Normativa de Gestión: Ingreso primer ciclo

Graduko ikasketen gestiorako 2023-24 ikasturteko arautegia

I. Kapitulua. Unibertsitatera sartzea

Ikasleak onartzeko prozedura

1. artikulua.

Aintzat hartuta maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa (abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak aldatua); ekainaren 6ko 412/2014 Errege Dekretua, graduko unibertsitate ikasketa ofizialetan ikasleak onartzeko prozeduren oinarrizko arautegia ezartzen duena; uztailaren 29ko 310/2016 Errege Dekretua, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko azken ebaluazioko proben ezaugarriak arautzen dituena; abenduaren 9ko 5/2016 Errege Lege Dekretua, 8/2013 Lege Organikoa ezartzeko zehaztutako egutegia zabaltzeko premiazko neurriei buruzkoa; eta urtarrilaren 25eko PCM/63/2023 Agindua, zeinaren bidez zehazten diren Unibertsitatera Sartzeko Batxilergoaren Ebaluazioaren ezaugarriak, diseinua eta edukia, eta ezartzen diren 2022/2023 ikasturteko mugaegunak probak egiteko eta kalifikazioen berrikuspena ebazteko; horiek guztiak aintzat hartuta, unibertsitateko Gobernu Kontseiluak onartu du, 2023ko otsailaren 23ko bileran, UPV/EHUko graduko ikasketetara sartu eta ikasketetan onartua izateko Prozedura 2023/2024 ikasturterako.

Plazen erreserba

2. artikulua

Ondoko kupoak ezarriko dira gordetako plazak dituzten taldeetarako:

a) Unibertsitateko titulazioa daukaten ikasleentzat: plazen %2.

b) % 33 ko desgaitasun maila edo handiagoa duten ikasleentzat eta, desgaitasunarekin lotutako hezkuntza premia berezi iraunkorrak izanik, aurreko eskolatze aldian erabateko hezkuntza normalizaziorako laguntza eta baliabideak behar izan dituzten ikasleentzat: plazen % 5.

c) Goi mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat: plazen % 3 (% 5 gehiago Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduaren eta Fisioterapiako Graduaren kasuan).

d) 25 urtetik gorakoentzako sarbidea hartzen dutenentzat: plazen % 2.

e) 45 urtetik gorakoentzako sarbidea hartzen dutenentzat: plazen % 1.

f) Lan esperientzia egiaztatuz sartzeko bidea hartzen dutenentzat: plazen % 1.

3. artikulua

1. UPV/EHUn sartzeko eskaria egin nahi duten ikasleek bide hauetakoren bat erabili beharko dute:

a) Batxilergoa, unibertsitatera sartzeko proba edo Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioa (USE) UPV/EHUn.

b) Unibertsitatera sartzeko proba edo USE UPV/EHUtik kanpo egin duten Batxilergoko ikasleak.

c) Lanbide Heziketako goi mailako teknikari titulua, arte plastiko edo diseinuko goi mailako teknikari titulua, edo goi mailako kirol teknikari titulua edo baliokidea duten ikasleak.

d) Europako Batxilergoko titulua edo nazioarteko Batxilergoko titulua duten ikasleak.

e) Europar Batasuneko estatuetako hezkuntza sistemetatik datozen ikasleak edo arlo honetan aplikagarriak diren nazioarteko elkarrekikotasun hitzarmenak dituzten beste estatu batzuetako hezkuntza sistemetatik datozenak, baldin eta betetzen badituzte kasuan kasuko hezkuntza sisteman unibertsitateetara sartzeko eskatzen zaizkien baldintza akademikoak.

f) 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba. Proba UPV/EHUn egin dutenek izango dute lehentasuna, eta horien ondoren joango dira proba beste unibertsitate publiko batean egin dutenak. Probak publikoak ez diren unibertsitateetan gainditu dituzten ikasleen eskariak banan‑banan aztertuko dira.

g) 45 urtetik gorakoentzako proba UPV/EHUn egin duten ikasleak.

h) Lan esperientzia egiaztatzea.

i) Unibertsitate titulazioa.

j) Europar Batasuneko estatuetako hezkuntza sistemetatik datozen ikasleak, baldin eta ez badituzte betetzen kasuan kasuko hezkuntza sisteman unibertsitatera sartzeko eskatzen zaizkien baldintza akademikoak, eta Europar Batasunekoak ez diren estatuetako hezkuntza sistemetatik datozen ikasleak, baldin eta Espainiako hezkuntza sistemara homologatutako Batxilergoko titulua badute. Modalitate honen barruan, USE egin ahal izango da UPV/EHUn.

