Ikerketa ildoak

XSLaren edukia

Ikerketa-ildoak

 • Azadienoen sintesia eta erreaktibotasuna. Zikloadizio-erreakzioak (Diels-Alder, zikloadizio dipolarrak 1,3).
 • Azido alpha-amino fosfoniko kiralak prestatzea, katalizatzaile enantioselektibo gisa.
 • Beta-laktamen kimika
 • Biomolekulak funtzionalizatzea konplexu organometalikoekin.
 • C-C akoplamendu-erreakzio berriak, erreaktibo gisa eratorri alilikoak edo karbenoen aitzindariak erabiliz.
 • Diamina kiralak katalisi enantioselektiboan.
 • Diazadienoen eta oxazadienoen sintesia eta erreaktibotasuna
 • Elikagaiak bereizteko teknika hibridoak.
 • Eratorri aminofosforodunen sintesi enantioselektiboa
 • Fluido superkritikoen aplikazioak: erauzketa eta kromatografia.
 • Fluordun konposatuen kimika
 • Fosfonopeptidoen eta fosfinopeptidoen prestakuntza eta aplikazioak.
 • Fosforodun konposatu azikliko eta heterozikliko funtzionalizatuen sintesia.
 • Glikonanoteknologia. Karbono-hidratoen biotxipak
 • Heteroziklo txikiak garatzea, bitartekari sintetiko gisa (azirinak eta aziridinak)
 • Induktore eta katalizatzaile kiral berriak diseinatzea.
 • Industria-interesa duten egiturak diseinatzea eta prestatzea, sistema katalitiko berrietan oinarritutako prozesuen bitartez, ingurune iraunkorretan eta PIFA iodo-erreaktibo hiperbalentean.
 • Karbono-hidratoen kimika, glikonanoteknologia
 • Katalisia eta organokatalisia
 • Kimika teoriko eta konputazionala.
 • Konposatu aminofosforodunen eta aminoazidoen kimika
 • Konposatu poliaromatiko ez-lauak.
 • Kromoforoak funtzionalizatzea konplexu metalikoetan oinarritutako material berriak sortzeko.
 • Multzo sintetiko karbozikliko eta heteroziklikoen sintesia, estereokimika absolutu eta erlatiboa kontrolatuta.
 • Nanomaterialak
 • Nanopartikula metalikoak prestatzea eta nanotutuak funtzionalizatzea katalisian erabiltzeko.
 • Nitrogenodun konposatu funtzionalizatuen sintesi asimetrikoa, azapeptidoak.
 • Onkologian baliagarriak diren entzima-inhibitzaileen eta proteina-proteina elkarrekintzen diseinua eta sintesia.
 • Organometalikoak sintesi organikoan.
 • Organometalikoen tandem erreakzioak eta adizio enantioselektiboak, katalizatzaile organikoekin
 • Peptidomimetiko beta-laktamikoak
 • Polimero estannilatuak Stille erreakzioan eta lotugai polimerikoak trantsizio-metalen konplexuak ainguratzeko.
 • Prolinamide kiral berriak sintetizatzea eta katalizatzaile organiko gisa erabiltzea.
 • Propietate fisiko erantsidun kristal likidoen sintesia.
 • Sintesi asimetrikoa
 • Sintesi asimetrikoko metodologiak. Balio erantsi handiko produktuak lortzeko aplikazioak
 • Sintesia fase solidoan eta konbinazio-kimika.
 • Trantsizio-metal konplexuek katalizatutako akoplamendu-erreakzioen mekanismoei buruzko azterlan esperimentalak: Negishi eta Sonogashira.
 • Urea eta tiourea kiral berriak eraldaketa enantioselektiboetan.
 • Urre-karbenoak sintesian: bertsioak eta enantioselektiboak.
 • Zikloadizioen kimika.