Aurreko urteak (artikuluak)

Aurreko urteak

2019ko artikuluak

Garcia-Azkoaga, I. M. & Pérez-Caurel, M. (2019). La comunidad de habla baribá: algunas reflexiones sobre el multilingüismo y la educación plurilingüe. Sustainable Multilingualism,15,105-128. https://doi.org/10.2478/sm-2019-0016

Garcia-Azkoaga, I. M. (2019). Didáctica de las lenguas y educación bi/plurilingüe: algunos retos para la EIB. Enunciación, 24 (1), 45-60. https://doi.org/10.14483/issn.2248-6798.

Garcia-Ruiz, M., Manterola, I. & Ortega, A. (2019). Euskararen erabilera sustatzeko ideologia eta estrategiak D ereduko gurasoen hizkuntza politika eleaniztunetan. In O. Arbelaitz, U. Etxeberria, A. Latatu & M.J. Omaetxebarria (Eds.), “III. IKERGAZTE nazioarteko ikerketa euskaraz” kongresuko artikulu-bilduma. Giza zientziak eta artea (107-114). Bilbo: UEU.

Goirigolzarri-Garaizar, J. & Landabidea-Urresti, X. (2019). Conflicting discourses on language rights in the Basque Autonomous Community. Language Policy, 1-21. 20

Idiazabal, I. & Casenave, J. (2019). La formation des enseignants de basque du système immersif. Aborder l’approche communicative pour l’enseignement bilingue par immersion à travers des séquences didactiques basées sur les genres textuels. In B. El Barkani & Z. Meksen (Eds.), Pladoyer pour la variation. Mélanges en hommage à Marielle Rispail (173-197). Louvain-la-Neuve: EME éditions.

Manterola, I. & Almgren, M. (2019). Le basque à l’école: possibilités et limites pour la revitalisation d’une langue minorée. L2C Langues, Cultures et Communication.,3 (1), Quel monde demain? Enseignement/ apprentissage et contact des langues. Actes du Colloque international. Université Mohammed Premier d’Oujda,65-78.

Reyna-Muniain, F., Manterola, I., Nandi, A. (2019). Educación plurilingüe con lenguas minoritarias en contextos de diáspora y su impacto en las políticas lingüísticas en familias neohablantes: el caso del gallego en Argentina. Lengua y Migración, 11 (2), 107-134.

 

2018ko artikuluak

Almgren, M. & Idiazabal, I. (2018). “Immersion et submersion, deux modèles opposés pour enseigner en langue seconde” in Le Coadic, R. (Dir.): Francis Favereau. Melanges au passeur de mémoire. Rennes: Skol Vreizh, 25-50.

Ceberio, K., Aduriz, I., Diaz de Ilarraza, A. & Garcia-Azkoaga, I. (2018). “Coreferential Relations in Basque: The Annotation Process”. Journal of Psycholinguistic Research, Volume 47, Issue 2, 325-342.

Garaio, B. (2018). “HIGA Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen 2. Topaketak”, IVAP-eko Administrazioa Euskaraz, 102 zenbakia, 19. Orr. https://www.euskadi.net/r61- vedadmeu/eu/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=1&R01HNoPor tal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aNumEjemplar=102

Garaio, B. (2018). “La croada judicial d’Urquijote contra l’euskera: “enemic” d’una sola cara?”, Treballs de Sociolingüística Catalana, 28, 11-31. ISSN-e: 2013- 9136. CIRC (Ciencias Sociales; Ciencias Humanas) [C]. Garaio, B. & Penman, R.F. (2018). “Euskal lankidetzak Hego Amerikako hizkuntzen biziberritzean eragina du”, BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 106, 197-226. ISSN: 1130-8435

Garaio, B. (2018). “Learning from each other in language revitalization: a chronicle of two new different initiatives on linguistic diversity in Gasteiz, Basque Country” Pannoniana, vol. II, no. I-II (2018): 7-31. 16 Garcia-Azkoaga, I. (2018). “Cohesión nominal en la narración escrita compuesta por alumnos euskaldunes”, Revista Signos. Estudios de Lingüística, volumen 51, nº 97, 134-152.

Landabidea, X., Goirigolzarri, J. & Manterola, I. (2018). “Euskara biziberritzeko ahaleginak: nondik norako berriak”, Hik Hasi 228 (2018ko maiatza), 32-34.

Manterola, I. (2018). “Euskararen biziberritzea edota euskaraz garatu nahi duen komunitatea?” euskonews, 734. 2018-10-24 / 2018-12-02 http://www.euskonews.eus/zbk/734/euskararen-biziberritzea-edota-euskarazgaratu-nahi-duen-komunitatea/ar-0734001004E/

Manterola, I. (2018). “Euskararen erabilera irakasteko objektu eta baliabide didaktikoak hiztun komunitatea garatzeko aktibo gisa”, Hermes, 60, 64-67.

Ortega, A. & Anakabe, M.J. (2018). “Integration of languages and areas in global projects: a proposal integrating Social and Natural Science, Basque, Spanish and English”. Babylonia. The Journal of Language Teaching and Learning. Special Issue on Integrating subject and language learning: Re-thinking CLIL. 2/2018, 44-48. ISSN. 1420-0007.

Puidgevall, M., Walsh, J., Amorrortu, E. & Ortega, A (2018). “I’ll be one of them’: Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts.” Journal of Multilingual and Multicultural Development, 4(3), 1-13.

 

Beste urte batzuetako artikuluak

2017

Barreña, A., Pérez-Caurel, M. (2017). La revitalización de la lengua embera en Colombia: de la oralidad a la escritura. ONOMÁZEIN, Revista de Lingüística, filología y traducción. Número especial: Las lenguas amerindias en Iberoamérica: retos para el siglo XX, 59-76 orr.

