Ibon Manterola

Ibon Manterola

Image

University of the Basque Country
Department of Linguistics and Basque Studies
Faculty of Arts
Unibertsitateko ibilbidea, 5
01006 Vitoria-Gasteiz
Phone: +34 945 013646
email: ibon.manterola@ehu.eus
 

I hold a PhD in Linguistics (2011) at the Universidad del País vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Currently I work at the same university in the Linguistics and Basque Studies department, where I teach several subjects in graduate and postgraduate programs. Subjects include Basque Academic Literacy, Language Acquisition, Sociolinguistics, Multilingual Didactics and Language Contact. My main research interests are immersion education, multilingual didactics and new speakers of minority languages. I am a member of the UNESCO Chair of World Language Heritage  (UPV/EHU).  

 

 

 

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Argitalpen hautatuak/Publicaciones seleccionadas/Selected publications

Liburuak/Libros/Books/Livres

- Diaz de Gereñu, L., Manterola, I. & Garcia-Azkoaga, I. (arg.) (2021), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. Bilbao: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua. Servicio editorial de la UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-342-7.

- Goirigolzarri, J., Landabidea, X. & Manterola, I. (2017), Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen. Bilbo: UEU.

- Manterola, I. & Berasategi, N. (2011), Hizkuntza gutxituen erronkak [Retos de lenguas minorizadas]. Bilbo: UEU. 150 pp. ISBN: 978-84-8438-376-5. [PDF]

 

Aldizkariak/Revistas/Journals/Revues (hautatuak / selected)

- Garcia-Ruiz, M., Manterola, I., Ortega, A. (2024). Parental ideologies in multilingual Family Language Policies in the Basque Autonomous Community. Sociolinguistic Studies Vol. 18, No. 1-2. Special Issue: Family as a language policy regime: Agency, negotiation and local practices (Guest Editors: Anik Nandi & Anastassia Zabrodskaja). 59-79. https://doi.org/10.1558/sols.24849

- Manterola, I. & Aldekoa, A. (2023). Expérimentation d’une séquence didactique trilingue en contexte immersif en basque: des éléments pour un dialogue avec la règle du sept de la sociodidactique des langues. Calidoscopio, 21(1), 21–41. https://doi.org/10.4013/cld.2023.211.02

- Uranga Arakistain, B. & Manterola, I. (2023). Haurren euskarazko sozializazioa Zumaian. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 129, 2023 (4), 117-150.

-  Nandi, A., Kasares, P. & Manterola, I.  (2023). Countering government’s low-intensity language policies on the ground: family language policies in Castilian-Spanish dominated Galicia and Navarre. Critical Inquiry in Language Studies, https://doi.org/10.1080/15427587.2023.2247510

- Munarriz Ibarrola, A., Diaz de Gereñu, L., Manterola, I. (2022), La escritura de la reseña científica y su enseñanza en la universidad: análisis de las capacidades del alumnado novel. Lenguaje y textos, 55, 1-12. https://doi.org/10.4995/lyt.2022.15770

- Goirigolzarri Garaizar, J., Marko, I., & Manterola, I. (2021), e5: euskararen komunitatearen garapenerako marko interpretatibo berria. Fontes Linguae Vasconum, (132), 473-495. https://doi.org/10.35462/flv132.7

- Flors-Mas, Aveŀlí & Manterola, I. (2021), Els models lingüístics de l’educació obligatòria a la Comunitat Autònoma Basca i a Catalunya: una visió comparada. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 75, 27-45. https://doi.org/10.2436/rld.i75.2021.3590  

            Ingelesezko bertsioa: Flors-Mas, Avel·lí and Manterola, I. (2021), The linguistic models of compulsory education in the Basque Autonomous Community and in Catalonia: a comparative view. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 75, 27-45. https://doi.org/10.2436/rld.i75.2021.3590

- Manterola, I., Diaz De Gereñu, L. & Almgren, M. (2020), Grammar and text production in secondary education teaching materials of Basque, Spanish and English: reflections on an integrated didactics of languages. Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas, 8, 26-39. DOI: 10.1344/did.2020.8.26-39

- Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020), A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English. The Language Learning Journal, Volume 48, 2020 - Issue 3: Endangered and minority language pedagogy. 259-271. https://doi.org/10.1080/09571736.2020.1741666.

- Reyna-Muniain, F., Manterola, I. & Nandi, A. (2019), Educación plurilingüe con lenguas minoritarias en contextos de diáspora y su impacto en las políticas lingüísticas en familias neohablantes el caso del gallego en Argentina. Lengua y Migración / Language and Migration, 11:2 (2019), 107-134.

- Manterola, I. (2018), Euskararen erabilera irakasteko objektu eta baliabide didaktikoak hiztun komunitatea garatzeko aktibo gisa. Hermes, 60, 64-67.

