Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Egungo Euskararen Hiztegia (EEH)

Hasiera:

gabadiar gabadiar izlag/iz Gabadikoa, Gabadiri dagokiona; Gabadiko herritarra.
gaban gaban iz berokia.
gabaondar gabaondar izlag/iz Gabaongoa, Gabaoni dagokiona; Gabaongo herritarra.
gabardina gabardina 1 iz beroki itxurako euritakoa.
  2 (aditzaren objektu gisa)
gabardinadun gabardinadun izlag gabardina daramana.
gabarra gabarra 1 iz ibai eta ur bareetako garraio ontzia.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
gabarrari gabarrari iz gabarra-gidaria. ik gabarrazain.
gabarratxo gabarratxo iz gabarra txikia.
gabarrazain gabarrazain iz gabarra-gidaria. ik gabarrari.
gabarroi gabarroi iz gabarra modukoa, handia.
gabatxo gabatxo iz pei frantziarra.
gabe

gabe postpos gabetasuna, falta, adierazten du. ik barik. gabe. (ikus beheko konbinatorian gabe izenondoaren agerraldi maizkoenak).

gabekeria gabekeria iz gabetasun gaitzesgarria.
gabetasun gabetasun iz ez duenaren egoera edo nolakotasuna. ik gabezia.
gabetsi gabetsi, gabets, gabesten du ad falta nabaritu.
gabetu gabetu, gabe(tu), gabetzen 1 da ad gabe gertatu, gabe utzi.
  · 2 du ad gabe utzi, kendu.
  · 3 da/du ad (aditz elkartuen bigarren osagai gisa)
  4 (era burutua izenondo gisa)
gabetze gabetze 1 iz gabe gertatzea, gabe uztea.
  2 (objektua bilduz)
gabezia gabezia 1 iz gabetasuna.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elakrtuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 behartasuna.
gabi gabi iz oletako mailu handia.
gabia gabia iz mastaren goialdeko behatokia.
gabinete gabinete (ik kabinete) 1 iz gobernuburu eta gobernukideen multzoa.
  2 (orobat gabinet ) gela.
gabirai gabirai iz hegazti harraparia, gainaldea gris-urdina eta gainerako zerrendaduna duena (Accipiter nisus). ik mirotz.
gabizain gabizain iz gabian dagoen marinela.
gabizaintza gabizaintza iz gabizainaren lanbidea.
gablete gablete iz arku bateko triangelu formako gainaldea, askotan apaingarria.
gabon gabon1 1 iz pl eguberriak.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 Gabon zahar (orobat gabon zahar g.er.) Urtezaharra.
gabon gabon2 ik gau 16.
gabonaldi gabonaldi iz eguberri denbora.
gabonsari gabonsari iz eguberrietako saria edo oparia.
gaelera gaelera iz gaelikoa, hizkuntza zeltikoa.
gaeliko gaeliko 1 iz Irlanda eta Eskoziako hizkuntza zeltikoa. ik gaelera; irlandera.
  · 2 izond gaelikoari dagokiona.
gai gai 1 iz gauzak osatzen dituzten materia-motetako bakoitza. ik substantzia.
  2 produktua; zerbait egiteko edo osatzeko behar diren gauzetako bakoitza.
  3 jarduera edo adigai baten mamia.
  4 (bertsolaritzan)
  5 (hitz elkartutean)
  6 (izenondo gisa)
  7 gai bihurtu
  8 gai egin
  9 gai izan1 (bizidunak) ik gauza 9.
  10 gai izan2 (bizigabeak)
  11 gai-jartzaile orobat gaijartzaile bertsolari jaialdietan gaiak jartzen dituen pertsona.
  12 gai sentitu
  13 gai zerrenda1 (orobat gaizerrenda g.er.)
  14 gai zerrenda2 (bileretan)
  15 gaia atera
  16 gaian sakondu
  17 gaian sartu
gaiberritu gaiberritu, gaiberri(tu), gaiberritzen iz gaiak eraberritu.
gaika gaika 1 adlg gaien arabera.
  2 gaikako1 izlag (substantziei buruz)
  3 gaikako2 (jarduera bati buruz)
gailen gailen 1 izond besteen gainetik nabarmentzen dena.
  · 2 adlag besteen gainetik nabarmen.
  · 3 iz puntu gailena.
  · 4 gailenen, gailena.
gailenarazi gailenarazi, gailenaraz, gailenarazten du ad gailentzera behartu.
gailendu gailendu, gailen(du), gailentzen 1 da ad gailen agertu. ik nabarmendu 2.
  · 2 du ad gailen jarri.
gailentasun gailentasun iz gailena denaren nolakotasuna.
gailentze gailentze iz gailen agertzea.
gaileta gaileta ik galleta.
gailu gailu 1 iz tresna.
  2 (izenondoekin)
  3 irud
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 umetoki barneko gailu
gailuegile gailuegile (Ereduzko prosaren corpusean gailu egile soilik) iz gailuak egiten dituena.
gailur gailur 1 iz mendiaren alde garaiena.
  2 tontorra.
  3 teilatuaren alde garaiena.
  4 hainbat gauzaren alde garaiena.
  5 gauza abstrakoen puntu gorena.
  6 (bilkurei dagokiela)
  7 (hitz elkartuetan)
  8 (izenondo gisa)
  9 gailurra egin
  10 gailurra harrapatu
  11 gailurra iritsi
  12 gailurra jo
  13 gailurrean egon
  14 gailurrera eraman
  15 gailurrera heldu
  16 gailurrera igo
  17 gailurrera iritsi
  18 goi gailur
gailurtu gailurtu, gailur(tu), gailurtzen da/du ad gailendu.
gailurtze gailurtze iz gailentzea.
gain gain 1 iz gai zuria, lodia eta koipetsua, esnearen gaineko geruza osatzen duena. ik krema 2.
  2 gainaldea.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3b bere gain (orobat beregain g.er.) bere ardurapean.
  4 gain behera ( orobat gainbehera g.er.) adlag goitik behera. ik gainbehera.
  5 gain beheran ( orobat gainbeheran) adlag gain behera.
  6 gain-bizkar itsasontzietan, gainaldea, bizkarra.
  7 gain-dotatu izond
  8 gaina hartu
  9 gainez egin gainezka egin.
  10 gainez gain
  11 ur gain (orobat urgain) iz
  12 (gain leku atzizkiez: ik beheko konbinatorian gainean, gaineko eta gainetik-en agerraldi maizkoena. ik gainera.)
gainalde gainalde ( orobat gainekalde ) 1 iz gaineko aldea. ik gain 2.
  2 gainazala.
  3 (margolan, pantaila edo kidekoren batena)
  4 (itsasontzietakoa) ik kubierta.
  5 leku garaia.
gainazal gainazal 1 iz gaineko azala; kanpoko azala. ik gainalde.
  2 (izenondoekin)
  3 (geometrian)
  4 (bestelakoetan)
  5 (hitz elkartuetan)
gainazpìkatu gainazpìkatu, gainazpika(tu), gainazpikatzen 1 du ad azpikoz gora jarri.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gainazpikatze gainazpikatze iz azpikoz gora jartzea.
gainbalio gainbalio iz eraldatzerik izan ez duen ondasun baten (akzio, lur sail, ondasun higiezin edo kidekoren baten) balioaren igoera. ik plusbalio.
gainbalkoi gainbalkoi iz gaineko balkoia.
gainbaloratu gainbaloratu, gainbalora(tu), gainbaloratzen da/du ad 1 balio handiegia eman.
  2 (ekonomiatik at)
gainbegirada gainbegirada ( ) iz gainbegiratua.
gainbegirale gainbegirale iz gainbegiratzen duen pertsona. ik gainbegiratzaile.
gainbegiratu gainbegiratu1, gainbegira(tu), gainbegiratzen 1 du ad gainetik begiratu.
  2 (kontrolatuz)
  3 gaingiroki begiratu.
gainbegiratu gainbegiratu2 ( ) 1 iz gaingiroki begiratzea. ik gainbegirada.
  2 gainbegiratua egin
  3 gainbegiratua eman
gainbegiratzaile gainbegiratzaile iz gainbegiralea.
gainbegiratze gainbegiratze iz gaingiroki begiratzea. ik gainbegiratu2.
gainbehera gainbehera ( orobat gain(-)behera g.er) 1 iz malda behera.
  2 irud
  3 (-en atzizkiaren ondoren)
  4 malda.
  · 5 adlag ik gain 4
  6 gainbeheran ik gain 5.
gainbeherakada gainbeherakada ( ) iz gainbera.
gainbeheraldi gainbeheraldi ( ) iz gainbera.
gainbeheratu gainbeheratu, gainbehera(tu), gainbeheratzen 1 da ad gainbehera joan.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gainbeheratze gainbeheratze iz gainbehera.
gainbizi gainbizi, gainbizitzen. da ad biziraun. ik biziraun.
gaindegi gaindegi 1 iz leku garaia.
  2 gainaldea.
gaindeterminazio gaindeterminazio iz
gaindi gaindi 1 adlag (-n atzizkiaren eskuinean) -n barrena, -n zehar.
  2 (-z atzizkiaren eskuinean)
  3 irud
  4 izond
  5 gaindi egin gainditu.
  6 oroz gaindi
gaindiarazi gaindiarazi, gaindiaraz, gaindiarazten du ad gainditzera behartu.
gaindierraz gaindierraz izond gainditzen erraza.
gaindiezin gaindiezin ( orobat gaindi ezin ) 1 izond ezin gaindituzkoa.
  · 2 (izen gisa, ezkerretara -en atzizkia duela)
gaindiezinki gaindiezinki adlag ezin gaindituzko eran.
gaindigaitz gaindigaitz izond gainditzeko gaitza.
gaindigarri gaindigarri izond gaindi daitekeena.
gaindika gaindika adlag gainezka.
gaindikatu gaindikatu, gaindika(tu), gaindikatzen du ad gainditu.
gaindimentsionatu gaindimentsionatu, gaindimentsiona, gaindimentsionatzen du ad gehiegizko tamaina edo garrantzia eman.
gaindipen gaindipen iz gainditzea.
gainditu gainditu ( ), gaindi(tu), gainditzen 1 du ad atzean utzi edo gaina hartu; beste bat baino handiagoa edo hobea izan. ik gaindu 2.
  2 (gauza abstraktuak)
  3 ezin gaindituzko ik gaindiezin.
gaindituezin gaindituezin izond gaindiezina.
gainditze gainditze iz atzean uztea edo gaina hartzea; beste bat baino handiagoa edo hobea izatea.
gaindizka gaindizka adlag ipar gaindika, gainezka.
gaindizkatu gaindizkatu, gaindizka(tu), gaindizkatzen du ad gaindikatu.
gaindosi gaindosi 1 iz gehiegizko dosia.
  2 irud
gaindu gaindu, gain(du), gaintzen 1 da/du ad nagusitu.
  2 gainditu.
gainegitura gainegitura ( ) 1 iz gaineko egitura.
  2 (politikan, ekonomian)
gainelikadura gainelikadura iz elikadura gehigarria.
gainenergia gainenergia iz energia gehigarria.
gainentrenamendu gainentrenamendu iz gehiegizko entrenamendua.
gainera gainera adlag dagokion aditzak aditzera ematen duenari zerbait gehitzeko erabiltzen den hitza; gain hitza –ra leku atzizkiaz. (ik. beheko konbinatorian gainera-ren agerraldi maizkoenak)
gainerabili gainerabili izond gehiegi erabilia.
gaineraketa gaineraketa iz gaineratzea.
gainerako gainerako ( ) 1 izlag zati bat bereizi edo kendu ondoren gelditzen dena. ik gaineratiko.
  2 (dagokion izena gabe)
  3 gainerakoan gainerakoari dagokionez. ik gainerantzean.
  4 beste gainerakoan
  5 eta gainerako
gainerantzean gainerantzean lok gainerakoan.
gaineratiko gaineratiko 1 izlag gainerakoa.
  2 eta gaineratiko eta gainerako.
gaineratu gaineratu ( ), gainera(tu), gaineratzen 1 da ad gainera etorri.
  · 2 du ad gainean jarri.
  3 gainera bota; gehitu.
  4 (hizketan)
gainerliebe gainerliebe iz irudiak lodieraren erdia baino gehiago irteten diren erliebea.
gainertz gainertz iz gaineko ertza.
gainesplotazio gainesplotazio iz gehiegizko esplotazioa.
gainestaldura gainestaldura iz gaineko estaldura.
gainestali gainestali, gainestal, gainestaltzen du ad gainetik estali.
gainestalki gainestalki iz gaineko estalkia.
gainetiko gainetiko 1 gainetik-i dagokion izenlaguna.
  2 azaleko.
  3 gainerako.
gainetsi gainetsi, gainets, gainesten du ad
gainexistitu gainexistitu, gainexisti, gainexistitu da ad
gainez egin gainez egin ik gain 4.
gainezarle gainezarle izlag gainezartzen duena.
gainezarpen gainezarpen izlag gainezartzea.
gainezarri gainezarri, gainezar, gainezartzen du ad gainean ezarri.
gainezka gainezka 1 adlag gainez egiten.
  2 (-z atzizkiaren eskuinean)
  3 (-raino atzizkiaren eskuinean)
  4 gainezka egin1 beterik dagoena ertzetik irten. ik gain 4.
  5 (gauza abstraktuak)
  6 gainezka egin2 hazia isuri.
  7 gainezka eragin
gainezkabide gainezkabide iz gainez egin dezakeen ura isurtzeko bidea.
gainezkaldi gainezkaldi iz (zerbaitek) gainezka egiten duen aldia.
gainezkatu gainezkatu, gainezka(tu), gainezkatzen ( ) 1 du ad gainezka bete.
  2 gainezka egin, gainezka eragin.
  · 3 da/du ad gainezka egin, gainditu.
  4 (era burutua izenondo gisa)
gainezkatze gainezkatze iz gainezka egitea.
gaineztatu gaineztatu, gainezta(tu), gaineztatzen 1 du ad gainean ezarriz estali.
  2 gainditu.
gaineztu gaineztu, gainez(tu), gainezten du ad gainean ezarri.
gaingabetu gaingabetu izond esneaz mintzatuz, gaina kendu zaiona.
gaingiroki gaingiroki adlag azaletik, mamiaz kontu egin gabe.
gaingirozko gaingirozko izlag azalekoa.
gaingorritu gaingorritu, gaingorri, gaingorritzen du ad gainaldea gorritu.
gainikasi gainikasi izond gehiegi ikasia.
gainindartu gainindartu izond sendogarriduna.
gaininprimaketa gaininprimaketa iz gainean eginiko inprimatzea.
gaininskripzio gaininskripzio iz gainean ezarritako inskripzioa.
gainjantzi gainjantzi1, gainjantz(i), gainjanzten da/du ad gainean jantzi.
gainjantzi gainjantzi2 1 iz kapa, gaineko jantzia.
  2 irud
gainjarri gainjarri, gainjar, gainjartzen da/du ad gainean jarri.
gainjartze gainjartze iz gainean jartzea.
gainka

gainka

  1 elkar gainka elkarren gainka. Eta hodeiek ez lukete lurra halako ilunpean estaliko, halako multzo bat elkar gainka pilatuko ez balitz, eguzkia kenduta.
  2 elkarren gainka elkarren gainean.
gainkarga gainkarga 1 iz karga erantsia.
  2 (gihar batean)
gainkargatu gainkargatu izond gehiegi kargatua.
gainkargu gainkargu iz kargu gehigarria.
gainkatu gainkatu, gainka(tu), gainkatzen 1 zaio ad gainean jarri.
  · 2 du ad (arrak emea)
gainki gainki adlag gaingiroki.
gainkostu gainkostu iz kostu erantsia.
gainkualifikatu gainkualifikatu izond behar dena baino kualifikazio handiagoa duena.
gainontzean gainontzean ( ) lok gainerakoan.
gainontzeko gainontzeko izlag gainerako.
gainordain gainordain iz ordain gehigarria.
gainpentsatu gainpentsatu, gainpentsa, gainpentsatzen du ad
gainpopulatu gainpopulatu izond gainez jendeztatua.
gainpopulazio gainpopulazio iz gehiegizko jendeztatzea.
gainprezio gainprezio iz berezko prezioaren gaineko gehitzea, erantsiriko prezioa.
gainprodukzio gainprodukzio iz gehiegizko ekoizpena.
gainsari gainsari iz sari erantsia.
gainsoineko gainsoineko iz gaineko soinekoa. ik gainjantzi.
gainsolairu gainsolairu iz gaineko solairua.
gaintasun gaintasun iz ik beregaintasun.
gaintezin gaintezin izond ezin gaiduzkoa.
gaintxo gaintxo iz garaiera txikiko gaina.
gainxurikeria gainxurikeria iz adkor gainzuritzea.
gainzama gainzama iz zama erantsia.
gainzor gainzor iz zorra erantsia.
gainzorpetu gainzorpetu, gainzorpetzen da/du ad geihiegi zorpetu.
gaita gaita 1 iz zurezko herri musika-tresna, zorroduna nahiz zorrogabea. ik dultzaina.
  2 gaita-jotzaile (orobat gaita-jole g.er.)
gaitasun gaitasun ( ) 1 iz zerbait egiteko, zerbaitetan aritzeko gai denaren nolakotasuna.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 gaitasun eza mug
  6 gaitasunik eza mug
gaitasungabetu gaitasungabetu, gaitasungabe(tu), gaitasungabetzen du ad gaitasuna kendu.
gaitasungabetze gaitasungabetze iz gaitasuna kentzea.
gaitegi gaitegi 1 iz gai zerrenda.
  2 zerbaiterako gaiak dauden biltegia, arasa edo kidekoa.
gaitero gaitero iz gaita-jotzailea.
gaitu gaitu, gai(tu), gaitzen du ad 1 gai bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gaitz gaitz ( ) 1 iz eritasuna.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 irud/hed
  4 zernahi kalte mota dakarren zera.
  5 gaizkia.
  · 6 izond handia.
  7 txarra.
  8 zaila.
  9 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  10 gaitzeko ik gaitzeko.
  11 fin gaitz egin
  12 gaitz egin
  13 gaitz eginarazi
  14 gaitz erdi ( orobat gaitzerdi ) adlag
  15 gaitz erran1, gaitz erraten (orobat gaitzerran) du ad goi gaitz esan.
  16 gaitz erran2 (Ereduzko prosaren corpusean gaitzerran soilik) iz gaitz esana.
  17 gaitz erranka adlag gaitz esanez.
  18 gaitz esan1, gaitz esaten ( orobat gaitzesan, gaitzesaten ) du ad
  19 gaitz esan2 (Ereduzko prosaren corpusean gaitzesan soilik) iz
gaitzaldi gaitzaldi 1 iz gertaera gaitzen bat jazotzen den aldia.
  2 aldi gaitza.
gaitzeko gaitzeko izlag handia, ikaragarria.
gaitzerdi gaitzerdi ik gaitz 14.
gaitzerizko gaitzerizko iz goi gorrotoa, ezinikusia.
gaitzerizpen gaitzerizpen ik gaitzirizpen.
gaitzerran gaitzerran ik gaitz 15.
gaitzesan gaitzesan ik gaitz 18.
gaitzesgarri gaitzesgarri izond gaitzetsia izatea merezi duena.
gaitzesgarriro gaitzesgarriro adlag era gaitzesgarrian.
gaitzesle gaitzesle izond gaitzesten duena.
gaitzespen gaitzespen ( ) iz 1 gaitzestea.
  2 gaitzeste agiria.
  3 (hitz elkartuetan)
gaitzespenka gaitzespenka adlag gaitzespenak eginaz.
gaitzeste gaitzeste iz txartzat hartzea, gutxiestea.
gaitzetsi gaitzetsi ( ), gaitzets, gaitzesten du ad 1 txartzat hartu. ik kondenatu 4.
  2 arbuiatu.
  3 salagarritzat, zigorgarritzat hartu. (pertsonak)
  4 (ekintzak, jarrerak eta kidekoak)
  5 (bestelakoak)
  6 (era burutua izenondo gisa)
gaitzi izan gaitzi izan zaio ad goi gaitzitu.
gaitzidura gaitzidura iz gaitzizea.
gaitzikor gaitzikor izond irudikorra.
gaitzikusi gaitzikusi, gaitzikus, gaitzikusten du ad begi txarrez ikusi.
gaitziritzi gaitziritzi ( orobat gaitz iritzi ) 1 dio ad gaitzetsi.
  2 (era burutua izen gisa)
gaitzirizpen gaitzirizpen (Ereduzko prosaren corpusean gaitzerizpen soilik) iz gaitziriztea.
gaitzitu gaitzitu, gaitzi(tu), gaitzitzen 1 zaio ad norbait, gogoko ez duena edo iraingarritzat hartzen duena gertatzean, mindu edo haserretu. ik gogotxartu; disgustatu.
  · 2 da ad
  · 3 du ad
  4 (era burutua izenondo gisa)
gaitzizen gaitzizen iz ezizena; izen okerra. ik izengoiti.
gaitzondo gaitzondo 1 iz bihotzeko erresumina.
  2 eriondoa.
gaitzontzi gaitzontzi iz
gaitzuste gaitzuste iz fede txarra.
gaixo gaixo ( orobat gaiso ) 1 izond/iz gaitzen bat duena. ik eri.
  2 izond errukarria.
  3 (izen bati dagokiola, haren ezkerretara)
  4 (harridura markez)
  5 (predikatu gisa) ik gaixorik.
