Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:11:bibl

Kausa perpausak:

Erreferentziak

 • Aguirre (1906): Kresala, Durango, 1906.
 • Aguirre Asteasukoa (1850): Jaungoikoaren legeko amar aginteen gañean erakusaldiak I, II, III, Tolosa 1850 (facsimilea, Donostia, 1978).
 • Alkain, I. (1981): Gerrateko ibillerak-I (I) (ed. Zavala, Antonio), Tolosa, 1981.
 • Altube, S (1929): Erderismos, Bilbo-Donostia, 1929.
 • Altuna (1927): Ipuñak, Bilbao, 1927 (Oscar Wilderen ipuinen itzulpena).
 • Amuriza (1983): Hil ala bizi, Donostia, 1983.
 • Anabitarte 1958: Poli. Mutil umezurtz baten ibillaldiak, Zarautz, 1958.
 • ————- (1961): Aprika-ko basamortuan, Zarauz, 1961.
 • Añibarro (1803): Lora sorta espirituala, ta proposito santuac vicitza barri bat eguiteco, Tolosa, 1803.
 • Arbelbide (1895): Igandea edo Jaunaren eguna, Lille, 1895.
 • Arejita (1985): Euskal Joskera, Bilbao, 1985.
 • Arrese (1952): Olerki berrizte, Zarautz, 1952.
 • Arrese Beitia (1900): Ama Euskeriaren liburu kantaria, Bilbao, 1900.
 • Arrue (1868): Santa Genovevaren vicitza antziñaco demboretaco condairen ederrenetaco bat, Tolosa, 1868.
 • Atxaga (1985): Bi anai, Donostia, 1985.
 • ——— (1988): Obabakoak, Donostia, 1988.
 • ——— (1991): Behi euskaldun baten memoriak, Iruñea, 1991.
 • ——— (1994): Gizona bere bakardadean, Iruñea, 19944.
 • ——— (1998): Groenlandiako lezioa, Donostia, 1998.
 • Axular (1643): Güero, Bordele, 1643.
 • Azkue (1896): Parnasorako bidea, Bilbo, 1986 (faksim. Donostia, 1979).
 • Azkue (1893): Bein da betiko, Bilbao, 1893.
 • ——– (1923-1925): Morfología Vasca, Bilbao, 1923-1925.
 • Azkue (1925): Asis’tar Prantzisko Donearen bizitza, 1925
 • Baratciart (1784): Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco moldea, Baiona, 1784.
 • Barbier (1924): Supazter chokoan, Baiona, 1924.
 • ——– (1931): Légendes du Pays Basque, Paris, 1931 (faksimilea, Donostia, 1983).
 • Berria, Andoain.
 • Berrondo (1977): Don Kijote Mantxako, Zarautz, 1977. Bilbao 1959: Félix Bilbao, Ipuin-Barreka, Bilbao, 1959.
 • Cardaberaz (1761): Eusqueraren Berri Onac, Iruñea, 1761.
 • Cerquand (1985): Ipar euskal herriko legenda eta ipuinak (ed. nuntxi Arana; 1874tik 1885era idatzitako ipuinak).
 • Chourio (1720): Jesu-Christoren Initaciona, Bordele, 1720.
 • Dassança (1692): Laborarien abisua, 1692 (Revista Internacional de los Estudios Vascos, 1908; 585-600).
 • Davant (1986): Iparraren bila, Donostia, 1986.
 • De la Fuente (1984): Durangoko plateroak, Durango, 1984.
 • De Rijk (1998): “Focus and Quasifocus in Basque Negative Statements”, De Lingua Vasconum: Selected Writtings, UPV-EHU, Bilbo, 1988 (421-433).
 • ———- 2008: Standard Basque. A Progressive Grammar, The MIT Press, Cambridge, 2008.
 • DRA: Manuel de la Sota, Pierre Lafitte, Lino de Akesolo, Diccionario Retana de autoridades de la lengua vasca, Bilbao, 1976-1989 (Ed. La Gran Enciclopedia Vasca).
 • Duvoisin (1857): Dialogues basques, Londres, 1857.
 • ———— (1858): Bible Saindua, edo Testament Zahar eta Berria, London, 1972 (Faksimil. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao).
 • ———- (1858): Laborantzako liburua edo bi aita semeen solasak laborantzaren gainean, Baina, 1858 (faksim. Donostia, 1978).
