Erabiltzaile Tresnak


gizt:5:6

Tratamenduen erabilera: gaurko euskaran ageri diren joerak

Erreferentziak

 • Alberdi, X. (1986a), “Euskarazko tratamenduen ikuspegia: I. Historia apur bat”, Donostia, ASJU, 149-202.
 • ——- (1986b), “Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II. Markinaldeko kasua”, Donostia, ASJU, 419-486.
 • ——- (1989), “Euskararen morfologiazko ikerketak (1900-1936)”, ASJU, XXIII-3, 769-796.
 • ——- (1991), “Hikako tratamenduaren balore sozio-afektiboak”, Fontes Linguae Vasconum, Studia et Documenta, 1993, 64, 425-442.
 • Altube, S. (1934), Observaciones al Tratado de “Morfología Vasca” de Don R.M. de Azkue, (Azkueren Morfologia Vascaren 1969ko argitarapenean, 3. liburukia).
 • Altuna, P. (1980): ikus Etxepare (1545).
 • ——- (1992), “Cortesía”, ASJU, XXVI-1, 119-143.
 • Altzibar, X. (1984), “Mogeldarren alegiak”, Batzuen artean, Euskal alegigintza, Bilbo, Labayru, 87-99.
 • ——- (1992), Bizkaierazko idazle klasikoak. Mogeldarrak, Astarloatarrak, Frai Bartolome: Nortasuna, idazlanak, grafiak, Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundia.
 • Allieres, J. (1960-61), “Petit Atlas Linguistique Basque Français Sacaze”, Via Domitia, VII (1960), 206-211 + 15 mapa, VIII (1961), 82-126, I-IX + 68 mapa.
 • Añibarro, P. (-1820), Gramática Bascongada (-1820), L. Villasanteren edizioa, ASJU, III, 1969.
 • Arana-Goiri, S. (1965), Obras Completas, Sabindiar-Batza, Buenos Aires.
 • Aranzadi Zientzia Elkartea, Etonologi Mintegia (1983), Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa -EAEL-, Muniberen eranskina, Donostia.
 • Arriandiaga, M. (1897), Euskal-Aditza, eskuizkribua.
 • ——- (1918), “El verbo vasco familiar y dialogado” hitzaldiaren laburpen-erreseina, Euskal-Erria.
 • Arrizabalaga, J.J. (1978), Markiña Zarra kontu-kontari, Ermua, M. Onaindia.
 • Artola, K. (1977), “Erronkariko uskararen azken hatsak…oino're”, FLV, 25, 75-107.
 • ——- (1991), “Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra”, FLV, 247-281.
 • Astarloa, P.P. (1883), Discursos filosóficos sobre la lengua primitiva, Bilbo, Pedro Velasco.
 • ——- (1803), Apología de la lengua vascongada, Madrid, (=Amigos del Libro Vasco, 1983).
 • Azkarate Arregi, X. (1977), “Hika, zuka eta berorika”, lan argitaragabea.
 • Azkue, R.M. (1891), Euskal Izkindea-Gramática Eúskara, Bilbo, José de Astuy.
 • ——- (1905-1906), Diccionario vasco-español-francés, 2 liburuki, Tours. (2. argitaraldia, Bilbo, 1969, La Gran Enciclopedia Vasca).
 • ——- (1923-25), Morfología Vasca (Gramática básica dialectal del euskera), [=Bilbo, 1969, La Gran Enciclopedia Vasca].
 • ——- (1927), “Aezkera”, Euskera, 8, 179-300.
 • ——- (1932), Particularidades del dialecto roncalés, Bilbao. (ikus 31-37.orr.)
 • ——- (1935, 1942, 1945, 1947), Euskalerriaren yajintza, 4 liburuki, Espasa Calpe, Madrid. 2. liburukia (Ipuin ta irakurgaiak), (2. argitaraldia, Madrid, 1966).
