Titulo - Tesis defendidas

Defendatutako tesiak

XSLaren edukia

Egungo programan irakurritako tesiak

Hizkuntza-ulermenari ekarpenak: N-gramen arteko atentzio eta lerrokatzeak antzekotasun eta inferentzia interpretagarrirako.

LOPEZ GAZPIO, IÑIGO

Zuzendariak:
AGIRRE BENGOA, ENEKO;
MARITXALAR ANGLADA, MONTSERRAT
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2018
Laburpena:

Hizkuntzaren Prozesamenduaren bitartez hezkuntzaren alorreko sistema adimendunak hobetzea posible da, ikasleen eta irakasleen lan-karga nabarmenki arinduz. Tesi honetan esaldi-mailako hizkuntza-ulermena aztertu eta proposamen berrien bitartez sistema adimendunen hizkuntza-ulermena areagotzen dugu, sistemei erabiltzailearen esaldiak modu zehatzagoan interpretatzeko gaitasuna emanez. Esaldiak modu finean interpretatzeko gaitasunak feedbacka modu automatikoan sortzeko aukera ematen baitu. Tesi hau garatzeko hizkuntza-ulermenean sakondu dugu antzekotasun semantikoari eta inferentzia logikoari dagokien ezaugarriak eta sistemak aztertuz. Bereziki, esaldi barneko hitzak multzotan egituratuz eta lerrokatuz esaldiak hobeto modelatu daitezkeela erakutsi dugu. Horretarako, hitz solteak lerrokatzen dituen aurrekarien egoerako neurona-sare sistema bat inplementatu eta n-grama arbitrarioak lerrokatzeko moldaketak egin ditugu. Hitzen arteko lerrokatzea aspalditik ezaguna bada ere, tesi honek, lehen aldiz, n-grama arbitrarioak atentzio-mekanismo baten bitartez lerrokatzeko proposamenak plazaratzen ditu. Gainera, esaldien arteko antzekotasunak eta desberdintasunak modu zehatzean identifikatzeko, esaldien interpretagarritasuna areagotzeko eta ikasleei feedback zehatza emateko geruza berri bat sortu dugu: iSTS. Antzekotasun semantikoa eta inferentzia logikoa biltzen dituen geruza horrekin chunkak lerrokatu ditugu, eta ikasleei feedback zehatza emateko gai izan garela frogatu dugu hezkuntzaren testuinguruko bi ebaluazioeszenariotan. Tesi honekin batera hainbat sistema eta datu-multzo argitaratu dira etorkizunean komunitate zientifikoak ikertzen jarrai dezan.

Gehiago jakin...

Sentimenduen analisi automatikorantz: oinarrizko baliabideen sorkuntza eta hizkuntza maila ezberdinetako balentzia-aldatzaileen identifikazioa/Towards the automatic analsis of sentiments in Basque: the creation of basic resources and the identification of valence shifters in different language levels.

ALKORTA AGIRREZABALA, JON

Zuzendariak:
GOJENOLA GALLETEBEITIA, KOLDOBIKA;
IRUSKIETA QUINTIAN, MIKEL
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2019
Laburpena:

Tesi-lan honetan, hizkuntzalaritza aplikatuaren ikuspegitik, euskarazko sentimendu analisian lehen urratsak egin dira. Bi helburu nagusi egon dira tesi-proiektuan. Alde batetik, sentimendu analisia egiteko oinarrizko baliabideak sortu ditugu euskararentzat. Zehatz esanda, Euskarazko Iritzi Corpusa, Sentitegi izeneko euskarazko sentimendu lexikoia eta dokumentu-mailako sentimendu sailkatzailea garatu ditugu. Corpusak sei domeinuetako 240 iritzi-testu biltzen ditu. RST hurbilpenaz baliatuta, corpuseko diskurtso-informazioa etiketatuta dago. Gainera, iritzi-testuen orientazio semantikoa ere etiketatuta dago. Sentimendu lexikoiari dagokionez, 1.237 hitzez osatuta dago eta bertako sarrerek -5 eta +5 arteko sentimendu balentzia dute. Sentimendu lexikoia sortzeko itzulpen metodologia zehatz bat jarraitu dugu. Azkenik, dokumentu mailako sentimendu sailkatzailea ere garatu dugu. Tresnaren oinarrian aurretik aipatu dugu sentimendu lexikoia dago eta, horretaz gain, baditu beste zenbait erregela ere. Beste aldetik, sentimendu analisiaren lanketa teoriko bat ere egin dugu. Sentimendu sailkapena lexikoian oinarrituz egin nahi bada, hitzen sentimendu balentzia jakitearekin ez da nahikoa, izan ere, testuetan badaude zenbait fenomeno hitz horien sentimendu balentzia eragiten dutenak. Horiei testuinguruzko balentzia aldatzaileak deitzen zaie eta horiek euskaran nola agertzen diren landu dugu. Gramatika maila bakoitzeko balentzia aldatzaile mota bat landu dugu: fonologian, bustidura adierazkorra; morfologian, morfemak; sintaxian, ezeztapen-markak eta, azkenik, diskurtsoan, diskurtso erlazioak eta unitate zentrala. Emaitzek erakusten dutenez, balentzia aldatzaileek hitzen edo sintagmen sentimendu balentzia indartu edo ahuldu egiten dute. Ahultze horren intentsitatearen arabera, sentimendu balentziaren zeinuan aldaketa gerta liteke, positiboa dena negatibo bilakatuz edo alderantziz. Azkenik, kasu batzuetan, balentzia aldatzaileak ez du eraginik sortzen.

Gehiago jakin...

