MIREN AZKARATE

Basque Language and Comunication
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
University of the Basque Country (UPV/EHU)
mirenkarmele.azkarate@ehu.eus

.

SELECTED PUBLICATIONS

Azkarate, M. (2022) ‘Euskara batuaren nondik norako linguistikoak’ in Arantzazutik mundu zabalera. Euskararen normatibizazioa: 1968-2018. Euskaltzaindiaren XVII. Biltzarra.  Iker bilduma, 40. Euskaltzaindia- Iberoamericana/Vervuert, 2 199-213.

Azkarate, M. Perez Gaztelu, E. (2021) Procesos de estandarización: los casos del euskera y del gallego. Treballs de Sociolingüística Catalana, Volume 31, p. 81-94

Azkarate, M. (2021) Gramatiken auzi batzuk.  Euskera 2020, 65, 2, 257-281.

Azkarate, M. (2020) Azurmendi: euskara batuaren bilbe eta irazkiJakin.eus, martxoa-ekaina, pp. 207-220.

Perez Gaztelu, E.; Azkarate, M. (2020) Euskara estandarrak bernakularizazio aldian. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzun Epelde eta Koldo Ulibarri (ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre. Bilbo: UPV/EHU. 601-616.

Azkarate, M. (2019) Adjektibo erreferentzial ala erreferentzia-adjektibo? Euskaltzaindiaren gomendio baten hariari tiraka. Epelde, Irantzu & Oroitz Jauregi (eds) Bihotz ahots. M.L. Oñederra irakaslearen omenez 2019, Universidad del País Vasco, pp. 99-113.

Azkarate, M. & Basaguren, A. (2019) Lege-hizkera euskaraz: begiratu bat historian zeharrekoari eta zenbait gogoeta XXI. Mendekoaz. Itziar Laka (Arg.) Hitzak Sarean, EHUko Argitalpen Zerbitzua, 25-46.

Azkarate.; M. & Lindemann, D. (2018) Basque Lexicography and PurismInternational Journal of Lexicography. DOI: doi.org/10.1093/ijl/ecy00

Azkarate, M. (2015) Euskal lexikografia: kodetzetik garatzera. In Fernández, B. & Salaburu, P. (Eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: UPV/EHU, pp. 119-136.

Azkarate, M. (2015) Euskal terminologia XXI mendean. Terminàlia 12, pp. 60-62.

Azkarate, M.; Pérez Gaztelu, E. (2014) Hitz-Elkarketa/2. Bilbo: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-92-8.

Azkarate, M. (2014) Hain zuzen (ere). In Birformulazioa eta birformulatzaileak euskaraz. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua (UPV/EHU),  Bilbao, ISBN: 978-84-9082-060-5. pp. 273-293.

Azkarate, M. (2014) Arrue proiektua: 2011ko ebaluazio diagnostikoaren irakaspenak. Ikasleak hiztun 2011ko ARRUE proiektua. pp. 203-208. ISBN: 978-84-457-3315-8.

Azkarate, M. (2013) Hain zuzen (ere) diskurtso-markatzailea: lokailu ala operadore?. In Gomez, Ricardo & Ezeizabarrena, Maria Jose (Eds.). Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, pp.191-207.

Azkarate, M. (2012). The Current Situation of the Basque Language: Speakers. In Pello Salaburu & Xabier Alberdi (Eds.) The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country. Reno: University of Nevada. pp. 113-136. ISBN: 978-1-935709-30-5.

Azkarate, M. (2009) Du Contrat Social-etik Gizarte Hitzarmen-era edo nominalizazioen eragina diskurtso berezituetan. Beñat Oihartzabali Gorazarre – Fetschrift to Bernard Oyharçabal, ASJU, XLIII.;  In R. Etxepare, J. Lakarra (eds.) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 137-158.

Azkarate, M. (2008)  Hiztegigintza eta euskararen normalkuntza.  Euskalgintza XXI. mendeari buruz. XV. Biltzarra Iker-19, Euskaltzaindia, 171-182.

Azkarate, M.  (2008) Hitz-elkarte sintetikoen argumentuak eta gertaerak. Jean Haritschelhar-i omenaldia. Euskaltzaindia, 117-134.

Azkarate, M.  (2008)  Gertaera- eta emaitza-izenak. Gramatika jaietan Patxi Goenagaren omenez. “Julio Urkixo” Euskal Filologia Mintegiaren Urtekariaren Gehigarriak. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (eds.). Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 93-106.