 • Beloqui, J.J., Elosegui, J., Sansinenea, P. eta Michelena, L. (1953), “Contribución al conocimiento del dialecto roncalés”, BAP, 9, 499-536.
 • Bonaparte, L.L. (1862a), Langue basque et langues finnoises, Londres, 1862.
 • ——- (1862b), La prophétie de Jonas, Londres.
 • ——- (1869a), Le verbe basque en tableaux, Londres.
 • ——- (1869b), El salmo quincuagésimo, Londres.
 • ——- (1878), Parábola del sembrador, Londres.
 • Bouda, K. (1948), “Les formes respectueuses du verbe mixain”, Eusko Jakintza, 2, 595-615.
 • Campion, A. (1884), Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara, Tolosa (Bilbao, 1977, La Gran Enciclopedia Vasca, 2 liburuki).
 • Capanaga, O. (1656), Exposición breve de la doctrina christiana, Bilbao.
 • Cardaberaz, A. (1761), Euskeraren berri onak, Iruñea. (Donostia, 1964, Auspoa; La Gran Enciclopedia Vascaren -1973- faksimilea).
 • Darrigol, (1827), Dissertation critique et apologétique sur la langue basque, Baiona, Duhart-Fauvert.
 • Duny Peter, P. (1959), “Trois textes folkloriques basques de Basse-Navarre Orientale”, BAP, XV (1959), cuaderno 1º, 47-60. [Bai, jaso dut]
 • Echaide, A.M. (ed.) (1984), Erizkizundi Irukoitza. Triple Cuestionario. Triple Questionnaire (euskara 1925), Bilbo, Euskaltzaindia.
 • Eguskitza, J. (1925), “¿Conjugación familiar o dialogada?”, Euskera, 6, 3-15.
 • Etxaide, I.Mª (1923), El verbo vascongado, Donostia, San Ignacio.
 • ——- (1944), Desarrollo de las Conjugaciones Euskaras, Donostia, Gráfico-Editora.
 • ——- (1960), “Las flexiones verbales contenidas en Peru Abarca de Mogel”, Euskera, 5, 123-155.
 • Etxeberri, J. (1972), Joannes Etxeberri Sarakoaren lan hautatuak, Donostia, Lur, Xabier Kintanak paratutako testu-bilduma.
 • Etxepare, B. (1545), Linguae Vasconum Primitiae, P. Altunak paratutako edizio kritikotik aipatzen da (1980, Bilbao, Mensajero).
 • Euskaltzaindia (1981), Iker-1, Bilbo.
 • ——- (), Iker-2, Bilbo.
 • ——- (1985), Euskal Gramatika: Lehen Urratsak, Iruñea, Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia.
 • ——- (1987), Euskal Gramatika: Lehen Urratsak-II, Bilbo, Euskaltzaindia.
 • ——- (1993), Euskal Gramatika: Perpaus Bakuna, Bilbo, Euskaltzaindia.
 • Fagoaga, B. (1961), “Algunas frases inéditas del euskera antiguo”, Euskera, 6, 27-29.
 • Floristan Imizcoz, A. (1993), “Conflictos fronterizos, espionaje y vascuence a finales del siglo XVI: 20 documentos inéditos”, FLV, 63, 177-219.
 • Garcia Azurmendi, R. Arregi Urizar, K. (1981), “Hikako aditz-joko alokutiboa bizkaieraren ekialdeko subeuskalkian (Markina aldea)”, FLV, 38, 23-65.
 • Garzia, J. (1992), “Usarioarekin borrokan”, Euskaldunon Egunkaria, 1991-9-13, 2. orr.
 • Gavel, H.; Lacombe, G. (1928), Grammaire basque. (=Gure Herria, 1933 (maiatza-ekaina)-1936 (iraila-abendua). Ikus bereziki Gure Herria, 1934, 446-450 eta Gure Herria, VI, 555-559 [“Appendice: Note additionnelle au &117. Usage du traitement et du pronom zu”].
 • Gereño, X. (1992), “Hitanoa”, El Mundo del País Vasco, 24-9-1991.
 • Geze, L. (1873), Elèments de Grammaire Basque dialecte souletin suivis d'un vocabulaire Basque & Français-Basque, Baiona. (Hordago, Euskal Klasikoak 27).
 • Goenaga, P. (1980), Gramatika bideetan, Donostia, Erein.
 • Inza, D. de (1921-1922), “Naparro'ko aditz laguntzallea. Zuketako esakeran”, Euskera, II (1921), 2º, 3-35; Euskera, III (1922), 2º, 65-92.
 • Irigaray, A. (1933), “El euskera en Zufía”, RIEV, 24, 34-36.
 • ——- (1934), “Promesa de matrimonio en euskera”, Yakintza, 81, 130.
 • ——- (ed.) (1958), Prosistas navarros, Iruñea, institución Príncipe de Viana.
 • ——- (1977), “Aspectos de Antropología Sociocultural en la evolución diacrónica del Euskara”, Munibe, Año XXIX, Fase 3-4, San Sebastián.
 • ——- (1957a), “Cartas de Inchauspe al Príncipe Bonaparte”, Euskera, 2, 171-260.
 • ——- (1957b), “Cartas de Mariano Mendigatxa a D. Resurrección Mª de Azkue. Escritas en vascuence roncalés y en castellano”, Euskera, 2, 119-170.
 • Ithurri, J. (1895), Grammaire Basque. (Donostia, 1979, Ediciones Vascas).
 • Izagirre, C. (1959), Erronkari.
 • Kintana, X. (1992), “Anuntxi Aranari emalegez”, Euskaldunon Egunkaria, 1992-IV-1, 3.or.
 • Knörr, E. (1977), “Hiketa edo hitanoaz zenbait argi”, Euskera, 2, 701-719.
 • Lafitte, P. (1977), “Koska eta entterka Heletan”, Euskera, 22, 138-139.
 • ——- (1944), Grammaire Basque, (berrargitaratua, Donostia, 1979, Elkar).
 • Lafon, R. (1943), Le système du verbe basque au XVIe siècle (2. argitaraldia, Zarautz, 1980, Elkar).
 • ——- (1947), “La catégorie de genre grammatical en basque”, Bulletin Hispanique, 373-394.
 • ——- (1951a), “Quelques traits essentiels de la langue basque”, BAP, 7, 13-24.
 • ——- (1951b), “La langue de Bernard Dechepare”, BAP, 7, 309-338.
 • ——- (1952), “Notes pour une édition critique et une traduction française des Linguae Vasconum Primitiae de Bernard Dechepare, BAP, 8, 139-180.
 • ——- (1957), “Remarques sur l'emploi du masculin et du féminin en Basque”, Via Domitia, 4, 1-10.
 • ——- (1959), “Place de la 2e personne du singulier dans la conjugaison basque”, Bulletin de la Sociète de Linguistique, 54, 103-129.
 • Laka, I. (1986a), “Manuel Arriandiagaren berrazterketarako oinarriak (Hiperbizkaieraren Historiaz IV)”, ASJU, XXI-2an.
 • ——- (1986b), “Sabino Arana Goiri eta hiperbizkaiera. (Hiperbizkaieraren historiaz III)”, ASJU XXI-1.
 • ——- (1986c), “Euskal-aditza Bizkai, Gipuzko, Lapurdi eta Zuberoko izkerantzetan garbiturikoa. (Manuel Arriandiagaren eskuizkribu argitaragabea)”, ASJU, XXI-3.
 • Lardizabal, F.I. (1856), Gramática vascongada, Donostia, I.R. Baroja.
 • Larramendi, M. (1728), De la antigüedad y universalidad del bascuenze en España, Salamanca.