 • Echeita (1909): Josecho, Durango, 1909.
 • EGLU: Euskal Gramatika. Lehen Urratsak I-VII, Euskaltzaindia, Gramatika Batzordea, Pamplona, Bilbao, 1985-2011.
 • Elissamburu (1888): Piarres Adame, Pau, 1888.
 • ————— (1978): Poesías, (ed. A.M. Labayen, Elizanburu. Bere bizitza ta lanak, Donostia, 1978.
 • Elissamburu (1890): Framazonak (bigarren edizioa).
 • ————- (1890): Frantziako hirur Errepubliken ichtorioa laburzki, Baiona, 1890.
 • Erkiaga (1958): Arranegi, Zarautz, 1958.
 • ——— (1962): Batetik bestera, Zarauz, 1962.
 • Etxaide (1955): Joanak-joan. Piarres Topet Etxahun Barkoxtar koblariari buruz egin eleberria, Zarautz, 1955.
 • Etxaniz (1958): Euskal antzerkiak. Kontu-kontari, Zarauz, 1958.
 • ——— (1967): Lur berri billa, Donostia, 1967.
 • Etxebarria (1967): Ibiltarixanak, Zarautz, 1967.
 • Etxeberri Sarakoa (1712): Eskuararen hatsapenak, in Obras vascongadas del doctor labortano Joannes d’Etcheberri, con una introducción y notas por Julio Urquijo, Paris, 1907.
 • Etxeberri Ziburukoa (1669): Manuel devotionezcoa I, Bordele, 1627 (2. ed. 1669; facsimilea, Donostia, 1978).
 • ——- (1697): Noelac eta berce canta espiritual berriac, Baiona, 1697.
 • Etchepare (1910): Buruchkak, Lekorne-Aldude, 1910.
 • ——- (1931): Beribilez, Baiona, 1931.
 • Garate (1984): Izurri berria, Donostia, 1984.
 • —— (1985): Esku leuna, Donostia, 1985.
 • Garzia (2014): Esaldiaren antolaera. Funtzio informatiboa gako, Bilbo, 2014.
 • GDLE (1999): Gramática descriptiva de la lengua española (dirigida por Ignacio Bosque y Violeta Demonte), Madrid, 1999.
 • Goyhetche (1852): Fableac edo aleguiac Lafontainenetic berechiz hartuac, Baiona, 1852 (faksim. Donostia, 1978).
 • Haraneder (1750): Gudu izpirituala, Tolosa, 1750.
 • Hiriart-Urruty (1971): Mintzaira. Aurpegia. Gizon, Donostia, 1971 (1892tik 1912ra bitartean idatzitako artikuluen bilduma).
 • —– (1972): JZezenak errepublikan, Donostia, 1972 (1892tik 1912ra bitartean idatzitako artikuluen bilduma).
 • Hiribarren (1853): Eskaldunac. Iberia, Cantabria, Eskal-Herriak, Eskal-Herri bakhotcha eta hari darraicona, Baiona, 1853 (faksim. Donostia, 1979).
 • Iraola (1962): Oroitzak ta beste ipui asko, (ed. A. Zavala, Tolosa, 1962. Baserritarra-n 1906tik 1908ra argitaratutako lanak).
 • Iturriaga (1842): Diálogos basco-castelllanos para las escuelas de primeras letras de Guipúzcoa, Hernani, 1842 (faksim. Donostia, 1978).
 • —– (1842): Fábulas y otras composiciones en verso vascongado, San Sebastián, 1842 (ed. Auspoa, Tolosa, 1967).
 • Jauretche (1840): Meditazoneac urtheco ebenjelioen gainean, egun guzietaco, eta Jesu-Christo gure Jaunaren, Birjina sainduaren eta Sainduen bestetaco, Baiona, 1840.
 • JKBO (1974): Jesu Kristoren Berri Ona, Belloc-Urte, 1974 (ed. Ezkila).
 • Joannategi (1890): Sainduen Bizitzea. Lehen zatia, Baiona, 1890.
 • Kirikiño (1930): Bigarrengo Abarrak, Amorebieta, 1930.
 • Labayen (1977): Teatro osoa euskeraz, Bilbao, 1977.
 • Lafitte 1945: Murtuts eta bertze… Artho churitzetako zonbait ichtorio chahar, Bayonne, 1945.
