Archive

Archive for July, 2014

Kalkulu zerbitzua eta bere ikertzaileak emaitza onak lortu zituzten 2013an

July 15th, 2014

Memoria 2013

Ikerkuntzari zuzendutatko Informatikako zerbitzuak (Kalkulu Zientifikoa) IZO-SGI SGIker 2013ko txostena argitaratu du. Txosten osoa ondorengo estekan dago:

2013ko IZO-SGIren urteko txostena (pdf gazteleraz)

Aurten ere, UPV/EHUko Kalkulu Zerbitzuak bere zenbaki ia gehienak hobetu edo mantendu ditu beheko taula konparatiboan argi ikusi daiteken moduan. Atal positiboetan nabarmendu dezakegu argitalpen zientifikoen igoera, makinaren erabilpenaren igoera itxaron denboran eragin nabarmenik izan gabe eta blogaren bisita kopuruaren igoera. Elementu negatiboen aldetik, web orrialdeko bisiten erorketa eta makinen matxuren ondorioz izandako baliabideen murrizpena aipatu ditzakegu. Zerbitzuak oso puntuazio ona jarraitzen du izaten ikertzaileei egindako satisfazio inkestan.

 Eskeronak

Zerbitzuko memoriarekin batera, zerbitzuko ikertzaileak eskertzen ditugu Zerbitzuan jarritako konfiantzagatik, izan ere, Zerbitzuaren zenbaki onak beraien merituak baitira.

IZO-SGI zerbitzua zenbakietan

Ondorengo taulan azken urteko Zerbitzuko datu esanguratsuenak laburbiltzen dira. Beheko irudian berriz Arinaren erabilera erakusten da.

2009 2010 2011 2012 2013
Kalkulu koreak 440 872 1.520 1.520 1.400
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 2,11 2,26 5,76 11,27 10,4
Ikertzaile aktiboak 101 98 90 89 99
Talde aktiboak 53 40 39 42 47
Kontu berriak 49 33 33 20 34
Ikertzaileen satisfakzioa¹ 8.9 8.8 8.8 9,3 9,3
Artikulu zientifikoak² 44 58 57 74 87
Web bisitak 4.925 5.957 8.022 9.899 5.924
Orrialde ikusiak 58.731 40.987 30.042 30.738 20.323
Postak HPC blogan 29 34 27 47
Bisitak HPC blogan 1.431 3.818 4.741 24.613
Arina
Kalkulu koreak 320 752 1.360 1.360 1.320
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 2,07 2,11 5,20 9,6 9,8
Okupazio batez bestekoa 75% 47%³ 74% 79% 83%
Bidalitako lanak 38.497 65.179 68.991 98.383 100.214
2 minutuko baino gehiagoko lanak⁴ 28.377 50.624 51.735 78.846 75.406
Batez besteko lanen denbora⁵ 76 ordu 44 ordu 101 ordu 122 ordu 130 ordu
Batez besteko itxaron denbora⁶ 5,7 ordu 3,8 ordu 3,8 ordu 5,2 ordu 5,5 ordu
Péndulo
Kalkulu koreak 120 120 120 80 80
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 0,02 0,15 0,09 0,07 0,04
Ikerbasque
Kalkulu koreak 208 208 208
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 0,47 1,6 0,55

 

¹ SGIker Kalitate unitateagatik egindako zerbitzuari buruzko inkesta.
² Non IZO-SGI eskertzen da.
³ 2010ko erabilera nahiko txikia diruri, makina berriak instalatu ziren 300 koretik 752ra pasatzen eta Uztailaren bukaeran izan zen. Abuztuan eta Irailan makina oso utxik egon zen eta hilabete hauek pisu handia eduki dute urteko batazbestekoan. Azaroan adibidez erabilpena %76 zen berriz.
2 minutu baino gutxiago irauten duten lanak normalean kale egin duten lanak dira. Bere iraupen motxagatik pisu txikia dute clusterraren erabileran.
Ez dira kontutan hartu bi minutu baino gutxiagoko lanak.
Lanek kola sistema baten bitartez bideratzen dira zeinek lan bakoitzari dagokion baliabideak ematen dizkio. Lanen itxaron denbora kolan baliabideak itxoiten ematen duten denbora da.
Makina apirilean itzali zen.