 • ——- (1729), El imposible vencido, Salamanca (Hordago, Euskal Klasikoak, 23).
 • ——- (1745), Diccionario Trilingüe del castellano, vascuence y latín, 1. liburukia, Donostia, Bartolomé y Montero Impressor.
 • Lecluse, M. Fl. (1874), Manuel de la Langue Basque, Baiona, P. Gazals Imprimeur Libraires.
 • Lekuona, M. (1956), “Deikia aditzetan”, Euskera, 1, 99-116.
 • Micoleta, R. (1653), Modo breve de aprender la lengua vizcayna (2. argitaraldia, Sevilla, 1897, Establecimiento Tipográfico de Francisco de P. Díaz).
 • Michelena, L. (1960), Historia de la literatura vasca, Madrid, Minotauro.
 • ——- (1961/1977), Fonética Histórica Vasca, San Sebastián. (2. ediziotik aipatzen dugu, Donostia, 1977, Exma. Diputación de Guipúzcoa).
 • ——- (1964), Sobre el pasado de la lengua vasca, San Sebastián.
 • ——- (1964), Textos arcaicos vascos, Madrid, Minotauro.
 • ——- (1967), “Notas fonológicas sobre el salacenco”, Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” (ASJU), 1, 163-177.
 • ——- (1977), La lengua vasca, Bilbao, Leopoldo Zugaza.
 • ——- (1982), “Un catecismo salacenco”, Fontes Linguae Vasconum (FLV), 39, 21-42.
 • ——- (1986), Lenguas y protolenguas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, reimpresión 1986.
 • ——- (1987), Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia, Bilbao, Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, Edit. Desclée de Brouwer, S.A. y Ediciones Mensajero, S.A.
 • N'Dyade (1970), Structure du dialecte basque de Maya, Mouton, The Hague-Paris.
 • ——- (1988), Sobre historia de la lengua vasca, Donostia-San Sebastian, Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” 10.
 • Mitxelena, K.: ikus Michelena.
 • Oiartzabal, M. (1951), “Iketa aditz-iokaeraz”, Eusko Gogoa, 2, 30-33.
 • Oiartzabal, B. (1992), “Hikaren morfologia (aurkezpenerako materiale batzuk)”, Arrasateko San Frantzisko Xabier ikastolak antolatutako “Hika tratamenduari buruzko ihardunaldiak”n irakurritako hitzaldia (1992-V-25).
 • Oñederra, L. (1990), Euskal Fonologia: Palatalizazioa, Asimilazioa eta Hots Sinbolismoa, Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco-Argitarapen Zerbitzua-Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Oregi, J. (1977), “Birrazterpen bat: hiketa eta zuketa”, Euskera, 22, 685-699.
 • Oyenart, A. (1638), Noticia de las dos Vasconias, Paris (P. Javier Gorosterazuren Parisko latinezko orijinalaren itzulpena, RIEV, 17, 18, 19. Lan honetarako 17. liburukia erabili dugu).
 • Pujana, P. (1976), Oletako euskal aditza, Arabako Diputazioa.
 • Rebuschi, G. (1981), “Autour des formes allocutives du basque” in Euskaltzaindia, Iker-1, 307-321.
 • ——- (1984), Structure de l'énoncé en basque, Paris, SELAF.
 • Rijk, R. De (1991), “Familiarity or Solidarity: The Pronoun hi in basque” RIEV, 1991-2, (Año 39), XXXVI, 373-378.
 • Ros, A. (1986), “Aditz morfologia historikorako ohar kritikoak: alokuzioa”, Enseiucarrean 2 (5-54).
 • Rollo, W.M. (1925), The Basque Dialect of Marquina, Amsterdam.
 • Rotaetxe, K. (1988), Sociolingüística, Madrid, Síntesis.
 • Salaburu, P. (1984), Arau Fonologikoak. Hizkuntz Teoria eta Baztango Euskalkia: Fonetika eta Fonologia, 2 lib., Bilbao, EHU.
