2002-2010

2022        2021        2020        2019        2018        2016        2016        2015        2014        2013        2012        2011       CORPORA

 

2002

Laka, I. (2002). Gramática Generativa y Lengua Vasca: estudios sobre ergatividad in Foro Hispánico: revista hispánica de Flandes y Holanda.

Laka, I. (2002). Ergatiboa definitzen: lehengo saioa gramatika sortzailean [Definiendo el ergativo: primer acercamiento en la gramática generativa] in X. Artiagoitia, P. Goenaga, J.A. Lakarra (Eds.) Erramu boneta: Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk, UPV-ASJU, Bilbao.

Laka, I. (2002). Delimitando la Gramática Universal  in N. Catalá, J. A. Díez y J.E: García-Albea (Eds.) El lenguaje y la mente humana, Ariel Practicum, Ariel, Barcelona. Pages: 77-119.

Laka I.; Erriondo-Korostola, L. (2002). Aphasia manifestations in Basque. Journal of Neurolinguistics. Volume: 14, Issues: 2-4. Pages:133-157.

Sanz, M.; Laka, I. (2002). Oraciones transitivas con se: el modo de acción en la sintaxis in Las construcciones con se, Cristina Sánchez (Ed.), Visor Libros.

Sarasola, I. (2002). Euskal hiztegigintzaren historiarako oharrak: Añibarro, Iztueta eta Aizkibelen hiztegiez, eta Azkueren hiztegigintzaz. Erramu boneta: Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk. Euskal Herriko Unibertsitatea. Pages: 611-628. ISBN: 9788483734063.

Torrego, E. (2002). Aspect in the prepositional system of Romance. In T. Satterfield, C. Tortora and D. Cresti. (Eds.) Current Issues in Romance Languages. Amsterdam: John Benjamins. pp. 326-346. ISBN: 1588110893.

2003

Alberdi, X., García, J., Ugarteburu, I. (2003). Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Fernandez, B. (2003). Komunztadura, hiru ikuspegi (I): Datibo Argumentuak eta Mugimendu Laburrena (Concordancia, tres puntos de vista (I): argumentos dativos y Movimiento más Corto). Basque and (Paleo) Hispanic Studies in the wake of Michelena´s work. EHU/UPV, Bilbao.ISBN 84-8373-566-0.

Laka, I. (2003). Agramatismoaren sintomak euskaraz [Síntomas de agramatismo en euskera] in J.M. Makatzaga & B. Oyhartzabal (Eds.) IKER 14: Euskal gramatikari eta literaturari buruzko ikerketak XXI mendearen atarian [Investigaciones sobre literatura y gramática vasca en el inicio del siglo XXI], IKER (CNRS)-Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), Bayona, Francia.

Alberdi, X. (2003). Euskal aditz mailegatuen erregimena: hurbilketa. Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko Ikerketak XXI. Mendearen Atarian. Gramatika Gaiak. Euskaltzaindia, pp. 37-61.

Laka, I. (2003). Azkue gramatikagile in M. Garamendi e I. Bazán (Eds.) Resurrección María de Azkue: euskal kulturaren erraldoia eta funtsezko zutabea Donostia-San Sebastián: Sociedad de Estudios Vascos.

Laka, I. (2003). Ari progresiboaz: euskararen kasu markak in P. Albizu y B. Fernández (Eds.) Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak, [La gramática vasca a las puertas del siglo XXI: viejos problemas, nuevas propuestas] Bilbao: Servicio de Publicaciones de la UPV-EHU.

Sarasola, I. (2003). Lexicography in the last quarter fo the 20º century up to the publication of the Orotariko Euskal Hiztegia. Basque and (Paleo)Hispanic Studies in the Wake of Michelena’s Work. Euskal Herriko Unibertsitatea, argitalpen Zerbitzua. Pages: 219-244. ISBN: 8483735660.

Alberdi, X. (2003).The transitivity of borrowed verbs in Basque: An outline. Inquiries into the lexicon-syntax relations in basque (Supplements of the Anuario de Filología Vasca Julio de Urquijo, nº XLVI). Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, pp. 23-46.

Alberdi, X. (2003). -tar atzizkia: oraingo zenbait erabilera berri eta tradizioa. Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 187-209.

