VII. Kapitulua. Doktorego tesiak tutorekidetzan

Doktorego Ikasketak Kudeatzeko Arauak

UPV/EHUk lankidetza harreman zabalak eta askotarikoak ditu atzerriko unibertsitateekin. Horregatik, beharrezkoa da tutoretzan egindako doktorego tesiak zuzentzeko baldintza materialak zein formalak ezartzeko barne arauak ematea, prozesu horretan UPV/EHUko ikertzaileek parte hartzen dutenean, horiek doktoregaiak izan, zein ikerlanon zuzendariak izan. Era berean, ezinbestekoa da doktorego tesiak tutorekidetzan egiteko prozedura arautzea.

Tutorekidetza araubide honen helburua da tutorekidetzan parte hartzen duten bi unibertsitateetako doktore titulua baldintza berberetan eskuratzea; UPV/EHUko ikertaldeen eta atzerriko beste unibertsitate batzuetako ikertaldeen arteko lankidetza zientifikoa sendotzea; eta bi erakunde akademikoetako doktoregaien mugikortasuna sustatzea. Tutorekidetza unibertsitate bakar batekin baino ezingo da ezarri kasuan-kasuan, eta hitzarmen espezifiko bat sinatuko da horretarako. Dena dela, hori ez da eragozpen izango UPV/EHUren eta atzerriko beste unibertsitate batzuen artean oinarrizko akordioak hartzeko, gerora horietan parte hartzen duten unibertsitateen arteko tutorekidetza akordioak ezartzeari begira.

27. artikulua. Doktorego tesia tutorekidetzan egiteko eskaera.

Doktorego tesi bat tutorekidetzan egin nahi dutenek UPV/EHUn eta atzerriko beste unibertsitate batean, idatziz eskatu beharko diote doktorego programaren Batzorde Akademikoari. Batzorde horrek, Master eta Doktorego Eskolaren onespenarekin, UPV/EHUko Graduondoko Batzordeari jakinarazi beharko dio, eta batzorde horrek gaiari buruz indarreko legedian jasota dauden baldintza akademikoak eta prozedurazkoak betetzen direla egiaztatu beharko du, tutorekidetza behin betiko baimendu baino lehen.

Ikerketa lanaren lehenengo urtean baino ezingo dira tutorekidetza hitzarmenak baimendu, eta horien hasiera data izango da doktorego programan matrikula egin den eguna.

28. artikulua. Doktorego tesia tutorekidetzan egiteko matrikula.

Behin doktorego tesia tutorekidetzan egingo dela onartutakoan, doktoregaiak matrikula egin beharko du UPV/EHUn eta pareko izapidea beste unibertsitatean, oraindik halakorik egin ez badu; izapide hori hitzarmen espezifikoa sinatzen duten bi unibertsitateetan egin beharko da, unibertsitate bakoitzean indarrean dauden arauen arabera, eta urteko matrikula tutorekidetza hitzarmenean zehazten den unibertsitatean ordainduko da.  Hitzarmena ez da sinatuko matrikula eginda egon arte.

29. artikulua. Unibertsitateen arteko tutorekidetza hitzarmenak.

Doktorego tesi bat tutorekidetzan egiteko, aldez aurretik  UPV/EHUren eta beste unibertsitate baten arteko hitzarmen espezifiko bat egon beharko da.

Hitzarmen espezifikoak UPV/EHUko errektoreak edo hark eskuordetutako pertsonak sinatu beharko ditu, UPV/EHUko Graduondoko Batzordeak proposatuta.

Sinatutako tutorekidetza hitzarmen espezifikoaren baldintzak salbuespen kasuetan baino ezingo dira aldatu eta horretarako, UPV/EHUko Graduondoko Batzordearen baimena beharko da lehenengo, eta, gero, hitzarmenean parte hartzen duten bi unibertsitateetako errektoreen onarpena.

30. artikulua. Tutorekidetzan egindako doktorego tesia prestatzea eta aurkeztea.