  6 gaixo egon
  7 gaixo agiri iz
gaixoaldi gaixoaldi iz erialdia.
gaixoarazi gaixoarazi, gaixoaraz, gaixoarazten du ad gaixotzera behartu.
gaixobera gaixobera izond gaixotzeko joera duena.
gaixoera gaixoera iz gaixotasuna.
gaixogarri gaixogarri izond erigarria, gaixotzen duena.
gaixoka gaixoka adlag gaixo jarriz.
gaixoketa gaixoketa iz gaixotzea.
gaixokide gaixokide iz besteren eritasunaren kide gertatzen dena.
gaixondo gaixondo iz eriondoa.
gaixorik gaixorik 1 adlag gaixo, eri.
  2 gaixorik egon
gaixotasun gaixotasun ( orobat gaisotasun ) 1 iz eritasuna, gaitza.
  2 (izenondoekin)
  3 irud
gaixoti gaixoti izond erikorra, eribera.
gaixotu gaixotu ( ), gaixo(tu), gaixotzen 1 da ad eritu, gaixo gelditu. ik gaizkitu.
  · 2 du ad eritu, gaixo utzi.
  3 (era burutua izenondo gisa)
gaixotze gaixotze iz eritzea, gaixo gelditzea.
gaixozain gaixozain iz erizaina.
gaixto gaixto ik gaizto.
gaizerrenda gaizerrenda ik gai 13.
gaizkata gaizkata iz itsas arrain handia, kabiarra egiteko hazten dena (Acipenser sturio).
  gaizkeria iz gaizkia, gaiztakeria.
gaizki gaizki ( ) 1 adlag behar edo nahi denaren edo egoki denaren kontra. ik txarto. ant ongi.
  2 (izen sintagma batean, izenaren eskuinean)
  3 (izen sintagma batean, izenaren ezkerrean)
  · 4 iz lege moralaren, bertutearen, ongiaren aurkako dena. ik gai ant ongi.
  5 gaizkiago cf okerrago okerrago.
  6 burutik gaizki (egon, etab.)
  7 gaizki egin1
  8 gaizki egin2 iz
  9 gaizki eman (zerbaitek)
  10 gaizki errale izond/iz gaizki esalea.
  11 gaizki erranka adlag
  12 gaizki esaka1 (orobat gaizkiesaka g. er.) adlag
  13 gaizki esaka2 iz gaizki-esatea.
  14 gaizki esale
  15 gaizki esan1 (zerbait)
  16 gaizki esan2 (objekturik gabe)
  17 gaizki esan3 (zerbaitez, zerbaitegatik, zerbaiten aurka)
  18 gaizki esan4 (orobat gaizkiesan g. er.) iz
  19 gaizki esan5 izond
  20 gaizki esate
  21 gaizki hartu
  22 gaizki hazi izond
  23 gaizki ikusi1 (zerbait; irud)
  24 gaizki ikusi2 iz
  25 gaizki-ulertu (orobat gaizkiulertu) iz
  26 gaizki ulertze (orobat gaizkiulertze g. er.)
gaizkiagotu gaizkiagotu, gaizkiago(tu), gaizkiagotzen du ad gaizkiago, okerrago jarri.
gaizkide gaizkide iz besteren gaizki eginaren kide gertatzen dena.
gaizkile gaizkile ( ) 1 iz egintza gaitzesgarrietan aritzen den pertsona.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  · 3 izond egintza gaitzesgarrietan aritzen dena.
gaizkiletza gaizkiletza iz gaizkileen jarduna. ik gaiztagintza.
gaizkin gaizkin iz/izond gaizkilea.
gaizkinahi gaizkinahi iz inorenganako nahi edo gogo okerra.
gaizkintza gaizkintza iz gaizkiletza.
gaizkitu gaizkitu ( ), gaizki(tu), gaizkitzen 1 da/du ad alditxartu, gaixotu.
  2 okerrera egin.
  · 3 du ad ipar gaizki erabili, erantzuki egin.
gaizkitze gaizkitze iz alditxartzea, gaixotzea.
gaizkiulertu gaizkiulertu ik gaizki 25.
gaizkiulertze gaizkiulertze ik gaizki 26.
gaizkoadura gaizkoadura iz gaizkoatzea.
gaizkoatu gaizkoatu, gaizkoa(tu), gaizkoatzen 1 da/du ad gaizkiagotu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gaizkoatzaile gaizkoatzaile izond gaizkoatzen duena.
gaizkondu gaizkondu, gaizkon, gaizkontzen da ad gaizkotu.
gaizo gaizo 1 izond ipar errukarria. ik gaixo.
  2 (izenaren ezkerrean)
gaizpentsu gaizpentsu iz gogoeta txar.
gaizpide gaizpide (orobat gaitzbide g.er.) iz galbidea.
gaiztagile gaiztagile iz gaiztagina, gaizkilea.
gaiztagin gaiztagin ( orobat gaixtagin ) iz 1 gaizkilea.
  · 2 izond gaizkilea.
gaiztagintza gaiztagintza (Ereduzko prosaren corpusean gaixtagintza soilik) iz gaizkiletza.
gaiztakeria gaiztakeria (orobat gaiztakeri g.er. eta gaixtakeria g.er) 1 iz gaiztotasun gaitzesgarria; egintza gaiztoa edo txarra. ik txarkeria.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat gaiztakeri)
  3 gaiztakeriaz adlag
  4 gaiztakeria egin
gaiztasun gaiztasun iz gaitza denaren, zaila denaren nolakotasuna.
gaizto gaizto ( orobat gaixto ) 1 zintzotasunik edo ontasunik ez duena. ik donge; txar. (izaki bizidunez)
  2 (gauza konkretoez)
  3 (ekintzez eta kidekoez)
  4 (adigai abstraktuez)
  5 (konparaketetan)
  · 6 (predikatu gisa)
  7 (izen gisa)
  8 (-en atzizkiaren eskuinean) gaiztotasuna.
  9 Gaiztoa mug
  10 gaiztoz asmo txarrez; txarrean.
  11 gaiztoaren gaiztoz
  12 gogo gaiztoz
  13 hainbat gaizto (orobat ha(i)nbat gaixto)
  14 leher gaizto egin
gaiztoagotu gaiztoagotu, gaiztoago(tu), gaitoagotzen da/du ad okerragotu.
gaiztoaldi gaiztoaldi iz norbait edo zerbait gaiztotzen den denbora.
gaiztoki gaiztoki ( orobat gaixtoki ) adlag gaiztakeriaz.
gaiztotasun gaiztotasun iz gaiztoa denaren nolakotasuna.
gaiztoto gaiztoto adlag gaiztoki.
gaiztotu gaiztotu, gaizto(tu), gaitotzen ( orobat gaixtatu eta gaiztatu ) 1 da/du ad gaizto bihurtu; gaiztoago bihurtu. (pertsonak)
  2 (gaitzen bat)
  3 (bestelakoak)
  4 (era burutua izenondo gisa)
gaiztu gaiztu, gaitz/gaiztu, gaizten da ad gaizkitu.
gajo gajo 1 izond gaixoa, errukarria ( emakumezkoei dagokie).
  2 (emakumezkoak ez direnez)
  3 (animaliez eta gauzez)
gakatu gakatu ik gakotu.
gako gako 1 iz giltza.
  2 (orobat kako) gorabehera edo arazo baten irtenbidea.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 izond ik kako 9.
  5 gako orratz ik kakorratz.
  6 hitz gako gako den hitza. ik giltza 17.
gakodun gakodun ik kakodun.
gakopetze gakopetze (Ereduzko prosaren corpusean kakopetze soilik) iz giltzapetzea, espetxeratzea.
gakorde gakorde iz giltzordea.
gakorratz gakorratz ik kakorratz.
gakotu gakotu, gako(tu), gakotzen ( orobat gakatu .) 1 du ad giltzatu.
  2 itxi.
  3 (era burutua izenondo gisa)
gakotx gakotx ik kakotx.
gakozain gakozain iz giltzazaina.
gala gala 1 iz apaindura dotorea.
  2 zeremonia dotorea.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 galaz
galai galai 1 iz dama bati lagun egiten dion gizonezkoa.
  2 gizon dotore eta erakargarria.
  3 (zinemakoa)
  · 4 izond (pertsonez) itxura ederrekoa.
  5 (giza ekintzez) adeitsua eta itxura ederrekoa.
  · 6 adlag galaiki.
galaikeria galaikeria iz egintza galai gaitzesgarria.
galaiki galaiki adlag era galaian. ik galai 6.
galaitasun galaitasun iz galaia denaren nolakotasuna.
galaitsu galaitsu izond galaitasunez betea.
galaktiko galaktiko 1 izond galaxiei dagokiena.
  2 (futbolean)
galania galania iz oieskeria.
galaniatsu galaniatsu izond galaiari dagokion eran.
galanki galanki adlag erruz, ederki.
galant galant 1 izond itxura on edo ederrekoa; bikaina.
  2 handia, eskerga. (gauzei buruz)
  3 (izaki bizidunei buruz)
  4 (irainetan)
  5 (irainetan, izen mugatuaz)
  · 6 (predikatu gisa)
galantasun galantasun iz galanta denaren nolakotasuna.
galapan galapan adlag lauhazka.
galarazi galarazi ( ), galaraz, galarazten 1 du ad galtzera behartu.
  2 (orobat galerazi g.er) eragotzi. ik debekatu.
  3 eragotzi, molestatu. (tradizioan dio aditza da adiera honetan)
galarazle galarazle (orobat galerazle) izond galarazten duena.
galarazpen galarazpen iz galaraztea.
galardoe galardoe iz merezimenduen ondoriozko ohorezko saria.
galarren galarren iz galerna.
galarrots galarrots iz pl toberak.
galaxia galaxia 1 iz unibertsoan bakarturik dagoen izarren eta hauts kosmikoaren pilaketa.
  2 irud/hed
galbahe galbahe 1 iz aleak eta kidekoak bahetzeko bahe xedea.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 galbahea egin bahetu.
galbaheketa galbaheketa iz galbahetzea.
galbahetu galbahetu, galbahe(tu), galbahetzen du ad galbaheaz bahetu.
galbahetxo galbahetxo iz galbahe txikia.
galbaniko galbaniko ik galvaniko.
galbanizatu galbanizatu ik galvanizatu.
galbide galbide ( ) 1 iz galtzeko, hondatzeko bidea.
  2 (esaeretan)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 galbidean, galtzeko, hondatzeko bidean.
galbideratu galbideratu, galbidera(tu), galbideratzen 1 da ad galbidera joan.
  · 2 du ad galdibera eraman.
  3 (era burutua izenondo gisa)
galbideratzaile galbideratzaile izond galbideratzen duena.
galbizardun galbizardun iz gari bizarduna.
galburu galburu 1 iz gariaren buruxka.
  2 irud/hed
galda galda (orobat kalda g.er.) 1 iz garra.
  2 burdin goria.
  3 galdan gori-gori
  4 galdatan ( ) galdan.
  5 eguzki galda bero kiskalgarria.
  6 galda-galdatan
  7 su-galda lore
galdakaotar galdakaotar izlag/iz Galdakaokoa, Galdakaori dagokiona; Galdakaoko herritarra.
galdaketa galdaketa1 1 iz galdan jartzea. ik galdapen.
  2 galdan jarririkoa.
galdaketa galdaketa2 ik galdeketa.
galdapen galdapen iz galdatzea. ik galdaketa.
galdara galdara 1 iz pertza.
  2 lurrun makinetan, berotze sistemetan eta kidekoetan, ura irakinarazten den ontzi itxia.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 irud/hed
galdaragile galdaragile iz galdarak egiten dituen langilea.
galdaragintza galdaragintza iz galdarak egiteko jarduera.
galdarazi galdarazi, galdaraz, galdarazten du ad galdatzera behartu.
galdarraztatu galdarraztatu izond ur irakinetan pasatua.
galdategi galdategi (orobat kaldategi) iz burdina-eta urtzeko lantegia.
galdatu galdatu1, galda, galdatzen 1 du ad galdegin.
  2 galdekatu.
  3 eskatu.
galdatu galdatu2, galda, galdatzen 1 du ad galdan jarri.
  2 (era burutua izenondo gisa)
galde galde ( ) 1 iz galdera.
  2 eskabidea.
  3 galde egin1
  3a (egin ezabaturik)
  4 -en galdea egin
galdearazi galdearazi, galdearaz, galdearazten dio ad galdetzera behartu.
galdegai galdegai 1 iz galderaren gaia.
  2 (gramatikan) informazio berria daraman edo dakarren perpausaren zatia.
galdegile galdegile 1 iz galdetzen duen pertsona. ik galdetzaile.
  2 (poliziakoa edo)
  · 3 izond galdetzen duena.
galdegin galdegin ( ), galdegiten 1 du ad galdetu.
  2 eskatu.
  3 (forma trinkoak)
galdegite galdegite 1 iz galdetzea.
  2 eskatzea.
galdeka galdeka adlag galdezka.
galdekari galdekari izond galdegilea.
galdekatu galdekatu, galdeka(tu), galdekatzen 1 du ad galdeketa egin. ik galdezkatu.
  2 galdetu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
galdekatzaile galdekatzaile 1 iz galdekatzen duen pertsona.
  2 (poliziakoa eta)
galdekatze galdekatze iz galdetzea.
galdeketa galdeketa ( ) 1 iz poliziak edo jujeak gorabeheraren bat argitzeko egiten duen galdera-sorta. ik itaunketa.
  2 (bestek egina)
  3 galdera sorta.
  4 kontsulta.
  5 galdeketa gela (polizia etxe batean)
  6 herri galdeketa ik herri 14.
galdeketari galdeketari iz galdekatzailea.
galdekizun galdekizun 1 iz galdera.
  2 galdetegia, galdera sorta daukan idazkia.
galdemodu galdemodu iz galdera.
galdera galdera ( ) 1 iz jakin nahi denaz egiten den esaldia.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 galderazko1 izlag
  6 galderazko2 (gramatikan)
  7 galdera egin
galderatxo galderatxo iz adkor galdera.
galdetegi galdetegi iz 1 galdera-sorta duen idazkia.
  2 inkesta.
  3 galdeketa.
galdetu galdetu ( ), galde, galdetzen 1 du ad galderak egin. (galdera zuzenetan)
  2 (zeharkako galderetan)
  3 (hainbat joskeratan)
  4 (aditz izenkiaz)
galdetzaile galdetzaile iz 1 galdetzen duen pertsona. ik galdegile.
  · 2 izond galdetzen duena.
  3 (gramatikan eta)
galdetze galdetze iz galdera egitea.
galdez galdez adlag 1 eske.
  2 galdezka.
galdezka galdezka adlag 1 galdetzen. ik galdeka.
  2 (galdera zuzenekin)
  3 (zeharkako galderekin)
  4 (objekturik gabe)
  5 ipar eskatzen.
galdezkatu galdezkatu, galdezka(tu), galdezkatzen du ad 1 galdekatu, gorabeheraren bat argitzeko galdetu.
  2 galdetu.
  3 galdatu, eskatu.
galdezkatze galdezkatze iz gorabeheraren bat argitzeko galdetzea.
galdezketa galdezketa iz galdeketa.
galdezketatu galdezketatu, galdezketa, galdezketatzen du ad galdekatu.
galdor galdor
  1 hauts galdor iz lisiba egiteko erabili den errautsa.
galdu galdu ( ), gal, galtzen 1 da ad bidea edo norabidea ezin aurkituz gertatu.
  2 desagertu, ezereztatu.
  · 3 du ad gabetua gertatu. (aurki daitezkeen gauza konkretuez)
  4 (ezin aurki daitezkeen gauza konkretuez)
  5 (gauza abstraktuez)
  6 (pisua, garaiera eta kidekoak)
  7 ez irabazi. (apustua, lehiaketa, partida eta kidekoak)
  8 ez baliatu.
  · 9 da/du ad suntsitu, hondatu.
  · 10 du ad (moralki)
  11 (era burutua izenondo gisa)
  12 galduan adlag
  13 alferrik galdu
  14 aukera galdu aukera huts egin. ik huts1 15.
  15 autobusa, trena... galdu autobusa, trena eta kidekoak huts egin. ik huts1 18.
  16 bistatik/begien aurretik galdu
  17 burua galdu
  18 denbora galdu
  19 ikuskizuna galdu ikuskizuna huts egin. ik huts1 15.
 

20 ardi galdu ardi beltza.

  21 ur galdu (orobat urgaldu g.er.) pl ipar ur zikinak.
galduezin galduezin izond ezin galduzkoa.
galdu-gorde galdu-gorde 1 iz garrantzia.
  2 galdu-gordean1 ( orobat galdugordean ) galtzeko zorian. ik galzori 2.
  3 galdu-gordean2 nora ezean.
galdugordean galdugordean ik galdu-gorde 2; galdu-gorde 3.
galdukeria galdukeria 1 iz pertsona galduari dagokion ekintza.
  2 galdukerian
galdur galdur 1 iz gailurra.
  2 galdur festa etxeari teilatua ematen zaionean egiten den festa.
galduxe galduxe adlag galdu xamar.
gale gale iz nahi bizia edo grinatsua.
galegismo galegismo (Ereduzko prosaren corpusean gailegismo soilik) iz Galiziar nortasunaren aldeko higikunde politikoa.
galegista galegista (orobat gailegista) izond galegismoaren aldekoa.
galego galego orobat gailego ) 1 iz Galiziako hiritarra. ik gallego.
  2 Galiziako hizkuntza. ik galiziera.
  · 3 izond Galiziakoa.
galeoi galeoi iz 1 gutxienez hiru masta zituen itsasontzi mota, garraioan eta gerran erabiltzen zena.
  2 (hitz elkartuean)
galeote galeote iz galerianoa.
galeper galeper 1 iz faisaiaren familiako hegaztia, eperra baino txikiagoa, sukaldaritzan oso aintzat hartua (Coturnix coturnix).
  2 (hitz elkartuetan)
galera galera1 1 iz galtzea.
  2 (ekonomiaren ingurukoak)
  3 (izenondo eta izenlagunekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
galera galera2 1 iz antzinako gerraontzia, karel-apala, belez eta arraunez ibiltzen zena.
  2 (hitz elkartuetan)
galeradun galeradun izond galera duena.
galerazi galerazi ik galarazi.
galeria galeria 1 iz arte erakusketak egiteko aretoa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 irud
  5 espetxetako korridorea.
  6 etxeetako korridore modukoa, zabala.
  7 (elizetan)
  8 lurpeko bide luzea eta estua.
galeriadun galeriadun izond galeriak dituena.
galeriano galeriano 1 iz galeretara kondenaturiko pertsona.
  2 gatibu lanak egitera kondenaturiko pertsona.
galerista galerista iz arte galeria bateko jabea.
galerna galerna (orobat kalerna g.er.) 1 iz itsas bazterreko haize bortitza edo ekaitza. ik galarren; enbata.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
galernatsu galernatsu 1 izond galernez betea.
  2 irud/hed
gales gales izlag/iz 1 galestarra.
  2 galesera.
  3 (hitz elkartuetan)
galesdun galesdun iz gales hiztuna.
galesera galesera iz galesko hizkuntza zeltikoa. ik gales 2.
galeseradun galeseradun izond galesduna.
galestar galestar izlag/iz Galeskoa, Galesi dagokiona; Galesko herritarra. ik gales.
galetu galetu, gale(tu), galetzen da ad galea hartu.
galga galga 1 iz balazta. ik freno.
  2 irud
  3 geldigailua.
  4 maila.
  5 neurria.
  6 oreka.
  7 galda.
  8 galgan adlag garaiera edo maila berean. ik sestra1 3.
  9 galga jarri galgatu.
gal-gal(-gal) gal-gal(-gal) irakinaldiaren onomatopeia.
galgaldi galgaldi iz galgatzea, galga sakatzea.
galgarri galgarri 1 izond galtzen, hondatzen duena, galbidera daramana.
  2 (hitz elkartuetan)
galgarritasun galgarritasun iz galgarria denaren nolakotasuna.
galgatu galgatu, galga(tu), galgatzen 1 du ad galgaz geldiarazi. ik balaztatu; frenatu.
  2 irud/hed
  3 galgaren bidez orekatu.
  4 irud
galgatze galgatze iz galgaz geldiaraztea.
galgo galgo 1 iz erbi-zakurra.
  2 irud
galgokume galgokume iz galgoaren kumea.
galiar galiar 1 izlag/iz Galiakoa, Galiari dagokiona; Galiako herritarra.
  2 frantsesa.
  3 galiar-erromatar izlag erromatarren garaiko Galiakoa.
galikanismo galikanismo iz frantziar eliza katolikoaren Aita Santuarekiko beregaintasuna aldarrikatzen zuen doktrina.
galikur galikur iz galtze ikurra. cf garaikur.
galilear galilear izlag/iz Galileakoa, Galileari dagokiona; Galileako herritarra.
galipot galipot 1 iz bikearen antzeko gai ilun likatsua. ik brea; alkaterna; gudroi; mundrun.
  2 (hitz elkartuetan)
galiziano galiziano izlag/iz galiziarra.
galiziar galiziar izlag/iz Galiziakoa, Galiziari dagokiona; Galiziako herritarra.
galiziera galiziera iz galegoa (hizkuntza).
galka egin galka egin bultzatu.
galkadura galkadura iz buxadura, auto ilara.
galkategi galkategi iz galkatzeko lantegia.
galkatu galkatu, galka, galkatzen 1 du zapaldu, zapalduz trinkotu.
  2 hed
  3 irud
  4 ezin gehiago bete.