2004

Costa, A. & Santesteban, M. (2004). Lexical access in bilingual speech production: Evidence from language switching in highly proficient bilinguals and L2 learners. Journal of Memory and Language, 50, 491-511.

Costa, A. & Santesteban, M. (2004). Bilingual word perception and production: two sides of the same coin? Trends in Cognitive Sciences, 8, 253.

Albizu, P.; Fernández, B. (Eds.)(2003). Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide beriak, [La gramática vasca a las puertas del siglo XXI: viejos problemas, nuevas propuestas] Bilbao: Servicio de Publicaciones de la UPV-EHU.
torrego Torrego, E. (2004). Las Dependecias de los Objetos. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. ISBN: 8477748845.

Fernández, B. (2004). Gustatzen nau gustatzen dizu: aditz laguntzaile eta komunztadura bitxiak perpaus ez-akusatiboetan (Gustatzen nau gustatzen dizu: auxiliar y concordancia excéntricos en oraciones inakusatibas). In Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. EHU/UPV y Diputacion Foral de Alava, Vitoria-Gasteiz.

2005

Costa, A., Santesteban, M., & Caño, À. (2005). On the facilitatory effects of cognate words in bilingual speech production. Brain and Language, 94, 94-103.

Altuna, P., Baraiazarra L., Eguzkitza A., Goenaga P., Makazaga J.M., Mujika, J.A., Oyharcabal, B., Rotaetxe, K., Salaburu, P., Amundarain, I., & Azkarate, M. (2005). Euskal Gramatika Lehen Urratsak VI [Gramática Vasca. Prolegómenos VI]. Euskaltzaindia, Gramatika Batzordea. Loiu: Elkar.
Salaburu, P. (2005). Baztango mintzoa: Gramatika eta Hiztegia. Nafarroako Gobernua-Euskaltzaindia, ISBN: 84-95438-25-9, 524 p.
Hiztegia Sarasola, I. (2005). ZEHAZKI Gaztelania-Euskara Hiztegia /Diccionario Castellano-Euskera. Alberdania. Pages: 952. ISBN: 9788496310667.

2006

Albizu P., & Fernández B. (2006). Licit and illicit erg-dat pairings. In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza , pp.69-96, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-837-3890-0.

Costa, A., & Santesteban, M. (2006). The control of speech production by bilingual speakers: Introductory remarks. Bilingualism: Language and Cognition, 9, 115-117. ISSN: 1366-7289, eISSN: 1469-1841.

Costa, A., Santesteban, M., & Ivanova, I. (2006). How do highly proficient bilinguals control their lexicalization process? Inhibitory and Language-Specific Selection mechanisms are both functional. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 32, 1057-1074. ISSN: 0278-7393, eISSN: 1939-1285.

Díaz, B., Erdocia, K., Mueller, J.L., Sebastian-Galles, N., & Laka, I. (2006). Individual differences in syntactic processing of a second language: Electrophysiological evidence. Journal of Psychophysiology, 20 (3), 228-228. ISSN: 0269-8803.

Erdocia K. (2006). Euskarazko hitz hurrenkera desberdinak prozesatzen. [Processing different word orders in Basque]. In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza , pp. 291-306, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN:978-84-837-3890-0.

Ezeizabarrena, M. J., & Laka, I. (2006). Itzuleraren Hipotesiaz: haurren eta afasiko euskaldunen hizkuntza erkatzen. [Sobre la Hipótesis de la Regresión: lenguaje de niños y afásicos vascoparlantes]. In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza ,pp. 367-382, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84- 837-3890-0.

Fernández, B., & Laka, I. (Eds.) (2006). Andolin gogoan: Essays in Honour of Professor Eguzkitza. Bilbao: Servicio Editorial de la UPV/EHU. ISBN:978-84-837-3890-0.

Laka, I. (2006). On the nature of case in Basque: structural or inherent?. In H. Broekhuis, N. Corver, J. Koster, R. Huybregts, & U. Kleinhenz (Eds.). Organizing Grammar: Linguistic Studies in Honor of Henk van Riemsdijk , pp. 374-382, Berlin/New York: Mouton de Gruyter. ISBN: 3110188503 / 3-11-018850-3.