Application of singing synthesis techniquest to bertsolaritza

SARASOLA ARAMENDIA, XABIER

Zuzendariak:
NAVAS CORDON, EVA
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2020
Laburpena:

This thesis focuses on the development of a new bertsolaritza singing voice synthesis system using as base original bertsolaritza live session recordings. The challenge of this work is not only the implementation of a singing voice synthesis system. The recorded corpus of bertsolaritza contains the transcriptions of improvised verses, but the audio files contain multiple elements that are not singing voice. As the majority of the recorded audios are live sessions, the voice of a speaker, applause of the public and noise are part of the database. In addition, the musical labeling of the singing voice is not included in the database. With a database of these properties, the aim of this work is to create methods to clean, segment and label the audios in the bertsolaritza and analyze the possibility of using them to create synthesis models for bertsolaritza singing voice synthesis. We have developed methods to automatically obtain the singing voice segments in the recordings, creating new speech and singing voice classification algorithms. The segmentation of bertso utterances and phonemes has been performed in a multi-singer database. The segmentation algorithms proposed have the capacity to align material from unseen bertsolaris in the future. After that, we analyzed the musical properties of the bertsolaritza art and compared the theoretical melodies in the database with the actual interpretation of them. We defined automatic systems to musically label the bertsolaritza singing voice generating a fully labeled bertsolaritza database. Musical labeling included vibrato and we analyzed the use of it in each bertsolari. We evaluated all automatic labeling systems in the process. After creating a labeled database of bertso recordings we generated singing voice synthesis systems using HMMs and DNNs. We included fo normalization, tempo adaptation and vibrato prediction techniques in these systems. We defined methods to automatically adapt music scores for each bertsolari considering the pitch range of each bertsolari. We evaluated synthesis models created for different bertsolaris in a subjective and objective way obtaining good results. The contributions of this thesis are related to bertsolaritza and singing voice synthesis. We added new information levels to the bertsolaritza corpus with the segmentation of singing voice, the alignment of utterances and phonemes and the subsequent musical labeling. These labeling methods need no manual supervision and therefore we created tools to increase the labeled database in the future. We created a multi-singer singing voice database that is considerably bigger than any state of the art singing voice databases. Finally we defined systems to synthesize bertsolaritza singing voice using different singers and technologies obtaining positive results.

Gehiago jakin...

Hitzen arteko antzekotasuna:ezagutza-baseetan oinarritutako tekniken ekarpenak

GOIKOETXEA SALUTREGI, JOSU

Zuzendariak:
AGIRRE BENGOA, ENEKO;
SOROA ECHAVE, AITOR
Aipamenak:
Cum Laude
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2018
Laburpena:

Eredu konputazionalekin sortutako hitzen errepresentazio semantikoak gakoa dira hizkuntzaren prozesamenduko hainbat atazatan, eta errepresentazio horien kalitatea ebaluatzeko hitzen arteko antzekotasuna erabiltzen da. Antzekotasun-ataza hizkuntzaren prozesamenduaren alorrean kokatzen da, lexiko-semantikan, eta, hurrengo urratsak ditu: lehenik, hitzen arteko antzekotasuna hitzen errepresentazioen bidez kalkulatzen da; ondoren, antzekotasun hori gizakien antzekotasun-irizpideekin konparatzen da. Eredu konputazionalaren emaitzak zenbat eta gizakion irizpideetatik hurbilago egon, orduan eta kalitate hobea izango dute hitzen errepresentazioek. Lan honetan antzekotasunaren kasu orokorragoarekin ere lan egin dugu, ahaidetasunarekin. Hitzen errepresentazioan testu-corpusetan oinarritutako metodoak eta ezagutza-baseetan oinarritutakoak daude. Aurreneko familian hainbat eredu daude, baina, lan honetan neurona-sareetan oinarritutakoak erabili ditugu. Metodo horiek hitzen esanahiak testuetako hitz-testuinguru agerkidetzen bidez inferitzen dituzte eta bektore-espazio trinko batean kodetzen. Bigarren familiakoen artean, ezagutza-baseak grafoak balira bezala tratatzen dituztenez baliatu gara, azken horien informazio estrukturala bere osotasuenan ustiatuz. Alde batetik, testu corpusetatik erauzitako errepresentazio trinkoek arrakasta handia izan dute hainbat atazatan, baina, antzekotasun- eta ahaidetasun-erlazioak nahastuta daude hitzen errepresentazioetan. Bestetik, ezagutza-baseetako errepresentazioak kalkulatzea konputazionalki garestia da, baina, ezagutza-baseetan antzekotasun- eta ahaidetasun-erlazioak esplizituak dira. Tesi-lan honen xedea antzekotasun-atazako emaitzak hobetzea da, eta, azken hori hitzen errepresentazio semantiko hobeak erdiesteko teknikez burutuko dugu. Gure hipotesi nagusia testu-corpusetako eta ezagutza-baseetako informazioa desberdina eta osagarria dela da. Gure aburuz, bi iturri horiek konbinatuz gero hitzen errepresentazioen arteko antzekotasun-emaitzak hobetuko dira, eta, ondorioz, errepresentazio hobeak izango ditugu. Hipotesi hori, gainera, elearteko erlazioetara hedatu dugu. elearteko antzekotasuna eta ahaidetasuna ere esploratuz. Izan ere, bi baliabide horiek antzekotasunaren edota ahaidetasunaren nabardura desberdinak jasotzen dituzte, eta, konbinatuz gero, antzekotasuna eta ahaidetasuna hobeto modelatuko dute. Tesi-lan honen bitartez aurreko paragrafoko hipotesiak frogatu ditugu, eta egindako ekarpenak hurrengo hirurak dira: (1) ausazko ibilbideen metodo batekin ezagutza-baseetako informazio estrukturala corpus batean kodetzea, eta azken horren hitzen errepresentazio semantikoak kalkulatzea; (2) testuko eta ezagutza-baseetako informazio semantikoa konbinatzeko hainbat metodo eta errepresentazio hibrido proposatzea; (3) aurretik proposatutako guztiak elearteko erlazioetan aplikatzea. Aipatuako metodo eta konbinaketa oro antzekotasun-atazan ebaluatu ditugu, beren emaitzak artearen egoerako metodo baliokideekin konparatuz. Gure proposamenek antzekotasun-atazako artearen egoera berdindu edo gainditu dute, eta gure hipotesiak betetzen direla ondorioztatu dugu.