2.- Honako hauek dira sarrera eskaria egiteko aurkeztu beharreko agiriak:

a) UPV/EHUren webgunearen bidez izena eman izanaren gordekina.

b) NANaren edo pasaportearen fotokopia.

c) Honako hauen fotokopia erkatuak edo EKSdunak: unibertsitatera sartzeko probako txartela; Lanbide Heziketako ikasketen ziurtagiri akademikoa, deialdia eta azken nota zehaztuta; unibertsitatean egindako ikasketen ziurtagiri akademikoa (titulazioa UPV/EHUn 1990aren ostean egin duten ikasleek izan ezik), UNEDek emandako ziurtagiria, edo unibertsitatera sartzeko aukera egiaztatzen duen beste edozein agiri.

d) Desgaitasunak dituzten ikasleentzat edo, desgaitasunarekin lotutako hezkuntza premia berezi iraunkorrak izanik, aurreko eskolatze aldian erabateko hezkuntza normalizaziorako laguntza eta baliabideak behar izan dituzten ikasleentzat gordetako plazak eskatu nahi dituzten ikasleek, bai eta goi mailako edo goi errendimenduko kirolarientzat gordetako plazak eskatu nahi dituzten ikasleek ere, egoera hori egiaztatzen duen agiriak (edo agiria) aurkeztu behar dituzte, kasuan kasuko administrazioak emanak.

e) Ikasleei eskatzen bazaie hizkuntza jakin batean B2 maila izatea gradua egiteko, gradu hori egin nahi duten ikasleek maila hori egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar dute, kasuan kasuko erakunde eskudunak emana

Eskariak aurkezteko epeak eta lekuak eta aukera kopurua

4. artikulua

UPV/EHUn sartzeko eskariak online baino ez dira egingo, UPV/EHUren webgunearen bidez, eta epe bakarra egongo da, 2023ko ekainaren 16tik 30era arte, biak barne, sarbide mota guztietarako eta graduko ikasketak egiteko deialdi guztietarako.

Dokumentazioa, 3.2 artikuluan zehaztutakoa, aurreko atalean adierazitako epean aurkeztu beharko da: EKSdun dokumentuak badira, modu telematikoan izena ematean; edo posta ziurtatuaren bidez helbide honetara bidalita: Sarbideko Bulegoa, 1.397 posta kutxatila, 48080 Bilbo.

Eskariak behin‑behinekoak izango dira 3.2 artikuluan zehaztutako agiriak UPV/EHUn jaso eta egiaztatu arte.

Sarrera probaren ezohiko deialdikoa edo Lanbide Heziketakoa izateagatik ikasleak ez baditu betetzen baldintza akademikoak izena emateko epearen barruan, eskuratzen dituenean bidaliko ditu aipatutako agiriak unibertsitatera, eta hurrengo onartuen zerrendan sartuko da horrek ematen dizkion eskubideekin.

Unibertsitateko tituludunak ezin izango dira sartu graduko ikasketetan, baldin eta graduko ikasketa horiek ikasleak bukatuta dituen ikasketen ordezko badira eta graduko ikasketen parekoa edo maila handiagokoa bada titulua. Unibertsitateko tituludunak ezingo dira sartu, ezta ere, gradu bikoitzeko ikasketetan, baldin eta daukaten titulua gradu bikoitza osatzen duten ikasketetako bati badagokio.

Unibertsitatera sartzeko probak 1892/2008 Errege Dekretuko 3.1 artikuluan jasotako baldintzetan gainditu ez dituzten j) ataleko ikasleek epe barruan aurkeztu beharko dute onarpen eskaria, baina ez dute onarpen prozesuan parte hartuko harik eta proba gainditu eta epe barruan diren ikasleek onarpen prozesua amaitzen duten arte.