  5 (era burutua izenondo gisa)
galkor galkor izond erraz galtzen edo suntsitzen dena.
galkortasun galkortasun iz galkorra denaren nolakotasuna.
gallartar gallartar izlag/iz Gallartakoa, Gallartari dagokiona; Galkartako herritarra.
gallego gallego interj (irain hitza) ik galego.
galleta galleta ( edo gaileta ) 1 iz irinez, arrautzez eta abarrez eginiko orea, labean erretzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 bizkotxo lehorra, itsasontzietan janari gisa eramaten zena.
galletatxo galletatxo iz galleta txikia.
galletazale galletazale (Ereduzko prosaren corpusean gailetazale soilik) izond galleten zale dena.
galmen galmen iz galtzea, hondatzea.
galmendi galmendi iz Galmena, hondamendia.
galo galo iz Galiako hizkuntza.
galoerromatar galoerromatar iz Galiar-erromatarra.
galoi galoi1 iz isurkarientzako edukiera neurria.
galoi galoi2 (orobat galon g.er.) 1 iz xingola modukoa, armadako graduen ezaugarria.
  2 (hitz elkartuetan)
galoidun galoidun 1 izlag galoia edo galoiak dituena.
  2 (izen sintagmari dagokiola)
galoitu galoitu (orobat galonatu) izond galoiez hornitua.
galon galon ik galoi.
galop galop iz 1 dantza mota.
  2 lauhazka.
  3 galopan adlag lauhazkan.
galox galox iz elurretan, uretan edo lokatzetan ibiltzeko eskalapoia.
galsoro galsoro iz gari soroa.
galto galto iz galdera.
galtxagorri galtxagorri iz deabruari ematen zaion izena.
galtxoin galtxoin iz zangoa orkatilatik belauneraino estaltzen duen jantzia, larruzkoa edo oihalezkoa.
galtza galtza 1 iz pl gorputza gerritik behera eta bi zangoak banaka estaltzen dituen janzia. ik praka.
  2 (mota adieraziz)
  3 (modua adieraziz)
  4 sing
  5 azpiko galtza pl ik galtzazpi.
  6 barruko galtza pl
  7 galtza barren pl
  8 galtzak (orobat galtza g.er.) bete lan lan asko.
  9 galtza bonbatxo pl galtza-nasaiak.
  10 galtza-gorri ik galtzagorri.
  11 galtza-mantal ik galtzamantal.
  12 galtza-nasai pl
  13 galtza motz ( orobat galtza motx galtzamotz ) pl belaunetarainoko galtzak.
  14 galtza pare
  15 (norbaiten) galtzetan egon
  16 (besteren) galtzetan (muturra) sartu
galtzada galtzada ( orobat galtzara eta kaltzada ) iz 1 harbidea.
  2 (kalearena) bidea.
  3 errege galtzada
  4 galtzada harri ( orobat galtzadarri )
galtzadarri galtzadarri ik galtzada 4.
galtzadatu galtzadatu izond lauzatua.
galtzadun galtzadun izond galtzak dituena.
galtzagorri galtzagorri (orobat galtza-gorri g.er.) 1 iz deabrua.
  2 uniformean galtza gorriak dituena.
  3 (izenondo gisa)
galtzaile galtzaile (orobat galtzale) izond 1 galtzen duena.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (izen gisa)
  4 (izan aditzarekin)
  5 (predikatu gisa)
  6 norbait galtzen duena.
galtzailetza galtzailetza iz galtzailearen egoera.
galtzale galtzale ik galtzaile.
galtzamantal galtzamantal (orobat galtza-mantal) iz lanjantzi bularrekoduna.
galtzamotz galtzamotz ik galtza 12.
galtzaņo galtzaño iz galtzatxoa.
galtzapen galtzapen iz galmena, hondamena.
galtzarbe galtzarbe ( orobat galtzarpe ) iz 1 besoa gorputzari lotzen zaion alderdiaren azpialdea.
  2 (jantzi batena)
  3 galtzarbe uhal
galtzari galtzari 1 iz ligeta, galtzerdiei eusteko zerrenda elastikoa.
  2 galtzari-eusteko ligeta-eustekoa.
galtzarpa galtzarpa iz artzainen gatz zorroa.
galtzatu galtzatu, galtza, galtzatzen du ad
galtzazpi galtzazpi iz pl gizonezkoen azpiko jantzia, gerritik izterretarainoko galtza modukoa. ik galtzazpiko; galtzoin; galtzontzilo.
galtzazpiko galtzazpiko iz pl galtzazpiak.
galtzazulo galtzazulo ( ) iz gizonezkoen galtzen aurrealdeko zirritua. ik brageta.
galtze galtze iz 1 zerbaitez gabetua gertatzea; garaitua izatea.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 denbora galtze iz
  4 galtzetan (izan...) galduan (izan...).
galtzear galtzear adlag galtzeko zorian.
galtzearren galtzearren adlag galtzeko.
galtzerdi galtzerdi 1 iz oina eta zangoa belauneraino estaltzen dituen jantzia.
  2 galtzerdi luze oina eta zangoa belaunetik gora estaltzen dituen jantzia.
  3 galtzerdi motz oina eta zangoaren behealdea estaltzen dituen jantzia.
  4 gerrirainoko galtzerdi ik kulero 3; leotardo.
galtzerditxo galtzerditxo iz galtzerdi txikia.
galtzeta galtzeta iz 1 galtzerdia.
  2 galtzeta burdina galtzeta egiteko galtzorratzak.
  3 galtzeta egin
  4 galtzeta lan
galtzetin galtzetin iz galtzerdia, galtzerdi motza.
galtzoin galtzoin ( orobat kaltzoin g.er.) iz pl galtzazpiak.
galtzontzilo galtzontzilo ( orobat gantzontzilo g.er., kaltzontzilo g.er. kaltzontzillo g.er. eta kantzontzilo g.er.) iz pl galtzazpiak.
galtzuri galtzuri iz gari zuria, irin zuria ematen duena.
galvaniko galvaniko (Egungo testuen corpusean Ereduzko prosaren corpusean galbaniko soilik) izond elektrikoa.
galvanizatu galvanizatu, galvaniza(tu), galvanizatzen (orobat galbanizatu) 1 du ad adoretu, bizkortu.
  2 (era burutua izen gisa) elektrizitatearen bidez metal bat beste metal baten geruza mehe batez estaltzea.
galzori galzori 1 iz hondamendia.
  2 galzorian galtzeko zorian. ik galdu-gorde 2.
gama gama 1 iz kolore eskala hurrenez hurrenekoa.
  2 sail bereko gauzen aukera.
gamadun gamadun izlag gamatua.
gamatu gamatu izond gurutzeez mintzatuz, lau besoak ukondotuak dituena.
gamelu gamelu (orobat ganbelu g.er. eta kamelu g.er.) 1 iz basamortuko abere konkorduna (Camelus bactrianus).
  2 (hitz elkartuetan)
  3 droga-trafikatzaile txikia.
  4 ganbelua.
gamelukume gamelukume iz gameluaren umea.
gameluņo gameluño iz droga-trafikatzaile txikia.
gameluzain gameluzain iz gameluak zaintzen dituen pertsona.
gameto gameto iz sexu zelula, arra edo emea izan deitekeena.
gamma gamma 1 iz greziar albafetoko letra, g-ren kidekoa.
  2 izpi mota.
  3 gamma funtzio
gammagrafia gammagrafia iz gamma izpizko erradiografia.
gamuza gamuza iz eskularruak eta jantziak egiteko erabiltzen den larru fina eta ondua, berez sarrioarena.
ganadu ganadu 1 iz abere multzoa. ik azienda.
  2 (mota adieraziz)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 abelburua.
ganadutegi ganadutegi 1 iz ganadua gordetzeko tegia.
  2 jabe jakin baten zezen multzoa.
ganaduzale ganaduzale iz ganadua hazteko ogibidea duen pertsona.
ganar ganar ik ganer.
ganba ganba iz izkira.
ganbara ganbara iz 1 baserrietan, teilatupeko solairua, batez ere aletegi gisa erabiltzen dena. ik txapitula.
  2 etxeetan, teilatupeko solairuko gela, gordelekutzat erabiltzen dena.
  3 bestelako eraikuntzetan, teilatupeko solairua.
  4 teilatupeko solairuko gela berezia.
  5 adkor burua.
  6 ik ganbera 3.
ganbaradun ganbaradun izond ganbara duena; ganbarak dituena.
ganbarakide ganbarakide iz gelakidea.
ganbaratxo ganbaratxo iz ganbara txikia.
ganbarote ganbarote iz itsasontziko gela.
ganbela ganbela iz aska.
ganbelu ganbelu iz (irain hitza) astoa, kirtena.
ganbera ganbera ( orobat ganbara g.er. eta kanbera g,er.) iz 1 hainbat erakunde motaren izena.
  2 orkestrez, musikaz eta kidekoez mintzatuz, instrumentu multzo txiki bati dagokiona.
  3 gela.
  4 (hitz elkartuetan)
  5 apartamendua.
  6 gela modukoa.
  7 gas ganbera ik kamera 5.
  8 Kasazio Ganbera
  9 Komunen Ganbera Britania Handian eta britaniar erkidegoko herrialde batzuetan, herriak hautatzen duen ganbera.
  10 Lorden Ganbera
ganberaburu ganberaburu iz erregimen zaharreko kargua.
ganberazain ganberazain iz gelazaina.
ganberro ganberro 1 izond oiesa, gaizki-ikasia.
  2 (izen gisa)
ganbil ganbil 1 izond ikuslearen ikuspuntutik erdialdea ertzak baino urrutiago dituena. ik konbexu.
  2 (izen gisa)
ganbilbiko ganbilbiko izlag bi aldeak ganbilak dituena.
ganbito ganbito iz xake jokoko jokaldia.
ganboar ganboar (orobat ganboatar) izond/iz Ahaide Nagusien borroketan, Ganboako leinuaren aldekoa.
ganboatar ganboatar ik ganboar.
ganden ganden ik joan 25.
ganderailu ganderailu1 (orobat kanderailu)iz argimutila.
Ganderailu Ganderailu2 ik Kanderailu2.
gandhitar gandhitar izlag Gandhiri dagokiona.
gandor gandor 1 iz oilarraren buru gaineko konkor haragitsu gorria.
  2 hed/hed
  3 gandorra jantzi, jarri oilartu.
  4 gandorra tentetu oilartu.
gandortu gandortu, gandor(tu), gandortzen da ad gandor itxura hartu.
gandu gandu 1 iz behe laino mehea.
  2 (hitz elkartuetan bigrren osagai gisa)
  3 hed ik lauso.
  4 irud
gandutsu gandutsu izond ganduz betea.
gandutu gandutu, gandu(tu), gandutzen 1 da/du ad (ganduz) lausotu.
  2 hed/irud
  3 (era burutua izenondo gisa)
ganer ganer (orobat ganar) iz teilapeko ganbara.
ganga ganga 1 iz luzetara edo zeharretara biribildua den sabaia. ik bodeba.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 hed
  4 irud/hed
gangadun gangadun izond ganga duena.
gangadura gangadura iz gangatzea.
gangape gangape iz ganga azpia.
gangar gangar1 izond ergela, harroa.
gangar gangar2 iz gandorra.
gangar gangar3 iz ** eztarria.
gangargabetu gangargabetu, gangargabe(tu), gangargabetzen da ad gangarra galdu.
gangarkeria gangarkeria iz ergelkeria.
gangatu gangatu, ganga(tu), gangatzen 1 du ad ganga forma eman.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gangatxo gangatxo iz ganga txikia.
gangrena gangrena iz gorputzeko ehunen usteltze eta hiltzea.
gangrenatu gangrenatu (orobat kangrenatu), gangrena(tu), gangrenatzen 1 da/du ad gangrenak jo.
  2 (era burutua izenondo gisa) irud/hed
gangster gangster ( orobat ganster ) iz Estatu Batuetan eta, mafiako edo gaizkile talde bateko kidea.
  2 (hitz elkartuetan)
gangsterismo gangsterismo iz gangsterren jarduera.
ganibet ganibet ( orobat ganit g. er., kanibet g.er. kanit g.er. eta kanibit g.er.) 1 iz aiztoa.
  2 ganibet ukaldi
  3 ganibet ukaldika adlag
ganibetazo ganibetazo iz adkor ganibet ukaldia.
ganora ganora 1 iz zereginetarako arreta, funtsa, era egokia.
  2 ganoraz adlag
  3 ganorazko izlag
  4 ganora eza mug
ganorabako ganorabako izond ganoragabea.
ganorabakokeria ganorabakokeria iz ganoragabekeria.
ganoragabe ganoragabe izond ganorarik ez duena.
ganoragabekeria ganoragabekeria iz ganoragabearen nolakotasuna; ganorarik gabeko egitea.
ganoratsu ganoratsu 1 izond ganoraz betea, ganoraduna.
gante gante ik guante.
gantxo gantxo 1 iz kakoa.
  2 irud erakargarria.
  3 arropa bustia eskegitzeko eta abarrerako gailua. ik pintza 2.
  4 pilota jokoetan, pilota besagain jotzea.
  5 (boxeoan) kakoa. ik krotxet.
gantz gantz 1 iz gai koipetsua, erraz urtzen dena, animalien gorputzeko hainbat ehunetan eratzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 (testuinguru teknikoetan)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
gantzadun gantzadun izond gantza duena.
gantzaki gantzaki iz gantzazko zerrenda.
gantzatsu gantzatsu izond gantza asko duena.
gantzu gantzu iz ukendua.
gantzudura gantzudura 1 iz ukendua.
  2 gantzutzea
gantzuketa gantzuketa iz gantzutzea.
gantzuki gantzuki iz gantzua, ukendua.
gantzutsu gantzutsu izond gantzuz betea.
gantzutu gantzutu ( ), gantzu(tu), gantzutzen 1 du/da ad zernahi gai koipetsu edo oliotsuz igurtzi.
  2 hed
  3 irud
  4 (norbait, errege bihurtzeko)
  5 (zerbait, sagaratzeko)
  6 (era burutua izenondo gisa)
  7 ile-gantzutu
gantzutze gantzutze iz zernahi gai koipetsu edo oliotsuz igurztea.
gapirio gapirio (orobat kapirio g.er.) iz teilatuaren zurajean, gailurretik alboetara doazen hagetako bakoitza.
gar gar ( ) 1 iz erretzen ari den zerbaitetik altxatzen den eta sutan dagoen gas masa argitsua. ik sugar.
  2 (izenondoekin)
  3 (irudietan)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4a (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 karra. ik kar.
  6 garretan adlag garra dariola.
  7 su eta gar adlag
gara gara1 iz belar landareetan, loreari eusten, erdian ateratzen den zurtoina.
gara gara2 iz ipar geltokia.
garabi garabi iz 1 garabi astunak altxatuz higitzeko erabiltzen den den tresna.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
garabide garabide (orobat garapide) iz garatzeko bidea.
garabilari garabilari iz garabi bat darabilen pertsona.
garabitzar garabitzar iz adkor garabi handia.
garabizale garabizale iz garabilaria.
garadi garadi iz garo saila.
garagar garagar iz 1 gariaren antzeko belar landarea (Hordeum distichon).
  2 delako landarearen alea.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 garagarrak irabazi abereez mintzatuz, iraulkatu.
  5 garagar jotze
garagarburu garagarburu iz garagarraren buru edo buruxka.
garagardo garagardo ( orobat garagarno g.er.) 1 iz edari alkoholduna, garagar ale hozituz egina eta otsaihenez urrineztatua. ik zerbeza.
  2 (neurria adieraziz)
  3 botila edo edalontzi bat garagardo.
  4 (izenondoekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
garagardogile garagardogile iz garagardoa egiteko lanbidea duen pertsona.
garagardotegi garagardotegi iz garagardoa saltzen edo zerbitzatzen den etxea edo denda.
garagardozale garagardozale izond garagardoaren zale dena.
garagarril garagarril 1 iz ekaina.
  2 (esaerak)
garagarzaro garagarzaro iz ekaina.
garai garai1 1 iz nolabait mugaturiko denbora bitartea.
  2 (izenondoekin)
  3 (aditzaren nor osagai gisa)
  4 (denbora atzizkiekin edo -ko atzikiarekin)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 (bada eta kidekoekin)
  7 garaiz adlag
  8 garai batean adlag
  9 garai bateko izlag
  10 garai batez garai batean.
  11 garai onean
  12 garaian garaiko izlag
garai garai2 1 izond beheko aldetik goikora bere kideak baino bitartea handiagoa duena. ik altu.
  2 (gauza abstraktuez)
  3 (lurralde izenetan)
  4 (neurri banakoekin)
  5 (predikatu gisa)
  6 (pertsonez mintzatuz) luzea.
  7 labe garai iz
garaiarazi garaiarazi, garaiaraz, garaiarazten du ad garaitzera behartu.
garaiera garaiera 1 iz maila zerotik gorainoko neurria.
  2 (neurri banakoekin)
  3 irud/hed
garaiezin garaiezin ( orobat garaitezin ) izond ezin garaituzkoa.
garaiezintasun garaiezintasun 1 iz garaiezina denaren nolakotasuna.
garaikide garaikide 1 izond garai berekoa.
  2 (-en atzizkiaren ondoren)
  3 (izan aditzarekin)
  4 gaur egungoa.
  5 (izen gisa)
garaikidetasun garaikidetasun iz garaikidea denaren nolakotasuna.
garaikidetsu garaikidetsu izond gutxi gorabehera garaikidea.
garaikidetu garaikidetu, garaikide(tu), garaikidetzen du ad garaikide bihurtu.
garaikunde garaikunde iz garaipena.
garaikur garaikur iz trofeoa.
garaile garaile 1 izond garaitu duena. ik garaitzaile. (izan aditzarekin: kiroletan)
  2 (izan aditzarekin: hauteskundeetan)
  3 (izan aditzarekin: lehiaketetan edo kidekoetan)
  4 (predikatu gisa)
  · 5 (izenondo oso gisa)
  6 (izen gisa)
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
garaipen garaipen 1 iz garaitzea. ik garaitzapen; garaitza; garaitia.
  2 (gerretan eta kidekoetan)
  3 (kiroletan)
  4 (hauteskundeetan)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 garaipenezko izlag
  8 garaipen arku
garaipentxo garaipentxo iz garaipen txikia.
garaitaldi garaitaldi iz ipar txapelketako kanporaketa.
garaitia garaitia iz goi garaipena.
garaitiko garaitiko izlag goi gainerako.
garaitsu garaitsu1 iz garai bera, gutxi gorabehera.
garaitsu garaitsu2 izond garaia.
garaitu garaitu ( ), garai(tu), garaitzen du ad 1 lehiakidea, etsaia edo aurkaria gainditu.
  2 (gerretan)
  3 (kiroletan)
  4 (hauteskundeetan)
  5 (bestelakoetan)
  · 6 zaio ad
  7 (era burutua izenondo gisa)
  8 ezin garaitua mug
  9 ezin garaituzko
  10 garaitu ezin izond ezin garaituzkoa, garaiezina.
  11 garaitu ezintasun
garaituezin garaituezin ik garaitu 10.
garaitza garaitza iz garaipena.
garaitzaile garaitzaile izond garailea.
garaitzapen garaitzapen iz garaipena.
garaitze garaitze iz lehiakidea, etsaia edo aurkaria gainditzea.
garaje garaje 1 iz autoak zaintzeko eta konpontzeko lantegia.
  2 ibilgailuak edukitzeko eraikina edo tokia.
garamond garamond iz letra-mota baten izena.
garangorri garangorri iz gurbitzaren fruitua.
garantia garantia iz 1 bermea.
  2 (tresnena)
garaņo garaño1 iz ernaltzeko zaldia.
garaņo garaño2 iz gara, zurtoin txikia.
garapen garapen ( )1 iz garatzea.
  2 (ekonomian)
  3 (hitz elkartuetan, lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 (jasangarri, iraunazgarri izenondoekin)
  6 garapen bide ( orobat garapenbide )
  7 garapen iraunkor
garapenbide garapenbide ik garapen 6.
garapide garapide ik garabide.
gararazi gararazi, gararaz, gararazten du ad garatzera behartu.
garastarro garastarro iz urretxoria.
garatu garatu ( ), gara(tu), garatzen 1 da/du ad hazi. (izaki bizidunak)
  2 (bestelakoak)
  3 egin.
  4 (era burutua izenondo gisa)
garatugabe garatugabe 1 izond garatu ez dena.
  2 garatugabeko izlag garatugabea.
garatxo garatxo (orobat karatxo g.er.) iz larruazalean agertzen den pikorta gogorra.
garatzaile garatzaile izond garatzen duena.
garatze garatze iz haztea.
garau garau iz fruituez eta kidekoz mintzatuz, alea.
  2 (hitz elkartuetan)
garautegi garautegi iz aletegia.
garautsu garautsu izond aletsua.
garautxo garautxo iz aletxoa.
garazia garazia iz grazia.
garaziatsu garaziatsu izond garaziaz betea.
garaztar garaztar 1 izond/iz Garazikoa, Garaziri dagokiona; Garaziko herritarra.
  2 Garaziko hizkera.
garaztatu garaztatu, garazta, garaztatzen du ad ureztatu.
garba garba ik gerba.
garbai garbai iz damua.
garbal garbal izond soila.
garbaldu garbaldu, garbal, garbaltzen du ad soildu.
garbaltasun garbaltasun iz soiltasuna.
garbantzu garbantzu ( ) iz urteroko barazkia, hazi biribilak, horixkak eta jateko onak ematen dituena; landare horren hazia (Cicer arietinum). ik txitxirio.
garbari garbari iz ezpataria, lihoa garbaz zehatzen duena.
garbatu garbatu, garba(tu), garbatzen da ad damutu.
garbi garbi ( ) izond 1 zikintasunik, eranskinik, nahasterik, hutsik gabea.
  2 erantsiriko kopurua kendu ondorengoa. ik neto.
  3 argia, lausotasunik gabea, zalantzarik gabea.
  · 4 (predikatu eta adizlagun gisa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (erkaketetan)
  7 (izen gisa)
  8 garbian
  9 argi eta garbi adlag
  10 garbi-antz izond
  11 garbi-garbi izond
  11a (izenondo gisa)
  12 garbi-garbi egin guztiz garbitu.
  13 garbi-ontzi ik garbiontzi.
  14 garbi-pasada garbitu arina.
  15 garbira pasatu idazki eta kidekoez mintzatuz orraztuta utzi.
garbialdi garbialdi iz garbitzea.
garbiarazi garbiarazi, garbiaraz, garbiarazten du ad garbitzera behartu.
garbigai garbigai iz garbitzeko gaia.
garbigailu garbigailu 1 iz arropa garbitzeko tresna. ik ikuzgailu.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
garbigarri garbigarri iz garbiketan erabiltzen den produktua. ik detergente.
garbigela garbigela iz garbitzeko gela.
garbigune garbigune 1 iz gune garbia.
  2 altzari eta elektrotresna zaharrak uzteko prestaturiko gunea.
garbijale garbijale izond/iz garbi jaten duena.
garbikari garbikari ( ) iz garbigarria, detergentea.
garbikeria garbikeria iz garbitasun gaitzesgarria.
garbiketa garbiketa 1 iz garbitzea. ik garbikuntza.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 hed
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 garbiketa(k) egin
garbiketari garbiketari iz adkor garbitzailea.
garbiketatxo garbiketatxo iz adkor garbiketa.
garbiki garbiki 1 adlag argi eta garbi, iluntasun edo zalantzarik gabe. ik garbiro.
  2 garbitasunez.
garbikoi garbikoi izond garbizalea.
garbikuntza garbikuntza 1 iz garbiketa.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagagi gisa)
  3a (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 (G larriaz) otsailaren 2ko festa. ik Kanderailu.
garbileku garbileku iz garbitzeko lekua. ik garbigune 2.
garbiontzi garbiontzi (orobat garbi-ontzi) iz garbiketak egiteko ontzia.
garbiro garbiro adlag garbiki. ik garbiki.
garbitasun garbitasun 1 iz garbia denaren nolakotasuna.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 higienea.
  5 kastitatea.
  6 argitasuna, informazioa.
garbitasunzale garbitasunzale izond garbitasunaren zale dena.
garbitegi garbitegi ( ) 1 iz arropa garbitzen den denda edo tokia. ik
  2 garbitokia, arropa eskuz garbitzen den tokia.
  3 aipatzen dena garbitzen den tokia. ik garbitoki 2.
  4 ur garbitegi (orobat urgarbitegi)
garbitoki garbitoki ( ) 1 iz ibaian edo, arropa eskuz garbitzen den tokia. ik garbitegi 2.
  2 aipatzen dena garbitzen den tokia. ik garbitegi 3.
  3 purgatorioa.
garbitu garbitu ( ), garbi(tu), garbitzen 1 du ad zikintasuna edo lohitasuna kendu; kendu. ik xahu ikuzi; araztu; txukundu. ant zikindu. (gorputzeko atalak)
  2 (gauzakiak eta gauzak)
  3 irud /hed
  4 (bestelakoak)
  5 argitu.
  6 eztarriaz eta mintzatuz, lakarra kendu.
  7 eragozpenak kendu, konpondu.
  8 ezer gabe utzi.
  9 adkor hil.
  · 11 da ad (nork bere burua.)
  12 (era burutua izenlagun gisa)
  13 (era burutua izen gisa) ik garbitualdi.
  14 ezin garbituzko
  15 garbitu-pasada iz garbitualdi arina.
garbitualdi garbitualdi iz garbialdia.
garbitugabe garbitugabe 1 izond garbiturik ez dagoena.
  2 garbitugabeko izlag garbitugabea.
garbitzaile garbitzaile (orobat garbitzale g.er.) 1 iz garbitzen duen pertsona.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3a (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  4 (hiru osagaiko hitz elkartuetan)
  · 5 izond garbitzen duena.
garbitze garbitze 1 iz zikintasuna edo lohitasuna kentzea.
  2 kontu garbitze
garbizale garbizale izond/iz 1 garbitasuna maite duena.
  · 2 izond/iz (hizkuntzan) hitz arrotzen aurkako joeraren aldekoa.
garbizalekeria garbizalekeria iz hiztunez mintzatuz, hitz arrotzen aurkako joera gaitzesgarria.
garbizaletasun garbizaletasun 1 iz garbizalea denaren nolakotasuna.
  2 hiztunez mintzatuz hitz arrotzen aurkako joera.
garbo garbo 1 iz lotutasunik gabeko adorea.
  2 garbozko izlag irud
garboso garboso adlag garboz.
garbots garbots 1 iz gaztainaren morkotsa.
  2 pl irud barrabilak.
garbura garbura iz eltzekoa, lapikokoa.
garden garden ( ) izond 1 argia igarotzen eta atzean dauden gauzakiak garbi ikusten uzten duena.
  2 irud/hed
  3 (erkaketetan)
  · 4 (predikatu gisa)
  5 (izen gisa) ik gardentasun.
  6 ez-garden izond
gardenagotu gardenagotu, gardenago(tu), gardenagotzen du ad gardenago bihurtu.
gardendu gardendu, garden(du), gardentzen da/du ad garden bihurtu.
gardenia gardenia iz landare apaingarria, txinatarra jatorriz, lore zuri oso usaintsuak dituena (Gardenia jasminoides).
gardenki gardenki adlag garden, gardentasunez.
gardentasun gardentasun 1 iz gardena denaren nolakotasuna.
  2 irud
  3 gune gardena.
gardentsu gardentsu izond gardentasunez betea.
gardostu gardostu, gardots, gardosten 1 da/du ad gaingiroki erre.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gardulatz gardulatz ik kardulatz.
garesti garesti izond 1 prezio altukoa. ik kario. ant merke.
  2 hed
  3 gauza garestiak saltzen dituena.
  4 maitea.
  5 (izan aditzarekin)
  · 6 (predikatu gisa)
  · 7 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)
garestiagotu garestiagotu, garestiago(tu), garestiagotzen da ad garestiago bihurtu.
garestialdi garestialdi iz garestitasunezko garaia.
garestitu garestitu ( ), garesti(tu), garestitzen 1 da ad garesti edo garestiago bihurtu, prezioak gora egin.
  · 2 du ad garesti edo garestiago bihurtu, prezioa goratu.
garestitxo garestitxo izond adkor aski garestia.
garestitze garestitze iz garesti edo garestiago bihurtzea, prezioa goratzea.
garestixko garestixko izond adkor garestitxoa.
garezur garezur 1 iz burezurra.
  2 (hitz elkartuetan)
gargantuar gargantuar izlag Gargantuari dagokiona.
gari gari iz 1 lastodunen familiako landarea, elikaduran erabiltzeko lantzen den laborea (Triticum aestivum).
  2 delako landarearen alea.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 (neurriekin)
  6 gari ale
  7 gari bala
  8 gari-biltzaile iz garia biltzen duena pertsona.
  9 gari gaizto iraka.
  10 gari irin
  11 gari-jole garia jotzen duena pertsona.
  12 gari jotze (orobat jarijotze)
  13 gari lakar
  14 gari lasto
  15 gari orratz gari kimua.
  16 gari sail ik garitza.
  17 gari soro (orobat garisoro) ik galsoro.
  18 gari sorta
  19 gari transgeniko
  20 gari zerga
  21 gari zori
  22 gari zuri ik garizuri.
  23 gari zoro iraka.
garibalditar garibalditar izlag Garibaldirena, Garibaldiri dagokiona.
garigintza garigintza iz laborariak garia haztea.
garigorri garigorri iz irin ez zuria ematen duen gari mota
garijale garijale izond gariz elikatzen dena.
garijotze garijotze ik gari 12.
garisoro garisoro ik gari 17.
garisorodun garisorodun iz gari soroak dituen pertsona.
garita garita (orobat gerita g.er.) iz zaindari etxola.
garito garito iz jokozuloa.
garitsu garitsu izond gari ugarikoa. ik garizu.
garitza garitza iz gari saila.
garizu garizu izond garitsua.
garizuma garizuma (orobat karizuma g.er.) 1 iz Eliz urtearen aldia, Pazko igande aurreko berrogeita sei egunak hartzen dituena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 irud
garizuri garizuri iz irin zuria ematen duen gari mota. ik galtzuri.
garnata garnata ik karnata.
garnitu garnitu, garni, garnitzen du ad hornitu.
garnizoi garnizoi iz leku bat babesteko osteak. ik guarnizio.
garo garo 1 iz lurpeko zuztarra duen landarea, aski goratzen diren hosto elkartu handiak dituena (Pteridium aquilinum). ik ira; iratze.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
garoman garoman iz garo saila. ik iraleku.
garondo garondo iz lepoaren atzeko aldea. ik lepondo.
garrafoi garrafoi iz botila handia.
garraiabide garraiabide ik garraiobide.
garraiadura garraiadura iz -
garraiaerraz garraiaerraz izond erraz garraiatzen dena.
garraiagailu garraiagailu iz garraiatzeko gailua.
garraiagarri garraiagarri izond garraiatzen ahal dena.
garraialdi garraialdi iz garraiatzea.
garraiari garraiari iz garraiatzen duen pertsona. ik garraiolari.
garraiatu garraiatu ( orobat karraiatu g.er., karreatu g.er., karreiatu g.er., eta karriatu g.er.), garraia, garraiatzen 1 du ad toki batetik beste batera gauza aski handi bat edo gauza multzo bat eraman, tresna edo era bereziren batez.
  2 (garraiagailurik gabe)
  3 irud/hed
garraiatzaile garraiatzaile (orobat karreatzaile g.er.) 1 iz garraiatzen duen pertsona. ik garraiolari.
  · 2 izond garraiatzen duena.
garraiatze garraiatze (orobat karreatze) iz toki batetik beste batera gauza aski handi bat edo gauza multzo bat eramatea.
garraio garraio ( orobat karraio g.er.) iz 1 garraiatzea.
  2 garraiatzen den gauza.
  3 garraiatze sistema eta kidekoak.
  4 (hitz elkartuetan, lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan, bigarren osagai gisa)
  6 (erakunde izenetan)
  7 (adizlagun gisa) garraioan.
  8 garraiaturik.
  9 garraioan adlag garraiatzen.
  10 garraio modu
  11 garraio ontzi ik garraiontzi.
  12 garraio uhal garraiatzeko erabiltzen den uhal jarraitua.
  13 garraio zerrenda garraio uhala.
garraiobide garraiobide ( orobat garraiabide eta garraio(-)bide ) iz garraiatzeko bidea.
garraiogintza garraiogintza iz garraioak egiteko jarduera.
garraiogune garraiogune iz garraioetarako gunea.
garraiolari garraiolari ( orobat karraiolari g.er.)1 iz ogibidetzat salgaien garraioa duen pertsona.
  2 jardueratzat salgaien garraioa duen enpresa.
garraiontzi garraiontzi (orobat garraio(-)ontzi) iz garraiatzeko ontzia.
garraiotegi garraiotegi iz
garramisto garramisto (orobat garramixto) iz oihua.
garranga garranga ik karranka.
garrantzi garrantzi ( orobat garrantzia g.er.) 1 iz balioa, interesa, eragina edo ondorioa duenaren nolakotasuna. ik inportantzia; munta.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3a (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 garrantzizko garrantzia duena. ik garrantzitsu.
  3 garrantzia eman
  4 garrantzia izan du ad
  5 garrantzia kendu
garrantzigabe garrantzigabe (orobat garrantzi gabe) 1 izond garrantzirik ez duena.
  2 garrantzigabeko izlag garrantzigabea.
garrantzitsu garrantzitsu 1 izond garrantzi handikoa, garrantzizkoa.
  2 (izan aditzarekin)
garrasi garrasi ( orobat garraisi karraxi g.er. eta karrasi ) 1 iz oihu zorrotz eta zolia.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 garrasiz adlag garrasika.
  6 garrasi batean adlag
  7 garrasi bizian adlag
  8 garrasi egin1
  9 garrasi egin2 (determinatzaileekin)
  10 garrasi eginarazi
garrasibide garrasibide (Ereduzko prosaren corpusean garraisibide soilik) iz garrasi egiteko motiboa.
garrasika garrasika ( orobat karrasika g.er.) adlag garrasi eginez, garrasiz.
garrasilari garrasilari izond/iz garrasi egiten duena.
garrasitxo garrasitxo iz garrasi txikia.
garrasizale garrasizale izond garrasien zale dena.
garratoi garratoi (orobat garratoin) iz ipar arratoia.
garratz garratz 1 izond ahoan halako laztasun edo mintasuna eragiten edo sentiarazten duena. ik mikatz; latz.
  2 irud
  3 (erkaketetan)
  · 4 (izen gisa, ezkerrean -en atzizkia duela)
  5 (adizlagun gisa)
garraxko garraxko adlag garratz samar.
garraxtu garraxtu, garratx/garraxtu, garraxten da/du ad adkor garraztu.
garrazkeria garrazkeria iz garraztasun gaitzesgarria.
garrazki garrazki adlag era garratzean. ik mingoski.
garraztasun garraztasun 1 iz garratza denaren nolakotasuna.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
garraztu garraztu, garratz/garraztu, garrazten 1 da/du ad garratz bihurtu.
  2 irud (zerbait)
  3 irud (norbait)
  · 4 (era burutua izenondo gisa)
garreztatu garreztatu, garrezta(tu), garreztatzen (orobat garraztatu) 1 du ad garrez bete.
  2 (era burutua izenondo gisa)
garro garro 1 iz olagarroek eta beste zenbait ornogabek dituzten luzakin malguetako bakoitza.
  2 irud
garrotatu garrotatu, garrota, garrotatzen du ad garrotea eman.
garrotatze garrotatze iz garrotea ematea.
garrote garrote 1 iz makila lodia.
  2 (orobat garrote bilau) burdinazko lepoko modukoa, torlojuduna, heriotzara kondenatuak itotzeko Espainian erabiltzen zena.
  3 garrotea eman garrotea erabiliaz heriotza eman. ik garrotatu.
gartsu gartsu izond 1 garrez betea.
  2 kartsua.
  · 3 (predikatu edo adizlagun gisa)
gartsuki gartsuki adlag kartsuki. ik kartsuki.
gartsutasun gartsutasun iz kartsutasuna.
gartu gartu, gar(tu), gartzen da/du ad garretan jarri; bat-batean su hartu. ik sugartu.
gartxo gartxo iz gar txikia.
gartxu gartxu izond jan-edanean neurritsua.
gartxutasun gartxutasun iz gartxua denaren nolakotasuna.
gartzela gartzela ik kartzela.
garun garun 1 iz burmuina. (singularrean)
  2 (singularrean, testuinguru teknikoetan)
  3 (pluralean)
  4 (jaki gisa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik zerebral.
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
garundegi garundegi iz burmuina.
garungabetu garungabetu, garungabe(tu), garungabetzen da ad garunak kendu, garunez gabetu.
garuntxo garuntxo iz garunaren atzeko eta beheko zatia. ik zerebelo.
gas gas (orobat gaz g.er.) 1 iz ohiko egoeran etengabe hedatzeko tasuna duen gorputza edo gaia.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gaseoso.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 argi egiteko edo berotzeko erabiltzen den gasa, batez ere harrikatza destilatzetik ateratzen dena.
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 gas ganbera ik kamera 5.
  7 gas geldo
  8 gas hodi
  9 gas maskara
  10 gas (pedal) azeleragailua.
  11 gas negargarri negar gasa, gas negarrarazlea.
  12 negar gas negar eginaratzen duen gasa.
gasa gasa ik gaza.
gasaldi gasaldi iz azeleragailuaren jarduera.
gasbide gasbide iz gasa garraiatzeko hoditeria.
gasdun gasdun izond gasa duena.
gaseosa gaseosa iz soda, limonada
gaseoso gaseoso 1 izond. gasari dagokiona. ik gas 2.
  2 gas egoeran dagoena.
gaseztatu gaseztatu, gasezta, gaseztatzen du ad gas kaltegarri baten eraginpean jarri.
gasifikatu gasifikatu, gasifika, gasifikatzen da/du ad gas bihurtu.
gasifikatzaile gasifikatzaile izond gasifikatzen duena.
gasifikazio gasifikazio iz gasifikatzea.
gaskoi gaskoi ( orobat gaskoin eta kaskoin ) 1 izlag/iz Gaskoiniakoa, Gaskoiniari dagokiona; Gaskoiniako herritarra.
  2 (hitz elkartuetan)
  · 3 izond gaskoierazkoa.
  · 4 iz gaskoinen hizkuntza. ik gaskoiera.
  5 (hitz elkartuetan)
gaskoidun gaskoidun izond gaskoi hiztuna dena.
gaskoiera gaskoiera (orobat kaskoinera) iz gaskoien hizkuntza. ik gaskoi 4.
gaskoikeria gaskoikeria (Ereduzko prosaren corpusean kaskoinkeria soilik) iz
gaskoitasun gaskoitasun iz gaskoia izateko nolakotasuna.
gaskoitu gaskoitu ( Ereduzko prosaren corpusean kaskoindu soilik), gaskoi(tu), gazkoitzen da ad gaskoi bihurtu.
gasna gasna (orobat gazna g.er.) 1 iz ipar gazta.
  2 (hitz elkartuetan)
gasnagintza gasnagintza iz ipar gaztagintza.
gasnategi gasnategi iz ipar gaztategia.
gasnatu gasnatu, gasna, gasnatzen da/du ad gasna bihurtu.
gasogeno gasogeno iz gas bat sortzeko tresna; bereziki, karbono dioxidoa sortzeko tresna.
gasoil gasoil iz gasolioa. ik gasolio.
gasoilki gasoilki iz gasoilaren gaia.
gasolina gasolina iz 1 petroliotik ateratako hidrokarburo nahasketa, batez ere ibilgailuen erregai gisa erabiltzen dena.
  2 (neurriekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 gasolina ontzi (orobat gasolinontzi) gasolina tankea.
  5 gasolina tanke ( ) berebiletan, gasolinaz betetzen den ontzia.
  6 gasolina zerbitzugune
gasolindegi gasolindegi iz gasolina zerbitzugunea. ik gasolina 6.
gasolinontzi gasolinontzi ik gasolina 4.
gasolio gasolio ( orobat gasoleo ) iz petroliotik ateratako erregaia, Diesel motorretan erabiltzen dena.
  2 (hitz elkartuetan)
gasometro gasometro iz gas fabrika baten ekoizpena gordetzen den biltegia.
gasontzi gasontzi 1 iz gasa garraiatzen duen itsasontzi mota.
  2 gasa daukan ontzia.
gastarazi gastarazi, gastaraz, gastarazten dio ad gastatzera behartu.
gastatu gastatu ( ), gasta, gastatzen 1 du ad (dirua) xahutu. ik irion.
  2 (baliabideak, denbora) erabili, ahitu.
  3 higatu.
  4 ipar mainatu, mimatu.
  5 (era burutua izenondo gisa)
gastatzaile gastatzaile izond/iz gastatzen duena.
gastatze gastatze iz xahutzea; higatzea.
gasteiztar gasteiztar izlag Gasteizkoa, Gasteizi dagokiona; Gasteizko hiritarra.
gasteropodo gasteropodo izond/iz soinberen klasea, herrestan ibiltzeko sabelaldean oin zabal bat duten espezieek osatua.
gastriko gastriko izond urdailekoa, urdailari dagokiona.
gastritis gastritis ( orobat grastiti g.er.) iz urdaileko muki mintzaren hantura.
gastroenteritis gastroenteritis iz urdaileko eta hesteetako muki mintzen aldi bereko hantura, infekzio batek eragina.
gastroenterologia gastroenterologia iz medikuntzaren adarra, digestio aparatuaz, bereziki urdailaz eta hesteez, aritzen dena.
gastroesofagiko gastroesofagiko izond urdailari eta hestegorriari dagokiena.
gastronomia gastronomia 1 iz sukaldaritza.
  2 (hitz elkartuetan) ik gastronomiko.
gastronomiazale gastronomiazale izond gastronomiaren zale dena.
gastronomiko gastronomiko iz gastronomiari dagokiona. ik gastronomia 2.
gastronomo gastronomo iz gastronomian aditua den pertsona.
gastroskopia gastroskopia iz urdaileko endoskopia.
gastu gastu 1 iz xahupena.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gatazka gatazka 1 iz borroka, liskarra, elkarren aurkako interesen, sentimenen... aurrez aurrekoa. cf kataska; ik konflikto.
  2 ( politikan edo)
  3 (Euskal Herrikoari buruz)
  4 (gauza abstraktuen artekoa)
  5 (izenondoekin)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gatazkatsu gatazkatsu izond gatazkaz betea.
gatazkatu gatazkatu, gatazka(tu), gatazkatzen da ad borrokatu, gudukatu.
gatazkatxo gatazkatxo iz axola txikiko gatazka.
gatazkatzaile gatazkatzaile izond gatazkatzen den pertsona.
gate gate ik kate.
gatibatu gatibatu ( orobat katibatu g.er.), gatiba, gatibatzen 1 du ad ezin saihestuzko eran erakarri.
  2 gatibu hartu.
  3 katigatu.
  4 (era burutua izenondo gisa)
gatibu gatibu ( orobat katibu g.er.) 1 iz gesteren mende askatasunik gabe dagoen pertsona.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  2a (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 (izenondo edo izenlagun batez)
  4 (izenondo gisa)
  5 (predikatu gisa)
  6 -en gatibu izan da ad
  7 gatibu lan preso dagoenak kondenaren parte gisa egin behar duen lana.
gatibualdi gatibualdi 1 iz gatibutasuna; gatibu ematen den denbora.
  2 irud
gatibutasun gatibutasun iz gatibu dagoenaren egoera.
gatibutza gatibutza iz gatibutasuna.
gato gato iz ipar gozopila.
gatulili gatulili iz lore baten izena.
gatx gatx izond gaitza, zaila.
gatz gatz 1 iz gai zuria, xehakorra, urkorra, ahogozo minekoa, janariak ontzeko edo usteldu gabe atxikitzeko erabiltzen dena.
  2 (neurriekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3a (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 ohiko gatzaren antzeko gai urkorra.
  5 (kimikan) gai elkartua, azido baten hidrogenoa, osorik edo partez, metal atomoek ordezkatzen dutenean eratzen dena.
  6 irud bizitasuna ematen duen zera.
  7 gatz ale (orobat gatzale g.er.)
  8 gatz harri ik gatzarri.
  9 gatz lore
  10 gatz-ozpindu ik (orobat gatzozpindu.
  11 gatz-pipertu gatz eta piperrez prestatu.
gatzaga gatzaga iz gatzarria dagoen tokia.
gatzagi gatzagi 1 iz esnea gatzatzen duen gaia.
  2 irud
gatzale gatzale ik gatz 7.
gatzarri gatzarri (orobat gatz harri g.er.) iz lur gaineko edo lurpeko hobietan aurkitzen den gatza.
gatzatu gatzatu1, gatza, gatzatzen 1 da/du ad isurkari organiko bat masa trinko bihurtu.
  2 gazitu.
  3 mamitu.
gatzatu gatzatu2 iz mamia, esne gatzatua.
gatzatze gatzatze iz isurkari organiko bat masa trinko bihurtzea.
gatzdun gatzdun izond gatza duena.
gatzgabe gatzgabe ( orobat gazgabe )1 izond gatzik ez duena.
  2 gatzgabeko izlag gatzgabea.
gatzgabetasun gatzgabetasun iz gatzgabea denaren nolakotasuna.
gatzgabetu gatzgabetu, gatzgabe(tu), gatzgabetzen du ad gatza kendu.
gatzil gatzil izond gatzik ez duena.
gatzitu gatzitu 1 izond gatz bihurtua.
  2 gazitua.
gatzontzi gatzontzi iz sukaldean eta mahaian erabiltzen den gatzaren ontzia.
gatzozpindu gatzozpindu, gaztozpin, gatzozpintzen 1 du ad gatz eta ozpinez prestatu.
  2 (era burutua izenondo edo izen gisa)
gatzu gatzu iz potasio nitratoaren izen zaharra. ik nitro.
gatzun gatzun iz ur guztiz gazia janariak kontserbak egiteko erabiltzen dena.
gau gau 1 iz eguzkiaren sarreratik irteerara hedatzen den denbora bitartea; egunaren zati iluna.
  2 (izenondoekin)
  3 (aditzaren zer osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 gauaz gauez. ik beherago 7.
  7 gauez ik gorago 6.
  8 gau berandu
  9 gau eskola
  10 gau eta egun
  11 gau hegazti
  12 gau giro (orobat gaugiro) ik gauaro.
  13 gau-jantzi
  14 gau mahai (orobat gaumahai)
  15 gau min (orobat gaumin)
  16 gau on
  16a gau poluzio ik poluzio 4.
  17 gau soineko
  18 gau tximeleta ( orobat gautximeleta )
  19 gauaren erdi ik gauerdi.
  20 gauazko lan ( orobat gauezko lan ) ik kontrabando.
  21 gauez gau ( )
gaualdi gaualdi iz gaua, gau denbora.
gauaro gauaro iz gau giroa.
gaubeila gaubeila ( orobat gau(-)beila ) 1 iz beila.
  2 gaubeila egin
gaubeilari gaubeilari iz gaubeila egiten duen pertsona.
gaubeilatu gaubeilatu, gaubeila(tu), gaubeilatzen du ad gaubeila egin.
gaucho gaucho iz Argentina eta Urugaiko panpetako biztanlea, eskuarki abelzaintzan aritzen dena eta alderrai bizi dena.
gauekotasun gauekotasun iz zerbait gauez gertatu izana.
gauerdi gauerdi ( orobat gau(-)erdi ) 1 iz gaueko hamabiak.
  2 gauaren erdia.
  3 gauerdiko izlag
gauero gauero 1 adlag gau guztietan.
  2 gaueroko izlag
gauerokotasun gauerokotasun iz gauerokoa denaren nolakotasuna.
gaugiro gaugiro ik gau 15.
gaukide gaukide iz gaueko laguna.
gaullista gaullista izond De Gaulle jeneralari edo haren ideiei dagokiena.
gaumahai gaumahai ik gau 17.
gaumin gaumin ik gau 18.
gaupasa gaupasa (orobat gau-pasa) 1 iz etxetik kanpoan olgetan gua igarotzea; gau guztia irauten duen gaialdia.
  2 gaupasa egin
  3 gaupasa taberna
gaurkotasun gaurkotasun iz gaurkoa denaren nolakotasuna.
gaurkotu gaurkotu, gaurko(tu), gaurkotzen 1 du ad gaurko bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gaurkotze gaurkotze iz gaurko bihurtzea.
gautar gautar (orobat gautiar g.er.) izond 1 gauari dagokiona; gauekoa.
  2 (izenlagun gisa)
  3 (izan aditzarekin)
  4 (izen gisa)
gautiar gautiar ik gautar.
gautoki gautoki iz gauezko tokia.
gautsu gautsu izond adkor iluna.
gautu gautu, gau(tu), gautzen 1 du ad gaua etorri.
  · 2 (era burutua izenondo oso gisa)
gautximeleta gautximeleta ik gau 21.
gautxori gautxori 1 iz gauez ibiltzen den txoria.
  2 (pertsonei buruz)
gauza gauza 1 iz edozein eratako izatea duen eta izaki banako edo berezitzat hartua izan daitekeen zernahi.
  2 (izenondoekin)
  3 (izenlagunekin)
  4 (bat-ekin)
  5 (hitz elkartuetan, lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan, bigarren osagai gisa)
  7 (gauzak, osagarririk gabe)
  8 gauza bera
  9 gauza izan (norbait) ik gai 9.
  10 gauzak horrela/hola horiek horrela.
gauzadi gauzadi iz diren gauza guztien multzoa.
gauzaez gauzaez ( orobat gauza-ez) 1 izond ezgauza.
  2 iz ezgauza.
gauzaezin gauzaezin izond ezin gauzatuzkoa.
gauzagarri gauzagarri izond gauza daitekeena.
gauzain gauzain iz gauez kaleak edo eraikinak zaintzen zituen pertsona.
gauzaintzaile gauzaintzaile iz gauez umeak-eta zaintzen dituen pertsona.
gauzaki gauzaki iz objektua.
gauzakide gauzakide iz
gauzale gauzale izond gaua atsegin duena, gauaren zale dena.
gauzaņo gauzaño iz gauzatxoa.
gauzapen gauzapen iz gauzatzea.
gauzarazi gauzarazi, gauzaraz, gauzarazten du ad gauzatzera behartu.
gauzatasun gauzatasun iz gauza izateko nolakotasuna.
gauzatu gauzatu, gauza(tu), gauzatzen 1 du ad gauzatasuna eman; asmo edo ideia bat besterik ez denari izatasuna eman. ik zert gorpuztu.
  2 ezin gauzatuzko
gauzatxo gauzatxo iz adkor gauza txikia.
gauzatzaile gauzatzaile izond gauzatzen duena.
gauzatze gauzatze iz gauzatasuna ematea; asmo edo ideia bat besterik ez denari izatasuna ematea.
gauzeria gauzeria iz gauza multzoa.
gauzeztandu gauzeztandu, gauzeztan(du), gauzeztantzen da ad gauzaez bihurtu.
gauzeztankeria gauzeztankeria iz ezerezkeria.
gaxte gaxte 1 iz adkor gaztea.
  2 mari-gaxte
gay gay 1 pred homosexuala.
  2 (izen baten ezkerretara)
  3 (izenondo gisa)
  4 (izen gisa)
gaza gaza (orobat gasa) 1 iz ehun mota mehe eta sarea.
  2 (zaurietan-eta erabiltzen dena)
gazgabe gazgabe ik gatzgabe.
gazela gazela 1 iz Afrikan eta Asian bizi den ugaztun apoduna, hausnartzailea, zangomehea, adar-eraztunduna eta ile-horixka (Gazella).
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 basa-gazela
  4 gazela-eme
gazelakume gazelakume iz Gazelaren umea.
gazi gazi ( 1 izond gatza duena.
  2 gatzetan ondua.
  3 garratza, bizia.
  4 irud
  5 (erkaketetan)
  6 (gauza ez-fisikoekin)
  7 (izan aditzarekin)
  8 (adizlagun gisa)
  9 (izen gisa, ezkerretara -en atzizkia duela)
  10 (izen oso gisa)
  11 ez gazi eta ez gozo
  12 gazi-gazi
  13 gazi-geza1 izond
  14 gazi-geza2 iz
  15 gazi-gozo1 izond
  16 gazi-gozo2 iz
  17 gazi-kutxa
gazigarri gazigarri 1 izond gazitzen duena.
  2 gazi-gozagarri izond
gaziki gaziki adlag garrazki.
gazimin gazimin (izen gisa, ezkerretara -en atzizkia duela)
gazitasun gazitasun iz gazia denaren nolakotasuna.
gazitegi gazitegi 1 iz janari gazituak gordetzen diren kutxa edo ontzia.
  2 janariak gazitzeko fabrika.
gazitu gazitu, gazi(tu), gazitzen 1 du ad gazi bihurtu.
  2 jakiak gatzetan ondu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
gazitze gazitze iz gazi bihurtzea.
gazta gazta 1 iz esne gatzatuaz, gazura kendu ondoren, prestatzen den janaria.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 gazta puska irud
  4 gazta berri
gaztagile gaztagile iz gaztak egiten dituen pertsona.
gaztagintza gaztagintza iz gaztak egitea; gaztak egiteko lanbidea.
gaztaina gaztaina 1 iz gaztainondoaren fruitua.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  2a (elkarketa kopulatiboetan)
  3 gaztainondoa.
  4 (zura)
  5 (kolorea)
  6 gaztaina-kolore (orobat gaztainakolore g.er.) izond ik gaztainkara.
  7 gaztaina koloreko izlag
  8 gaztaina morkots (orobat gaztain m.) barruan gaztaina daukan oskol arantzatsua.
  9 gaztaina oskol gaztaina morkotsa.
  10 gaztaina sagar sagar mota bat.
  11 indi gaztaina (orobat indigaztaina g.er.) zuhaitz handi eta abartsua, hostozabala eta lore-zuria (Aesculus hippocastanum).
gaztainadi gaztainadi 1 iz gaztainondoak dauden tokia.
gaztainakolore gaztainakolore ik gaztaina 6.
gaztaingorri gaztaingorri izond gaztainaren kolore gorrikoa.
gaztainkara gaztainkara izond gaztaina-kolorea.
gaztainondo gaztainondo iz hosto horztunak dituen zuhaitz handi eta adaburu-biribila (Castanea sativa).
gaztainopil gaztainopil iz gaztainez eginiko opila.
gaztanbera gaztanbera iz mamia, esne gatzatua.
gaztandegi gaztandegi iz gaztategia.
gaztaro gaztaro 1 iz gazte denbora.
  2 irud
gaztategi gaztategi iz gaztak egiteko edo gordetzeko lekua.
gaztatoki gaztatoki (Ereduzko prosaren corpusean gazta-toki soilik) iz gaztategia.
gazte gazte izond 1 pertsonez mintzatuz, gaztaroan dagoena.
  2 (animaliez eta landareez)
  3 (bestelakoez)
  4 (graduarekin)
  5 (izan aditzarekin)
  · 6 (predikatu gisa)
  7 (izen gisa)
  8 (izenondoekin)
  9 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  · 10 (deiki gisa)
  · 11 iz gaztetasuna.
  12 gaztedanik gaztetatik.
  13 gazterik ik gazterik.
  14 gaztetako izlag
  15 gaztetan adlag
  16 gaztetandik gaztetatik.
  17 gaztetatik gaztarotik. ik gorago 11 eta 15.
  18 gazte kolore (Ereduzko prosaren corpusean gaztekolore soilik)
gazteagotu gazteagotu, gazteago(tu), gazteagotzen da ad gazteago bihurtu. ik gaztetu.
gaztealargun gaztealargun iz
gazteberritu gazteberritu, gazteberri(tu), gazteberritzen da ad gaztetu.
gaztebide gaztebide iz gazte bihurtzeko bidea.
gaztedi gaztedi iz gazteria.
gaztegintza gaztegintza iz gaztetzea.
gaztekeria gaztekeria iz gazteari dagokion egite gaitzesgarria.
gaztekote gaztekote izond/iz gazte mardula.
gaztela-lore gaztela-lore
gaztelania gaztelania iz Gaztelako erdara. ik gaztelera.
gaztelaniadun gaztelaniadun iz gaztelania hiztuna. ik gazteleradun.
gaztelaniar gaztelaniar 1 izlag gaztelarra.
gaztelaniaratu gaztelaniaratu, gaztelaniara(tu), gaztelaniaratzen du ad Gaztelaniara itzuli. ik gazteleratu.
gaztelaniaratze gaztelaniaratze iz gaztelaniara itzultzea.
gaztelaniatu gaztelaniatu izond gaztelaniaren tasunak hartua.
gaztelar gaztelar izlag/iz Gaztelari dagokiona; Gaztelako herritarra. ik gaztelau.
gaztelau gaztelau 1 izlag/iz gaztelarra.
  2 gaztelukoa.
gaztelazale gaztelazale izond gaztelaren aldekoa.
gazteleku gazteleku iz erakundeek kudeatuko gaztetxea. ik gaztetxe.
gaztelera gaztelera iz gaztelania.
gazteleradun gazteleradun iz gaztelaniaduna.
gazteleratu gazteleratu, gaztelera(tu), gazteleratzen du ad gaztelaniaratu.
gaztelu gaztelu iz 1 harresi gotorrez eta dorrez babesturiko eraikuntza.
  2 hed/irud
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 (itsasontzi batean)
gazteluburu gazteluburu iz gaztelu bateko burua.
gazteluņo gazteluño iz gaztelutxoa.
gaztelutxo gaztelutxo iz gaztelu txikia.
gazteluzain gazteluzain iz gazteluburua.
gazteluzaintza gazteluzaintza iz gazteluzainaren kargua.
gazteņo gazteño iz gaztetxoa.
gazteria gazteria iz gazte jendea. ik gaztedi.
gazterik gazterik 1 adlag gazte zelarik.
  2 gazte-gazterik
gaztetasun gaztetasun 1 iz gaztea denaren nolakotasuna.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
gaztetsu gaztetsu 1 izond gaztetasunez betea.
  2 (adizlagun gisa)
gaztetto gaztetto izond gaztetxoa.
gaztetu gaztetu, gazte(tu), gaztetzen 1 da/du ad (zaharra) gazte bihurtu.
  2 (umea) gazte bihurtu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
gaztetualdi gaztetualdi iz gaztetzea.
gaztetxe gaztetxe iz gazteak biltzen diren etxea. ik gazteleku.
gaztetxo gaztetxo izond/iz aski gaztea.
gaztetxokeria gaztetxokeria iz gaztetxoari dagokion egite gaitzesgarria.
gaztetze gaztetze iz zaharra gazte bihurtzea.
gaztexko gaztexko izond gaztetxoa.
gaztigagaitz gaztigagaitz izond ia gaztigaezina.
gaztigatu gaztigatu, gaztiga, gaztigatzen 1 dio ad abisatu.
  2 du ad zigortu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
gaztigu gaztigu1 1 iz abisua.
gaztigu gaztigu2 iz 1 zigorra. ik kastigu.
  2 gaztigu ostiko (errugbian) ik zigor 16.
gaztiguka gaztiguka adlag abisuka.
gazur gazur 1 iz esnea gatzatzean eratzen den ur gazia.
  2 seruma.
ge ge iz g letraren izena.
gedar gedar ik kedar.
gehi gehi ( ) 1 batuketaren ikurraren izena. ik plus. (zenbakiekin eta kopuruekin)
  2 (gramatika formaletan)
  3 (bestelakoetan)
gehiago gehiago 1 asko eta kidekoen -ago erkaketa-era. (izen sintagmari dagokiola)
  2 (ez-kontagarriekin: cf handi 3)
  3 (izen sintagma ezabaturik)
  4 (ezezko esaldietan)
  5 (ezezko esaldietan, izan aditzarekin) hemendik/handik aurrera.
  6 (baino-rekin)
  7 (deklinabide atzizkiekin)
  8 gehiagorik
  9 aise gehiago askoz gehiago.
  10 are gehiago
  11 askoz gehiago ik beherago 12.
  12 askozaz gehiago askoz gehiago.
  13 ez gehiago (eta) ez gutxiago
  14 gehiago dena
  15 gehiago izan (norbait)
  16 gero eta gehiago
gehiagotasun gehiagotasun 1 iz gehiago denaren nolakotasuna.
  2 gehiagotasun konplexu gehiagotasun ustea. ik gutxiagotasun 3.
gehiagotu gehiagotu, gehiago(tu), gehiagotzen da/du ad ugaritu, areago gehitu.
gehiagotze gehiagotze iz ugaritzea, areago gehitzea.
gehiegi gehiegi (ik. beheko konbinatorian gehiegi hitzaren agerraldi maizkoenak)
  1 (izen gisa)
  2 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)
  3 (izenondo gisa; izen osotzat ere har daitezke)
  4 gehiegitan
  5 gehiegizko adlag
gehiegietsi gehiegietsi, gehiegiets, gehiegiesten du ad 1 gehiegi iritzi.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gehiegikeria gehiegikeria iz 1 gehiegitasun gaitzesgarria; egokitasun edo neurritasunetik at gertatzen den egitea. ik larregikeri; soberakeria.
  2 (-en atzizkiaren eskuinean)
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 gehiegikeriazko izlag
  7 gehiegikeriak egin
gehiegikeriatxo gehiegikeriatxo iz gehiegikeria txikia.
gehiegikeriazale gehiegikeriazale (Ereduzko prosaren corpusean gehiegikeria zale soilik) iz gehiegikeriaren zale den pertsona.
gehiegisko gehiegisko adlag gehiegitxo.
gehiegitariko gehiegitariko izlag
gehiegitasun gehiegitasun iz gehiegi izateko nolakotasuna.
gehiegitxo gehiegitxo adkor gehiegi.
gehiegitze gehiegitze iz ugariegiak izatera heltzea.
gehiegizka gehiegizka adlag
gehien gehien (ik. beheko konbinatorian gehien hitzaren agerraldi maizkoenak)
  1 gehienezko izlag
gehienbat gehienbat adlag batez ere, batik bat; parterik handienean.
gehiengo gehiengo ( ) 1 iz gehienak.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3a (elkarketa kopulatiboetan)
  4 gehiengo absolutu gehiengo osoa.
  5 gehiengo oso
gehientasun gehientasun iz nagusitasuna.
gehientsu gehientsu izond gehiena edo.
gehientsuen gehientsuen 1 adlag gehien edo.
  · 2 izond gehientsua.
  3 gehientsuenetan adlag gehienetan edo.
gehienxko gehienxko izond gehientsua.
gehienxkoen gehienxkoen izond gehientsua.
gehigarri gehigarri 1 izond gehitzen dena.
  2 (izan aditzarekin)
  3 (izen gisa) ik eranskin.
  4 (izenondoekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5a (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)
  7 gehigarrizko izlag gehigarria.
  8 ordu gehigarri
gehiketa gehiketa iz 1 gehitzea. ik gehikuntza.
  2 (hitz elkartuetan)
gehiki gehiki iz gehigarria.
gehikin gehikin 1 iz gehigarria.
  2 gehigarrizko gauza.
gehikor gehikor izond zergez mintzatuz, progresiboa.
gehikortasun gehikortasun iz zergez mintzatuz, progresibotasuna.
gehikuntza gehikuntza iz 1 gehitzea. ik gehiketa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  2a (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gehitu gehitu, gehi(tu), gehitzen 1 du/da ad handitu, areagotu, emendatu.
  · 2 dio ad zerbaiti beretik erantsi.
  3 (zenbakiei eta konpuruei)
  4 (gaiei)
  5 (zeri osagaia ezabaturik)
  · 6 du ad (hizketaldietan eta)
  7(era burutua izenondo gisa)
gehitxo gehitxo 1 adlag gehiegitxo.
  2 (izen bati dagokiola)
gehitze gehitze 1 iz handitzea, areagotzea, emendatzea.
  2 (hitz elkartuetan)
gehixeago gehixeago (orobat gehixago) adlag apur bat gehiago.
geiser geiser iz ur beroko turrusta aldizkakoa.
geisha geisha (orobat geixa) iz japoniar emakume kantari eta dantzaria, gizonezkoak atsegintzeko diru truke aritzen dena.
gel gel ( orobat jel g.er.) 1 iz gai koloidal erdi likidoa.
  2 gel egoeran dagoen produktu kosmetikoa.
  3 (hitz elkartuetan)
gela gela 1 iz bizitegi bat banatzen den zatietako bakoitza.
  2 (bestelako eraikuntzetan)
  3 ikasgela.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, lehen osagaia ekintza izenei loturik)
  7 ebakuntza gela erietxe batean, ebakuntzak egiten diren gela. ik beherago 12.
  8 gela elebidun bi hizkuntzatan ikasten den ikasgela.
  9 gela itsu
  10 itxaron-gela
  11 lo-gela ik logela.
  12 operazio-gela ebakuntza gela.