 • Samper, P.J. (1833), “Curiosidades euskaras. Carta escrita en el subdialecto salacenco al Príncipe Luis Luciano Bonaparte, por D. Pedro José Samper, Abad de Jaurrieta, acompañada de notas gramaticales redactadas por aquél ilustre bascófilo”, Revista Euskara, 6, 322-336.
 • Satrustegi, J.Mª (1977), “Promesa matrimonial del año 1547 en euskera de Uterga, FLV, 9, 109-114.
 • ——- (1981), “Xukako aditz-joskera Luzaideko mintzairan” in Euskaltzaindia, Iker-1, 343-354.
 • ——- (1993), “Relectura de los textos vascos de espionaje del siglo XVI”, Fontes Linguae Vasconum, Studia et Documenta (FLV), 64, 443-475.
 • Schuchardt, H. (1893), Sobre la formación de las flexiones de relación del verbo vasco, (Angel Goenagak prestaturiko espainierazko argitalpena -Baskische Studien I, Viena 1893koarena-, BAP, 28, 1972, 217-337).
 • ——- (1923), Primitiae Linguae Vasconum, espainierazko argitalpena, A. Yrigarayk (1947) prestatutako ohar eta iruzkinez hornitua eta Urkijoko jaunaren sarrerako gutun batez, Salamanca, C.S.I.C.
 • Segurola, I. (1992), “Gizon, gizarte, gizagaixo” Euskaldunon Egunkaria, 1992-4-30, 26.or.
 • Tovar, A. (1950), La lengua vasca, San Sebastián, Biblioteca Vascongada de los Amigos del País.
 • Trask, R. (1981), “Basque verbal morphology” in Euskaltzaindia (1981), Euskalarien nazioarteko jardunaldiak. Iker-1, Bilbao, 285-304.
 • Txillardegi (1968), “Hika eta zukako aditz-joko edo konjugazioaz”, Euskera, 13, 127-136.
 • ——- (1977), Oinarri Bila, Donostia.
 • ——- (1978), Euskal Gramatika, Bilbao, Ediciones Vascas.
 • Urte, P. (1712), Grammaire cantabrique basque (Bagnères de Bigorre, Imprimerie D. Berot).
 • Videgain, L. (), “Alokutiboa LOPEZengan (1782)”, in Euskaltzaindia, Iker-2, 625-646.
 • Villasante, L. (1961), Historia de la Literatura Vasca (Burgos, 1979, Edit. Aranzazu).
 • ——- (1988), Euskararen auziaz, Colección Eleizalde 9.
 • Yrizar, P. (1949), “Los dialectos y variedades del vascuence”, Homenaje a Don Julio Urquijo, San Sebastián, I, 275-424.
 • ——- (1975), “Aditza euskalki guzietan”, Euskera, 20, 407-451.
 • ——- (1981), Contribución a la dialectología de la lengua vasca, 2 liburuki, Donostia, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa.
 • Zamarripa Uraga, P. (1909), El baskuence facilitado, Bilbo, Imprenta y Librería de José de Astuy.
 • ——- (1909), Manual del vascófilo, Bilbao, José A. de Lerchundi.
 • ——- (1929), Conjugaciones guipuzcoanas, Bermeo, Gaubeka.
 • ——- (1947), Gramática vasca, Bilbao.
 • ——- (1955), Gramática vasca, Bilbao.
 • Zatarain, A. (1977), “Ni naiz ta i aiz”, Euskera, 22-2, 739-746.
 • Zavala, P. (1848), El verbo regular vascongado, Donostia, Imprenta de Ignacio Ramón Baroja.

Gaian sakonduz

Rudolf de Rijk zenak aztertu zuen euskararen inguruko gai hau hemen

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Tratamenduen erabilera: gaurko euskaran ageri diren joerak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3