Diaz de Gereñu, Leire (2017). “Eskola eta euskararen biziberritzea: arrakastarako baldintzak aztergai”, In Goirigolzarri, J., Landabidea, X & Manterola, I. (Ed.): Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen. UEU, 103-124

Diaz de Gereñu, Leire (2017). “Kontalaritza, nondik nora?”, Behinola, 35-Ekaina, 6- 21. Garaio, B. (2017). “.EUS euskararen arnasgune digitalaren egoera eta etorkizuneko erronkak” Euskera aldizkaria, Euskaltzaindia, 61, 743-774 orr.

Garaio, B. (2017). “Pensar en vers: La canço improvisada als països de la Mediterrània”, Josep Vicent Frechina. The Journal of Folklore Research, Indiana University, 2017 issue (online) Garaio, B. (2017). Hizkuntzak eta gatazkak, testuinguru anitzetako hizkuntza eta identitate politikak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, Soziolinguistika Klusterra, 102-118 orr.

Garcia-Azkoaga, I.M. & Sullón, K. (2017). Capacidades lingüísticas shipibo-castellano en textos escritos por escolares bilingües de Ucayali (Perú), Onomázein, Nº especial: Las lenguas amerindias en Iberoamérica: retos para el siglo XXI, 153- 170. (ISSN: 0717-1285).

Idiazabal, I. (2017). ¿Qué significa la escuela bilingüe para lenguas minorizadas como el Nasa Yuwe o el euskera?. ONOMÁZEIN – N.º especial | Las lenguas amerindias en Iberoamérica: retos para el siglo XXI: 137 – 152. Manterola, I. & Almgren, M. (2017). “L'enjeu de la scolarisation en basque: différentiation selon les contextes sociolinguistiques et pratiques des élèves », Bulletin suisse de linguistique appliquée III-5 63-75.

 

2016

Almgren, M. & Manterola, I (2016) “The development of narrative skills in learners of Basque as a second language”. In Education Inquiry . (EDUI) 2016, 7, 27627. 27-46. http://dx.doi.org/10.3402/edui.v7.

Diaz de Gereñu, L. & Garcia-Azkoaga, I. (2016) “Aprendiendo dos lenguas nuevas. Los cuentos orales de los niños inmigrantes / Educación bilingüe vasco-español. Análisis de las capacidades lingüísticas de alumnos con lenguas originarias distintas”, Lengua y Migración Volumen 8-1, 29-49. ISSN : 1889-5425

Diaz de Gereñu, L. (2016) “Gasteizko eskola baten esperientzia: Alde Zaharreko Ramon Bajo eskola”, Ezkerraberri, 38, 29-49. Diaz de Gereñu, L. (2016) “The venture undertaken by a school in Vitoria-Gasteiz: the Ramon Bajo school in the City’s Old Quarter” In Irazabalbeitia (koordinatzailea) Migrations and Cultural Linguistic Minorities in Europe, Bruselas: Centre Maurits Coppieters, EHUgune & Ezkerraberri fundazioa, 105- 113.

Garcia-Azkoaga, I. & Manterola, I. (2016) “Las secuencias didácticas de lengua: una encrucijada entre teoría y metodología”, Calidoscopio 14-1, 46-58. Calidoscopio, vol. 14, nº1, 46-58. (ISSN: 2177-6202) (DOI: Unisinos - 10.4013 /cld.2016.141.04) (Cuartil: Q2) Indexada en: Scopus, Elsevier y EBSCO [http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2016.141. 04/5196] Garcia-Azkoaga, I.M. & Sullón, K. (prentsan). Capacidades lingüísticas shipibocastellano en textos escritos por escolares bilingües de Ucayali (Perú), Onomazein. (ISSN: 0717-1285).

Manterola, I. & Almgrem, M. (2016), "Révitalisation de la langue basque à travers la scolarisation par immersion dans un contexte non-basco-phone". En Blanchet, P. & Kervran, M. (eds.) Langues minoritaires locales et éducation à la diversité. Des dispositifs didactiques à l’épreuve. L’Harmattan (2016). 87 - 102

Urla, J., Amorrortu, E. , Ortega, A., Goirigolzarri, J. & Uranga, B. (2016). “Authenticity and Linguistic Variety among New Speakers of Basque”. Language Documentation & Conservation Special Publication, ed. by Vera Ferreira and Peter Bouda. Language Documentation and Conservation in Europe, 9 (January 2016). pp. 1-12. http://nflrc.hawaii.edu/ldc/?p=939

 

2015

Aeby, S. & Almgren, M. (2015). “Los gestos didácticos y la alternancia de lenguas en la enseñanza en L1 y L2 entre los 5 y los 11 años”. En Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe. Inés Mª Garcia-Azkoaga & Itziar Idiazabal (eds.) Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua (79-100).

Larringan, Luis Mª; Idiazabal, Itziar & García-Azkoaga, Inés Mª (2015). Cartas al director escritas en euskara y castellano por jóvenes bilingües. Transferencias y destrezas textuales y discursivas, In I. Garcia-azkoaga & I. Idiazabal (Ed.) Para una ingeniería didáctica para la enseñanza plurilingüe. Bilbao: Servicio publicaciones UPV/EHU pp.147-172.

Urla, J., Amorrortu, E. , Ortega, A., Goirigolzarri, J. & Uranga, B. (2015, en prensa). “Authenticity and Linguistic Variety among New Speakers of Basque”. Language Documentation & Conservation Special Publication, ed. by Vera Ferreira and Peter Bouda. Language Documentation and Conservation in Europe, 9 (December 2015). pp. 1-12