 

2013 Arina year use

Arinaren erabilera 2012 Abendutik 2013ko Azarora arte.

 

 

 

 

IZO-SGI

The Computing Service and its researches obtained good results in 2013

July 15th, 2014

2013 year report

The Computing Service IZO-SGI SGIker of the UPV/EHU has published the 2013 year report, which can be found in the next link:

IZO-SGI 2013 year report (pdf in spanish)

The Computing Service has increased or maintained their main indexes as can be observed in the table below. Among the positive indexes, we can mention the increase of scientific publications, the increase in the use of the machine without a noticeable impact in the waiting time and the increase in the number of visits of the blog. In the negative part, we had ta drop of visits to the web page and the decrease of computing resources due to failure. The Service continues having an excellent score in the satisfaction poll between the researches.

 

Acknowledgments

We would like to acknowledgment to all the researchers that have relied on the service, most of the good results of the Service are in fact their merits and not ours.

 

The IZO-SGI in numbers

In the table below, the main figures of the Service in the last years is summarized and in the graph at the very bottom the use of Arina is shown.

2009 2010 2011 2012 2013
Computing cores 440 872 1.520 1.520 1.400
Consumed millions of hours 2,11 2,26 5,76 11,27 10,4
Active researches 101 98 90 89 99
Active groups 53 40 39 42 47
New accounts 49 33 33 20 34
Satisfaction of the researches¹ 8.9 8.8 8.8 9,3 9,3
Scientific articles² 44 58 57 74 87
Web visits 4.925 5.957 8.022 9.899 5.924
View pages 58.731 40.987 30.042 30.738 20.323
Posts in the HPC blog 29 34 27 47
Visits of the HPC blog 1.431 3.818 4.741 24.613
Arina
Computing cores 320 752 1.360 1.360 1.320
Consumed millions of hours 2,07 2,11 5,20 9,6 9,8
Mean occupation 75% 47%³ 74% 79% 83%
Submitted jobs 38.497 65.179 68.991 98.383 100.214
More than 2 minutes jobs⁴ 28.377 50.624 51.735 78.846 75.406
Job mean computing time⁵ 76 hours 44 hours 101 hours 122 hours 130 hours
Job mean waiting time⁶ 5,7 hours 3,8 hours 3,8 hours 5,2 hours 5,5 hours
Péndulo
Computing cores 120 120 120 80 80
Consumed millions of hours 0,02 0,15 0,09 0,07 0,04
Ikerbasque
Computing cores 208 208 208
Consumed millions of hours 0,47 1,6 0,55

 

¹ Satisfaction pool by the SGIker Quality Unit.
² Where the IZO-SGI is acknowledged.
³ The use in 2010 is apparently low because new machines where installed passing form 300 cores to 752 cores in July. In August and September Arina was quite empty and the weigh of these months has had a lot of importance in the mean value. In fact in November the mean use was already in the 76%.
Jobs with less than 2 minutes of computing time are usually failed jobs. In any case due to the short duration they don’t have relevance in the usage.
The jobs with less than 2 minutes of computing time are not taken into account.
The jobs are executed through a queue system that assign proper resources to the jobs. The waiting time is the time the jobs spend in the queue waiting for the resources to be available.
The machine was switch off in April.

2013 Arina year use

Use of Arina between 2012 December and 2013 November.