Gehiago jakin...

Medidas de distancia entre lenguas basadas en corpus/Medidas de distância entre línguas baseadas em corpus.

PICHEL CAMPOS, JOSE RAMON

Zuzendariak:
ALEGRIA LOINAZ, IÑAKI;
GAMALLO OTERO, PABLO
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2020
Laburpena:

El objetivo de esta tesis es plantear y verificar una metodología basada en corpus para cuantificar automáticamente la distancia entre lenguas y variantes de lenguas. Para ello se ha partido de las técnicas usadas y contrastadas en identificación de idiomas, buscando aquellas que son más robustas y pueden cuantificar cuánto se acerca un texto a un modelo de lenguaje. También como objetivo secundario hemos investigado el papel que juega la ortografía como factor de divergencia y convergencia entre lenguas. El método elegido es no-supervisado y puede aplicarse al cálculo de la distancia entre idiomas, entre períodos históricos de lenguas o entre variantes de lenguas.

Gehiago jakin...

Adverse drug reaction extraction on electronic health records written in Spanish

SANTISO GONZALEZ, SARA

Zuzendariak:
CASILLAS RUBIO, ARANTZA;
PEREZ RAMIREZ, ALICIA
Aipamenak:
Cum Laude
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2019
Laburpena:

This work focuses on the automatic extraction of Adverse Drug Reactions (ADRs) in Electronic Health Records (EHRs). That is, extracting a response to a medicine which is noxious and unintended and which occurs at doses normally used. From Natural Language Processing (NLP) perspective, this was approached as a relation extraction task in which the drug is the causative agent of a disease, sign or symptom, that is, the adverse reaction. ADR extraction from EHRs involves major challenges. First, ADRs are rare events. That is, relations between drugs and diseases found in an EHR are seldom ADRs (are often unrelated or, instead, related as treatment). This implies the inference from samples with skewed class distribution. Second, EHRs are written by experts often under time pressure, employing both rich medical jargon together with colloquial expressions (not always grammatical) and it is not infrequent to find misspells and both standard and non-standard abbreviations. All this leads to a high lexical variability. We explored several ADR detection algorithms and representations to characterize the ADR candidates. In addition, we have assessed the tolerance of the ADR detection model to external noise such as the incorrect detection of implied medical entities implied in the ADR extraction, i.e. drugs and diseases. We sttled the first steps on ADR extraction in Spanish using a corpus of real EHRs.

Gehiago jakin...

Speech recognition based strategies for on-line Computer Assisted Language Learning (CALL) systems in Basque/Hizketa-ezagutzan oinarritutako estrategiak, euskarazko online OBHI (Ordenagailu Bidezko Hizkuntza Ikaskuntza) sistemetarako.

ODRIOZOLA SUSTAETA, IGOR

Zuzendariak:
HERNAEZ RIOJA, INMACULADA CONCEPCION;
NAVAS CORDON, EVA
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2019
Laburpena:

Tesi honetan, euskarazko hizketa-ezagutze automatikoaren bi inplementazio aztertzen dira, Ordenagailu Bidezko Hizkuntza Ikaskuntza (OBHI) sistemetarako: Ordenagailu Bidezko Ebakera Lanketa (OBEL) eta Ahozko Gramatika Praktika (AGP). OBEL sistema klasikoan, erabiltzaileari esaldi bat irakurrarazten zaio, eta fonema bakoitzerako puntuazio bat jasotzen du bueltan. AGPn, Hitzez Hitzeko Esaldi Egiaztapena (HHEE) teknika proposatu dugu, ariketak ebatzi ahala egiaztatzen dituen sistema. Bi sistemon oinarrian, esakuntza egiaztatzeko teknikak daude, Goodness of Pronunciation (GOP) puntuazioa, adibididez. Sistema horiek inplementatzeko, eredu akustikoak entrenatu behar dira, eta, horretarako, Basque Speecon-like datu-basea erabili dugu, euskararako publikoki erabilgarri dagoen datu-base bakarra. Eredu akustiko onak lortzearren, datu-basean egokitzapenak egin behar izan dira hiztegi alternatibadun bat sortuz, eta fasekako entrenamendua ere probatu da. % 12.21eko PER (fonemen errore-tasa) lortu da hala. Lehendabiziko sistema laborategiko baldintzetan testatu da, eta emaitza lehiakorrak lortu dira. Hala ere, tesi honetako OBEL eta AGP sistemen helburua da bezero/zerbitzari motako arkitektura batean ezartzea, ikasleek edonondik atzi dezaten. Hori ahalbidetzeko, HTML5eko zehaztapenak erabili dira audioa zerbitzarira grabatu ahala bidaltzeko, eta, gainera, onlineko batezbesteko- eta bariantza-normalizazio cepstraleko (CMVN, Cepstral Mean and Variance Normalisation) teknika berri bat proposatu da erabiltzaileek grabatutako audio-seinaleen kanal desberdintasunen eragina txikiagotzeko. Teknika hori tesi honetan aurkeztutako metodo batean oinarriturik dago: normalizazio anitzeko puntuatzea (MNS, Multi Normalization Scoring), eta onlineko ahots-aktibitatearen detektagailu (VAD, Voice Activity Detector) berri bat ere proposatu da metodo horretan oinarriturik. Azkenik, parametro desberdinak ebaluatu dira neurona-sareak erabiliz, eta ondorioztatu da GOP puntuazioa dela eraginkorrena.

Gehiago jakin...

Predicate Matrix: an interoperable lexical knowledge base for predicates

LOPEZ DE LACALLE LEKUONA, MADDALEN

Zuzendariak:
LAPARRA MARTIN, EGOITZ;
RIGAU CLARAMUNT, GERMAN
Aipamenak:
Cum Laude
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2023
Laburpena:

La Matriz de Predicados (Predicate Matrix en inglés) es un nuevo recurso léxico-semántico resultado de la integración de múltiples fuentes de conocimiento, entre las cuales se encuentran FrameNet, VerbNet, PropBank y WordNet. La Matriz de Predicados proporciona un léxico extenso y robusto que permite mejorar la interoperabilidad entre los recursos semánticos mencionados anteriormente. La creación de la Matriz de Predicados se basa en la integración de Semlink y nuevos mappings obtenidos utilizando métodos automáticos que enlazan el conocimiento semántico a nivel léxico y de roles. Asimismo, hemos ampliado la Predicate Matrix para cubrir los predicados nominales (inglés, español) y predicados en otros idiomas (castellano, catalán y vasco). Como resultado, la Matriz de predicados proporciona un léxico multilingüe que permite el análisis semántico interoperable en múltiples idiomas.

Gehiago jakin...

Multilingual sentiment analysis in social media.

SAN VICENTE RONCAL, IÑAKI

Zuzendariak:
AGERRI GASCON, RODRIGO;
RIGAU CLARAMUNT, GERMAN
Aipamenak:
Cum Laude
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2019
Laburpena:

This thesis addresses the task of analysing sentiment in messages coming from social media. The ultimate goal was to develop a Sentiment Analysis system for Basque. However, because of the socio-linguistic reality of the Basque language a tool providing only analysis for Basque would not be enough for a real world application. Thus, we set out to develop a multilingual system, including Basque, English, French and Spanish. The thesis addresses the following challenges to build such a system: - Analysing methods for creating Sentiment lexicons, suitable for less resourced languages. - Analysis of social media (specifically Twitter): Tweets pose several challenges in order to understand and extract opinions from such messages. Language identification and microtext normalization are addressed. - Research the state of the art in polarity classification, and develop a supervised classifier that is tested against well known social media benchmarks. - Develop a social media monitor capable of analysing sentiment with respect to specific events, products or organizations.

Gehiago jakin...

Aldaera linguistikoen normalizazioa inferentzia fonologikoa eta morfologikoa erabiliz

ETXEBERRIA UZTARROZ, MARIA IZASKUN

Zuzendariak:
ALEGRIA LOINAZ, IÑAKI;
MARITXALAR ANGLADA, MONTSERRAT
Aipamenak:
Cum Laude
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2016
Laburpena:

Tesi-lan hau hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduaren arlokoa da eta testu ez-estandarren ikertze-lerroan garatu da, euskarazko testu ez-estandarren normalizazioa izanik lanaren gai nagusi Testu estandarrekin alderatuta, testu ez-estandarrek ezaugarri bereziak dituzte maila lexikoan, morfologikoan edota fonologikoan, eta haien prozesaketa erronka berri bat da. Testu horiek, oro har, ezin dira ohiko moduan prozesatu hizkuntza prozesatzeko tresna gehienak (NLP, Natural Language Processing tresnak) hizkuntza estandarretan idatzitako testuak prozesatzeko garatu direlako, eta testu ez-estandarrekin erabiltzen direnean asko jaisten da haien errendimendua. Halako testuak prozesatzeko interesa, ordea, asko zabaldu da azken urteetan: liburutegi digitalak, humanitate digitalak, soziolinguistika konputazionala, iritzien analisia eta abar. Testu ez-estandarrak normalizatuz gero, aukera dago NLP tresnak aplikatzeko testu horietan eta horretarako funtsezkoa da prozesu hori ahalik eta modurik eraginkorrenean betetzea. Tesi-lan honetan ikasketa automatikoan oinarritzen diren metodoak proposatzen dira euskarazko testu ez-estandarretan normalizazioaren ataza ebazteko. Horrekin batera, metodoek lortzen dituzten emaitzak konparatzen dira beste ikerketa batzuek lortzen dituztenekin, horrela metodoen egokitasuna aztertzeko. Konparazio hori egiteko gaztelaniazko zein eslovenierazko corpusak erabili dira, beste zenbait ikerlariren lankidetza baliatuz.

Gehiago jakin...

Euskal telebistaren sorrera, garapena eta funtzioa euskararen normalizazioaren testuinguruan

LARRINAGA LARRAZABAL, ASIER

Zuzendariak:
ELORDUY URQUIZA, MIREN AGURTZANE;
ZABALA UNZALU, MIREN IGONE
Aipamenak:
Cum Laude
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2019
Laburpena:

Tesian, Euskal Telebistaren 1982tik 2018ra arteko historiaren azterketa egin dugu, euskararen normalizazioaren ikuspegitik begiratuta. Euskal Telebista 1982an eratu zen, euskal gizarteak irrikatzen zuen burujabetza neurri batean erdiesteko aukera gertatu zen testuinguru batean. Proiektua Eusko Jaurlaritzak eraman zuen aurrera, Gernikako Estatutuan jasota zeuden eskumenez baliatuta. Hedabide berriak hiru eginkizun bete behar zituen komunitatearen zerbitzuan: herritarrei informaziorako eta parte-hartze politikorako baliabide bat eskaintzea; hezkuntza-sistema osatzea, eta euskara eta euskal kultura sustatzea eta zabaltzea. Euskara sustatzeko eta zabaltzeko betekizun horretan, bi faktore izan dira baldintzatzaile nagusiak. Lehena, euskararen estandarizazioa. ETBk euskara batua hartu zuen bere hizkuntza-eredutzat lehen unetik, baina euskararen estandarizazioa hasierako urratsetan zegoen eta, gainera, literaturarako planteatua zen. Ondorioz, ETBk hainbat erronkari egin behar izan zien aurre, besteak beste, euskara telebistako komunikaziorako lantzea, euskara batua ahozko erabilerara egokitzea, eta komunikatzaileak euskara batu berri horretan aritzeko prestatzea. Bigarren faktorea teknologia digitalaren agerpena izan da, XXI. mendearen atarian mundu globalizatua ekarri diguna. Mundu horretan, hizkuntza gutxituko hedabideei erronka zailak planteatu zaizkie, hala nola, plataforma, kanal eta eragile berrien lehia; hiztunen eta komunikatzaileen hizkuntzajarrera berriak, eta hedabideak kontsumitzeko modu berriak. Erronka horien guztien aurrean ETBk zelan ¿okatu eta zelan erantzun duen aztertzea izan da tesi honen ardatza.