  13 zigor gela ( orobat zigorgela g.er.)
gelaitzin gelaitzin iz gelaurrea.
gelakide gelakide iz gela berean bizi den pertsona.
gelaņo gelaño iz gelatxoa.
gelaratu gelaratu, gelara(tu), gelaratzen 1 da ad gelara joan.
  · 2 du ad gelara eraman.
gelari gelari ( ) iz gela-zerbitzaria. ik gelazain.
gelarte gelarte iz etxe batean, gelen arteko gunea.
gelatina gelatina ( orobat jelatina ) 1 iz animalien hezurretatik ateratzen den gai gardena, biguna, malgua eta dastagabea.
  2 gelatinaz eta beste zenbait osagaiz prestauriko jakia.
gelatinarazgarri gelatinarazgarri iz gelatinarazten duen gaia.
gelatinatsu gelatinatsu ( Ereduzko prosaren corpusean jelatinatsu soilik) izond gelatinaren itxurakoa.
gelatxo gelatxo 1 iz gela txikia.
  2 (abaraskan)
gelatzar gelatzar iz adkor gela handia.
gelaurre gelaurre 1 iz gela aurreko gunea.
  2 irud
gelaxka gelaxka ( orobat gelaska g.er.) iz 1 gelatxoa.
  2 (hitz elkartuetan)
gelazain gelazain ( ) iz gela-zerbitzaria. ik gelari.
gelazulo gelazulo iz adkor maila apaleko gela, erosotasun eta txukuntasunik gabea.
gelbera gelbera 1 izond ahula.
  2 irud
geldi geldi 1 izond higidurarik gabea.
  2 astitsua.
  · 3 (predikatu gisa: ik geldirik.)
  4 (predikatu gisa: poliki)
  5 (erkaketetan)
  6 (izen gisa)
  7 (aginte hitz gisa)
  8 geldian adlag geldirik.
  9 geldi-geldi1
  10 geldi-geldi2 poliki-poliki.
  11 geldi-geldia1 adlag ipar geldi-geldi.
  12 geldi-geldia2 adlag ipar poliki-poliki.
  13 geldi-geldirik adlag
  14 geldi-nahi adlag
  15 kamera geldian ik geldo 7.
  16 ur geldi ( )
geldiagotu geldiagotu, geldiago(tu), geldiagotzen du ad geldiago bihurtu.
geldialdi geldialdi 1 iz zerbait gelditzen den aldia. (ibilaldietan eta kidekoetan)
  2 (lanean, jardueran)
geldialdiņo geldialdiño iz geldialditxoa.
geldialditxo geldialditxo iz geldialdi laburra.
geldiarazi geldiarazi (orobat geldi arazi g.er.), geldiaraz, geldiarazten 1 du ad gelditzera behartu. (higitzen ari dena)
  2 (aritzen dena)
  3 -tik geldiarazi -ri utziarazi.
geldiezin geldiezin 1 izond ezin geldituzkoa.
  · 2 (predikatu gisa)
  3 geldiezineko izlag
geldiezinki geldiezinki adlag gelditu ezinik.
geldigabe geldigabe 1 adlag gelditu gabe.
  · 2 izond
  3 geldigabeko izlag
geldigaitz geldigaitz izond 1 ia geldiezina.
  2 (adizlagun gisa)
geldigor geldigor izond geldigaitza.
geldigune geldigune ( orobat geldi gune ) iz gelditzeko gunea.
geldika

geldika

  1 geldikako izlag
  2 geldika-geldika adlag
geldikeria geldikeria iz gelditasun gaitzesgarria.
geldiketa geldiketa 1 iz gelditzea.
  2 (atezainak futbolean eta kidekoetan) ik gelditu 7.
geldikor geldikor izond gelditzeko joera duena.
geldileku geldileku iz gelditzeko lekua.
geldirik geldirik 1 adlag higitu gabe.
  2 aritu gabe.
  3 (erkaketetan)
  4 (aginte hitz gisa)
  5 geldi-geldirik
geldiro geldiro 1 adlag astiro.
  2 geldiroago
  3 geldiroegi
  4 geldiro-geldiro
gelditasun gelditasun 1 iz geldirik dagoenaren nolakotasuna.
  2 astiro gertatzen denaren nolakotasuna.
  3 (hitz elkartuetan)
gelditu gelditu, geldi, gelditzen 1 da-du ad zebilena edo higitzen zena gehiago ez ibili; ibili edo higi dadin eragotzi. ik geratu; baratu.
  2 ari zena gehiago ez aritu; ari dadin eragotzi.
  · 3 da ad dagoen tokian edo egoeran jarraitu.
  4 aipatzen den egoeran gertatu.
  5 (zati bat-edo kendu ondoren)
  6 zerbait hitzartu; hitzordu bat berbatu.
  7 (era burutua izen gisa) ik geldiketa.
  8 (osagaiekin)
  9 -tik gelditu –i utzi.
  10 gelditurik
  11 geldituta
  12 ezin geldituzko ( ) izlag
gelditze gelditze 1 iz zebilena edo ari zena gehiago ez ibiltzea edo aritzea.
  2 geldialdia.
gelditzeke gelditzeke adlag gelditu gabe
geldiune geldiune 1 iz (zerbait) gelditzen den unea.
  2 (hitz elkartuetan)
geldiunetxo geldiunetxo iz geldiune txikia.
geldizale geldizale izond gelditzea atzegin duena.
geldo geldo 1 izond geldia; bizitasunik, indarrik gabea.
  2 (izan aditzarekin)
  3 (predikatu edo adizlagun gisa)
  · 4 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)
  5 (gasez bakunez mintzatuz) ik noble 5.
  6 geldo-geldo
  7 kamera geldoan kamera geldian. ik geldi 15.
geldoarazi geldoarazi, geldoaraz, geldoarazten du ad geldotzera behartu.
geldokeria geldokeria iz geldotasun gaitzesgarria.
geldoki geldoki adlag indar edo bizitasun gutxiz.
geldokote geldokote izond adkor geldoa.
geldotasun geldotasun 1 iz geldoa denaren nolakotasuna.
  2 (hitz elkartuetan)
geldotu geldotu, geldo(tu), geldotzen da/du ad geldo bihurtu.
geldotze geldotze iz geldo bihurtzea.
geldotxo geldotxo izond geldo samarra.
geldotzar geldotzar izond adkor oso geldoa.
gelocatil gelocatil ( orobat gelokatil ) iz analgesiko baten izena.
geltoki geltoki ( ) iz 1 burdinbideetan, trena gelditzen den eraikuntza. ik geraleku 3.
  2 (tranbia eta kidekoetan)
  3 (metroan)
  4 autobusak gelditzen diren eraikuntza.
  5 bestelako ibilgailuak gelditzen diren eraikuntza edo tokia.
  6 irud
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
geltokiburu geltokiburu (orobat geltoki(-)buru) iz geltoki bateko buru den pertsona.
geltokitxo geltokitxo iz geltoki txikia.
gemen gemen ik kemen.
gendarme gendarme ik jendarme.
gendarmeria gendarmeria ik jendarmeria.
gene gene ( orobat gen g.er. eta jene g.er.) 1 iz ondoretasun genetikoa dakarren kromosoma-osagaia.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagarri gisa) ik geniko; genetiko.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagarri gisa)
  4 gene kode
  5 gene terapia ik geniko 2.
genealogia genealogia 1 iz pertsona baten arbasoen multzoa.
  2 hed
  3 historiaren adarra, genealogiak aztertzen dituena.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik genealogiko.
genealogiko genealogiko izond genealogiari dagokiona. ik genealogia 4.
genealogista genealogista iz genealogietan eta leinuetan aditua den pertsona.
generadore generadore (orobat jeneradore) iz energia, bereziki energia elektrikoa, sortzen duen makina.
general general ik jeneral.
Generalitate Generalitate (orobat Generalitat g.er.) 1 iz Kataluniako gobernu erakundearen izena.
  2 Valentziako gobernu erakundearen izena.
generalizatu generalizatu ik jeneralizatu.
generatibismo generatibismo iz hiztunen hizkuntza-jarduera azaltzeko, erregela formal zortzaileez baliatzen den gramatika eredua.
generatibista generatibista izond 1 generatibismoari dagokiona. ik sortzaile 3.
  · 2 iz generatibismoan aritzen den hizkuntzalaria.
generatibo generatibo izond generatibismoaren araberakoa.
generazio generazio ( orobat jenerazio , generazione eta jenerazione ) iz 1 belaunaldia.
  2 sortzea
generazional generazional izond belaunaldikoa, belaunaldiarena, belaunaldi-.
generiko generiko ( orobat jeneriko ) izond 1 genero bereko elementu guztiei dagokiena.
  · 2 iz sendagai generikoa.
genero genero ( orobat jenero ) iz 1 ezaugarri orokor berak dituzten zeren multzoa.
  2 (literaturan eta arteetan)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 izaki bizidunen taxonomian, familiaren eta espeziearen arteko maila.
  5 gramatikan, izenak-eta zenbait motatan sailkatzen dituen gramatika kategoria.
  6 (hitz elkartuetan)
  7 sexua dela-eta egotziriko gizarte rola.
  8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  9 salgaia.
  9a (droga izendatzeko)
  10 (jenero forman) klase, mota.
  11 genero berdintasun ( )
  12 genero indarkeria ( )
generoka generoka adlag generoen arabera.
generokide generokide iz genero berekoa.
genesi genesi 1 iz sorrera, hasiera.
  2 (G maiuskulaz) Hasiera, Bibliako liburua. ik hasiera 7.
genesiako genesiako izond genesiari dagokiona.
genetika genetika iz 1 biologiaren adarra, geneak eta ondoretasunaren legeak aztertzen dituena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik genetiko.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
genetikalari genetikalari iz genetikan aritzen den biologilaria.
genetiko genetiko 1 izond ondoretasunari edo genei dagokiena. ik gene 2; genetika 2.
  2 genesiari dagokiona.
  3 terapia genetiko gene terapia.
genetikoki genetikoki adlag ondoretasunaren edo geneen arabera.
genetista genetista iz genetikalaria.
genetlialogia genetlialogia iz
geniko geniko 1 izond geneari edo geneei dagokiena. ik gene 2.
  2 terapia geniko ik gene 5.
genital genital 1 izond ernalkinena, ernalkinei dagokiena.
  · 2 iz pl ernalkinak.
genitalitate genitalitate iz sexualitatea.
genitibo genitibo iz izenaren morfologiaren era edo kasuetako bat, batez ere jabetasuna adierazten duena.
genoar genoar ( orobat genoatar ) izlag/iz Genoakoa, Genoari dagokiona; Genoako herritarra.
genoma genoma iz 1 zelula baten kromosoma bikoteen kopurua, espezie bakoitzaren ezaugarria dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik genomiko.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
genomiko genomiko izond genomarena, genomari dagokiona. ik genoma 2.
genoterapia genoterapia iz
genotipo genotipo iz banako bakoitzaren zelula nukleoan dauden geneen multzoa.
genozida genozida 1 izond genozidioa egiten duena.
  2 genoziodioari dagokiona. ik genozidio 2.
  3 (izen gisa)
genozidio genozidio 1 iz gizarte talde baten suntsiketa sistematiko eta berarizakoa, erlijio, arraza edo politika arrazoiengatik.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik genozida 2.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
genozidioka genozidioka adlag “genozidio” esaka.
geobiografia geobiografia iz alde geografikoei begiratzen dien biografia.
geodesiko geodesiko izond geodesiari dagokiona.
geodinamika geodinamika iz geologiaren atala, lurrazala aldatzen duten prozesuak aztertzen dituena.
geoestazionario geoestazionario izond sateliteez eta kideez mintzatuz, Lurrarekin sinkronikoki higitzen dena.
geoestrategia geoestrategia iz arazo geopolitikoei aplikaturiko estrategia.
geoestrategiko geoestrategiko izond geoestrategiarena, geoestrategiari dagokiona.
geofisika geofisika 1 iz geologiaren atala, Lurraren alde fisikoa aztertzen duena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geofisiko.
geofisikari geofisikari iz geofisikan aditua den pertsona.
geofisiko geofisiko 1 izond geofisikari dagokiona.
  2 geofisikaria.
geografia geografia (orobat jeografia g.er.) iz 1 Lurraren azalean gertatzen diren izadi, biologia eta giza gertakariak aztertzen dituen jakintza.
  2 lurraldea.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geografiko.
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
geografialari geografialari iz geografoa.
geografiko geografiko izond geografiari dagokiona. ik geografia 2.
geografikoki geografikoki adlag geografiaren aldetik.
geografo geografo 1 iz geografian aditua den pertsona.
  2 (izenondo gisa)
geologia geologia iz 1 Lurraren historiaz, eraketaz eta egituraz aritzen den jakintza.
  2 hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geologiko.
geologialari geologialari iz geologoa.
geologiko geologiko izond geologiari dagokiona. ik geologia 3.
geologikoki geologikoki adlag geologiaren aldetik.
geologo geologo iz geologian aditua den pertsona.
geomantiko geomantiko izond geomantziari dagokiona.
geomantzia geomantzia iz lurrean eginiko lerro edo irudiak interpretatuz asmatzeko antzea.
geometra geometra iz geometrian aditua den pertsona.
geometria geometria 1 iz matematikaren adarra, puntuen, lerroen eta gainaldeen tasun, erlazio eta neurketez aritzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geometriko.
geometrialari geometrialari iz geometra.
geometriko geometriko izond geometriari dagokiona. ik geometria 2.
geometrikoki geometrikoki izond geometriaren arabera.
geometrizazio geometrizazio iz geometria-forma ematea.
geopoetika geopoetika iz alde geografikoei begiratzen dien poetika.
geopolitika geopolitika iz alde geografikoei begiratzen dien politika.
geopolitiko geopolitiko izond geopolitikari dagokiona.
georgiano georgiano izond XVII. mendean Ingalaterran eta AEBetan erabili zen arkitektura estilo batekoa. ik georgiar2.
georgiar georgiar1 1 izond/iz Georgiakoa, Georgiari dagokiona; Georgiako herritarra.
  2 georgiera.
georgiar georgiar2 iz georgianoa, arkitektura estiloa.
georgiera georgiera iz Georgiako hizkuntza.
geoteknia geoteknia iz geologiaren atala, Lurraren azalaren eraikuntzen euskarri gisa aztertzen dituena.
geotekniko geotekniko izond geotekniari dagokiona. ik geoteknia.
geotermiko geotermiko izond geotermiari dagokiona.
geozentriko geozentriko izond Lurra erdigunetzat duena.
geozentrismo geozentrismo iz Lurra unibertsoaren erdigunea zela, eta planetak eta izarrak haren inguruan biratzen zirela zioen teoria.
gera gera iz antzinako Greziako zilarrezko dirua, drakmaren seirena balio zuena.
geraezin geraezin 1 izond geldiezina.
  2 geraezinezko izlag ezin geratuzko.
gera-hots gera-hots ik geratu 8.
gerakin gerakin iz zerbaitetik geratzen dena.
geraldi geraldi iz geldialdia.
geralditxo geralditxo iz geldialditxoa.
geraleku geraleku ( ) 1 iz geldilekua.
  2 (autobus, tranbia eta taxiena) ik geltoki.
  3 bigarren mailako tren geltokia.
geranio geranio (orobat jeranio g.er.) iz basa landare kotiledoibikoa, lore arrosak, gorriak edo zuriak dituena.
gerarazi gerarazi, geraraz, gerarazten 1 du ad geratzera behartu. (higitzen ari dena)
  2 (bestelakoetan)
  3 (era burutua izenondo gisa)
geratu geratu, gera, geratzen 1 da/du ad gelditu. (higitzen ari dena)
  2 (aritzen dena)
  · 3 da ad dagoen tokian edo egoeran jarraitu. ik gelditu 3.
  4 aipatzen den egoeran gertatu. ik gelditu 4.
  5 (zati bat-edo kendu ondoren) ik gelditu 5.
  6 zerbait hitzartu; hitzordu bat berbatu. ik gelditu 6.
  7 (era burutua izenondo gisa)
  8 gera-hots etxeratze-agindua.
gerba gerba (orobat garba) iz lore sexubakarra, hala nola arto, gaztainondo, intxaurrondo edo hurritzarena.
gerbera gerbera iz belar landare apaingarri hosto-handia, lorea bitxilore gorrixka bezalakoa duena (Gerbera jamesonii)
gerente gerente ( orobat jerente ) 1 iz kudeatzailea.
  2 (hitz elkartuetan)
gerenteorde gerenteorde iz gerentearen hurrengoa, eta, egoera jakin batzuetan, haren ordekoa.
gerentzia gerentzia iz kudeatzailetza.
gereta gereta ik kereta.
gerezi gerezi 1 iz gereziondoaren fruitua.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 gereziondoa.
  5 gerezi-kolore izond
gerezidun gerezidun izond gereziak dituena.
gereziondo gereziondo iz arrosaren familiako landarea, lorak sortetan dituena eta gereziak ematen dituena (Prunus avium).
gerezitegi gerezitegi iz
geresitxo geresitxo iz adkor gerezia.
gerezitze gerezitze iz gereziondoa.
geriatra geriatra iz geriatrian espezialista den medikua.
geriatria geriatria 1 iz medikuntzaren adarra, zahartzaroko eritasunak eta sendabideak aztertzen dituena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik geriatriko.
geriatriko geriatriko 1 izond geriatriari dagokiona. ik geriatria 2.
  2 iz adineko pertsonak zaintzeko eritetxe-egoitza.
gerita gerita ik garita.
geriza geriza 1 iz babesa.
  2 gerizatokia.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa))
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gerizagabe gerizagabe izond babesgabea.
gerizagailu gerizagailu iz babesgailua.
gerizaleku gerizaleku iz babeslekua.
gerizape gerizape ik gerizpe.
  1 gerizapean babespean.
  2 gerizapeko izlag
gerizapen gerizapen iz
gerizapetu gerizapetu, gerizape(tu), gerizapetzen da ad babestu, gerizatu.
gerizatoki gerizatoki iz babestokia.
gerizatu gerizatu, geriza(tu), gerizatzen 1 da/du ad babestu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gerizatzaile gerizatzaile iz gerizatzen duen pertsona.
gerizpe gerizpe ( ) 1 iz itzalpea. ik gerizape.
  2 adkor kartzela.
gerizpetu gerizpetu, gerizpe(tu), gerizpetzen 1 du ad itzalpetu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gerkera gerkera iz greziera.
gerla gerla 1 iz gerra. ik guda.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren soaai gisa)
  4 gerla piztu ik gerra 7.
  4a gerla zibil
  5 mundu gerla ik gerra 8.
gerlabide gerlabide (orobat gerla(-)bide) iz gerraz baliatzen den bidea.
gerlaņo gerlaño iz gerratxoa.
gerlaontzi gerlaontzi (orobat gerlauntzi) iz gerraontzia.
gerlari gerlari 1 iz gerraria, gudaria.
  · 2 izond
  3 gerlari ohi
gerlati gerlati izond gerlazalea, liskartia.
gerlatoki gerlatoki iz gerra egin den tokia.
gerlatxo gerlatxo iz gerratxoa.
gerlazale gerlazale izond gerrazalea, gerlaren zale dena.
germaniar germaniar 1 izlag Germaniakoa, Germaniari dagokiona.
  · 2 iz Germaniako herritarra.
germaniartasun germaniartasun iz germaniar denaren nolakotasuna.
germaniartu germaniartu, germaniar(tu), germaniartzen da/du ad germaniar bihurtu.
germaniera germaniera iz germaniar hizkuntza.
germaniko germaniko 1 izond germaniarra.
  · 2 iz germaniera.
germanista germanista 1 izond Germaniaren aldekoa.
  2 iz germaniar hizkuntzetan aditua den hizkuntzalaria.
germano germano 1 izondg. Germaniari dagokiona.
  · 2 iz germaniarra, Germaniako herritarra.
germanofilia germanofilia iz Alemaniaren eta alemanen aldeko begikotasuna.
germanofilo germanofilo izond Alemania eta alemanak begiko dituena.
germanofono germanofono izond germaniar hizkuntza batean mintzatzen dena.
germen germen iz eritasunak sortzen edo hedatzen dituen mikroorganismoa. ik ernamuin.
germinal germinal iz ernamuinarena, ernamuinari dagokiona.
gernikar gernikar izlag/iz Gernikakoa, Gernikari dagokiona; Gernikako herritarra.
gernu gernu 1 iz giltzurrunei darien isurkari horixka, maskurira biltzen dena eta gernubidetik kanporatzen dena.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 gernu debeku gernua kanporatzeko eragozpena.
gernubide gernubide iz gernua kanporatzen den hodia.
gernuki gernuki iz urea.
gernuontzi gernuontzi iz gernu ixurketa jasotzeko ontzia. ik pixontzi.
gero gero adlag (ik. beheko konbinatorian gero adizlagunaren agerraldi maizkoenak)
  1 gero eta areago
  2 gero eta hobeki
  3 gero eta gehiago
geroaldi geroaldi 1 iz geroko aldia.
  2 gramatikan, aditzaren aldietako bat, perpauseko adizlagunak markatzen duen denbora bitartea baino geroagokoa biltzen duena.
geroenean geroenean adlag azkenean.
  gerontokrazia iz aginpidea zaharren eskuetan datzan gobernu era.
gerontologia gerontologia 1 iz giza zahartzaroari dagozkion zertzeladen azterketa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gerontologiko.
gerontologiko gerontologiko 1 izond gerontologiari dagokiona. ik gerontologia 2.
  · 2 iz gerontologia zentroa.
geroratu geroratu, gerora(tu), geroratzen 1 du ad geroko utzi.