Laka I. (2006). Deriving Split-ergativity in the progressive: the case of Basque. In A. Johns, D. Massam, & J. Ndayiragije (Eds.). Ergativity: Emerging Issues , pp.173-195, Dordrecht/Berlin: Springer. ISBN:978-14-020-4186-0.

Salaburu, P. (2006). Euskal gramatika orotarikoa. Euskera 2005-1, pp. 40-48.

Santesteban, M., Costa, A. (2006). Does L1 syntax affect L2 processing? A study with highly proficient early bilinguals. In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza , pp. 817-834, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-837-3890-0.

Santesteban, M., Costa, A., Pontin, S., & Navarrete, E. (2006). The effect of word-frequency on lexical selection in speech production: Evidence from semantic homogeneous naming contexts. Cognitiva, 18, 75-84. ISSN 0214-3550, eISSN: 1579-3702.

Tarlowski, A. (2006). If it’s an animal it has axons: Experience and culture in preschool children´s reasoning about animates. Cognitive Development, 21, 249-265. ISSN: 0885-2014.

Zawiszewski, A. (2006). Perpaus egituraren urraketak euskaldun goiztiar eta berantiarrengan Gertaerei Loturiko Potentzialen bide. (Phrase structure violations in native and non-native speakers of Basque. Evidence from ERPs). In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza , pp. 915-931, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-837-3890-0.

2007

Fernandez, B. (2007). Europako kreditua ezartzeko jarraipen programa (KREDIjarraipen) 2006 -2007/ Programa de seguimiento a la implantacion del credito europeo (SICRE). UPV/EHU, Bilbo.ISBN.978-84-9860-069-8.

Fernández, B., & Ortiz de Urbina, J. (2007). Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan (La vuelta al lenguaje en 80 lenguas).Bilbao: UEU. 304p. ISBN: 978-84-8438-094-8.

Sarasola, I.; P.Salaburu, J. Landa, J.; Zabaleta, J. (2007). Ereduzko Prosa Gaur (EPG). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-9889-0.

Ros, I.; Alcántara, M. (2007). Uso de corpus de habla espontánea en la enseñanza de la cortesía en español. In Ricerce sul Corpus del parlato romazo C-ORAL-ROM. Studi linguistici e applicazioni didattiche per l’insegnamento di L2, pp.67-80. ISBN: 978-88- 8453-568-9.

Alberdi, P.J. (2007). Zenbait gogoeta euskal definizioen idazkeraz [Algunas consideraciones sobre las definiciones vascas]. In I. Ugarteburu & P. Salaburu (Eds.) Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia II. Euskara estandarra eta espezialitate hizkerak. [Especialidades lingüísticas y terminología III. El euskera estándar y las especialidades lingüísticas], pp. 145-170, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-986-0041-4.

Laka, I. (2007). On innate and specific aspects of human language. In M. Aurnague, K. Korta, & J. M., Larrazabal (Eds.). Language, Representation and Reasoning , pp.229-248, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-023-0.

Laka, I. (2007). “La desaparición de las lenguas del mundo” (Reseña de Palabras y Mundos: informe sobre la diversidad lingüística). Revista Internacional de Estudios Vascos, 52 (1), 23. ISSN: 0212-7016.

Salaburu, P. (2007). Pentsamenduaren Klasikoak Euskaraz. SENEZ, 32,157-165. ISSN: 1132-2152.

Salaburu, P. (2007). EGO proiektua zertan den. Euskera, 1, vol. 52, 189-197. Bilbao: Euskaltzaindia. ISSN: 1132-2152.

2008

Acha, J., & Perea, M. (2008). The effects of length and transposed-letter similarity in lexical decision: Evidence with beginning, intermediate, and adult readers. British Journal of Psychology99, 245-264. ISSN: 2044-8295.

Acha, J., & Perea, M. (2008). The effect of neighborhood frequency in reading: Evidence with transposed-letter neighbors. Cognition108, 290-300. ISSN: 0010-0277.

Costa, A., Albareda, B., & Santesteban, M.. (2008). Assessing the presence of lexical competition across languages: Evidence from the stroop task. Bilingualism: Language and Cognition, 11, 121-131. ISSN: 1366-7289, eISSN: 1469-1841.

Goikoetxea, E., Pascual, G., & Acha, J. (2008). Normative study of the implicit causality of 100 interpersonal verbs in Spanish. Behavior Research Methods, 40, 760-772. ISSN: 1554-3528.

Perea, M., Acha, J., & Fraga, I. (2008). Lexical competition is enhanced in the left hemisphere: Evidence from different types of orthographic neighbors. Brain and Language105, 199-210. ISSN: 0093-934X.

Arkotxa, A.; Baztarrika, P.; Erriondo, L.; López Basaguren, A.; Oregi, E.; Osa, E.; Salaburu, P. (2008). XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren oinarriak (oinarrizko txostena). Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI (ponencia base), Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. ISBN: 978-84-457-2766-9.

Sarasola, I., Salaburu, P., Landa, J., & Ugarteburu, I. (2008). Hiztegi Batua Euskal Prosan (HBEP)Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-691-5564-6.

Sarasola, I. (2008-en elaboración). Egungo Euskararen Hiztegia (EEH). Euskal Herriko Unibertsitatea.

Ugarteburu, I.; Salaburu, P. (2008). Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia III (Euskara estandarra eta espezialitate hizkerak)., 280 p. Leioa: EHU/Euskara Institutua. ISBN: 978-84-9860-041-4.

Alberdi, X. (2008). Definizioen idazkera: adierazmoldeak eta diskurtso estrategiak azalpenezko testu espezializatuetan. Terminologia eta espezialitatea hizkerak: III. jardunaldiak. Espezialitate hizkeren didaktika eta komunikazioa. Euskal Herriko Unibertsitatea (Euskara Institutua), pp. 79-93. ISBN: 978-84-691-6424-2.

Azkarate, M. (2008). Hiztegigintza eta euskararen normalkuntza. In Euskalgintza XXI. mendeari buruz. XV. Biltzarra, Iker, 19, pp. 171-182, Bilbao: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-26-3.

Azkarate, M. (2008). Gertaera-eta emaitza-izenak. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga], pp. 93-106,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Azkarate, M. (2008). Hitz-elkarte sintetikoaen argumentuak eta gertaterak. In Jean Haritschelhar-i omenaldia, Iker, 21 , pp. 117-134, Bilbo: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-33-1.

Laka, I. (2008). Simetria ala simetria eza? Hitzordenaz hausnarrean. [¿Simetria o asimetria? Reflexiones sobre el orden de palabras] In X. Artiagoitia & A. Elordieta (Eds.) Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian [La hipótesis de la Antisimetria vs. el parámetro de núcleo: el orden básico de palabras del euskera a debate] , pp. 199-219, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84- 9860-070-4.

Laka,I. (2008). Senezkotasuna hizkuntzan. [Lo innato en el lenguaje]. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga] , pp. 433-450,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Salaburu, P. (2008). Baztango mintzoa dela eta, ohar bat. Iker-21, pp.617-625, Bilbao: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-33-1.

Salaburu, P. (2008). Mitxelena´s Life and Legacy. In Koldo Mitxelena, Selected Writings of Basque Scholar. Introduction by Pello Salaburu, Nevada University Press, Basque Classic Series, pp.11-44. ISBN: 978-18-778-0280-5.

Salaburu, P. (2008). Hiztegi kontuak Baztan aldean [Cuestiones léxicas en el área de Baztán]. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga] , pp. 743-752,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Salaburu, P. (2008). Koldo Mitxelena, Selected Writings of a Basque Scholar. Compiled and with an introduction by Pello Salaburu, pp. 11-44,  Basque Classics Series, Nevada University Press. ISBN: 978-1-877802-80-5.

Salaburu, P. (2008). Foreword. In R. de Rijk Standard Basque: A Progressive Grammar (pp. xvi-xxiii). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-04242-0.

Salaburu, P. (2008). Hiztegi Batua zertan den [Qué es el Diccionario Unificado]. In P. Salaburu, & I. Ugarteburu (Eds.). Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia III [Especialidades lingüísticas y terminología III], pp. 55-74,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-691-6424-2.

Alberdi, X., García, J., Ugarteburu, I. (2008). La definición: del paradigma de la tradición lexicográfica (y terminográfica) al discurso expositivo en textos técnicos; estrategias discursivas. Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Sociedad Española de Lingüística, pp. 1-16.

Alberdi, X., García, J., Ugarteburu, I. (2008). Definición lexicográfica y orden de la información y de las palabras: el caso del euskera. Proceedings of the XIII Euralex International Congress. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, pp. 1557-1563.

Garzia, J.; Laka I. (2008). Zioren zioak (eta hiru hitzaldi) [Las razones de ZIO (y tres conferencias)], en Jakin, Zientziaren dibulgazioa, 166, 11-16. ISBN 2910014531781.

Laka, I. (2008). Hizkuntzaren sustrai biologikoen inguruan [On the biological basis of language]Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, 21 [Ekaia: Revista de ciencia y tecnología de la Universidad del País Vasco], 141-161. ISSN: 0214-9001.

Zawiszewski, A. (2008). Vocabulario básico en vascuence y otras lenguas (Basic vocabulary and loan-words in the dialect of Biskaia and in other languages).  Anuario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”- International Journal of Basque Linguistics and Philology, 35 (2), 789-891. ISSN: 0582-6152.

2009

Acha, J. (2009). The effectiveness of multimedia programmes in children’ s vocabulary learning. British Journal of Educational Technology, 40, 23-31. eISSN: 1467-8535.

Erdocia K., Laka I. Mestres A., Rodriguez-Fornells A. (2009). Syntactic complexity and ambiguity resolution in a free word order language: behavioral and electrophysiological evidences from Basque. Brain and Language, 109, 1-7. ISSN: 0093-934.

Davis, C. J., Perea, M., & Acha, J. (2009). Re(de)fining the orthographic neighbourhood: The role of addition and deletion neighbours in lexical decision and reading. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 35, 1550-1570. ISSN: 0096-1523, eISSN: 1939-1277.

Duñabeitia J.A., Laka, I. Perea, M., & Carreiras, M. (2009). Is Milkman a superhero like Batman? Constituent morphological priming in compound words. European Journal of Cognitive Psychology, 21 (4), 615-640.

Perea, M. & Acha, J. (2009) Does letter position coding depend on consonant/vowel status? Evidence with the masked priming technique. Acta Psychologica, 130, 127-137. ISSN: 0001-6918.

Perea, M., Acha, J. & Carreiras, M. (2009). Eye movements when reading text messaging (txt msgng). Quarterly Journal of Experimental Psychology, 62, 1560-1567. ISSN: 1747-0218, eISSN: 1747-0226.

Perea, M. & Acha, J. (2009). Space information is important for reading. Vision Research, 49, 1994-2000. ISSN: 0042-6989.

Vergara-Martínez, M., Duñabeitia, J.A., Laka I., & Carreiras, M. (2009). ERP correlates of inhibitory and facilitative effects of constituent frequency in compound words. Brain Research, 1257, 53–64. ISSN: 0006-8993.

Zawiszewski, A., & Friederici, A.D. (2009). Processing object-verb agreement in canonical and non-canonical word orders in Basque: Evidence from event-related brain potentials. Brain Research, 1284, 161-179. ISSN: 0006-8993.

Duñabeitia J.A., Molinaro N., Laka I., Estévez A., & Carreiras M. (2009). N250 effects for letter transpositions depend on lexicality: Casual or causal? NeuroReport, 20 (4), 381-387.

Laka, I. (2009). Rudolf P.G. de Rijk. Standard Basque, a progressive grammar. Language Problems and Language Planning, 33 (1), 98-99. ISSN 0272-2690, eISSN: 1569-9889.

Microsoft Word - kepa erdozia azala.doc Erdocia, K. (2009). Euskal hitz hurrenkerak azterketa psikolinguistiko eta neurolinguistikoen bidez [Word order and ambiguous chains in Basque, behavioural and neurolinguistical evidences]. Basque Government and Basque Summer University. ISBN: 978-84-8438-231-7.
índice3 Piatelli, M., Uriagereka, J., Salaburu, P. (eds). (2009). Of Minds an Language. A dialog with Noam Chomsky in the Basque Country. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-954466-0, 459 p.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2009). Lexikoa Atzo eta Gaur (LAG). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-691-5564-6.