Gehiago jakin...

Aditza+izena unitate fraseologikoak gaztelaniatik euskarara: azterketa eta tratamendu konputazionala.

IÑURRIETA URMENETA, USOA

Zuzendariak:
ADURIZ AGIRRE, ITZIAR;
LABAKA INTXAUSPE, GORKA
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2019
Laburpena:

Unitate Fraseologikoak (UFak) hizkuntzek bere-bereak dituzten hitz-konbinazio idiomatikoak dira. Hizkuntzaren Prozesamenduko (HPko) tresnek kalitatezko emaitzak izan ditzaten, beharrezkoa da halakoak ondo tratatzea, baina lan horrek hainbat zailtasun ditu; besteak beste, hitzez hitzeko itzulgarritasun eza. Tesi-lan honetan, aditza+izena motako UFen azterketa linguistiko bat egin dugu, halakoek HPren alorrean sortzen dituzten bi arazo garrantzitsuri aurre egiten laguntzeko: batetik, corpusetan UFak automatikoki identifikatzeari, eta bestetik, UF horiek gaztelaniaren eta euskararen artean automatikoki itzultzeari. Azterketa linguistikotik ateratako informazioa bi atazetarako baliatu dugu, eta oso emaitza onak lortu ditugu bietan. Horrez gain, hizkuntza-baliabideen sorkuntzan ere, bi ekarpen egin ditugu tesi-lan honen baitan. Lehena, landutako UFak, ordainak eta haien inguruko informazio linguistikoa biltzen dituen datu-base bat sortzea eta sarean eskuragarri jartzea: Konbitzul. Eta bigarrena, euskarazko aditz-UFak corpus batean etiketatzea, PARSEME proiektu europarrak sorturiko irizpideei jarraituz; corpus hori ere publiko egin da, irizpide berberei jarraituz landutako beste 19 hizkuntzatako corpusekin batera.

Gehiago jakin...

Euskarazko denbora-egituren azterketa eta corpusaren sorrera/Analysis of Basque temporal constructions and creation of a corpus.

ALTUNA DIAZ, BEGOÑA

Zuzendariak:
ARANZABE URRUZOLA, MARIA JESUS;
DIAZ DE ILARRAZA SANCHEZ, MARIA ARANZAZU
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2018
Laburpena:

Ikerketa-lan honetan euskarazko denbora-informazioaren prozesamenduan le\-hen urratsak egin ditugu. Horretarako, beste hizkuntzetan egin diren lanetan eta euskarazko denbora-egituren analisi linguistikoan oinarritu gara. Informazio hori baliatuta, euskarazko denbora-egiturak automatikoki tratatzeko ezaugarri linguistiko esanguratsuenak identifikatu ditugu eta horiek kodetzeko EusTimeML markaketa-lengoaia sortu dugu. Era berean, EusTimeMLri jarraituta denbora-informazioa eskuz etiketatuta duen EusTimeBank corpusa sortu dugu. Corpus hori, euskarazko fenomenoak aztertzeko erabiltzeaz gain, tresna automatikoen garapenerako eta ebaluaziorako erabili dugu. Hain zuzen ere, tesi-lan honetan denbora-adierazpenak identifikatzeko eta normalizatzeko EusHeidelTime tresna garatu dugu eta denbora-lerroak automatikoki eratzeko KroniXa sistema sortu dugu. Tresna horiek euskararen prozesamendu-kateetan integratzeko eta beste tresna batzuekin uztartzeko urratsak egin ditugu, euskararen ulermen eta tratamendu automatikoan denbora-informazioa ere baliatu ahal izateko.

Gehiago jakin...

Datuen Ustiapena Itzulpen Automatikorako

AZPEITIA ZALDUA, ANDONI

Zuzendariak:
AGIRRE BENGOA, ENEKO;
ETCHEGOYEN , THIERRY;
POZO ECHEZARRETA,MARIA ARANZAZU, DEL
Aipamenak:
Cum Laude
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2022
Laburpena:

Datuetan oinarritutako itzulpen automatikoa, azken urteotan gailendutako paradigma da. Sistema hauek datuen bidez elikatzen dira entrenamendu prozesu batean. Abantaila nagusia itzulpen berriak egin ahal izateko jakintza automatikoki erauzten dutela da, baina era berean, jakintza orokortzeko ahalmena entrenamendurako corpuseko adibideengatik mugatuta dago. Tesi honen helburu nagusia corpusen kalitatea hobetzea da hiru alderdi landuz: corpus tamaina handituz, corpusen datuak domeinura egokituz eta datu multzo zaratatsuak iragaziz. Horretarako, lau ikerlerrotan egindako ikerketak aurkezten dira. Lehendabizi, dokumentuen lerrokatzean, bi hizkuntza ezberdinetako dokumentuak lerrotzen dira. Bigarren pausu batean, esaldien lerrokatzean, aurreko pausuko dokumentu pareetako esaldi paraleloak identi katzen dira. Corpusa domeinura egokitzeko, datuen aukeraketaren bidez domeinuz kanpoko corpus handiagoetan domeinuko datu gehiago bilatzen dira. Azkenik, esaldi paraleloen iragazpenarekin entrenamendurako kaltegarriak diren itzulpenak baztertzen dira.

Gehiago jakin...

