MIREN AZKARATE

 

Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
mirenkarmele.azkarate@ehu.eus

Egun, Donostiako Udaleko 2016 Hiriburutzako, Kulturako, Euskarako eta Hezkuntzako zinegotzi ordezkaria zerbitzu berezietan

ARGITALPEN ESANGURATSUAK

Azkarate.; M. & Lindemann, D. (2018) Basque Lexicography and PurismInternational Journal of Lexicography. DOI: doi.org/10.1093/ijl/ecy00

Azkarate, M. (2015) Euskal lexikografia: kodetzetik garatzera. In Fernández, B. & Salaburu, P. (Eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: UPV/EHU, pp. 119-136.

Azkarate, M. (2015) Euskal terminologia XXI mendean. Terminàlia 12, pp. 60-62.

Azkarate, M.; Pérez Gaztelu, E. (2014) Hitz-Elkarketa/2. Bilbo: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-92-8.

Azkarate, M. (2014) Hain zuzen (ere). In Birformulazioa eta birformulatzaileak euskaraz. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua (UPV/EHU),  Bilbao, ISBN: 978-84-9082-060-5. pp. 273-293.

Azkarate, M. (2014) Arrue proiektua: 2011ko ebaluazio diagnostikoaren irakaspenak. Ikasleak hiztun 2011ko ARRUE proiektua. pp. 203-208. ISBN: 978-84-457-3315-8.

Azkarate, M. (2013) Hain zuzen (ere) diskurtso-markatzailea: lokailu ala operadore?. In Gomez, Ricardo & Ezeizabarrena, Maria Jose (Eds.). Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, pp.191-207.

Azkarate, M. (2012). The Current Situation of the Basque Language: Speakers. In Pello Salaburu & Xabier Alberdi (Eds.) The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country. Reno: University of Nevada. pp. 113-136. ISBN: 978-1-935709-30-5.

Azkarate, M. (2009) Du Contrat Social-etik Gizarte Hitzarmen-era edo nominalizazioen eragina diskurtso berezituetan. Beñat Oihartzabali Gorazarre – Fetschrift to Bernard Oyharçabal, ASJU, XLIII.;  In R. Etxepare, J. Lakarra (eds.) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 137-158.

Azkarate, M. (2008)  Hiztegigintza eta euskararen normalkuntza.  Euskalgintza XXI. mendeari buruz. XV. Biltzarra Iker-19, Euskaltzaindia, 171-182.

Azkarate, M.  (2008) Hitz-elkarte sintetikoen argumentuak eta gertaerak. Jean Haritschelhar-i omenaldia. Euskaltzaindia, 117-134.

Azkarate, M.  (2008)  Gertaera- eta emaitza-izenak. Gramatika jaietan Patxi Goenagaren omenez. “Julio Urkixo” Euskal Filologia Mintegiaren Urtekariaren Gehigarriak. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (eds.). Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 93-106.

Altuna, P., Baraiazarra L., Eguzkitza A., Goenaga P., Makazaga J.M., Mujika, J.A., Oyharcabal, B., Rotaetxe, K., Salaburu, P., Amundarain, I., & Azkarate, M. (2005). Euskal Gramatika Lehen Urratsak VI [Gramática Vasca. Prolegómenos VI]. Euskaltzaindia, Gramatika Batzordea. Loiu: Elkar.

Perez Gaztelu, E., Contreras J.M., Gràcia L., Rafel J., Roca F., Suñer A., Turon L., Azkarate M., Odriozola J.C., Zabala I. (2004). Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. In Perez Gaztelu E., Zabala I, Gràcia L. (eds). Universidad de Deusto, 109-160.

Azkarate M., Altuna P. (2001) Euskal morfologiaren historia. Elkarlanean. Donostia. ISBN: 8483317702.

Azkarate, M.,  Gràcia, L. (1995). Agentivity and Modality in Deverbal Adjectives in Basque and in Catalan.  Rivista di Grammatica Generativa, 3-32.

Azkarate, M. (1991). Basque Lexicography, Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2371-2375.

Azkarate, M. (1993). Basque Compound Nouns and Generative Morphology: some Data. Generative Studies in Basque Linguistics. In Ortiz de Urbina J. & Hualde J.I., (eds.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 221-242.

Azkarate, M. (1990)  Hitz Elkartuak euskaraz.  Universidad de Deusto. ISBN: 84-86897-09-2.

KONGRESUAK

Azkarate, M. (3-5 September 2015) The Basque Language: Achievements, Failures and Future Challenges. Oral communication. Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning Conference. University of Calgary, Canada.

Azkarate, M. & Lindemann, D. (17 April 2015) Basque Lexicography and Purism. Oral communication. The Role of Lexicography in Standardisation and Purification of Lesser Used Languages, Congress, Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands.

Azkarate, M. (20-21 March 2014) On-line dictionaries of a minority language in a multilingual society. XVIth forum for iberian studies cultural and linguistic diversity in the iberian peninsula. University of Oxford.

Comments are closed.