Altuna, P., Baraiazarra L., Eguzkitza A., Goenaga P., Makazaga J.M., Mujika, J.A., Oyharcabal, B., Rotaetxe, K., Salaburu, P., Amundarain, I., & Azkarate, M. (2005). Euskal Gramatika Lehen Urratsak VI [Gramática Vasca. Prolegómenos VI]. Euskaltzaindia, Gramatika Batzordea. Loiu: Elkar.

Perez Gaztelu, E., Contreras J.M., Gràcia L., Rafel J., Roca F., Suñer A., Turon L., Azkarate M., Odriozola J.C., Zabala I. (2004). Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. In Perez Gaztelu E., Zabala I, Gràcia L. (eds). Universidad de Deusto, 109-160.

Azkarate M., Altuna P. (2001) Euskal morfologiaren historia. Elkarlanean. Donostia. ISBN: 8483317702.

Azkarate, M.,  Gràcia, L. (1995). Agentivity and Modality in Deverbal Adjectives in Basque and in Catalan.  Rivista di Grammatica Generativa, 3-32.

Azkarate, M. (1991). Basque Lexicography, Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2371-2375.

Azkarate, M. (1993). Basque Compound Nouns and Generative Morphology: some Data. Generative Studies in Basque Linguistics. In Ortiz de Urbina J. & Hualde J.I., (eds.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 221-242.

Azkarate, M. (1990)  Hitz Elkartuak euskaraz.  Universidad de Deusto. ISBN: 84-86897-09-2.

CONFERENCES

Azkarate, M. La estandarización del euskara: historia, situación y desafíos. SIMPOSIO INSTITUTO DA LINGUA GALEGA 2020. Estándar, norma e variación: procesos, problemas e perspectivas. Talk. February 10, 2021.

Azkarate, M. Basque at a Crossroads: the Key ofMotivation and Language Practices. Comunicación aceptada para su presentación en la Conferencia Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning 2018, Toronto. August 23-25, 2018.

Azkarate, M. Rescate de lenguas minoritarias: Experiencias de recuperación de la lengua vasca. Conferencia impartida en las sedes de Temuco y de Calama de la Universidad de Aconcagua, Chile. January  2018.

Azkarate, M. Basque at a Crossroads: Crossing the Bridge from Formal to Informal Uses. Ponencia invitada en el Symposium Language Policies in Spain: Multidisciplinary/Critical Approaches, Barcelona. November 13 & 14, 2017.

Azkarate, M. The Basque Language: Achievements, Failures and Future Challenges. Oral communication. Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning Conference. University of Calgary, Canada. September 3-5 , 2015.

Azkarate, M. & Lindemann, D. Basque Lexicography and Purism. Oral communication. The Role of Lexicography in Standardisation and Purification of Lesser Used Languages, Congress, Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands. April 17, 2015.

Azkarate, M. Best Practices in Bilingual Education. Conferencia impartida en la Universidad de Rhode Island, Kongston. December 2014.

Azkarate, M. Thirty years revitalizing the Basque language. Conferencia impartida en la Universidad de Urbana-Champaign, Illinois. May 2014.

Azkarate, M. Hikzkuntza minorizatuak eta politika linguistikoak. Curso Excellence in Basque Studies (IV), organizado en el seno de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. April 7, 2014.

Azkarate, M. On-line dictionaries of a minority language in a multilingual society. XVIth forum for iberian studies cultural and linguistic diversity in the iberian peninsula. University of Oxford. March 20-21,  2014.

Azkarate, M.  Políticas Lingüísticas de las Lenguas Vernáculas: La importancia de la adhesión social. Ponente invitada en el IV Congreso Internacional “Derecho, Filosofía, Economía, Sociología, Psicología, Educación e Informática en un mundo global. Reflexiones para la transformación de la sociedad”. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. October 2013.

OTHERS

Visiting Professor en la Universidad de Chicago. Estancia de seis semanas en la Universidad de Chicago donde impartió el seminario Language Policy , dentro de las actividades de la Cátedra Mitxelena que el Instituto Etxepare instauró en dicha universidad.

Estancia de una semana en la Universidad de Aconcagua en Chile, 11-17 de enero de 2018.

Comments are closed.