Itzulpen automatiko gainbegiratu gabea

ARTETXE ZURUTUZA, MIKEL

Zuzendariak:
AGIRRE BENGOA, ENEKO;
LABAKA INTXAUSPE, GORKA
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2020
Laburpena:

Modern machine translation relies on strong supervision in the form of parallel corpora. Such a requirement greatly departs from the way in which humans acquire language, and poses a major practical problem for low-resource language pairs. In this thesis, we develop a new paradigm that removes the dependency on parallel data altogether, relying on nothing but monolingual corpora to train unsupervised machine translation systems. For that purpose, our approach first aligns separately trained word representations in different languages based on their structural similarity, and uses them to initialize either a neural or a statistical machine translation system, which is further trained through iterative backtranslation. While previous attempts at learning machine translation systems from monolingual corpora had strong limitations, our work¿along with other contemporaneous developments¿is the first to report positive results in standard, large-scale settings, establishing the foundations of unsupervised machine translation and opening exciting opportunities for future research.

Gehiago jakin...

Oesophageal speech:enrichment and evaluatons

RAMAN , SNEHA

Zuzendariak:
HERNAEZ RIOJA, INMACULADA CONCEPCION;
NAVAS CORDON, EVA
Aipamenak:
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain
Urtea:
2021
Laburpena:

After a laryngectomy (i.e. removal of the larynx) a patient can no more speak in a healthy laryngeal voice. Therefore, they need to adopt alternative methods of speaking such as oesophageal speech. In this method, speech is produced using swallowed air and the vibrations of the pharyngo-oesophageal segment, which introduces several undesired artefacts and an abnormal fundamental frequency. This makes oesophageal speech processing difficult compared to healthy speech, both auditory processing and signal processing. The aim of this thesis is to find solutions to make oesophageal speech signals easier to process, and to evaluate these solutions by exploring a wide range of evaluation metrics. First, some preliminary studies were performed to compare oesophageal speech and healthy speech. This revealed significantly lower intelligibility and higher listening effort for oesophageal speech compared to healthy speech. Intelligibility scores were comparable for familiar and non-familiar listeners of oesophageal speech. However, listeners familiar with oesophageal speech reported less effort compared to non-familiar listeners. In another experiment, oesophageal speech was reported to have more listening effort compared to healthy speech even though its intelligibility was comparable to healthy speech. On investigating neural correlates of listening effort (i.e. alpha power) using electroencephalography, a higher alpha power was observed for oesophageal speech compared to healthy speech, indicating higher listening effort. Additionally, participants with poorer cognitive abilities (i.e. working memory capacity) showed higher alpha power. Next, using several algorithms (preexisting as well as novel approaches), oesophageal speech was transformed with the aim of making it more intelligible and less effortful. The novel approach consisted of a deep neural network based voice conversion system where the source was oesophageal speech and the target was synthetic speech matched in duration with the source oesophageal speech. This helped in eliminating the source-target alignment process which is particularly prone to errors for disordered speech such as oesophageal speech. Both speaker dependent and speaker independent versions of this system were implemented. The outputs of the speaker dependent system had better short term objective intelligibility scores, automatic speech recognition performance and listener preference scores compared to unprocessed oesophageal speech. The speaker independent system had improvement in short term objective intelligibility scores but not in automatic speech recognition performance. Some other signal transformations were also performed to enhance oesophageal speech. These included removal of undesired artefacts and methods to improve fundamental frequency. Out of these methods, only removal of undesired silences had success to some degree (1.44 \% points improvement in automatic speech recognition performance), and that too only for low intelligibility oesophageal speech. Lastly, the output of these transformations were evaluated and compared with previous systems using an ensemble of evaluation metrics such as short term objective intelligibility, automatic speech recognition, subjective listening tests and neural measures obtained using electroencephalography. Results reveal that the proposed neural network based system outperformed previous systems in improving the objective intelligibility and automatic speech recognition performance of oesophageal speech. In the case of subjective evaluations, the results were mixed - some positive improvement in preference scores and no improvement in speech intelligibility and listening effort scores. Overall, the results demonstrate several possibilities and new paths to enrich oesophageal speech using modern machine learning algorithms. The outcomes would be beneficial to the disordered speech community.

Gehiago jakin...

Contributions to Information Extraction for Spanish Written Biomedical Text

PEREZ MIGUEL, NAIARA

Zuzendariak:
CUADROS OLLER,MONTSERRAT;
RIGAU CLARAMUNT, GERMAN
Aipamenak:
Cum Laude
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2023
Laburpena:

Healthcare practice and clinical research produce vast amounts of digitised, unstructured data in multiple languages that are currently underexploited, despite their potential applications in improving healthcare experiences, supporting trainee education, or enabling biomedical research, for example. To automatically transform those contents into relevant, structured information, advanced Natural Language Processing (NLP) mechanisms are required. In NLP, this task is known as Information Extraction. Our work takes place within this growing field of clinical NLP for the Spanish language, as we tackle three distinct problems. First, we compare several supervised machine learning approaches to the problem of sensitive data detection and classification. Specifically, we study the different approaches and their transferability in two corpora, one synthetic and the other authentic. Second, we present and evaluate UMLSmapper, a knowledge-intensive system for biomedical term identification based on the UMLS Metathesaurus. This system recognises and codifies terms without relying on annotated data nor external Named Entity Recognition tools. Although technically naive, it performs on par with more evolved systems, and does not exhibit a considerable deviation from other approaches that rely on oracle terms. Finally, we present and exploit a new corpus of real health records manually annotated with negation and uncertainty information: NUBes. This corpus is the basis for two sets of experiments, one on cue and scope detection, and the other on assertion classification. Throughout the thesis, we apply and compare techniques of varying levels of sophistication and novelty, which reflects the rapid advancement of the field.

Gehiago jakin...

