Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen politika sarbide irekirako

SARRERA

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU), agiri honen bidez, Sarbide Irekiaren alde daukan jarrera adierazi nahi du. Horrela, bada, erakundearen babesean egindako lanak Sarbide Irekian argitaratzearen aldeko neurriak ezarriko ditu.

Sarbide Irekian argitaratzeko bidea ADDI-UPV/EHUren gordailu digitala da, Unibertsitateko Bibliotekak gestionatua.

ADDI 2011n jarri zen martxan, eta helburu zeukan plataforma bat izatea unibertsitateko kide guztiek beren lanak argitaratzeko, erakundeak berak eta ikertzaileek zenbait abantaila eta onura lortuta bide hori aukeratuz. Abantailak eta onurak dira:

  • Hobetzea ikerlaneko emaitzetarako sarbidea, eta era horretara ikusgarriago egitea (aipamenak eta ranking-ak).
  • Hobetzea argitalpenen eragina, balizko irakurleak gehiago izanik, gora egiten dute-eta aipamenek.
  • Argitaratutako lana gordetzea, bermatuta izanik etengabe ikusi ahal izango direla.
  • Hobetzea erakundearen ikusgarritasuna, horrela erakundeak rankingetan daukan egoera hobetuz.
  • Tresna bat izatea irakaskuntzako kideen ekoizpen zientifikoa ebaluatzeko.

LEGEDIA

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE 2 de junio de 2011).

Artículo 37. Difusión en acceso abierto.

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará publica una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.

4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales.
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.

 

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, de regulación de las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 10 de febrero 2011).

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral.

14.5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

14.6. En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, las universidades habilitarán procedimientos para desarrollar los apartados 4 y 5 anteriores que aseguren la no publicidad de estos aspectos.

Directrices europeas

H2020 Programme Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020
Misconceptions about open access to scientific publications.

In the context of research funding, open access requirements do not imply an obligation to publish results. The decision to publish is entirely up to the grant beneficiaries. Open access becomes an issue only if publication is chosen as a means of dissemination.
Moreover, open access does not affect the decision to exploit research results commercially, e.g. through patenting. The decision on whether to publish through open access must come after the more general decision on whether to publish directly or to first seek protection.

Mandate on open access to publications.

Article 29.2 of the Model Grant Agreement sets out detailed legal requirements on open access to scientific publications: under Horizon 2020, each beneficiary must ensure open access to all peer reviewed scientific publications relating to its results.

Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020.
The Commission is running a flexible pilot under Horizon 2020 called the Open Research Data Pilot (ORD pilot). The ORD pilot aims to improve and maximise access to and re-use of research data generated by Horizon 2020 projects and takes into account the need to balance openness and protection of scientific information, commercialisation and Intellectual Property Rights (IPR), privacy concerns, security as well as data management and preservation questions.

In the 2014-16 work programmes, the ORD pilot included only selected areas of Horizon 2020. Under the revised version of the 2017work programme, the Open Research Data Pilot has been extended to cover all the thematic areas of Horizon 2020.
While open access to research data thereby becomes applicable by default in Horizon2020, the Commission also recognises that there are good reasons to keep some or even all research data generated in a project closed.
The Commission therefore provides robust opt-out possibilities at any stage, that is:

  • during the application phase
  • during the grant agreement preparation (GAP) phase and
  • after the signature of the grant agreement.

Laburbilduz, Horizon 2020 programaren arabera eta OpenAIRE proiektuaren babesean, ondorioztatzen da Europar Batasunetik ikerketarako finantziazioa lortuz gero, ikertzaile onuradunek lanak argitaratzea erabakiz gero, ezinbestean sarbide irekian egin beharko dutela.
Argitaratutako materialen artean, lanak ez ezik, ikerketan lortutako datuak ere argitaratu behar dira. Gaur egun probatan ari gara datu horiek sarbide irekian argitaratzeari dagokionean, eta zenbait arlotan baino ez dauka eragina.

 

 

ERAKUNDEAREN POLITIKA

Hori guztia kontuan hartuta, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak, Berlingo adierazpenari jarraituz (unibertsitateak sinatua 2016eko ekainaren 4ko Gobernu Kontseiluan emandako informazioan adierazi bezala), egoki eta beharrezko dela uste du sarbide irekiari buruzko politika ezartzea, batetik, sustatzeko ekoizpen zientifikoaren zabalkundea, eta, bestetik, unibertsitatean egiten den ikerlanaren irisgarritasuna, ikusgarritasun eta eragina hobetzeko. Hori guztia kontuan hartuta, honako konpromisoak hartzea erabaki du:

I.   UPV/EHUk irakasle-ikertzaileei gomendatzen die irakaskuntzako eta ikerketako lanak ADDI gordailu digitalean uztea. Horretarako, kontuan izan beharko dira, beti, argitaletxeek ezarritako baldintzak agiriak sarbide irekian artxibatzeko (bertsioak, bahitura epeak…). Era berean, bermatuko da konfidentzialtasuna edo aldi baterako bahitura, baldin eta lana merkatuan ustiatu badaiteke, enpresaren batekin akordioa badago eta abar.
II.   Doktoregoko ikasleek, era berean, gordailuan utziko dute doktorego tesiaren ale elektroniko bat, tesia onartu eta gehienez ere sei hilabeteko epean (99/2011 ED).
III.   Gradu amaierako lanak eta master amaierako tesiak ere gordailuan utziko dira, baldin eta egileek baimena eman badute eta konfidentzialtasun klausularik ez badute. Ikastegiek ezarritako kalitate irizpideak bete beharko dituzte.
IV.   Edozelan ere, lana gordailuan uzteak ez du esan nahi unibertsitateak esklusiboan dituela lan ustiatzeko eskubideak.

Sarbide irekian utzitako lanak direla eta, gordailuaren gestoreek eta, oro har, unibertsitateak, honako konpromisoak hartzen dituzte:

I. Zaintzea egilearen eskubideak, jabetza intelektuala eta konfidentzialtasuna.

II. Araudia eta estatuko eta nazioarteko estandarrak betetzea gordailua osatzean eta garatzean.
III. Ahalegina egitea agirien ikusgarritasuna eta elkarreraginkortasuna hobetzeko.
IV. Gordailuan utzitako lanak eta horietara sartzeko bideak zaintzea.

SARBIDE IREKIAREN SUSTATZEKO AKORDIAK

MDPI

Multidisciplinary Digital Publishing aldizkari zientikoen argitaletxe bat da, sarbide irekian argitaratzen duena. Arlo guztien arteko harreman zientifikoa sustazten du. Helburua, kalitatezko informazio zientifikoa eskaintzea da, unibertsitate-esparruan, doako edukiak zabalduz “Creative Commons” litzentziekin.

Parekoen zuzenketa prozesu gogor eta kontrol etiko zorrotzaren ezker (Committee on Publication Ethics eta United Nations Global Compact erakundeen kide bat da), argitaletxearen aldizkariak Scopus, Science Citation Index, eta PubMed/Medline datu-basetan indexatuta  daude. Makina batek, gainera, eragin faktore altua lortu du. MDPI aldizkariak inpaktu-faktorearekin.

Euskal Herriko Unibertsitatea MDPIko kide da 2017ko martxotik, eta horregatik, % 25eko deskontua du argitalpen tasetan (APC, Article Processing Charges).

Deskontuaren onuradun izateko, artikuluaren autore nagusia "lead auhor" edo "corresponding author" izan behar du UPV/EHUko autoreak.

UPV/EHUko autoreak argi eta garbi identifikatu behar ditu afiliazio-datuak, erakundeko kide dela ziurtatuz. Horretarako, artikulua IP instituzional batetik bidali eta "University of The Basque Country" markatu behar du, erakundeen menu zabalgarrian, artikulua online bidaltzean irekitzen den horretan.

%10eko deskontua zuzenean ageriko da autoreak jasotzen duen fakturan.

Autoreentzako informazio gehiago.

Afiliazioari buruzko informazio gehiago.

 

SCOAP3

Sponsoring for Open Access Publishing in Particle Physics.

CERN erakundea (Energia Nuklearrerako Europako erakundea, 2013an Asturiasko Printzea saria irabazi zuena) buru duen nazioarteko egitasmo bat da, eta energia handiko fisikaren arloko argitalpen gakoak sarbide irekiko aldizkari bihurtzen ditu egileei kosturik eragin gabe. SCOAP3 proiektuak modu zentralizatuan ordaintzen dizkie editoreei sarbide irekiaren kostuak, eta editoreek murriztu egiten dizkiete harpidetza-tarifak bezeroei. Hala, bezeroek SCOAP3-ri laguntzeko bideratu ditzakete funts horiek. Herrialde bakoitzak proportzionalki laguntzen dio arlo horretan egiten duen ekoizpen zientifikoari. Egileek eutsi egiten diete egile eskubideei. SCOAP3 Repository webgunean agertzen dira artikulu eta aldizkari guztiak.

UPV/EHUk 2016. urtetik parte hartzen du SCOAP3 proiektuan.

SCOAP3ari buruzko informazio gehiago