 • —— 1962: Grammaire basque (Navarro-Labourdin littéraire), Bayonne, 1962.
 • Laphitz 1867: Bi saindu hescualdunen bizia. San Inazio Loiolacoarena eta San Franzizco Zabierecoarena, Baiona, 1867 (faksimilea, Donostia, 1978).
 • Lardizabal (1855): Testamentu berriko kondaira edo historia, Tolosa, 1855.
 • Larreguy (1775-1777): Testamen çaharreco eta berrico historia, Baiona [I] 1775; [II] 1777 (faks. Donostia, 1978).
 • Leizarraga (1571): Iesus Christ gure Iaunaren Testamentu Berria, La Rochelle, 1571.
 • Lertxundi (1973): Goiko kale (Irun, 20002).
 • Lhande (1926-1938): Dictionnaire basque-français, Paris, 1926-1938.
 • MarIl: Andre-dena Mariaren ilhabethea, Baiona, 1838.
 • Materre (1617): Doctrina Christiana. Esteve Materre San Franciscoren ordenaco Fraideac eguina, Bordele 1617 (Bordele, 16232).
 • Mendiburu (1982): Mendibururen idazlan argitaragabeak (Patxi Altuna ed., Bilbao, 1982).
 • Mirande (1976): Miranderen idazlan hautatuak, Bilbao, 1976.
 • Mitxelena 1972: Mitxelenaren idazlan hautatuak (Patxi Altuna ed.), Bilbao, 1972.
 • —– (1988): Euskal Idazlan Guztiak, Zarautz, 1988.
 • Moguel (1803): Confesino ona, Vitoria, 1803.
 • Moguel (1816): Baserritar nequezaleentzaco escolia edo icasbidiac, guraso justu, ta jaquitun familija ondo azi ebeenen exemplu ta eracutsijetan, Bilbao, 1816.
 • Narbaitz, P. “Ardoy” (1966): San Frantses Jatsukoa, San Sebastián, 1966.
 • Ochoa de Arin (1713): Doctrina Christianaren explicacioa Villa Franca Guipuzcoaco onetan euscaraz itceguitendan moduan, Donostia, 1713.
 • Ortiz de Urbina (2003): “Ezezko perpausetako fokoak (galdegaiak eta ukagaiak”, Gramatika gaiak, Iker 14, Euskaltzaindia, Bilbo, 2003 (343-356).
 • Oxobi (1966): Oxobi-ren lan orhoitgarri zonbait, Bayonne, 1966.
 • Pello Errota (1963): Pello Errotak jarritako bertsoak, (ed. A. Zavala, Tolosa, 1963).
 • Pouvreu (1664): San Frances de Sales Genevaco ipizpicuaren Philotea, Paris, 1664.
 • RAE (2009): Nueva gramática de la lengua española, Madrid, 2009.
 • Ramirez de Okariz (1994): Oñati, gure herria, Oñati, 1994.
 • Salaverria (1964): Neronek tirako nizkin, Tolosa, 1964.
 • Soroa (1884): Au ostatuba! jostirudia euskerara moldatuba…, Donostia, 1884 (ed. A. Zavala, Tolosa, 1962).
 • Txillardegi (1957): Leturiaren egunkari ezkutua, Bilbao, 1957.
 • Ubillos (1785): Cristau doctriñ berri-ecarlea, Tolosa, 1785 (faksim. Donostia, 1978).
 • Uriarte (1857): Dialogues basques (bizkaieraz, ed. L. L. Bonaparte, Londres, 1857).
 • Uztapide (1975): Lengo egunak gogoan, Tolosa, 1975.
 • ——- (1976): Sasoia joan da gero, Tolosa, 1976.
 • Villasante (1962): Kristau fedearen sustraiak. I. Jainkoa, Oñati, 1962.
 • ——- (1976): Sintaxis de la oración compuesta, Oñate, 1976.
 • —– (1986): La oración causal en vasco, Oñate, 1986.
 • Xalbador (1976): Odolaren mintzoa, Tolosa, 1976.
 • Zaitegi (1961): Platon’eneko atarian, San Sebastián, 1961.
 • Zerbitzari (1985): Azkaine gure sorterria (Piarres Charritton ed.), Donostia, 1985.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Erreferentziak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3