  1. UPV/EHUtik zuzendari bakar batek zuzenduko du doktorego tesia, eta beste unibertsitatetik, berriz, hango arautegian zehazten den beste zuzendarik. Edozelan ere, zuzendaria izateko, bakoitzak bere unibertsitateak zehaztutako baldintzak bete beharko ditu. UPV/EHUn egingo diren izapideetarako, unibertsitate bakoitzak, gehienez ere, zuzendari bat izendatuko du. Doktorego tesiko zuzendaria aldatzen bada, beste unibertsitateari jakinarazi beharko zaio aldaketa hori.
  2. Doktorego tesiari dagokion ikerketa bi unibertsitateetan egingo da hiru urteko gehienezko epean (salbuespen gisa erabaki daiteke epe hori bi urte gehiagoz luzatzea), UPV/EHUn matrikula egin denetik kontatzen hasita. Egonaldiak bi unibertsitateetan egingo dira txandaka. Unibertsitate bakoitzean egin beharreko gutxieneko egonaldia, guztira, ez da izango inola ere bederatzi hilabete baino gutxiagokoa, eta gainerako denbora beste unibertsitatean osatu beharko da. Egonaldi hori aldi bakarrean edo epe zatikatuetan egin daiteke. Egonaldiaren epea doktorego programako matrikula jatorrizko unibertsitatean egiten denetik hasiko da zenbatzen. 99/2011 Errege Dekretuan araututa ez dauden doktorego programetako doktoregaiek ezin izango dute denbora gehiago eman doktorego tesia egiten errege dekretu horretan adierazitakoa baino.
  3. Doktorego programaren Batzorde Akademikoa izango da doktorego tesiaren nondik norakoen jarraipena egiteko eta horiek kontrolatzeko arduraduna.
  4. Doktorego tesia bere jakintza arloan komunikazio zientifikorako erabiltzen den hizkuntzan idatzi daiteke, edo unibertsitate interesdunen hizkuntza ofizialetako batean. Edonola ere, idatzizko laburpen bat egin beharko da, bost orrialdekoa gutxienez, unibertsitate bakoitzeko hizkuntza ofizialetako batean, ez bada hizkuntza horietako bat erabili dela doktorego tesia idazteko (orduan ez da hizkuntza hori ofizialtzat daukan unibertsitateko beste hizkuntza ofizialetan laburpenik egin beharko).
  5. Doktorego tesia hura defendatuko den unibertsitateko indarreko arautegiaren arabera aurkeztu eta utziko da gordailuan, beste unibertsitatearen oniritziarekin.
  6. Egindako ikerlanaren emaitzen argitalpena, ustiapena eta babesa doktoregaia hartu duten bi unibertsitateek ziurtatuko dute, unibertsitate bakoitzaren herrialdeko prozedura espezifikoen arabera.
  7. Doktorego tesia tutorekidetzan egiten duten ikasleek "nazioarteko doktorea" aipamena eskatu ahal izango dute horretarako baldintzak betetzen badituzte.

31. artikulua. Tutorekidetzan egindako doktorego tesiko epaimahaia.

Doktorego tesia ebaluatu behar duen epaimahaia bi unibertsitateek izendatuko dute, elkarrekin adostuta. Hura osatzerakoan tesia defendatuko den unibertsitateko arauak eta tutorekidetza hitzarmenean ezarritako irizpideak errespetatuko dira.

Doktorego tesiaren defentsa beste unibertsitatean egiten bada, unibertsitate horrek hartuko ditu bere gain antolaketa eta gastuak.

Epaimahaiaren izendapenarekin batera bi unibertsitateek egindako ziurtagiria ere beharko da, doktoregaiak unibertsitate bakoitzean zenbat denbora eman duen egiaztatzeko.

32. artikulua. Tutorekidetzan egindako doktorego tesiaren defentsa.

Doktorego tesiak gordailuan uzteko eta defendatzeko modalitateak tesia defendatuko den unibertsitateko doktorego ikasketak gestionatzeko arauen araberakoak izango dira.

Doktorego tesia hitzarmenean adierazten den unibertsitatean defendatuko da. Doktoregaiak defentsa tasak ordaindu beharko ditu tesia defendatuko duen unibertsitatean eta unibertsitate horrek ordainduko ditu tesia epaitu behar duen epaimahaiko kideen gastuak.

Doktorego tesia UPV/EHUn defendatzen bada, tesia onartzeko izapideak, epaimahaiaren izendapena eta defentsa ekitaldia indarreko lege eta arauen arabera egingo dira. Era berean, beste unibertsitatean egindako egonaldien ziurtagiri ofiziala aurkeztuko da.

Defentsa beste unibertsitatean egiten bada, izapideak unibertsitate horretan indarrean dagoen legedia betez egingo dira. Hala ere, unibertsitate horrek UPV/EHUko Graduondoko Ikasketen Zerbitzuari irakurketa ekitaldiaren ziurtagiri ofizial bat bidaliko dio, unibertsitate horrek berak legeztatua, eta bertan jaso dira, gutxienez, zein izan den defentsa eguna, lortutako kalifikazioa, epaimahaia eta tesiaren bi ale (bat euskarri elektronikoan).

33. artikulua. Tutorekidetzan egindako doktoregoko titulua ematea.

Doktorego tesia gainditutakoan, tutorekidetzan parte hartu duten unibertsitateetan eskatu ahal izango du doktoregaiak titulua, betiere indarrean dituzten arautegiekin eta kasuan kasuko hitzarmenean ezarritako baldintzekin bat etorrita. Unibertsitateko titulu ofizialak emateko arautegiak aukera ematen duen neurrian, doktore tituluaren atzeko aldean aipamen hau sartuko da: "Tutorekidetza …………………………..-(e)ko Unibertsitatearekin.