  2 (era burutua izenondo gisa)
geroratze geroratze iz Geroko uztea.
gerotiar gerotiar izond geroaz arduratzen dena.
gerra gerra ( ) iz 1 bi herri edo estaturen, edo gehiagoren, arteko arma bidezko borroka. ik gerla; guda.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik beliko.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 gerra deklaratu
  4b gerra-deklarazio
  5 gerra gizon (orobat gerragizon g.er.) gerraria.
  6 gerra lehertu gerra piztu.
  7 gerra piztu ik gerla 4.
  7a gerra zibil
  8 mundu gerra ik gerla 5.
gerragintza gerragintza iz gerra egitea.
gerragizon gerragizon ik gerra 5.
gerraide gerraide iz gerra berean ari den soldadoa.
gerrakeria gerrakeria iz gerra ekintza gaitzesgarria.
gerrakin gerrakin iz gerra egin duen pertsona.
gerraldi gerraldi iz gerra garaia.
gerraleku gerraleku iz gerra gertatzen den lekua.
gerraondo gerraondo ( orobat gerra ondo ) iz gerra bukatu ondoko denbora.
gerraontzi gerraontzi iz gerrako itsasontzia.
gerraoste gerraoste ( orobat gerra oste ) iz gerraondoa.
gerrari gerrari iz gudaria.
gerrate gerrate iz gerra jakin bat.
gerraurre gerraurre ( orobat gerra aurre ) iz gerra piztu aurreko denbora.
gerrazale gerrazale izond gerraren zale dena.
gerrazaletasun gerrazaletasun iz gerrazalea denaren nolakotasuna.
gerren gerren iz burruntzia.
gerri gerri 1 iz giza gorputzaren enborreko zati estuena, bularraldearen eta sabelaldearen artekoa.
  2 pl
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 (zuhaitz) enborra.
  6 hed
  7 irud
  8 gerri buelta ( orobat gerribuelta ) iz adkor gerrialdea.
  9 gerri txori ik gerritxori.
gerrialde gerrialde iz gerriko aldea.
gerribuelta gerribuelta ik gerri 8.
gerrikatu gerrikatu, gerrika(tu), gerrikatzen du ad gerrian lotu.
gerriko gerriko iz 1 gerria lotzeko edo soinekoak gerrian lotzeko erabiltzen den zerrenda modukoa.
  2 (norgehiagoketetan)
  3 irud/hed
  4 (hitz elkartuetan leen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gerrikope gerrikope iz gerrikoaen azpia.
gerrikotxo gerrikotxo iz gerriko txikia.
gerrilla gerrilla iz ohiko armadaz kanpo antolaturiko talde militarra, ekintza mugatuak eta irispide laburrekoak egiten dituena.
gerrillaburu gerrillaburu iz gerrilla talde baten burua.
gerrillari gerrillari ( orobat gerrilari ) iz gerrillan aritzen den pertsona.
  2 (hitz elkartuetan)
  · 3 izond
gerrillero gerrillero iz gerrillaria.
gerriondo gerriondo iz gerrialdea.
gerripe gerripe iz gerriazpia.
gerripeko gerripeko iz gerripea estaltzeko jantzia.
gerriratu gerriratu, gerrira(tu), gerriratzen du ad gerrira eraman.
gerritxo gerritxo iz gerri txikia.
gerritxori gerritxori (orobat gerri txori) iz txori kantaria, gaineko lumak arreak eta azpikoak zuriak dituena.
gerrontze gerrontze iz barnekoa, gizonezkoen jantzia.
gerruntze gerruntze 1 iz emakumezkoen jantzi mahukagabe estua, atorraren gainean jarri ohi dena. ik gorontz.
  2 kortsea.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 gerrialdea.
  5 (balen aurkako) atorra.
gertabide gertabide iz gertatzea.
gertaera gertaera 1 iz gertatu den gauza, gizakiarentzat gorabeheraren bat duena. ik gertaldi; gertakizun; gertari; gertakari 3.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gertaeratxo gertaeratxo iz gertaera txikia.
gertagaitz gertagaitz izond nekez gerta daitekeena.
gertagaiztasun gertagaiztasun iz gertagaitza izateko nolakotasuna.
gertagarri gertagarri 1 izond gerta daitekeena. ik probable.
  · 2 iz gertaera.
gertagarritasun gertagarritasun iz gertagarria izateko nolakotasuna.
gertairudi gertairudi iz
gertakari gertakari 1 iz izadian gertatzen den zernahi gauza, giza oharmenari agertzen zaion zernahi gauza. ik fenomeno; gertaera.
  2 (izenondoekin)
  3 gertaera.
  4 (izenondo edo izenlagunekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gertaketa gertaketa iz prestaketa.
gertaki gertaki iz gertaera.
gertakizun gertakizun 1 iz gertaera.
  2 kontakizunaren haria.
  3 (izenondoekin)
  4 (izenlagunekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 gertakizun izan da ad
gertakor gertakor izond gertagarria.
gertakortasun gertakortasun iz gertagarritasuna.
gertaldi gertaldi iz gertaera.
  2 (eszena edo)
  3 (filosofian edo kidekoetan)
gertaleku gertaleku 1 iz zerbait gertatzen den lekua.
  2 (izenondoekin)
  3 gertaleku izan da/du ad
gertarazi gertarazi, gertaraz, gertarazten du ad gertatzera behartu.
gertari gertari iz gertaera.
gertatu gertatu ( ), gerta, gertatzen 1 da ad aipatzen den ekintza berez sortu. ik agitu, jazo.
  2 (nor-nori laguntzaileekin)
  3 (-tzera atzizkiaz)
  4 izan, bilakatu, aipatzen den ondorioa izan.
  5 aurkitu, suertatu.
  · 6 du ad prestatu.
  7 (era burutua izen gisa)
  8 zer gerta ere badaezpada ere.
gertu gertu1 1 adlag prest. ik gerturik.
  · 2 adlag hurbil.
  3 (-tik atzizkiaren ondoan)
  4 (konparatiboekin)
  5 (deklinabide atzizkiekin)
  6 (-en atzikiaren eskiunean, izen gisa)
  · 7 izond ziurra, dudarik gabekoa; hurbila.
  8 gertuan adlag gertu, hurbil.
  9 gertuko izlag
  10 gertuxe gertu xamar.
  11 gertuz adlag ziur.
gertu gertu2, gertutzen 1 du ad prestatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gertuagotu gertuagotu, gertuago(tu), gertuagotzen da ad hurbildu.
gertuera gertuera iz gertutasuna.
gertuki gertuki 1 adlag gertutik.
  2 ziur. ik gertu1 11.
gertukotasun gertukotasun iz gertukoa denaren nolakotasuna.
gerturaketa gerturaketa iz gerturatzea.
gerturatu gerturatu, gertura(tu), gerturatzen da/du ad hurbildu.
  gerturatze iz hurbiltzea.
gerturik gerturik adlag gertu, prest.
gertutasun gertutasun iz hurbiltasuna.
gerundio gerundio iz aditz forma ez-pertsonala.
geruza geruza iz 1 gainalde batean zabalduriko gai baten zatia.
  2 irud
  3 (izenondoekin)
  4 (izenlagunekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagi gisa)
  6 ozono geruza
geruzadun geruzadun izlag geruza duena.
geruzaka geruzaka adlag geruza geruzaren gainean.
geruzapen geruzapen iz geruzatzea.
geruzatu geruzatu, geruza(tu), geruzatzen du ad geruzetan eratu.
geruzatxo geruzatxo iz geruza txikia.
gerxondar gerxondar iz Gerxon familiako kidea.
gesal gesal (orobat gezal g.er.) 1 iz itsas ura; ur hori lurruntzean gelditzen den gatz hondarra. ik kresal; gatzu.
  2 elur gesal
gesaldu gesaldu, gesal(du), gesaltzen da ad 1 (elurra) urtu.
  2 (odola)
  3 irud
gestaltista gestaltista izond 1 Gestalt-en araberakoa.
  2 iz Gestalt-en teoriaren aldekoa.
gestapo gestapo iz Alemania naziko Gestapoko kidea.
gestazio gestazio 1 iz haurdunaldia.
  2 irud
gestio gestio ( orobat jestio ) 1 iz kudeatzea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gestiogintza gestiogintza (orobat jestiogintza) iz kudeaketa.
gestionatu gestionatu, gestiona, gestionatzen du ad kudeatu.
gestora gestora ( orobat jestora g.er.) 1 iz talde kudeatzailea.
  2 pl (amnistiaren aldekoak)
gestoria gestoria iz kudeatze agentzia.
getariar getariar adlag/iz Getariakoa, Getariari dagokiona; Getariako herritarra.
getxotar getxotar izond/iz Getxokoa, Getxori dagokiona; Getxoko herritarra.
geu geu 1 izord gu; gu-ren forma indartua.
geureganatu geureganatu, geuregana(tu), geureganatzen du ad geuregana ekarri. ik gureganatu.
geurekoi geurekoi izond geurekoikeriaz betea.
geurekoikeria geurekoikeria (orobat gurekoikeria g.er.) iz pluraleko lehen pertsonan mintzatzen denaren berekoikeria.
geurekoitasun geurekoitasun iz pluraleko lehen pertsonan mintzatzen denaren berekoitasuna.
geurekotu geurekotu, geureko(tu), geurekotzen du ad geuretu.
geuretar geuretar iz guretarra.
geuretu geuretu, geure(tu), geuretzen du ad geure bihurtu. ik guretu.
geza geza 1 izond gatz gutxi duena; batere gatzik ez duena.
  2 irud
  · 3 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)
  · 4 gazi-geza1 izond
  · 5 gazi-geza2 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)
gezagarri gezagarri iz gezatzen duen gauza.
gezamin gezamin iz sentipen geza eta mina.
gezamindu gezamindu, gezamin(du), gezamintzen da ad geza eta mina bihurtu.
gezatasun gezatasun iz geza denaren nolakotasuna.
gezatu gezatu, geza(tu), gezatzen da/du ad 1 geza bihurtu, gatza galdu edo kendu.
  2 irud
  3 (era burutua izenondo gisa)
gezi gezi iz 1 eskuz edo arkuz jaurtitzen den arma, mutur batean burdina punta-zorrotz bat eta bestean hegal modukoak dituen zotz batek osatua. ik fletxa.
  2 hed
  3 irud
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigaren osagai gisa)
  6 gezi leiho (orobat gezileiho) leiho oso estua.
  7 gezi ontzi (orobat geziontzi) geziak eramaten diren ontzia. ik buiraka.
  8 gezi zorro geziak eramaten diren zorroa.
geziburu geziburu iz geziaren burua.
gezidun gezidun izond gezia duena; geziak dituena.
gezigile gezigile iz geziak egiten dituen langilea.
gezigintza gezigintza iz geziak egitea.
gezika gezika adlag gezi kolpeka.
gezikada gezikada 1 iz gezi kolpea.
  2 gezi kolpe batek ibiltzen duen bitartea.
gezikatu gezikatu, gezika, gezikatzen du ad geziz josi.
gezilari gezilari iz geziak jaurtikitzen dituen pertsona.
gezileiho gezileiho ik gezi 6.
geziontzi geziontzi ik gezi 7.
gezitxo gezitxo iz gezi txikia.
gezur gezur 1 iz egiaren kontra ohartuki esaten den gauza.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, gezurrezko balioaz)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  · 6 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)
  7 (izenondo gisa)
  8 gezurretako egiazkoa ez dena, faltsua.
  9 gezurretan gezurra esaten; gezurra esanez.
  10 gezurrez gezurretan.
  11 gezurrezko izlag egiaren kontrakoa, faltsua.
  12 gezur beltz fede gaiztoz eginiko salaketa gezurrezkoa. ik kalumnia.
  13 gezur esaka adlag
  13 gezur esan/erran ik beherago 20.
  14 gezur-estali izond gezurrezkoa dela nabari ez dena.
  15 gezur-jario1 (orobat gezurjario) izond adkor gezurtia. ik gezurrontzi.
  16 gezur-jario2 (Ereduzko prosaren corpusean gezurjario soilik) iz gezurrezko jarduna.
  17 gezur-merke izond
  18 gezur-ontzi ik gezurrontzi.
  19 gezurra badirudi ere
  20 gezurra esan/erran ik gorago 13; ik beherago 22.
  21 gezurra esanarazi
  22 gezurra sakatu gezurra esan.
  23 gezurrak esan/erran
gezurgile gezurgile izond gezur esaten duena.
gezurka gezurka adlag gezur esaka.
gezurkeria gezurkeria 1 iz gezurra.
  2 gezur iruzurtia.
gezurņo gezurño iz gezurtxoa.
gezurretsi gezurretsi, gezurrets, gezurresten du ad gezurtatu.
gezurrontzi gezurrontzi ( orobat gezur-ontzi ) izond adkor gezurtia.
gezurtaezin gezurtaezin izond ezin gezurtatuzkoa.
gezurtagarri gezurtagarri izond gezurta daitekeena.
gezurtapen gezurtapen iz gezurtatzea.
gezurtaratu gezurtaratu, gezurtara(tu), gezurtaratzen du ad engainatu.
gezurtari gezurtari 1 izond gezurtia.
  2 (adizlagun gisa)
gezurtatu gezurtatu, gezurta, gezurtatzen 1 du ad zerbait gezurra adierazi edo frogatu.
  2 ezin gezurtatuzko
gezurtatze gezurtatze iz zerbait gezurra adieraztea edo frogatzea.
gezurtegia gezurtegia iz gezurtiak biltzen diren tokia.
gezurteria gezurteria iz gezurtiaren jarduna.
gezurtero gezurtero ( ) iz adkor gezurtia.
gezurterotza gezurterotza iz adkor gezurteroaren jarduna.
gezurti gezurti ( ) 1 izond/iz gezurrak esaten dituena, gezurrez mintzo dena. (pertsonei buruz) ik gezurtero; faltsu; ik gezur 15.
  · 3 izond (gauzei buruz)
  2 (adizlagun gisa)
gezurtu gezurtu, gezur(tu), gezurtzen du ad gezurra esan. ik gezurtatu.
gezurtxo gezurtxo iz gezur txikia.
ghanatar ghanatar ( orobat ghaniar ) izlag Ghanakoa, Ghanari dagokiona; Ghanako herritarra.
ghettizazio ghettizazio iz ghetto bihurtzea.
ghetto ghetto ( orobat gheto ) 1 iz Europako zenbait hiritan, juduak bizi behar zuten auzoa.
  2 bazterkeria guneetan bizi den jende multzoa; bazterkeriako egoera.
  3 (hitz elkartuean)
ghettotar ghettotar adlag gethokoa.
GIB GIB iz Giza immuno-eskasiaren birusaren sigla.
GIBdun GIBdun iz Giza immuno-eskasiaren birusa duen pertsona.
gibel gibel1 1 iz atzea, atzeko aldea.
  2 (leku atzizkiekin)
  3 (leku atzizkiekin, -en atzizkiaren eskuinean)
  4 (hitz elkartuetan leku atzizkiekin bigarren osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  · 6 adlag atzean.
  7 atzera.
  8 gibelago atzerago.
  9 aitzin-gibel1 iz pl
  10 aitzin-gibel2 adlag
  11 ez aitzin ez gibel ez aurrera ez atzera.
  12 gibel asmo (orobat gibelasmo) azpikeria.
  13 gibel-beldurti izond fidagaitza, mesfidatia.
  14 gibel karga
  15 gibel masta
  16 gibel-solas hitz-atzea.
  17 gibela egin gibelera egin, atzera egin.
  18 gibelekoz aitzin atzekoz aurrera.
  19 gibelera egin atzera egin.
  20 gibelera itzuli
gibel gibel2 iz sabelean dagoen erraia, behazuna dariona eta odoleko zenbait gaietan aldakuntza garrantzizkoak eragiten dituena.
  2 (patxadaren irudi gisa).
  3 ahate gibel
  4 antzara gibel
  5 gibel-handi (orobat gibelandi eta gibelaundi) izond gauzak patxada gehiegirekin hartzen dituena.
  6 gibel-min (Ereduzko prosaren corpusean gibelmin soilik)
  7 gibel ore
gibelaezin gibelaezin izlag ezin gibelatuzkoa.
gibelalde gibelalde iz atzealdea.
gibelamendu gibelamendu iz gibelatzea, atzeratzea.
gibelandi gibelandi ik gibel2 4.
gibelapen gibelapen iz gibelatzea, atzeratzea.
gibelaratze gibelaratze iz atzeratzea, gibelatzea.
gibelarazi gibelarazi, gibelaraz, gibelarazten du ad gibelatzera behartu.
gibelari gibelari iz atzelaria (pilotan).
gibelarraio gibelarraio iz
gibelasmo gibelasmo ik gibel1 12.
gibelatekoan gibelatekoan iz ipar itzultzean. ik gibeleratekoan.
gibelatu gibelatu ( ), gibela, gibelatzen 1 da/du ad atzeratu. ik gibeleratu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gibelatzapen gibelatzapen iz ipar gibelapena.
gibelatze gibelatze iz atzeratzea.
gibelaundi gibelaundi ik gibel2 4.
gibelaxko gibelaxko adlag atzera samar.
gibeleratekoan gibeleratekoan adlag ipar itzultzean. ik gibelatekoan.
gibeleratu gibeleratu, gibelera(tu), gibeleratzen da ad atzeratu, gibelatu.
gibelino gibelino iz Erdi Aroko Italian, alemaniar enperadoreen aldekoa eta aita santuen kontrakoa.
gibelka gibelka adlag atzeraka.
gibelkada gibelkada iz atzerakada.
gibelkarga gibelkarga ik gibel1 14.
gibelkari gibelkari izond atzerakoia.
gibelki gibelki iz abere gibela, janaritzat hartua.
gibelkor gibelkor izond uzkurra.
gibelmin gibelmin ik gibel2 6.
gibelondo gibelondo iz ondorioa.
gibelurdin gibelurdin iz gaina urdina duen perretxiko mota, jateko ona (Russula virescens).
gibraltardar gibraltardar izond/iz Gibraltarrekoa, Gibraltarri dagokiona; Gibraltarreko herritarra.
gida gida 1 iz gidatzailea.
  2 (txango batean)
  3 gidaliburua.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) cf gidatu 7.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gidabaimen gidabaimen ( orobat gida(-)baimen ) iz gidatzeko baimena. ik gidatu 3.
gidaerakusle gidaerakusle iz gidaria.
gidagailu gidagailu iz gidatzeko gailua.
gidagarri gidagarri izond gida daitekeena.
gidail gidail iz zangoa.
gidaketa gidaketa iz gidatzea.
gidakide gidakide iz gidariaren laguna. ik gidalagun.
gidalagun gidalagun iz gidariaren laguna. ik gidakide.
gidaliburu gidaliburu ( orobat gida(-)liburu ) 1 iz gairen bati buduzko argibideak ematen dituen liburua.
  2 (hitz elkartuetan)
gidaliburuxka gidaliburuxka iz orri gutxiko gidaliburua.
gidapen gidapen iz gidatzea.
gidarazi gidarazi, gidaraz, gidarazten du ad gidatzera behartu.
gidari gidari 1 iz gidatzen duen pertsona. (ibilgailu batena)
  2 (norbaitena)
  3 (zerbaitena)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  · 6 (predikatu gisa)
  · 7 izond gidatzen duena. ik gidatzaile.
  8 gidari-ondoko
  9 gidaritzat eduki, hartu
  10 taxi-gidari
gidaridun gidaridun izond gidaria duena.
gidaritza gidaritza 1 iz gidariaren egitekoa; gidari izatea
  2 gidaritzapean
  3 gidaritzapeko izlag
  4 gidaritza batzorde
  5 gidaritza hartu
gidatu gidatu ( ), gida(tu), gidatzen 1 du ad bidea erakutsiz lagun egin; bidea aurkitzen lagundu. ik bideratu. (norbaitek beste norbait)
  2 (norbaitek ibilgailu bat)
  3 (norbaitek zerbait)
  4 (zerbaitek norbait)
  5 (zerbaitek beste zerbait)
  6 (era burutua izenondo gisa)
  7 (erroa izen elkartetaren lehen osagai gisa) cf gida 4.
gidatxo gidatxo iz
gidatzaile gidatzaile 1 izond gidatzen duena. ik gidari 7.
  · 2 iz gidaria.
gidatze gidatze iz bidea erakutsiz lagun egitea; bidea aurkitzen laguntzea.
gider gider ( orobat kider ) 1 iz lanabes eta tresnetan, eusten zaien zatia. ik girtain; eskutoki.
  2 irud
  3 gider-kolpeka/ukaldika
  4 giderrak hartu gidaritza hartu.
  5 giderrekiko zaldi gimnastika tresna.
  6 lehengo giderretik (egon)
giderdun giderdun izond giderra duena; giderrak dituena.
gidoi gidoi 1 iz film, irratsaio edo kideko baten osagaiak adierazten dituen testua.
  2 hed/irud
  3 marratxoa.
gidoigile gidoigile iz gidoiak idazten dituen pertsona. ik gidoilari.
gidoigintza gidoigintza iz gidoiak ontzeko jarduera.
gidoilari gidoilari iz gidoiak idazten dituen pertsona. ik gidoigile.
gidoin gidoin1 iz ipar gidagailua.
gidoin gidoin2 iz bandera modukoa.
gidoitxo gidoitxo iz gidoi laburra.
giga giga iz gigabytea.
gigabit gigabit iz mila milioi bit.
gigabyte gigabyte iz mila milioi byte.
gigawat gigawat iz mila milioi wat.
gigolo gigolo iz emakume batek mantentzen duen gizon gaztea.
gihar gihar ( orobat giharre , eta ginarri g.er.; cf muskulu ) 1 iz gizaki eta animalietan, higidurak ahalbidetzen dituzten organoetako bakoitza. ik muskulu.