Txosten klinikoak euskararen eta gazteleraren artean itzultzen laguntzeko corpusaren bilketa eta itzultzaile automatikoaren garapena / Corpus compilation and development of a machine translation system for translating clinical reports between Basque and Spanish

SOTO GARCIA, XABIER

Zuzendariak:
LABAKA INTXAUSPE, GORKA;
ORONOZ ANCHORDOQUI, MAITE
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2021
Laburpena:

Tesi h o netan txosten klinikoak euskararen eta gazteleraren artean itzultzen laguntzeko garatutako itzultzaile automatikoak deskribatzen dira. Txosten klinikoak euskaraz idatz daitezen sustatzeko helburuarekin, euskaratik gaztelerara itzultzeko sistemaren garapena lehenetsi da. Gure hurbilpena datuetan oinarritutakoa izan da, horretarako txosten klinikoak euskararen eta gazteleraren artean itzultzeko lagungarriak izan zitezkeen corpusak bilduz. Domeinu klinikoan terminologia aberatsa izanik, hauek ere kontuan hartu dira corpusak biltzerakoan . Tesian zehar sistema desberdinak garatu dira, horietako gehienak Itzultzaile Automatiko Neuronalak izanik. Bestalde, Itzultzaile Automatiko Estatistikoak eta Erregeletan Oinarritutako Itzultzaile Automatikoak atzeranzko itzulpena egiteko ere erabili dira. Garatutako sistemen kalitatea neurtzeaz gain, atzeranzko itzulpen bidez sortutako corpusen aniztasun lexikala ere neurtu da, eta sistema batzuk garatzeko datuen hautespena ere aplikatu da. Diseinatutako aurrerapenak nazioarteko testuinguruan kokatzeko, proposaturiko metodoak aleman etik ingelesera, eta ingelesaren eta gazteleraren artean itzultzeko ere probatu dira .

Gehiago jakin...

Laburpen-gaitasunaren garapena eta eskolako laburpen-testuen prozesamendua

ATUTXA BARRENETXEA, UNAI

Zuzendariak:
DIAZ DE ILARRAZA SANCHEZ, MARIA ARANZAZU;
IRUSKIETA QUINTIAN, MIKEL
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2022
Laburpena:

Tesi honetan laburpen-gaitasunaren garapenari heldu diogu, eskolako laburpen-testuen prozesamenduaren bidez. Bi helburu nagusi izan ditugu: i) laburpen-gaitasunaren egoeraren azterketa egitea; eta, horretarako, laburpenaren oinarri teorikoak finkatu ditugu eta laburpen-testuen deskribapena egin dugu. ii) Hezkuntza- eta hizkuntza-teknologiak erabiliz laburpena eskolan lantzeko eta ebaluatzeko proposamena egitea. Helburuak erdiesteko, Hizkuntzaren Prozesamenduko teknikak (bereziki diskurtsoan oinarrituz) erabili ditugu, teknika horiei ikuspegi didaktikotik helduz. Euskarazko laburpen-corpusa biltzeko sortu dugun Compress-eus tresnarekin, LabEus corpusa bildu dugu, LHko eta unibertsitateko ikasleen 1758 laburpenez osatua. Ikasleek estrakzio- eta abstrakzio-laburpenak egingo dituzte. LabEus corpusetik, 80 laburpenekin EskoLab corpusa sortu dugu, eta, laburpenak sortzeko prozesuan gertatzen dena ulertzeko, ikerketa-galderak zehaztu eta etiketatze-lana egin dugu. Ondoren, laburpenen ebaluaziorako baliabideak eta prozedurak diseinatu eta sortu ditugu. i) Metalaburpenak eratzeko algoritmoa, ii) laburpenak egiteko eta ebaluatzeko irizpideak eta errubrika, iii) laburpenaren hierarkiaren atzeraelikadura automatikoaren bi bertsio, HIMAM eta GOM metodoetan oinarrituak. Bukatzeko, sortutako baliabideekin, laburpena lantzeko hiru tailer burutu ditugu euskaraz eta ingelesez. Bi laburpen bat egiteko behar diren irizpideak barneratuz laburpen-gaitasuna garatzeko. Hirugarrenarena, bestalde, diskurtsoan oinarrituz, laburpena lantzeko teknika ezberdinak ezagutu eta horien inguruan hausnartzeko.

Gehiago jakin...

Leveraging Feedback in Conversational Question Answering Systems

CAMPOS TEJEDOR, JON ANDER

Zuzendariak:
AGIRRE BENGOA, ENEKO;
AZCUNE GALPARSORO, GORKA;
OTEGI USANDIZAGA, ARANTZA
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2023
Laburpena:

Tesi honen helburua martxan jarri eta geroko sistemek gizakiekin duten elkarregina erabiltzea da, gizakien feedbacka sistementzako ikasketa eta egokitzapen seinale bezala erabiliz. Elkarrizketa sistemek martxan jartzerakoan jasaten duten domeinu aldaketan jartzen dugu fokua. Helburu honetarako, feedback bitar esplizituaren kasua aztertzen dugu, hau baita gizakientzat feedbacka emateko seinale errazena. Sistemak martxan jarri eta gero hobetzeko, lehenik eta behin DoQA izeneko galdera-erantzun motako elkarriketez osatutako datu multzo bat eraiki dugu. Datu multzo honek crowdsourcing bidez jasotako 2.437 dialogo ditu. Aurreko lanekin konparatuz gero, DoQAk benetazko informazio beharrak islatzen ditu, datu multzo barneko elkarrizketak naturalagoak eta koherenteagoak izanik. Datu multzo sortu eta gero, feedback-weighted learning (FWL) izeneko algoritmo bat diseinatu dugu, feedback bitarra bakarrik erabiliz aurretik entrenatutako sistema gainbegiratu bat hobetzeko gai dena. Azkenik, algoritmo honen mugak aztertzen ditugu jasotako feedbacka zaratatsua den kasuetarako eta FWL moldatzen dugu eszenatoki zaratsuari aurre egiteko. Kasu honetan lortzen ditugun emaitza negatiboak erakusten dute erabiltzaileetatik jasotako feedback zaratsua modelatzearen erronka, hau ebaztea oraindik ikerkuntza galdera ireki bat delarik.

Gehiago jakin...