Laka, I. (2009). What is there in Universal Grammar? On innate and specific aspects of language. In M. Piattelli-Palmarini, J. Uriagereka, & P. Salaburu (Eds.) Of Minds and Language: A dialogue with Noam Chomsky in the Basque Country, pp.329-343, Oxford: Oxford University Press. ISBN:978-0-19-954466-0.

Piattelli-Palmarini, M., Salaburu, P., & Uriagereka, J. (2009). Introduction. In M. Piattelli-Palmarini, J. Uriagereka, & P. Salaburu (Eds.). Of Minds and Language. A dialog with Noam Chomsky in the Basque Country, pp. 1-9, Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-954466-0.

Azkarate, M. (2009). Du Contract Social-etik Gizarte Hitzarmen-era edo nominalizazioen eragina diskurtso berezituetan. In R. Etxepare, R. Gómez, & J. A., Lakarra. (Eds.). Beñat Oihartzabalen Omenez-A Festschrift for Bernard Oyharçabal, pp.137-158, Bilbao: UPV/EHU Press. ISSN: 0582-6152.

Fernández, B., Ortiz de Urbina, J., Landa, J. (2009). Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez. Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU). In R.Etxepare, R. Gomez & J.A. Lakarra (eds.). University of the Basque Country (UPV/EHU), pp. 357-380. ISSN: 0582-6152.

García, J., Alberdi, X., & Ugarteburu I. (2009). Definiciones en textos de especialidad: estrategias para su traducción al euskera. In Bretones, Fernández, et al. (Eds) Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La Lingüística Aplicada Hoy: Comprendiendo el Lenguaje y la Mente, pp. 1705-1719, Almería: Universidad de Almería.

Fernández, B.; Landa, J. (2009) “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean”. Lapurdum, XIII. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne.

Alberdi, X. (2009). Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko neologian. Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, XLIII (1-2), 1-18. ISSN: 0582-6152.

Erdozia, K. (2009) Burmuineko aktibitate elektrikoa hizkuntz gaitasuna neurtzeko [Brain’s electric activity measuring the knowledge of language]. Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, 22, [Ekaia: Revista de ciencia y tecnología de la Universidad del País Vasco], 131-143. ISSN: 0214-9001.

Perea, M., Acha, J., & Carreiras, M. (2009). Lnguaj SMS: ¿cost o bnficio? Ciencia Cognitiva, 3, 52-54. ISSN: 1988-7884.

2010

Acha, J., Perea, M. (2010). On the role of consonants and vowels in visual word recognition: Evidence with a letter search paradigm. Language and Cognitive Processes, 25, 423-438.  ISSN: 0169-0965, eISSN: 1464-0732.

Carreiras M., Duñabeitia J.A., Vergara M., de la Cruz-Pavia I., & Laka I. (2010). Subject Relative Clauses are not universally easier to process: Evidence from Basque. Cognition, 115, 79–92. ISSN: 0010-0277.

Santesteban, M., Pickering, M. J., & McLean, J. F. (2010). Lexical and phonological effects on syntactic processing: Evidence from syntactic priming. Journal of Memory and Language, 63, 347-366. ISSN: 0749-596X

Torrego, E. (2010). Variability in the Case Patterns of Causative Formation in Romance and Its Implications. Linguistic Inquiry, Vol 41:3, pp. 445-470. ISSN: 0024-3892, eISSN: 1530- 9150

Acha, J., Perea, M. (2010). Does kaniso activate CASINO? Input coding schemes and phonology in visual-word recognition. Experimental Psychology, 57, 245-251. ISSN: 1618-3169, eISSN: 2190-5142

Acha, J., Laka, I., Perea, M. (2010). Reading development in agglutinative languages: Evidence with beginning, intermediate and adult Basque readers. Journal of Experimental Child Psychology, 105, 359-375. ISSN: 0022-0965.

Colomé, A., Laka, I., & Sebastián-Gallés, N. (2010). Language effects in addition: How you say it counts. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63 (5), 965-983. ISSN: 1747-0218, eISSN: 1747-0226.

Duñabeitia J. A. Dimitropoulou M., Uribe-Etxebarria O., Laka I., & Carreiras M. (2010). Electrophysiological correlates of the masked translation priming effect with highly proficient simultaneous bilinguals. Brain Research, 1359, 142-154. ISSN: 0006-8993.

Kljajevic, V.; Murasugi, K. (2010). The role of morphology in the comprehension of wh-dependencies in Croatian aphasic speakers. Aphasiology. Volume 24, pp. 1354-1376.

de la Cruz-Pavía, I. (2010). The influence of prosody in the processing of ambiguous RCs: a study with Spanish monolinguals and Basque-Spanish bilinguals from the Basque CountryInterlingüística, Vol. XX.

Acha, J. (2010). Análisis experimental del efecto de similitud ortográfica y los procesos de codificación de letras durante la lectura. Editorial Universidad de Valencia. ISBN: 978-84-370-7714-7.

Alberdi, X., Salaburu, P. (Eds.) (2010). Ugarteburu terminologia jardunaldiak. Euskararen garapena esparru akademikoetan. Espezialitate-hizkerak eta Terminologia (IV). Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-693-3971-8.

Fernández, B., Albizu, P., & Etxepare, R. (Eds.) (2010). Euskara eta euskarak: Aldakortasun sintaktikoa aztergai.Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca. Bilbao: UPV/EHU Press. 194 p. ISBN: 978-84-9860-397-2.
Fernández, B., & Ortiz de Urbina, J. (2010). Datiboa Hiztegian [El  dativo en el léxico]. Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-433-7.

Landa, J.; Sarasola, I; Salaburu, P. (2010). Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura (EHME). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-9890-6.

Sarasola, I.; Salaburu, P.; Landa, J. (2010). ZIO corpusa. Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-2474-5.

Alberdi, X. (2010). Kalkoen eragina euskara akademikoaren garapen lexikoan: Lan Zuzenbideko terminologia. Ugarteburu Terminologia Jardunaldiak (2010). Euskararen garapena esparru akademikoetan). [El uso del Euskera en el ámbito académico]. Espezialitate-hizkerak eta Terminologia (IV)[Lenguajes de especialidad y terminología IV].pp.97-126. Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-693-3971-8.

Berro, A. (2010) “Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) DEA research work. University of the Basque Country (UPV/EHU).

Fernández, B., & Rezac M. (2010). Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean. In B. Fernández, P. Albizu, & R. Etxepare (Eds.). Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU).   , pp. 113-150, Bilbao: UPV/EHU Press. ISSN: 0582-6152.

Laka, I. (2010). Baieztapena eta ezeztapena. [Afirmación y Negación] in Salaburu P., Goenaga, P., Sarasola I. (eds.) Sareko Euskal Gramatika [Gramática Vasca en Red] Euskara Institutua-Instituto del Euskara, UPV/EHU. ISBN: 978-84-693-9891.

Laka, I., Zawiszewski, A., & Erdocia, K. (2010). Euskal Gramatika prozesatzen: Hastapenetako zenbait emaitza [Processing Basque Grammar: Some initial results] in R. Etxepare, R. Gómez, & J. A., Lakarra. (Eds.). Beñat Oihartzabalen Omenez-A Festschrift for Bernard Oyharçabal, pp. 553-564, Bilbao: UPV/EHU Press. ISSN: 0582-6152.

Fernández, B.; Sarasola, I. (2010) Marinelei abisua: izenondoko datiboak izenburuen sintaxian”Lapurdum, 14. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne. 55-75.

Alberdi, X. (2010). A Typology of Calques. The Calquing Mechanism in Contemporary Basque. ELUA. Estudios de Lingüística. Volume 24 , pp. 13-35. ISSN 0212-7636.

Fernández, B. (2010). Goi datiboak eta are goragokoak euskaraz: jabe datiboak eta datibo hunkituak vs. datibo etikoak. Gogoa. 10, 1-2. UPV/EHU.

Fernández, B., Oihartzabal,B., Landa,J., Sarasola, I. (2010). -le/-tzaile inflexiozko atzizkiaz”. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 44 (2), pp. 457-510.

Comments are closed.