Info_Informacion-general_La-Escuela_Organos_Comision-de-Igualdad

Berdintasun Batzordea

BERDINTASUN BATZORDEA

COMISIÓN DE IGUALDAD

Bilboko Irakasleen UE arautegia (pdf, 191 KB)

Berditasun batzordea eratuko da, parte hartze, kontsulta eta aholkularitzarako organoa izanik, eta, zuzendariak, edo berori ordezka dezakeen pertsonak, buru izanik, ikastegian irakasten diren titulazioetako bana irakaslek, ikasleen ordezkari batek eta administrazio eta zerbitzuetako pertsonaleko kide batek osatuko dute.

Reglamento de la EU de Magisterio de Bilbao (pdf, 209 KB)

Comisión de Igualdad, órgano de participación, consulta y asesoramiento, compuesta por Director/a del Centro o persona en quien delegue, que la presidirá, por una o un miembro del profesorado de cada una de las titulaciones impartidas en el Centro, una o un representante del alumnado y un o una representante del personal de administración y servicios.


1. ARANTZAZU LOPEZ DE LA SERNA (Dekanoaren izenean/ en representación del Decano)

2. AINTZANE ETXEBARRIA  (Idazkaria/ Secretaria)  

3. INGE AXPE (IIP/ PDI)

4. NAGORE MARTÍNEZ (IIP/ PDI)

5. MARÍA DOSIL (IIP/ PDI)

6. MARÍA JOSE LOMAS (AZP/ PAS)

7. IHART BASABE (Ikaslea/ Alumna)
 

2022-06-8an Fakultateko Batzarrak onartua.

Aprobado en Junta de Facultad 8-06-2022.

 

 

 

Informazio osagarria