Generic semantics-based task-oriented dialogue system framework for human-machine interaction in industrial scenarios

ACETA MORENO CRISTINA

Zuzendariak:
FERNANDEZ GONZALEZ, IZASKUN;
SOROA ECHAVE, AITOR
Aipamenak:
Cum Laude
Indistriako Tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2022
Laburpena:

En Industria 5.0, los trabajadores y su bienestar son cruciales en el proceso de producción. En este contexto, los sistemas de diálogo orientados a tareas permiten que los operarios deleguen las tareas más sencillas a los sistemas industriales mientras trabajan en otras más complejas. Además, la posibilidad de interactuar de forma natural con estos sistemas reduce la carga cognitiva para usarlos y genera aceptación por parte de los usuarios. Sin embargo, la mayoría de las soluciones existentes no permiten una comunicación natural, y las técnicas actuales para obtener dichos sistemas necesitan grandes cantidades de datos para ser entrenados, que son escasos en este tipo de escenarios. Esto provoca que los sistemas de diálogo orientados a tareas en el ámbito industrial sean muy específicos, lo que limita su capacidad de ser modificados o reutilizados en otros escenarios, tareas que están ligadas a un gran esfuerzo en términos de tiempo y costes. Dados estos retos, en esta tesis se combinan Tecnologías de la Web Semántica con técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural para desarrollar KIDE4I, un sistema de diálogo orientado a tareas semántico para entornos industriales que permite una comunicación natural entre humanos y sistemas industriales. Los módulos de KIDE4I están diseñados para ser genéricos para una sencilla adaptación a nuevos casos de uso. La ontología modular TODO es el núcleo de KIDE4I, y se encarga de modelar el dominio y el proceso de diálogo, además de almacenar las trazas generadas. KIDE4I se ha implementado y adaptado para su uso en cuatro casos de uso industriales, demostrando que el proceso de adaptación para ello no es complejo y se beneficia del uso de recursos.

Gehiago jakin...

Extreme multi-label deep neural classification of Spanish health records according to the International Classification of Diseases

BLANCO GARCES, ALBERTO

Zuzendariak:
CASILLAS RUBIO, ARANTZA;
PEREZ RAMIREZ, ALICIA
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2022
Laburpena:

Este trabajo trata sobre la minería de textos clínicos, un campo del Procesamiento del Lenguaje Natural aplicado al dominio biomédico. El objetivo es automatizar la tarea de codificación médica. Los registros electrónicos de salud (EHR) son documentos que contienen información clínica sobre la salud de un paciente. Los diagnósticos y procedimientos médicos plasmados en la Historia Clínica Electrónica están codificados con respecto a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). De hecho, la CIE es la base para identificar estadísticas de salud internacionales y el estándar para informar enfermedades y condiciones de salud. Desde la perspectiva del aprendizaje automático, el objetivo es resolver un problema extremo de clasificación de texto de múltiples etiquetas, ya que a cada registro de salud se le asignan múltiples códigos ICD de un conjunto de más de 70 000 términos de diagnóstico. Una cantidad importante de recursos se dedican a la codificación médica, una laboriosa tarea que actualmente se realiza de forma manual. Los EHR son narraciones extensas, y los codificadores médicos revisan los registros escritos por los médicos y asignan los códigos ICD correspondientes. Los textos son técnicos ya que los médicos emplean una jerga médica especializada, aunque rica en abreviaturas, acrónimos y errores ortográficos, ya que los médicos documentan los registros mientras realizan la práctica clínica real. Para abordar la clasificación automática de registros de salud, investigamos y desarrollamos un conjunto de técnicas de clasificación de texto de aprendizaje profundo.

Gehiago jakin...

Towards general attribute controllability in NLP models.

ORMAZABAL OREGI, AITOR

Zuzendariak:
AGIRRE BENGOA, ENEKO;
ARTETXE ZURUTUZA, MIKEL
Aipamenak:
Cum Laude
Nazioarteko tesia
Kalifikazioa:
Bikain - Cum Laude
Urtea:
2024
Laburpena:

Tesi honen helburua Hizkuntzaren Prozesamenduko sistemetan atributuen kontrolgarritasuna lortzea da. Hizkuntza Prozseamenduko ohiko paradigman, entrenamendu datuek eta ikasketa helburuak zehazten dute soilik sistemaren portaera, eta hauek aldatzetik at ez da existitzen sistemen irteeren atributuak kontrolatzeko mekanismorik. Tesi honetan, paradigma honetatik at Hizkuntza Prozesamenduko sistemen irteeren atributuak kontrolatzeko teknikak aztertu eta garatzen ditugu. Tesiaren lehen zatian, hiru sistema mota desberdinen atributuen kontrolagarritasunerako teknika ez-gainbegiratuak garatzen ditugu, bakoitza aplikazio desberdin batekin: i) hitz-bektoreen lerrokatzearen kontrola, hitz-bektore elebidunen sorkuntzara aplikatua, ii) kodetzaile baten informazio edukiaren kontrola, parafrasi sorkuntzara aplikatua, eta iii) hizkuntza-eredu baten metrika eta errimaren kontrola, poesia sorkuntzara aplikatua. Tesiaren bigarren zatian, berriz, hizkuntza-eredu baten egokitzerako teknika orokor bat garatzen dugu, konputazio kostu txikiarekin edozein hizkuntza-ereduren portaera kontrolatzea ahalbidetzen duena.

Gehiago jakin...

« Services proxémiques augmentés pour le patrimoine et les pratiques touristiques » ¿Augmented proxemic services for heritage and tourism practices¿ ¿Ondare eta turismo praktiketarako proxemic zerbitzu areagotuak¿ ¿Servicios proxémicos aumentados para prácticas patrimoniales y turísticas¿

MASSON , MAXIME QUENTIN

Zuzendariak:
AGERRI GASCON, RODRIGO;
SALLABERRY , CHRISTIAN
Aipamenak:
Tesia Tutorekidetzan