Beste ikasketa batzuk edo kalifikazioen aldaketaren bat aurkeztu nahi izanez gero, Sarbide Bulegora bidali beharko da dokumentazio berria, erkatua edo EKSrekin, betiere artikulu honen hasieran zehaztutako epearen barruan.

5. artikulua

Eskariak ebazteko beharrezkoak iruditzen zaizkion agiri osagarriak eska ditzake unibertsitateak.

6. artikulua

Ikasleek matrikularako zortzi titulazio eskatu ahal izango dituzte gehienez izena emateko eskari bakoitzeko. Behin onarpen prozedura hasita, ez da onartuko, inolaz ere, plaza eskarian aldaketarik egitea edo beste titulaziorik gehitzea, eta interesatuak eskarian ezarritako lehentasun hurrenkerari jarraituko zaio.

Unibertsitateko ikasketak hasita dituzten ikasleak

7. artikulua

Unibertsitateko ikasketak hasita dituzten ikasleek prozedura honi jarraikiz egin beharko dute eskaria:

a) Unibertsitateko ikasketa ofizialak hasita izanik ikasketa horietan jarraitu edo unibertsitateko beste ikasketa ofizial batzuk hasi nahi dituzten ikasleak (lekualdaketak).

1.- Ikasle horiek berriz eman ahalko dute izena prozedura orokorrerako ezarritako epe eta datetan, eta ikasle berritzat hartuko dira; hau da, sarrera proban lortutako kalifikazioa edo baliokidea hartuko da kontuan. Horretarako, onarpen eskaria aurkeztu beharko dute (izena eman beharko dute) 4. artikuluan zehaztutako epeei jarraituz.  

2.- Era berean, unibertsitateko ikasketak hasita baina amaitu gabe izanik UPV/EHUn sartu nahi duten ikasleek, baldin eta Estatuko beste unibertsitate batetik edo unibertsitateko ikasketa ofizialetatik edo UPV/EHUko beste ikasketa batzuetatik badatoz, ikastegiko idazkaritzan zuzenean eskatu ahal izango dute lekualdaketa, 2023ko ekainaren 19tik 30era bitartean. Eskariak ebatziko ditu ikastegiko zuzendaritzak edo dekanotzak, unibertsitateko errektoreak eskumenak eskuordetuta, ondoko irizpideei jarraituz:

2.1.- Lehenengo maila osoa edo 60 kreditu gaindituta izatea, baldin eta ikasketa horietarako plaza kopuru mugatua badago edo plaza guztiak ohiko prozeduraren bidez esleitu badira.

2.2.- UPV/EHUn Jarraitzeko Arauak betetzea.

2.3.- Ikastegiko zuzendaritzak lekualdaketa kopuru jakin bat onartu ahal izango du bateragarri izango dena titulazio horretako lehenengo mailan sartzeko ezarrita dagoen ikasle kopuruarekin eta irakats ahalmenarekin. Horretarako, ikastegiko akademia antolakuntzako batzordeak zehaztutako irizpide objektiboak erabiliko dira, eta irizpideok ikastegiaren webgunean egon beharko dira argitaratuta izena emateko epea hasi baino lehen. Ikastegiak kontuan har ditzake, aldez aurretik hala erabaki eta argitara eman badu, ikasleak justifikatutako beste egoera batzuk, zuzenean eragiten dietenak ikaslearen egoera akademikoari.

3.- Ikasleak plaza lortuz gero, espediente akademikoa lekuz aldatu beharko da. Tramite hori jatorrizko ikastegiak edo unibertsitateak egin beharko du, interesatuak UPV/EHUn onartua izan dela egiaztatu ondoren.

Lekualdaketa UPV/EHUren ikastegi batetik beste batera egin bada ikasketa berberekin jarraitzeko, erabilitako deialdiak espediente berrian jasota agertuko dira, baina, edozelan ere, horrelakoetan, ikasleak bermatuta izango ditu bi deialdi.

Gradu bera ematen duten ikastegiek plaza kopuru bat gorde ahal izango dute beren jatorrizko ikastegian ematen ez den aipamen bat egin nahi duten ikasleen lekualdaketa eskarientzat. Horretarako, tartean diren ikastegietako batzarren erabakia beharko da. Erabakian zehaztuko da zenbat plaza gordeko diren eta zein baldintzatan egingo diren lekualdaketak, eta informazio hori ikastegietako webguneetan argitaratu beharko da lekualdaketak eskatzeko epea hasi aurretik.

b) Unibertsitateko ikasketak atzerrian hasita dituzten ikasleak.

Ikasle horiek, betiere baliokidetu edo aitor daitezkeen lehenengo mailako 30 kreditu aitortuta badituzte, onarpen eskaria egin beharko dute matrikula egin nahi duten ikastegiko idazkaritzan 2023ko ekainaren 19tik 30era bitartean, eskariarekin batera arautegi espezifikoan zehaztutako agiriak aurkeztuta; eskari horiek dekanoak edo zuzendariak ebatziko ditu, errektoreak eskumenak eskuordetuta. Ikastegiko zuzendaritzak, 412/2014 Errege Dekretuko 30. artikuluari jarraituz, lekualdaketa kopuru jakin bat onartu ahal izango du bateragarri izango dena titulazio horretako lehenengo mailan sartzeko ezarrita dagoen ikasle kopuruarekin, irakats ahalmenarekin eta titulazioa ezartzeko egutegiarekin. Horretarako, ikastegiko akademia antolakuntzako batzordeak zehaztutako irizpide objektiboak erabiliko dira, eta irizpideok ikastegiaren webgunean egon beharko dira argitaratuta izena emateko epea hasi baino lehen. Besteak beste, unibertsitateko espedientea hartu beharko da kontuan.

Ikasleek espedientea lekuz aldatzeko eskaria egingo dute, baina izena emateko prozesuan ere parte hartzeko aukera izango dute 3. artikuluan zehaztutako aukeretako bati jarraikiz.

c) Utzitako ikasketak berriro hartu nahi dituzten ikasleak.

Ikasketak beste unibertsitate batera edo UPV/EHUko beste ikastegi batera joateko utzi eta berriro hartu nahi dituzten ikasleek ikastegiko idazkaritzan zuzenean aurkeztu beharko dute eskaria 2023ko ekainaren 19tik 30era bitartean, eta dekano edo zuzendariak hartuko du eskariari buruzko erabakia.

d) Goi mailako eta errendimendu handiko kirolariak.

Kirol arrazoien ondorioz bizilekuz aldatu beharra izan duten goi mailako eta errendimendu handiko kirolariek bizileku berrian euren ikasketekin jarraitu nahi izanez gero, espedientea lekuz aldatzeko eskariak 2023ko ekainaren 19tik 30era bitartean aurkeztu beharko dituzte matrikula egin nahi duten ikastegiko idazkaritzan. Eskari horiek lehentasuna izango dute kasuan kasuko ikasketetan lekualdaketetarako dauden plazak esleitzean, bat etorrita uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuak, goi mailako eta errendimendu handiko kirolariei buruzkoak, 9.10 artikuluan zehaztutakoarekin. Ezarritako epetik kanpo, esleitu gabeko plaza hutsak geratu direnean baino ez da era honetako lekualdaketarik onartuko.

Aurreko a) eta b) ataletan jasotako baldintzen arabera ebatzitako eskarien kasuan, onartutako eskarien berri eman beharko dio ikastegiak Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzari.

Bide horietako batetik onartutako ikasleak (a, b, c edo d) matrikula egin beharko du ikasketak egingo dituen ikastegiko idazkaritzan, onarpen erabakian adierazitako epean. Ezer adierazi ezean, 28. artikuluan zehaztutako epeetan egin beharko du.

UPV/EHUn sartzeko eskaria, plazak esleitzea eta matrikula egitea.

8. artikulua

 Euskal barrutikoak izanik 2022/2023 ikasturtean USE Batxilergoaren bidez egin duten ikasleek edo Goi Mailako Prestakuntza Zikloa bukatu dutenek toki eta epe hauetan egin behar dute UPV/EHUn sartzeko eskaria:

a) Ohiko deialdian (2023ko ekaina) gainditzen dutenek USE edo Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: 2023ko ekainaren 16tik 30era (biak barne) unibertsitaterako sarbideko webgunean (www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso).

b) Ezohiko deialdian (2023ko uztaila) gainditzen dutenek USE edo Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: 2023ko ekainaren 16tik 30era (biak barne), zuzenean, unibertsitaterako sarbideko webgunean (www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso).

Ezinbestekoa da behin betiko eskaria egitea, eta horren gordekina izatea. UPV/EHUn sartzeko eskariaren gordekina (izen ematea) izan ezean, eskaria baliorik gabe geratuko da eta baztertu egingo da UPV/EHUra sartzeko prozeduratik.

9. artikulua

Plazen esleipena 412/2014 EDn zehaztutako lehentasunei jarraituz egingo da, ikasleak adierazitako hurrenkera errespetatuz eta irizpide hauek kontutan hartuta:

a) Gordetako plazak dituzten taldeen kupoetako zenbait plaza, printzipioz, sarrera orokorreko ikasleei esleituko zaizkie (beraz, talde horrek plaza gehiago izango ditu), salbu eta, aurreko ikasturteetako datuen arabera, plaza horiek betetzen diren titulazioetan. Talde horien eskaririk balego, kasuan kasuko ehunekora arte onartuko dira.

b) Baimendutako plaza muga igoko da aurreko ikasturteko urriaren 31 baino lehen baliogabetutako matrikulen kopuru berean. Igoera hori kasuan kasuko ikastegiekin erabakiko da, eta plazak sarrera orokorreko ikasleek beteko dituzte, lehentasun hurrenkera zehatz‑mehatz gordez.

10. artikulua

1.- Graduko ikasketetara sartzeko eskariak ikaslearen batez besteko notaren hiru hamartar kontutan hartuta ordenatuko dira, dagokion balorazio irizpidea oinarri hartuta.

2.- Ikasleak unibertsitateko tituluren bat badu, unibertsitateko espedienteko batez besteko nota 1125/2003 EDn zehaztutakoari jarraituz kalkulatuko da. Aurkeztutako ziurtagiri akademikoaren bidez ezinezkoa bada batez besteko nota zehaztea, honetara kalkulatuko da:

Sarbideko kalifikazioak homologatzearren, kalifikazio kuantitatiborik ez dagoenean, ondoko taulako irizpideen arabera zehaztuko da kalifikazio kualitatiboaren zenbatekoa: baliozkotuta: 5,5 (kalifikaziorik gabeko irakasgaietarako); nahikoa: 5,5; oso ongi: 7,5; bikain: 9; ohorezko matrikula: 10.

Kreditutan egituratuta ez dauden ikasketa planetan honela kalkulatuko da batez besteko nota: gainditutako irakasgaien kalifikazioak batuko dira, aurreko taulako balioak erabilita, eta emaitza zatituko da titulazioko irakasgaien kopuruaz. Lauhileko edo seihileko irakasgaien kasuan, kalifikazioaren balioaren erdia hartuko da batuketarako eta irakasgaiaren erdia zatitzailean. Karrera amaierako proiektua urte osoko irakasgaitzat hartuko da.

Espedientea kreditutan egituratuta badago, honela kalkulatuko da batez besteko nota: gainditutako irakasgai bakoitzaren kreditu kopurua biderkatuko da bere kalifikazioaz, aurreko taulako balioak erabilita; gero, ateratzen diren emaitzak batuko dira eta batura zatituko da titulazioan guztira gainditutako kreditu kopuruaz.

Batez besteko nota kalkulatzean ez dira kontuan hartuko kalifikaziorik ez daukaten kreditu aitortuak.

11. artikulua

Matrikula egiteko onarpena unibertsitatearen web orrian (www.ehu.eus) argitaratuko da honako data hauetan:

1. onarpena: uztailak 14

2. onarpena: uztailak 21

3. onarpena: uztailak 26

4. onarpena: uztailak 28 (uztaileko azken onarpen honetan sartuko dira USEren ezohiko deialdiko ikasleak eta prestakuntza zikoetakoak).

5. onarpena: irailak 6

6. onarpena: irailak 8

Unibertsitateak, onarpen prozesuaren garapena ikusirik, onartuen zerrenda gehiago atera ahal izango ditu; horrela eginez gero, aldez aurretik jakinaraziko du denbora nahikoaz.

Plaza guztiak bete ez dituzten graduen kasuan, azken onarpenaren ondoren itxarote zerrendarik ez badute, izena emateko beste epe bat irekiko da 2023ko irailaren 29ra arte, aurretik zehaztutako plaza kopurua bete arte.

Plazak bete ondoren itxarote zerrendak izaten segitzen duten graduan kasuan, onarpen prozesua 2023ko urriaren 13an emango da amaitutzat betiko, eta data horretatik aurrera ez da egingo inolako aldaketarik graduetan sartzeko prozeduran

12. artikulua

Ikasleari UPV/EHUn matrikula egiteko onartuta dagoela jakinarazteko bide ofiziala UPV/EHUren webgunea izango da.

13. artikulua

1.- Ikasleak berak, ez beste inork, egin behar du matrikula onartua izan den ikastegian bertan, 26. artikuluan adierazitako egunetan eta 29. artikuluan adierazitako dokumentuak aurkeztuta. Matrikula egin ahal izango da Internet bidez (automatrikula) edo kasuan kasuko ikasketak ematen dituen unibertsitateko ikastegian.

2.- Ikasleak ez badu matrikula egiten zehaztu zaion egun eta orduan, ikasleak matrikula egiteko eskubideari uko egin diola ulertuko da eta, hortaz, galdu egingo du ikasketak egiteko plaza. Gero, beranduago, ikasleak UPV/EHUn matrikula egiteko nahia adieraziko balu, eskariak berriro ordenatu ondoren plaza hutsak dauzkan titulazioren batean sartzeko aukera izanez gero baino ezingo luke egin matrikula.

Talde batetik baino gehiagotik sartzeko eskariak

14. artikulua

​​​​​​1.- Indarrean dauden arauei jarraituz, sarrera bide batetik baino gehiagotatik egiteko baldintzak betetzen dituzten ikasleek eskaria egitean gauzatu beharko dute aukera hori.

2.- Unibertsitatera sartzeko eskaria bide batetik baino gehiagotatik egin arren, eskaria bakarra izango da.

Onarpen prozesu orokorrari buruzko errekurtsoak ebazteko irizpideak.

15. artikulua

Amaitutako onarpen prozesuen aurka jartzen diren errekurtsoak Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko errektoreordeak ebatziko ditu, honako irizpide hauen arabera:

a) Ikasleek errekurtsoan eskatutako ikasketetan plazak geratzen direnean, onartu egingo zaie eskaria, izena emateko eskarian titulazio hori ipinita eduki zein ez.

b) Errekurtsoa jartzen duen ikasleak onartutako azkenak baino nota hobea izanda ere, eskaria ez zaio onartuko baldin eta titulazio horretako plaza guztiak beteta badaude.

Proba berezia Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduan sartzeko.

16. artikulua

1.- 412/2014 Errege Dekretuko 10. artikuluan zehaztutakoaren babesean, proba berezia ezartzen da Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduan sartzeko.

2.- Proba hori gainditzeak ez dakar graduan onartua izatea; izan ere, proba gaindituta izateaz gain, kontuan izango dira eskaria egiteko eta ikasleak hautatu eta onartzeko xedez kapitulu honetan jasotako gainerako irizpideak.

3.- Proba gainditu arren ikasleak ez badu matrikularik egiten, hurrengo urtean matrikula egin nahi izanez gero, berriro egin beharko du proba. Era berean, proba hori beste unibertsitate batean gaindituta izan arren, titulazioa Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi nahi dutenek berriro egin beharko dute UPV/EHUn.

4.- Hezkuntza eta Kirol Fakultateko dekanoak antolatuko du proba eta epaimahaia izendatu, Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzarekin koordinazioan.

5.- Probarako izena emateko epea 2023ko martxoaren 27tik apirilaren 3ra artekoa izango da.

 

 

Graduko Ikasketen Gestiorako Arautegiaren laburpena, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak 2023ko otsailaren 23an onartua eta 2023ko martxoaren 10ean EHAAN argitaratua.