Atal honetan, burutugabea dugun gramatikaren behin-behineko aurkibidea baizik ez duzue aurkituko. Esan gabe doa lanean aurreratu ahala gure lanaren emaitzak zintzilikatuko ditugula.

 

I. Grafia

 1. Bokalak

 2. 1.1. /i/, /u/
  1.2. /e/, /a/, /o/
  1.3. Bokal sudurkariak

 3. Diptongoak

 4. Hasperena

 5. Herskariak

 6. 4.1. Ezpainkariak : <b>, <v>, <u>
  4.2. Belareak: <c> / <qu> ; <g> / <gu>

 7. Txistukariak

 8. 5.1. Frikariak
  5.2. Afrikatuak

 9. Dardarkariak

 10. Grafema bereziak

 11. Lazarraga eta Hegoaldeko grafia

gora

 

II. Fonologia

 1. Bokalak

 2. 1.1. Hiatoak
  1.2. Bokal luzeak
  1.3. Bokal sudurkariak
  1.4. Bokal irekitze eta ixteak
  1.5. Bokal gehitzeak
  1.6. Asimilazioak eta disimilazioak
  1.7. Sudurkari erorketak bokal ondoan eta hitz bukaeran
  1.8. Lazarraga eta bokalismo zaharra

 3. Kontsonanteak

 4. 2.1. Leherkariak
  2.2. Txistukariak: frikariak eta afrikatuak
  2.3. Txistukariak: bizkarkariak eta apikariak
  2.4. Sabaikaritze automatikoa; sabaikaritze afektiboa
  2.5. Lazarraga eta kontsonantismo zaharra

gora

 

III. Morfologia

 1. Hitzen eraketa

 2. 1.1. Eratorpena
  1.2. Hitz elkarketa

 3. Determinatzaileak

 4. 2.1. Erakusleak
  2.2. Artikulua
  2.2.1. Artikulu definitua
  2.2.2. Artikulu definituaren hedadura
  2.2.3. Artikulu indefinitua
  2.3. Determinatzaile zehaztugabeak
  2.4. Laburbilduz: Lazarraga vs XVI. mendeko euskara

 5. Izenordainak

 6. 3.1. Arruntak
  3.2. Indartuak
  3.3. Genitibozkoak
  3.4. Berori

 7. Zenbatzaileak

 8. 4.1. Zenbatzaile zehaztuak
  4.2. Zenbatzaile zehaztugabeak
  4.3. Zenbatzaile orokorrak

 9. Izenaren morfologia

 10. 5.1. Deklinabidea
  5.1.1. Kasu gramatikalak: absolutiboa, ergatiboa, datiboa
  5.1.2. Genitiboa: edutezko genitiboa, leku-genitiboa
  5.1.3. Motibatiboa
  5.1.4. Instrumentala
  5.1.5. Soziatiboa
  5.1.6. Prolatiboa
  5.1.7. Destinatiboa
  5.1.8. Leku-postposizioak: inesiboa, prosekutiboa, ablatiboa, adlatiboa, hurbiltze-adlatiboa
  5.1.9. Laburbilduz: Lazarraga vs XVI. mendeko euskara
  5.2. Perpaus juntatuak (XgazY = X eta Y)
  5.3. Laburbilduz: Lazarraga vs XVI. mendeko euskara

 11. Aditzaren morfologia

 12. 6.1. Aditz jokatugabeak
  6.1.1. Aditzoina
  6.1.2. Partizipioa
  6.1.3. Aditz-izena
  6.1.4. Laburbilduz: Lazarraga vs XVI. mendeko euskara
  6.2. Aditz jokatuen paradigmak
  6.2.1. Pertsona markak
  6.2.2. Izan, *edun, *edin-en adizkiak
  6.2.3. - iraganeko hirugarren pertsonetan
  6.2.4. Pluralgileak
  6.2.5. Zu / zuek
  6.2.6. Laburbilduz: Lazarraga vs XVI. mendeko euskara
  6.3. Denbora, aspektua, modua
  6.3.1. Trinkoak eta perifrastikoak
  6.3.2. Denbora eta aspektua
  6.3.2.1. Oraina
  6.3.2.2. Iragana
  6.3.2.3. Geroaldia
  6.3.3. Modua
  6.3.3.1. Subjuntiboa
  6.3.3.2. Agintera
  6.3.3.3. Potentziala
  6.3.3.4. Baldintza
  6.3.4. Laburbilduz: Lazarraga vs XVI. mendeko euskara
  6.4. Balentzia eta operazio diatetikoak
  6.4.1. Iragangaitzak
  6.4.2. Iragankorrak
  6.4.3. Aditzen erregimena
  6.4.4. Komunztadura arazoak
  6.4.5. Pasiboa
  6.4.6. Laburbilduz: Lazarraga vs XVI. mendeko euskara

 13. Aditzondoak

 14. 7.1. Izenondoetatik eratorriak: -to eta -ki
  7.2. Aditzetatik eratorriak: -rik eta -ta

gora

 

IV. Sintaxia

 1. Partikulak

 2. Hitz ordena

 3. 2.1. Aditz nagusia / laguntzailea hurrenkera perifrasietan
  2.2. Ezeztapenaren lekua
  2.3. [Burua + mendekoa] hurrenkera
  2.4. Gazteleraren eraginari zor zaizkion ez-ohiko hurrenkerak
  2.5. Bestelako hurrenkera ‘bitxiak’

 4. Mendeko perpausak

 5. 3.1. Mendeko perpaus jokatugabeak
  3.2. Mendeko perpaus jokatuak
  3.2.1. Erlatiboak
  3.2.2. Konpletiboak
  3.2.3. Iraganeko mendeko perpausak

 6. TO GEN

 7. Linschmann-Aresti legea

 8. Interferentziak / kalkoak morfosintaxian

gora

 

V. Lexikoa

 1. Hapaxak
 2. Maileguak
 3. Kalkoak (lexikoak / fraseologikoak)
 4. Hitz batzuen banaketa geografikoa

gora