 

IZO-SGI

El Servicio de Cálculo y sus investigadores obtuvieron unos buenos resultados en 2013

July 15th, 2014

Memoria 2013

El Servicio de Informática Aplicada a la Investigación (Cálculo Científico) IZO-SGI SGIker ha publicado la memoria del 2013. La memoria completa puede encontrarse en el siguiente enlace:

IZO-SGI memoria del 2013 (pdf)

Un año más el Servicio General de Informática Aplicada a la Investigación (Cálculo Científico) de la UPV/EHU sigue mejorando la mayoría de sus índices o manteniéndolos. Esto lo podemos observar claramente en el rápido examen comparativo de la tabla inferior. Entre los aspectos positivos cabe destacar el aumento de publicaciones, el incremento significativo de ocupación de la máquina sin excesivo impacto en los tiempos de espera y el incremento de visitas en el blog. Como elementos negativos podemos mencionar la caída de visitas de la página web del Servicio y la inevitable perdida de recursos por avería. El Servicio sigue manteniendo una excelente puntuación en la encuesta de satisfacción de los investigadores.

 

Agradecimientos

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer la confianza depositada en el Servicio por los investigadores dado que buena parte de los buenos números del Servicio son más mérito suyo que nuestro.

 

El IZO-SGI en cifras

En la siguiente tabla se resumen los datos más significativos del Servicio de cálculo en los últimos años. En la figura inferior se muestra la ocupación de Arina.

2009 2010 2011 2012 2013
Cores de cálculo 440 872 1.520 1.520 1.400
Millones de horas de cálculo consumidas 2,11 2,26 5,76 11,27 10,4
Investigadores activos 101 98 90 89 99
Grupos activos 53 40 39 42 47
Cuentas nuevas 49 33 33 20 34
Satisfacción de los investigadores¹ 8.9 8.8 8.8 9,3 9,3
Artículos científicos² 44 58 57 74 87
Visitas web 4.925 5.957 8.022 9.899 5.924
Páginas vistas 58.731 40.987 30.042 30.738 20.323
Posts en el blog HPC 29 34 27 47
Visitas del blog HPC 1.431 3.818 4.741 24.613
Arina
Cores de cálculo 320 752 1.360 1.360 1.320
Millones de horas de cálculo consumidas 2,07 2,11 5,20 9,6 9,8
Promedio de ocupación 75% 47%³ 74% 79% 83%
Trabajos enviados 38.497 65.179 68.991 98.383 100.214
Trabajos de más de 2 minutos⁴ 28.377 50.624 51.735 78.846 75.406
Tiempo promedio por trabajo⁵ 76 horas 44 horas 101 horas 122 horas 130 horas
Tiempo medio de espera⁶ 5,7 horas 3,8 horas 3,8 horas 5,2 horas 5,5 horas
Péndulo
Cores de cálculo 120 120 120 80 80
Millones de horas de cálculo consumidas 0,02 0,15 0,09 0,07 0,04
Recursos Ikerbasque
Cores de cálculo 208 208 208
Millones de horas de cálculo consumidas 0,47 1,6 0,55

¹ Encuesta de satisfacción de los usuarios del Servicio realizada por la Unidad de Calidad de SGIker. ² En los que se agradece al IZO-SGI. ³ El uso de 2010 es aparentemente bajo debido a que se instaló una ampliación de Arina que pasó de 300 cores a 752 y se hizo disponible a finales de Julio. Esto provocó que en Agosto y Septiembre Arina estuviese muy vacía y, debido a la magnitud de la ampliación, estos meses han tenido mucho peso en la media anual. En el mes de Noviembre ya se alcanzó un 76% de ocupación. Los trabajos de menos de 2 minutos se deben normalmente a trabajos fallidos que terminan inmediatamente en error. En cualquier caso, aun de no ser así, dada su corta duración no repercuten en el cluster. No se han tenido en cuenta los trabajos de menos de dos minutos. Los trabajos se ejecutan a través de un sistema de colas que asigna a cada trabajo los recursos que se le han solicitado y ordena su ejecución para optimizar el uso del cluster. El tiempo en cola es el tiempo que están esperando los trabajos hasta que se liberan los recursos que necesitan. La máquina se apagó en Abril.

2013 Arina year use

Uso de Arina de Diciembre de 2012 a Noviembre de 2013.

IZO-SGI