  2 (testuinguru teknikoetan)
  3 irud
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 irud/hed indarra.
  7 gizenik gabeko haragia.
  · 8 izond gihartsua.
  9 gihar-min
  10 giharrean ukitu
  11 gihar zain
  12 zain eta gihar
gihargabetu gihargabetu, gihargabe(tu), gihargabetzen 1 du ad giharra kendu.
  2 irud
giharre giharre ik gihar.
giharreria giharreria iz giharren multzoa.
gihartsu gihartsu ( orobat ginarritsu ) 1 izond gihar asko duena.
  2 irud
gihartsudun gihartsudun izlag gihartsukoa.
gihartu gihartu, gihar(tu), gihartzen 1 da/du ad gizena galdu edo kendu.
  2 indartu.
gijondar gijondar iz Gijongoa, Gijoni dagokiona; Gijongo herritarra.
gila gila 1 iz ontzien azpialdean muturretik muturrera doan zurezko edo burdinazko atala, haren egituraren ardatz dena. ik jobalta; abortza.
  2 irud
  3 (lasterketa auto batean)
  4 gilaz gora
gilbor gilbor iz sabela.
gilbordura gilbordura iz sabeldura.
gilbortu gilbortu, gilbor(tu), gilbortzen da ad sabeldu.
gilda gilda iz pintxo moa.
gillemet gillemet iz pl komatxoak.
gillette gillette (orobat gilette) iz bizar xafla.
gillotina gillotina (orobat gilotine g.er.) 1 iz heriotzara kondenatuei burua ebakitzeko tresna, bi zutaberen artean erortzen den xafla ahodun batek osatua.
  2 gillotina-leiho bertikalki irekitzen eta ixten den lehioa.
gillotinatu gillotinatu, gillotina(tu), gillotinatzen 1 du ad gillotinan hil.
  2 (papera)
giltza giltza 1 iz sarraila batean, irekitzeko edo ixteko sartzen den gailu horzduna. ik gako.
  2 irud
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 zerbaiten sarbidea gertatzen den, zerbait ulertarazten duen zera. ik giltzarri 2.
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 giltza hitza.
  8 giltzarria.
  9 judoan eta, aurkaria geldiarazteko edo lurrera botatzeko higidura.
  10 giltzadura.
  11 musika-tresnetako pieza, hatzaz ukitzean soinu bat egiteko balio duena. ik tekla.
  12 ura, elektrizitatea... igarotzea ahalbidetzen duen gailua.
  13 giltza bota giltza eman.
  14 giltza eman1 giltzaz itxi.
  15 giltza eman2 (mekanismo bati) ik korda 8.
  16 giltza faltsu giltzordea.
  17 giltza-hitz
  18 giltza ingeles giltza zabalgarria.
  19 giltza zabalgarri
  20 giltza zulo
  21 giltzaz itxi
  22 iltzez eta giltzez itxi erabat itxi.
giltzadun giltzadun iz kartzelazaina.
giltzadura giltzadura 1 iz bi hezur biltzen diren gunea.
  2 gailu baten ni atal mugikor biltzen diren gunea.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
giltzagile giltzagile iz giltzak egiten dituen langilea.
giltzaile giltzaile iz
giltzailu giltzailu iz giltzatakoa.
giltzain giltzain iz giltzen eta abarren ardura duen zerbitzaria. ik giltzazain.
giltzape giltzape 1 iz adkor espetxea, kartzela.
  2 giltzapean giltzaz itxia.
  3 giltzapeko izlag ik giltzapeko.
  4 giltzapera
  5 giltzapetik
giltzapeko giltzapeko iz espetxean dagoen pertsona.
giltzaperatu giltzaperatu, giltzapera(tu), giltzeparatzen 1 du/da ad giltzapean itxi. ik giltzapetu.
  2 adkor itxi.
giltzapetu giltzapetu, giltzape(tu), giltzapetzen 1 du/da ad giltzapean jarri. ik giltzaperatu.
  2 irud
  · 3 du ad espetxean sartu.
  4 (era burutua izenondo gisa)
giltzapetze giltzapetze iz giltzapean jartzea.
giltzari giltzari1 iz giltzazaina.
giltzari giltzari2 iz giltzatakoa.
giltzarrapo giltzarrapo iz kutxen, ateen eta kidekoen itxigailua, uztai moduko bat irekitzen eta ixten duen sarraila batez osatua.
giltzarri giltzarri 1 iz arku baten erdiko harria, gainerakoei eusten diena.
  2 zerbaiten sarbidea gertatzen den, zerbait ulertarazten duen zera. ik giltza 4.
  3 (izenondo gisa)
giltzatako giltzatako iz giltzak eramateko tresnatxoa.
giltzatu giltzatu ( ), giltza(tu), giltzatzen 1 du ad giltzaz itxi. (zerbait)
  2 (norbait)
  3 (arma bat)
  4 (era burutua izenondo gisa)
giltzatxo giltzatxo iz giltza txikia.
giltzazain giltzazain 1 iz giltzen eta abarren ardura duen zerbitzaria. ik giltzain.
  2 (izenondo gisa)
giltzero giltzero iz giltzaria.
giltzorde giltzorde iz hainbat sarraila irekitzen eta ixten dituen giltza.
giltzurrun giltzurrun ( orobat giltzurrin eta giltzurdin ) 1 iz sabelean dauden eta gernua isurtzen duten bi organoetako bakoitza.
  2 (izenondoekin)
  3 (jakitarakoa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 giltzurrunak dauden aldea.
  7 giltzurrun gaineko kapsula.
gimnasia gimnasia ( orobat jimnasia ) 1 iz gimnastika, soinketa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gimnastiko.
gimnasialari gimnasialari iz gimnasta.
gimnasialeku gimnasialeku iz gimnasioa.
gimnasio gimnasio iz gimnastika egiteko egokituriko lekua.
  2 (hitz elkartuetan)
gimnasiozale gimnasiozale izond gimnasioen zale dena.
gimnasta gimnasta iz gimnastikan aritzen den kirolaria.
gimnastika gimnastika ( orobat gimnaztika jimnaztika eta gimastika ) 1 iz gorputza indartzea eta zailtzea helburu duten ariketa fisikoen multzoa. ik soinketa.
  2 irud
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik gimnastiko.
gimnastikalari gimnastikalari (orobat jimastikalari) iz gimnasta.
gimnastiko gimnastiko izond gimnastikari dagokiona. ik gimnastika 2; gimnasia 2.
gin gin 1 iz alkohola ipuru aleekin batera destilatuz egiten den edari bizia. ik ginebra.
  2 gin-fizz
  3 gin-kas (orobat ginkas)
  4 gin-tonic ( orobat gintonic gin-tonik eta gintonik gintonic ).
ginar ginar iz txilarra.
ginarri ginarri ik gihar.
ginarritsu ginarritsu ik gihartsu.
ginbail ginbail iz kapela.
ginbalet ginbalet iz daratulu txikia, zurginaren lanabesetako bat. ik laztabin.
  2 irud
ginda ginda ik ginga.
gindax gindax iz zurezko garabi bakuna.
ginea ginea iz ingeles diru zaharra.
ginear ginear izlag Gineakoa, Gineari dagokiona; Gineako herritarra.
ginebra ginebra ( orobat jinebra; ) iz gina, edari bizia. ik gin.
ginebrakada ginebrakada iz gin basokada.
ginekologia ginekologia 1 iz medikuntzaren adarra, emakumeari dagozkion eritasunez aritzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik ginekologiko.
ginekologiko ginekologiko izond ginekologiari dagokiona. ik ginekologia 2.
ginekologilari ginekologilari iz ginekologoa.
ginekologo ginekologo iz ginekologian espezialista den medikua.
ginesia ginesia iz
ginga ginga ( orobat ginda; ) 1 iz gerezi mota garratza.
  2 ginga falta izan (zerbaiti)
  3 ginga jarri/ezarri (zerbaiti)
gingaondo gingaondo iz gingak ematen dituen gereziondo mota (Prunus cerasus).
gingatxo gingatxo iz adkor ginga.
gingenbra gingenbra ( orobat gingembre ) iz jengibrea.
ginger ale ginger ale iz gingenbra-dastako edari alkoholgabe eta pindartsua.
gingil gingil 1 iz luzakin haragitsua.
  2 (belarrikoa)
  3 (ahokoa)
gingildu gingildu, gingil(du), gingiltzen da ad gingil itxura hartu.
gingko gingko (orobat ginkgo eta jingo g.er.) iz zuhaitz hosto-erorkorra, handia, jatorriz txinarra (Gingko biloba).
ginseng ginseng iz belar landarea, sustraitik ateratzen den estraktu suspergarriagatik hazarazten dena (Panax ginseng).
gintonik gintonik ik gin 4.
giputx giputx (orobat giputxi) 1 izond adkor gipuzkoarra. ik giputz.
  2 gipuzkeraz mintzatzen dena.
giputz giputz ( ) 1 izond Gipuzkoari edo gipuzkerari dagokiona.
  2 gipuzkeraz mintzatzen dena.
  · 3 iz gipuzkoarra.
gipuzkera gipuzkera iz Gipuzkoan, mendebaldean izan ezik, mintzatzen den euskalkia.
gipuzkerazale gipuzkerazale izond gipuzkeraren zale dena.
gipuzkoar gipuzkoar 1 izlag Gipuzkoakoa, Gipuzkoari dagokiona.
  · 2 iz Gipuzkoako herritarra.
gipuzkoarzentrismo gipuzkoarzentrismo iz
girgil girgil 1 iz xingola, apaingarri merkea.
  2 (izenondo gisa)
girgileria girgileria (orobat kirkileria g.er.) iz girgil multzoa.
girgileztatu girgileztatu, girgilezta, girgileztatzen du ad girgilez hornitu.
girgilo girgilo iz Haragizko tolesa.
girgilu girgilu 1 iz Presoen estekagailua.
  2 irud
giri giri 1 izond/iz karlistaldien garaian, liberala.
  2 atzerritarra.
giristino giristino ( orobat girixtino; ) 1 izond kristaua.
  2 (izenaren ezkerretara)
  · 3 (predikatu gisa)
  4 (izen gisa)
giristinoki giristinoki (orobat girixtinoki) adlag kristauki.
giristinotasun giristinotasun (orobat girixtinotasun) iz kristautasuna.
giristinotu giristinotu, giristino(tu), giristinotzen (orobat girixtinotu) da/du ad kristautu.
girlanda girlanda (orobat girnalda g.er.) iz
  2 (hitz elkartuetan)
girlandatu girlandatu izond girlandaz hornitua.
girnalda girnalda ik girlanda.
giro giro1 1 iz eguratsaren egoera.
  2 norbaitengan eragina duten zertzeladen multzoa.
  3 (izenondoekin)
  4 (zerbaitetarako)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 giro ez izan
  8 giro izan
  9 jai giro (orobat jaigiro)
giro giro2 iz igorpena.
girogarri girogarri iz aire-lurrintzailea.
girondino girondino izond Frantziar iraultzan, errepublikaren eta jabegoaren alde, eta terrorearen aurka zegoen alderdi batekoa.
giroskopio giroskopio iz ardatzak beti norabide bera atxikitzen duen gurpil birakaria.
girotsu girotsu izond giroz betea.
girotu girotu, giro(tu), girotzen 1 du ad giroa ondu edo egokitu, giro egokia eman.
  2 lurrindu.
  3 (era burutua izenondo gisa) aire girotua duena.
  4 aire girotu ( )
  5 haize girotu ( ) aire girotua.
girotzaile girotzaile izond girotzen duena.
  · 2 iz aire-lurrintzailea.
girotze girotze iz giroa ontzea edo egokitzea, giro egokia ematea.
girten girten ik kirten.
girtoin girtoin iz ipar txortena.
gisa gisa 1 iz era, modua, moldea.
  2 gisako1 izlag bezalakoa. ik gisako.
  3 gisako2 izlag horrelakoa.
  4 gisako3 (izen soil baten eskuinetara) modukoa.
  5 gisako4 (-en atzizikiaren eskuinean) modukoa, antzekoa.
  6 gisako6 (-ko atzizikiaren eskuinean) modukoa.
  7 gisako5 (bere eta kidekoen eskuinean) kasakoa.
gisabanakismo gisabanakismo ik gizabanakismo.
gisagabe gisagabe izond gisarik ez duena, gisakoa ez dena.
gisagabekeria gisagabekeria iz ekintza gisagabe gaitzesgarria.
gisako gisako (orobat gixako g.er.) izond erakoa, egokia. ik gisa 2.
gisakoki gisakoki adlag gisako eran.
gisakotasun gisakotasun (orobat gixakotasun) iz gisakoa denaren nolakotasuna.
gisatsu gisatsu 1 izond gisakoa, gisakotasunez betea.
  2 (adizlagun gisa)
gisatu gisatu, gisa, gisatzen 1 du ad (janaria) prestatu, ondu. ik er tu; egosi.
  2 (era burutua izenondo gisa)
  3 (era burutua izen gisa)
gisu gisu ( orobat kisu eta kixu ) 1 iz karea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 gisu harri
  4 gisu labe ( orobat gisulabe , kisulabe eta kisu labe ) kare labea.
gisulabe gisulabe ik gisu 4.
gitarra gitarra (orobat kitarra g.er.) 1 iz hatzekin sakatzen eta jotzen diren sei hariko musika-tresna, gider batez eta zortzi baten eitea duen kutxa batez osatua.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 gitarra-jole gitarra-jotzailea.
  4 gitarra-jotzaile gitarra jotzen duen musikaria. ik gitarrista.
  5 musu gitarra
gitarradun gitarradun izond gitarra daramana.
gitarraldi gitarraldi iz gitarra saioa.
gitarratxo gitarratxo iz adkor gitarra.
gitarrazale gitarrazale izond gitarraren zale dena.
gitarrista gitarrista iz gitarra-jotzailea.
gito gito iz ipar ijitoa.
gixagaixo gixagaixo (orobat gixaixo) izond adkor gizajoa, gizagaixoa.
gixagaixotu gixagaixotu, gixagaixo, gixagaixotzen da/du ad adkor gixagaixo bihurtu.
gixajo gixajo izond gizajoa, gizagaixoa.
gixaki gixaki izond adkor gizakia.
gixatxar gixatxar izond adkor gizatxarra.
gixatxartu gixatxartu izond adkor gizatxartu.
gixete gixete iz ipar leihatila.
gixon gixon 1 iz adkor gizona.
  · 2 (predikatu gisa)
  3 andre-gixon
  4 kaka-gixon (orobat kakagixon) iz
gixonerdi gixonerdi iz adkor gizonerdia.
gixonkeria gixonkeria iz adkor gizonkeria.
gixonki gixonki1 adlag adkor gizonki.
gixonki gixonki2 iz adkor gizonkia.
gixontxo gixontxo iz adkor gizontxoa.
giza giza 1 iz (adiera guztietan, hitz elkartuetan lehen osagai gisa) gizakiarena, gizakiari dagokiona. ik humano.
  2 (gauza abstraktuez)
  3 (egintza eta kidekoez)
  4 gizakiaren jenerokoa.
  5 gizaki kaltetuei dagokiena. ik humanitario 2.
  6 gizakiez osatua.
  7 gizonari dagokiona.
  8 giza abere (orobat gizabere).
  9 giza bestia (Ereduzko prosaren corpusean gizabestia soilik).
  10 giza eskubide
  11 giza gihar (Ereduzko prosaren corpusean gizagihar soilik).
  12 giza hilketa (orobat gizahilketa).
  13 giza hiltzaile (orobat gizahiltzaile).
  14 giza laguntza (orobat gizalaguntza)
  15 giza lan (Ereduzko prosaren corpusean gizalan soilik).
  16 giza mordo
  17 giza munstro (orobat gizamunstro)
  18 giza talde ( orobat gizatalde ) ik gizalde.
gizabanakismo gizabanakismo iz
gizabanako gizabanako 1 iz giza motako banako bakoitza. ik norbanako.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
gizabanakotasun gizabanakotasun iz gizabanako izateko nolakotasuna. ik norbanakotasun; indibidualismo.
gizabanakotze gizabanakotze iz gizabanako bihurtzea.
gizabasa gizabasa iz gizaki basatia.
gizabazter gizabazter iz bazterreko gizakia.
gizabere gizabere ik giza 8.
gizabestia gizabestia ik giza 9.
gizabete gizabete iz gizakiaren neurria.
gizabide gizabide 1 iz gizalegea.
  2 gizabidez adlag gizalegez
  3 gizabidezko izlag
gizabideratu gizabideratu, gizabidera, gizabideratzen du ad gizabidera ekarri.
gizabidetasun gizabidetasun iz gizabidea.
gizabidetsu gizabidetsu 1 izond gizabidez betea.
  2 (predikatu gisa)
gizaburu gizaburu iz adkor gizabanakoa.
gizadi gizadi 1 iz gizaki guztien multzoa. ik gizateria.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 gizartea.
gizaera gizaera (orobat gizakera) iz giza izaera.
gizagabe gizagabe izond gizatasunik gabea.
gizagabekeria gizagabekeria iz ekintza gizagabe gaitzesgarria.
gizagabetasun gizagabetasun iz gizagabea denaren nolakotasuna.
gizagabetu gizagabetu, gizagabe(tu), gizagabetzen du ad gizagabe bihurtu.
gizagaindiko gizagaindiko 1 izlag gizakiaren ahalmenen gainetik dagoena. ik gizagaineko.
  2 (izen gisa)
gizagaineko gizagaineko izlag gizakiaren ahalmenen gainetik dagoena. ik gizagaindiko.
gizagaixo gizagaixo 1 izond/iz pertsonez mintzatuz, gaixoa, errukarria. ik gizajo; gizagajo; gizarajo.
  · 2 iz gaixoa, errukarria den pertsona.
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan)
gizagaizo gizagaizo izond/iz gizagaixoa.
gizagaizto gizagaizto izond gizaki gaiztoa.
gizagajo gizagajo ( ) gizagaixoa. ik gizagaixo.
gizagaldu gizagaldu iz gizon galdua, bizio eta gaiztakerietara erabat emana. ik emagaldu.
gizagauza gizagauza iz adkor gizakia; giza jarduera.
gizagauzatasun gizagauzatasun iz gizagauza izateko nolakotasuna.
gizagazte gizagazte iz gizon gaztea.
gizagihar gizagihar ik giza 11.
gizaginkode gizaginkode iz
gizagintza gizagintza iz
gizagirotu gizagirotu, gizagiro(tu), gizagirotzen da ad
gizahilketa gizahilketa ik giza 12.
gizahiltzaile gizahiltzaile ik giza 13.
gizajale gizajale izond/iz giza haragia jaten duena.
gizaje gizaje iz adkor gizakia.
gizajende gizajende iz gizakia.
gizajo gizajo 1 izond pertsonez mintzatuz, gaixoa, errukarria. ik gizagaixo.
  1a (abereez mintzatuz)
  · 2 iz gaixoa, errukarria den pertsona.
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan)
gizajobanako gizajobanako iz ik gizabanako.
gizajotasun gizajotasun iz gizajoa denaren nolakotasuna.
gizajotu gizajotu, gizajo(tu), gizajotzen 1 du ad gizajo bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
gizakera gizakera ik gizaera.
gizakeria gizakeria iz
gizaki gizaki ( ) 1 iz giza arrazako banakoa, arra nahiz emea. ik gizon. (generiko gisa)
  2 (banako gisa)
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik humano.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
gizakide gizakide iz gizadiko kidea.
gizakidetza gizakidetza iz gizakien arteko elkar lana.
gizakitxo gizakitxo iz adkor gizakia.
gizakoi gizakoi 1 izond gizatiarra.
  2 gizonzalea.
gizakoitu gizakoitu, gizakoi(tu), gizakoitzen 1 du ad gizakoi bihurtu.
  2 (era bururua izenondo gisa)
gizakor gizakor izond gizakoia, gizatiarra.
gizakortu gizakortu, gizakor(tu), gizakortzen da/du ad gizakoitu.
gizakote gizakote iz gizonkotea.
gizakume gizakume 1 iz gizakia.
  2 gizasemea.
gizakunde gizakunde iz Jainkoa Ama Birjinaren sabelean gizon egitea.
gizalaguntza gizalaguntza ik giza 14.
gizalan gizalan ik giza 15.
gizalarru gizalarru iz adkor jendea.
gizalde gizalde iz giza taldea. ik giza 18.
gizaldi gizaldi ( ) 1 iz mendea.
  2 ipar belaunaldia.
gizalege gizalege 1 iz gizartean bizitzeak ezartzen dituen jokabide arauen begirunea. ik gizabide; jendetasun.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (justizia-edo)
  5 gizalegez
  6 gizalegezko izlag
  7 gizalege on
gizalegetsu gizalegetsu 1 izond gizalegez betea.
  2 (adizlagun gisa)
gizaleku gizaleku iz gizakiak bizi diren lekua.
gizamin gizamin iz gizakiaren mina.
gizamodu gizamodu 1 iz gizakiaren bizimodua.
  2 pei gizakia.
gizamolde gizamolde iz adkor gizakia.
gizamordo gizamordo ik giza 13.
gizamunstro gizamunstro ik giza 14.
gizandi gizandi (orobat gizaundi) 1 iz erraldoia.
  2 irud
  2 (izenondo gisa)
gizanditu gizanditu, gizandi(tu), gizanditzen du ad gizandi bihurtu.
gizarajo gizarajo iz gizagaixoa.
gizarte gizarte ( ) 1 iz giza lagunartea, gizadia erkidegotzat hartua; lege eta erakunde beren azpian bizi den gizaki multzo iraunkorra.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik sozial.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, erakunde izenetan)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 gizarte segurantza