes a material fungible, formación específica para la realización del proyecto, actividades e iniciativas con el alumnado, licencias de software, asistencia a reuniones de coordinación del proyecto, presentación de resultados en congresos y eventos de docencia universitaria que no disfruten de otro tipo de subvención, y publicación de resultados. En ningún caso se financiarán los gastos asociados a la movilidad del personal del equipo perteneciente a otras universidades (deberán contar con ayudas de su universidad de origen)

No se contempla, dentro de la presente convocatoria, la financiación para aquellos proyectos en los que se incluyan solicitudes de infraestructura (material inventariable o fondos bibliográficos), que deberán canalizarse por otras vías.

10. Laguntzak jasoko dituzten taldeen konpromisoak

Los equipos IKD i3 se comprometerán a asistir a las reuniones de coordinación y a presentar sus avances en las jornadas de difusión de los proyectos IKD i3 que se realicen en la UPV/EHU.

La persona coordinadora del proyecto deberá velar por el buen funcionamiento del equipo de trabajo. En este sentido, las altas y bajas de miembros del equipo durante el transcurso del desarrollo del proyecto, deberán ser solicitadas por escrito al SAE-HELAZ, el cual resolverá dichas solicitudes, y dará curso a la acreditación correspondiente en cada caso. Además, el coordinador o la coordinadora (o componente del grupo en quien delegue) será responsable de facilitar el seguimiento y comunicar, en la forma que se le requiera, el desarrollo del proyecto a lo largo del mismo.

La gestión de la contabilidad es responsabilidad de la persona coordinadora del equipo. Los equipos se comprometen a cumplir con las normas contables y de gestión del gasto de la UPV/EHU:

 • Las facturas deberán cumplir las normas contables de la UPV/EHU.

 • Las compras de fungible deberán hacerse exclusivamente en las empresas adjudicatarias de la Universidad, remitiendo las facturas para su abono en las fechas comprendidas entre marzo y noviembre del año en curso.

 • Los viajes y alojamientos deberán contratarse obligatoriamente a través de las empresas adjudicatarias de la UPV/EHU. No se abonarán las facturas y dietas si no se presentan los certificados de asistencia correspondientes.

 • Las facturas originales deberán llevar el Vº Bº la persona coordinadora del proyecto, quien, una vez firmadas, las entregará obligatoriamente para su abono en el Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU (a la atención de la persona asignada) dentro del año natural de su facturación y antes del 30 de noviembre del mismo.

11. Dirulaguntza itzultzeko arrazoiak

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la ayuda dará lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas a los Servicios Centrales de la UPV/EHU.

12. Proiektuen ziurtapena eta hedapena

Certificación.

A cada docente de la UPV/EHU que haya participado en los proyectos IKD i3 que cumpla con los requisitos del programa se le expedirá un documento acreditativo de su participación en el mismo, una vez valorado el informe final por la Comisión Evaluadora. Los miembros de los grupos que no sean docentes de la UPV/EHU serán acreditados por las personas que coordinen el proyecto correspondiente.

Difusión de los resultados de los Proyectos.

Una vez presentados todos los hitos, la Comisión Evaluadora valorará la posibilidad de difundir los resultados de los proyectos que puedan tener interés para la comunidad universitaria a través de la vía que considere oportuna.

El Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural podrá requerir al equipo receptor de la ayuda su asistencia a sesiones formativas, de sensibilización o de difusión. Así mismo, la UPV/EHU podrá utilizar los proyectos y sus resultados en acciones, campañas de sensibilización y/o en su memoria anual de actividades.

Azken xedapena

Esta convocatoria queda regulada por la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda del País Vasco, particularmente (Título VI) en lo que hace referencia al régimen de ayudas y subvenciones de la administración pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La Convocatoria y sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, podrán ser impugnados por la persona interesada en el plazo y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Leioa, a 13 de noviembre de 2020

 

La Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural
Idoia Fernández Fernández