- Garcia-Azkoaga, I. & Manterola, I. (2016), Las secuencias didácticas de lengua: una encrucijada entre teoría y metodología. Calidoscópio, Vol. 14, n. 1, p. 46-58. [PDF]

- Manterola, I. & Almgren, M. (2015). Quelques traits du développement du basque L2 en contexte de revitalisation de la langue à travers l'immersion scolaire. Revue suisse des sciences de l'éducation, 37 (1) 2015, 24-42.

- Manterola, I. (2014). Bilingual education searching for promising didactic proposals. Frontiers in Psychology. 5:1359. doi:10.3389/fpsyg.2014.01359 [PDF]

- Manterola, I., Idiazabal, I. & Almgren, M. (2013). Basque L2 development in immersion school settings. International Journal of Bilingualism, 17(3), 375–391.

- Idiazabal, I. & Manterola, I. (2009). Euskal eredu elebidunak, murgilketa eta hizkuntzen irakaskuntza integratua: kontzeptuen berrikusketa. Euskera, 54, 2-1. 463-504. [PDF]

 

Liburu kapituluak/Capítulos de libro/Book chapters/Chapitres de livres (hautatuak / selected)

​​​- Manterola, I. (2024). Hacia una revisión del estatus didáctico del castellano en los dispositivos plurilingües para la escolarización en euskera. In Bier, A. & Lasagabaster, D. (Ed.), El fomento del multilingüismo en contextos con lenguas minorizadas. Servicio Editorial de la UPV/EHU. 85-106.

- Manterola, I., Rodriguez-Aguirre, A., Sarasua, M. & Elosegui, R. (2023). Seaskako ikastoletako murgilketa ereduan hizkuntzen trataera bateraturantz. In Olçomendy, A., Etxeberria, U., Lascano, B. & Elizalde, A. (arg.), Lapurdum, 2023 XXIV, Jone Casenaveren omenez. Mélanges offerts à Jon Casenave. 2. Tomoa. 235-251.

- Nandi, A., Garcia-Ruiz, M. & Manterola, I. (2023). Reclaiming Voice through Family Language Policies: Parental (Socio)linguistic Citizenship in Castilian-Spanish Dominated Multilingual Settings. In J. Gspandl, C. Korb, A. Heiling & E.J. Erling (Ed.), The Power of Voice in Transforming Multilingual Societies. Bristol: Multilingual Matters.

- Ortega, A. & Manterola, I. (2022). 40 años de revitalización del euskera: investigación y cultura lingüística. In E. Eggert & B. Peter (Ed.), Kultur(en) der regionalen Mehrsprachigkeit / Culture(s) du plurilinguisme régional / Cultura(s) del plurilingüismo regional. Kontrastive Betrachtung und Methoden ihrer Untersuchung und Bewertung. Frankfurt: Peter Lang. p. 267-307. ISBN: 9783631884218. DOI: 10.3726/b19963.

- Nandi, A., Manterola, I., Reyna-Muniain, F.  & Kasares, P. (2022), Effective family language policies and intergenerational transmission of minority languages. Parental Language Governance in Indigenous and Diasporic Contexts. In M. Hornsby & W. McLeod (Eds.), Transmitting Minority Languages: Complementary Reversing Language Shift Strategies. Cham (Suisse): Palgrave (Palgrave Studies in Minority Languages and Communities). https://doi.org/10.1007/978-3-030-87910-5_12

- Lascano, B. & Manterola, I. (2021), Mattin Zaku eta Centellita/Étincelle: D ereduko haurren garapen elebiduna aztergai. In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola & I. Garcia-Azkoaga (arg.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. Bilbo: UPV/EHU. 163-179. ISBN: 978-84-1319-342-7.

- Manterola, I. (2020), Ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza: berrikuntza didaktikoa eta soziala? In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.), Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420. 978-84-235-3561-3.    

- Manterola, I. (2020), Euskararen komunitatearen garapena e5 egitasmoaren bidez. In Artiagoitia, X., Camino, I. Epelde, I. & Ulibarri, K. (Ed.), Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazo irakaslearen omenez. Bilbo: UPV/EHU. 497-509. ISBN: 978-84-1319-266-6.​

- Manterola, I. (2019), A Study of Recipes Written by Basque L2 Immersion Students: Any Evidence for Language Revitalization? In Yigitoglu, N. & Reichelt, M. (eds.), L2 Writing Beyond English. Bristol: Multilingual Matters. 117-134.

- Pardina, A. & Manterola, I. (2019), D ereduan euskaldundutako eremu mistoko gazte nafarren hizkuntza jarrerak eta identitateak. In Arbelaitz, O., Etxeberria, U.  Latatu, A. & Ormaetxebarria, M.J. (Arg.), III. Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta artea. Bilbo: UEU.115-120.

- Garcia-Ruiz, M., Manterola, I. & Ortega, A. (2019), Euskararen erabilera sustatzeko ideologia eta estrategiak D ereduko gurasoen hizkuntza politika eleaniztunetan. In Arbelaitz, O., Etxeberria, U.  Latatu, A. & Ormaetxebarria, M.J. (Arg.), III. Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta artea. Bilbo: UEU.107-114.

- Manterola, I. & Almgren, M. (2017), L'enjeu de la scolarisation en basque: différentiation selon les contextes sociolinguistiques et pratiques des élèves. Bulletin VALS-ASLA, 2017-II, Nº spécial. Elmiger, D., Racine, I. & Zay, F. (Eds.), Processus de différenciation: des pratiques langagièresà leur interprétation sociale, 63-75.

- Manterola, I. (2017), Récupération linguistique, révitalisation linguistique. In Rispail, M. (dir.), Abécédaire de sociodidactique. 65 notions et concepts. Saint-Etienne: Presses Universitares de Saint-Etienne.110-111.

-  Idiazabal, I., Manterola, I. & Diaz de Gereñu, L. (2015). Objetivos y recursos didácticos para la educación plurilingüe. In Garcia-Azkoaga, I. & Idiazabal, I. (eds.), Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe. Bilbao: UPV/EHU. 39-59.
- Manterola, I. (2015). Gaztelania H1 eta H2ren garapena 5 eta 8 urte artean: ipuinetako aditz kohesioa aztergai. In Ezeizabarrena, M.J. & Gomez, R. (eds.). Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbao: UPV/EHU. 535-552.
- Manterola, I. (2013). And if we add the didactics of language leg to the table? In VVAA, Talking pupils. The Arrue Project 2011. Research results and contributions of experts. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.
- Manterola, I. & Almgrem, M. (2013). Las grandes líneas de progresión de los aprendizajes lingüísticos en la escolarización en euskera. In J. Dolz & I. Idiazabal (eds.), Enseñar (lenguas) en contextos multilingües. Bilbao: UPV/EHU. 217-240. ISBN: 978-84-9860-838-0. [PDF] 
- Almgren, M., Idiazabal, I., Beloki, L. & Manterola, I. (2008). Acquisition of Basque in successive bilingualism: data from oral storytelling. In P. Siemund & N. Kintana (eds.), Language Contact and Contact Languages. Amsterdam: John Benjamins: 239-259. ISBN: 978 90 272 1927 5.

 

Ikerketa proiektuak/Proyectos de investigación recientes/ Recent research projects/ Projets de recherche récents

Hizkuntza Gutxituetako Ahozko Erabilerak Irakasteko Prestakuntza Programak Diseinatzeko Printzipioak / Principios para el diseño de programas destinados a la formación para la enseñanza de usos orales en lenguas minorizadas(2018.0748)

Entidad financiadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Duración: 2018/11/16-2018/12/28
Investigador principal: I. Garcia Azkoaga

Berba-lapiko

Entidad financiadora: Soziolinguistika Klusterra
Duración: 2018/01/01-2018/12/31
Investigador principal: Ibon Manterola

Ahozko hizkuntza Hezkuntza Arautuan. Garapen metodologikoa ikasleen komunikazio konpetentzietan aurrera egiteko / La lengua oral en la educación regulada. Desarrollo metodológico para fomentar las competencias comunicativas del alumnado (2017.0586).​​​​​​​

Entidad financiadora: Soziolinguistika Klusterra
Duración: 2017/09/01-2017/12-29
Investigador principal: Leire Diaz de Gereñu

Hizkuntzaren Irakaskuntza, Jabekuntza, eta Erabilerak. Euskara, erdara, elebitasuna eta eleaniztasuna / Enseñanza, Adquisición y Usos de lenguas. Euskera, castellano/francés, bilingüismo y plurilingüismo (HIJE-2). (IT-983-16 / GIC15/129).

Entidad financiadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Duración: 2016/01/01-2021/12/31
Investigador principal: M.J. Ezeizabarrena

Educación plurilingüe y tratamiento integrado de lenguas (EHUA15/22)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 10/11/2015  hasta: 09/11/2017     
Investigador principal: Ibon Manterola Garate

El desarrollo lingüístico bilingüe y multilingüe desde la infancia hasta la edad adulta en euskera y en las lenguas de su entorno (MICINN 12/208)
Entidad financiadora: Espainiako Gobernua / Gobierno de España
Duración, desde: 01/02/2013  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Adquisición, enseñanza y usos del lenguaje. Euskera, bilingüismo y plurilingüismo (GIC 12/170)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 01/01/2013  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Adquisición de lenguas, literatura y traducción en la formación plurlingüe (UFI 11/06)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 01/11/2011  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: María Pilar Garcia Mayo

Adquisición, enseñanza y usos del lenguaje. Euskara, bilingüismo y multilingüismo (GIC 10/93)
Entidad financiadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Duración, desde: 01/01/2010  hasta: 31/12/2012     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Bilingüismo y multilingüismo: adquisición, enseñanza y usos de las lenguas. Criterios explicativos del desarrollo lingüístico (MICINN 09/92)
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
Duración, desde: 01/01/2010  hasta: 31/12/2012     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi