XSLaren edukia

Gaitasunak

 • Arazo etikoak, osasun arlokoak, farmakoen segurtasunekoak eta farmakoak gizakiekin ikertu edo erabiltzeko azterlanei lotutako gai praktikoak hauteman eta horien inguruan erabakitzeko ohitura bereganatu izana.
 • Azterlan zientifiko biomediko eta farmakoteknikoa, eta tartean gizakiengan egindako entseguak, ingelesez irakurtzeko gaituta egotea, oinarrizko alderdi metodologiko eta etikoak ezagutu eta kritikatzeko gai izanik.
 • Baliabide telematikoen bitartez informazioa eskuratzen jakitea, informazio hori aukeratzeko kalitate irizpideak ikastea eta informazio hori eraginkortasunez antolatzen jakitea.
 • Bere ondorioak eta ezagutzak eta oinarri dituzten azken arrazoiak publiko espezializatu eta ez espezializatuei argiro eta anbiguotasun teknikorik gabe helarazten jakitea
 • Denbora antolatzeak, norberaren diziplinak, norbere buruaren kritikak eta gainbegiratu gabeko lanak jarduera zientifikoan duten garrantzia ulertzea. Jakin-min intelektualaren eta osotasun eta erantzukizun profesionalaren espiritua sortzeko gai izatea.
 • Diseinu esperimentala erantzun zientifikoak lortzeko prozedura estandar gisa ikasi, praktikatu eta barneratu izana.
 • Emaitzak behatu, aztertu eta interpretatzeko ohiturak izatea, idatzizko txosten espezializatu bihurtzeko gaitasunarekin.
 • Etengabeko prestakuntzaren berariazko beharrak identifikatu eta ibilbide profesional bat garatu eta antolatzeko ezagutza eta trebetasun berriak bereganatzeko gai izatea.
 • Farmako eta medikamentuen garapen eta eraginari buruzko kontzeptu orokorrak ezagutu eta ulertzea. Arlo honetan diseinuak, kalkuluak eta emaitzak interpretatzeko gaitasuna izatea.
 • Farmako eta medikamentuen propietate fisiko-kimikoen eta biologikoen ondorioak, gizabanakoen eta espezieen arteko aldaera, lortu nahi diren eta ez diren ondorioak zein medikamentuen garapen eta erabileran esku hartzen duten faktore ekonomikoak baloratzeko gai izatea.
 • Gainbegiratzepean medikamentuen garapen, bilakaera eta zentzuzko erabilerari buruzko Ikerketa Proiektuetan esku hartu izana.
 • Gero eta gainbegiratze txikiagoaren pean erabaki zailak eta osasun eta garapen industrial, ekonomiko eta pertsonaleko alderdi garrantzitsuak barne hartzen dituztenak hartzen ikasi izana.
 • Laborategi edo Ikerketa kliniko edo sanitarioko Unitate batean lan esperientzia izatea. Laborategi farmazeutiko nahiz biologiko batean edo ingurune kliniko batean jarduteko gaitasun orokorrak garatu izana: lagin biologikoak maneiatzea, segurtasun arauak, antolaketa, konfidentzialtasuna, zorroztasuna eta zuhurtasuna, etab.
 • Lankideei kontsultatzera, talde lana ezartzera, lantaldeak antolatzera eta ideien jatorria zintzotasunez aitortzera ohituta egotea
 • Lankideekin, ikasketa komunitatearekin eta zientifikoarekin eta gizarte orokorrarekin medikamentuen garapen, bilakaera, erabilera eta zentzuzko preskripzioko gaiei buruz komunikatzen jakitea.
 • Medikamentuak barne hartzen dituzten Ikerketa Proiektuak diseinatu eta dagozkion emaitzak izango dituzten txosten eta argitalpen zientifikoak prestatzeko sistematika ezagutzea.
 • Medikamentuekiko ikerketa lanean maila aurre-klinikoan eta klinikoan erabili ohi diren teknologien ezagutza orokorra garatu izana, teknologia horien bitartez aztertutako egiazko arazoekiko kontaktuaren eta horien azterketaren bitartez.
 • Medikamentuen garapen eta bilakaerari buruzko ideia berri eta konplexuen analisi kritikoa, bilakaera eta laburpena egiteko trebetasunak bereganatu izana.
 • Nazio edo Nazioarte mailako Mintegi edota Bilera zientifikoetan aurkezpenak egin izana.
 • Osasun Zientzietan ikerketa metodologiak ezartzeko zein arlo horretan garatzen duen ikerlanen emaitzak aztertu eta zabaltzeko gai izatea.
 • Talde farmakologiko nagusien propietate fisiko-kimikoek, farmazeutikoek eta biologikoek eragindako ondorio fisiopatologiko eta terapeutikoak ulertu eta ateratzeko gai izatea. Dagokion ikerketa arloaren eremuan ezagutzea eta, ezagutu ezean, erantzunak bilatzeko gai izatea.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak