Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Eduki publikatzailea

I. Kapitulua. Sarbidea, onarpena eta matrikula

Unibertsitateko masterren gestiorako arautegia

I. atala. Sarbidea, aurreinskripzioa eta onarpena

I. kapitulu honetan arautzen dira UPV/EHUko masterretarako sarbide, onarpen eta matrikulazio prozesuak. Gehiago garatu behar diren gaietarako, Graduondoko Batzordeak arautegi osagarriak egingo ditu. Guztia unibertsitateko webgunean argitaratuko da behar besteko aurrerapenaz.

1. artikulua.- Masterretara sarbiderako baldintzak.

Unibertsitateko masterretan sartu ahal izateko, baldintza hauetakoren bat bete beharko da:

a) Espainiako unibertsitate titulu ofizialen bat izatea, edo gradukoa edo masterrekoa.

b) Aurreko sistemako Espainiako unibertsitate titulu ofizialen bat izatea, hau da, gaur egun indarrean dagoen Europako Unibertsitate Eremuko (EUE) printzipioen araberako antolaketaren aurrekoa: lizentziatu, arkitekto, diplomatu, arkitekto tekniko edo ingeniari tekniko titulua.

c) Goi mailako hezkuntzako atzerriko tituluren bat izatea, Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak Espainiako unibertsitate titulu ofizial batekin homologatua edo unibertsitateko gradu mailarekin edo master mailarekin baliokidetua.

d) EUEko herrialde bateko unibertsitate bateko edo goi mailako hezkuntza erakunde bateko gradu edo master mailako titulu bat izatea, herrialde horretan bidea ematen duena master ikasketak egiteko.

e) EUEkoa ez den atzerriko hezkuntza sistema batean lortutako goi mailako titulu bat izatea, graduaren baliokidea, nahiz eta homologatuta edo baliokidetuta ez eduki, baldin eta unibertsitateak frogatzen badu titulu horrek egiaztatzen duela Espainiako kideko gradu ofizialean ematen den prestakuntzaren parekoa, eta baldin eta titulua ematen duen herrialdean agiri horrek bidea ematen badu graduondoko ikasketak egiteko. Bide horretatik sartzeak ez dakar titulua homologatzea: interesdunari unibertsitateko masterra egiteko baino ez zaio onartuko, hau da, ez du bestelako ondoriorik izango. Interesdunak eskaria egin beharko du UPV/EHUko webgunean azaltzen den prozedurari jarraituz, masterrean izena emateko epea hasi aurretik. Titulua legeztatuta egon beharko da eta titulua bera eta gainerako dokumentuak EAEko hizkuntza ofizialetako batera itzulita aurkeztu beharko dira (itzulpena ofiziala izan behar da). Dokumentazioa ingelesez badago, ez da beharrezkoa itzulita aurkeztea. EUEtik kanpoko atzerriko titulua homolagatzeke daukaten ikasleak onartzeko, ez da beharrezkoa izango Graduondoko Batzordearen onespena.

f) Salbuespenez, graduko ikasleak onartu ahal izango dira, baldin eta titulua eskuratzeko bakarrik falta bazaie GRALa gainditzea eta, gehienez, bederatzi ECTS kreditu. Graduondoko Batzordeak aukera hori ematen duen unibertsitateko masterretan egin ahal izango dute sarrera eta onarpen eskaria egoera horretan dauden ikasleek. Irailaren 28ko 822/2021 Errege Dekretuko 18. artikuluari jarraikiz, unibertsitateko graduatu titulu ofiziala daukatenek lehentasuna izango dute matrikulatzeko, beste ikasle horien aurretik. Atal honetan aipatutako bidetik sartzen diren ikasleek ezin izango dute inola ere unibertsitateko master titulua eskuratu aurretik eskuratu ez badute horretarako bidea ematen dien gradu titulua.

2. artikulua.- Onarpenerako baldintzak.

1. Aurreko atalean aipatu diren sarbiderako baldintzak betetzeaz gain, UPV/EHUko unibertsitate master batean onartua izateko eta bertan matrikulatzeko, master horretarako baldintza espezifikoak bete beharko dira, zeinak master bakoitzaren web orrian argitaratuko diren.

Eskatzaileak daukan aurretiko prestakuntzaren arabera, eskatu ahal izango zaio arlo batzuetan «prestakuntza osagarri» deritzenak egitea. Osagarri horiek ezin izango dute tituluaren kreditu kopuru osoaren ehuneko hogei baino gehiago hartu. Prestakuntza osagarrietan egindako kredituak masterreko gainerako kredituen parekoak izango dira.

2. Arautegi honetan ezarritako prozeduraren arabera unibertsitateko masterrean onartuak diren ikasleek plaza erreserbatu beharko dute horretarako zehazten diren epe eta baldintzetan.

3. Masterretan ezin izango da eskainitako plazarik hutsik geratu baldin eta baldintzak betetzen dituen eta epearen barruan aurkeztu den eskaririk badago, eta onarpena eta matrikula masterreko lehen eskola astearen barruan egin ahal badira.

4.- Plazen % 5 gutxienez gordeko dira % 33ko desgaitasun maila edo handiagoa duten ikasleentzat eta desgaitasun egoera pertsonalengatik hezkuntzarako laguntza premia iraunkorrak dauzkaten eta beren aurreko ikasketetan hezkuntza inklusio osoa izateko baliabide eta laguntzak behar izan dituzten ikasleentzat. Ikasleok egoera hori egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar dute, administrazio edo erakunde eskudunak emana. Plaza horiek betetzen ez badira, tituluko eskaintza orokorrera pasatuko dira.

3. artikulua.- Aurreinskripzioa eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

1. Sarrera eskariak on line egingo dira, horretarako aplikazioaren bidez.

Aurreinskripzioa egiteko epea, prozedura eta aurkeztu beharreko agirien zerrenda UPV/EHUren webgunean argitaratuko dira, bai eta ikastegiek horretarako jarritako idazkaritzetan ere. Izena emateko fasean aurkeztutako dokumentazioa onarpen prozesuan baloratuko da.

2. Ikasturte bakoitzean zehaztuko da ikasleek zenbat masterretarako aurreinskripzio egin ditzaketen eskari bakoitzean, eta aurreko atalean adierazitako moduan argitaratuko da informazio hori. Behin aurreinskripzio epea amaituta, ez da onartuko, inolaz ere, eskarian aldaketarik egitea edo beste titulaziorik gehitzea, eta interesdunak eskarian jarri duen hurrenkerari jarraituko zaio.

4. artikulua.- Masterretara sartzeko aurrehautatutako ikasleak eta baztertutako ikasleak.

Aurreinskripzioko epea amaituta, eta Unibertsitate Masterrak Ezartzeko, Aldatzeko eta Kentzeko Prozedurari buruzko Arautegiari jarraikiz, master bakoitzeko batzorde akademikoak aztertuko ditu master horretan jasotako eskariak, jakiteko sarbiderako baldintzak eta masterraren onarpen baldintza espezifikoak betetzen dituzten.

Onarpen prozesura pasatuko dira, batetik sarbiderako baldintzak eta onarpenerako baldintza espezifikoak betetzen dituzten pertsonen eskariak eta, bestetik, masterra hasi aurreko ikasturtean zehar baldintzok betetzeko moduan dauden pertsonen eskariak. Eskariok ebaluatuko dira master bakoitzean merezimenduak baloratzeko ezarritako irizpideen arabera, eta aurreinskripzioko epearen barruan eskatzaileek aurkeztutako dokumentazioaren argitan. Balorazio horren arabera egingo da onarpen prozesua master bakoitzean.

Eskatzaileen egoera akademikoak baldintzatuko duenez beren hurrenkera onarpen prozesuan, beren espediente eta egoera akademikoa aldatzen bada eguneratu egin beharko dute, dela gainditzeke zeuzkaten irakasgaiak edo GRALa gainditu dituztelako, titulua eskuratu dutelako, edo betetzen ez zuten onarpen baldintza espezifikoren bat edo sarbide eta onarpen prozesuetan kontuan hartzen den besteren bat bete dutelako.

Masterrean sartzeko baldintzak edo onarpen baldintza espezifikoak bete ez, eta masterra hasi aurreko ikasturtean betetzeko moduan ez dauden eskariak baztertuak izango dira. Baztertutako eskatzaileek erreklamazioa jarri ahal izango diote masterreko batzorde akademikoari lau laneguneko epearen barruan.

5. artikulua.- Onarpen prozesua.

2. Eskariak behin ordenaturik, fase bakoitzean onartutako pertsonek plaza erreserbatu ahal izango dute, matrikularen aurrerapen gisa ezarritako zenbatekoa ordainduta. Plaza erreserbatzeko ordaindutako zenbatekoa deskontatutako zaie gero matrikulatik. Aurrerapen hori ordaindu ezean, baina, galdu egingo dute esleitutako plaza. Bestalde, interesdunak plaza erreserbatu arren azkenean matrikula egiten ez badu, ez zaio diru hori itzuliko, salbu eta matrikula ezin badu egin sarbiderako edo onarpenerako baldintzak ez dituelako betetzen. Graduondoko Batzordeak zehaztuko du nola eta zenbat ordaindu behar den plaza erreserbatzeko.

Prezioei buruzko indarreko aginduaren arabera matrikula ordaintzetik salbuetsita dauden pertsonak portzentaje berean egongo dira salbuetsita plazaren erreserba ordaintzetik.

Plaza erreserbatzea nahitaezkoa izango da matrikula egin ahal izateko.

Plaza erreserbatu duten eta titulatua izateko baldintza betetzen duten edo masterra hasi aurreko ikasturtean GRALa defendatzea bakarrik falta zaien pertsonek matrikula egin ahal izango dute UPV/EHUko webgunean ikasturte bakoitzean argitaratuko diren epean eta moduan.

3. Hiru ordenatze faseak amaituta, masterrean plazarik geratuko balitz, interesdunek eskaria aurkeztu ahal izango dute zuzenean masterraren ardura duen ikastegiko idazkaritzan. Eskariok baloratu beharko dira aipatutako ordenatze faseetan erabilitako irizpide berberekin.

II. atala. Matrikula eta prezio publikoak

Unibertsitateko masterretan onartutako ikasleek matrikula egin beharko dute Graduondoko Batzordeak ikasturte bakoitzerako onartutako egutegiari jarraituz, eta ikasturte horretan egin nahi dituzten irakasgai guztietan. Master bakoitzaren memorian egongo da zehaztuta ikasle bakoitza gutxienez zenbat kreditutan matrikulatu behar den.

6. artikulua. Matrikula egiteko prozedura.

Matrikula egingo da graduondoko ikasketen arloan eskumena duen errektoreordetzak ezarritako prozedurari jarrikiz. Aurkeztu beharreko agirien zerrenda UPV/EHUren webgunean argitaratuko da, eta ikastegi arduradunek zehaztutako idazkaritzetan.

Graduondoko Batzordeak ikasturte bakoitzean bi zerrenda onartuko ditu: bata izango da baldintzapeko matrikula onartzen duten edo onar dezaketen masterren zerrenda (822/2021 Errege Dekretua, irailaren 28koa, 18. art.); beste zerrenda izango da baldintzapeko matrikularik onartzen ez duten masterrena.

28 urtetik beherako ikasle guztiei eskola asegurua kobratuko zaie zuzenean. 28 urtetik gorako ikasleek, berriz, aseguru bat egin beharko dute nahitaez. Unibertsitateak borondatezko aseguru bat dauka kontratatuta, horren beharra izan dezaketen ikasleentzat. Aseguru hori kontratatu nahi duten ikasleek zuzenean jo beharko dute kasuan kasuko aseguru etxera.

Matrikula aldatu nahi izanez gero, eskari arrazoitua aurkeztu beharko da, eta masterreko tutoreak eta arduradunak baimendu beharko dute. Baimena lortu ezean, erreklamazioa aurkeztu ahal izango zaio masterreko batzorde akademikoari, eta hark ere baimena ukatuz gero, masterra atxikita dagoen ikastegiko dekano edo zuzendariari.Aldaketak ikasturte bakoitzeko abenduaren 31 baino lehen egin beharko dira eta aldatu nahi diren irakasgaietako eskolak ezin izango dira hasita egon.

7. artikulua.- Matrikula egiteko egunak.

Masterretan aurreinskripzioa eta matrikula egiteko egutegia Graduondoko Batzordeak onartuko du ikasturte bakoitzerako, graduondoko ikasketen arloan eskumena daukan errektoreordetzaren proposamenez.

Azken bi ikasturteetan 10 ikasle baino gutxiago izan dituzten masterrak UPV/EHUren eskaintzatik kanpo gera daitezke. Unibertsitate arteko masterretan, sare osoko ikasleak hartuko dira kontuan.

8. artikulua.- Matrikularen zenbatekoa eta ordaintzeko era.

1.- Ikasleek unibertsitateari ordaindu beharrekoa unibertsitateen arloko eskumena daukan Eusko Jaurlaritzako sailak zehaztuko du ikasturte bakoitzerako. Matrikula ez da gauzatuko harik eta ordainketa egin arte, hurrengo puntuetan prezio murriztuei, salbuespenei edo epeka ordaintzeari buruz esaten dena galarazi barik.

2.- Prezio publiko murriztuak ordaintzeko edo prezioak ordaintzetik salbuetsita egoteko, matrikula epearen barruan bete beharko dira horretarako baldintzak.

3.- Ikasleak epeka ordaintzea erabakiz gero, Eusko Jaurlaritzak prezio publikoei buruzko aginduan zehaztutako epeak bete beharko ditu.

4.- Bigarren matrikulaldian eta beka ukatzen denean, matrikula ezin izango da zatika ordaindu.

5.-Beka eskatuta izateagatik matrikula ordaindu ez dutenek men egin beharko diote Euskal Herriko Unibertsitateko goi mailako hezkuntza zerbitzu publikoengatik ordaindu beharreko prezio publikoak zehazten dituen Eusko Jaurlaritzaren aginduari.

6.- Eskola asegurua, ikasle txartela eta gainerako administrazio tasak epe bakarrean ordainduko dira (matrikula egitean).

7.-Kredituak aitortzeko, kontuan hartuko da arautegi honetako II. kapitulua. Dena dela, kreditu horiei dagozkien prezioak ordaindu egin beharko dira, unibertsitateen arloko eskumena daukan Eusko Jaurlaritzako sailak ikasturte bakoitzerako ezarrikoari jarraituz.

8.- Matrikula ordaindu ez duten ikasleak unibertsitatearen zordun izango dira. Halaxe jasoko da erabaki batean, eta horren berri emango zaie interesdunei jakinarazpen baten bidez. UPV/EHUrekin zorrak dituztenek ezingo dituzte erabili unibertsitatearen zerbitzuak, bereziki honako hauek: ezingo dute egin beste ikasketarik, ez zaie emango titulurik edo ziurtagiririk, ezta espediente akademikoari buruzko informazio oharrik ere, eta ezingo dute egin beste matrikularik. UPV/EHUri zor dioten dirua ordaindu bezain laster berreskuratuko dituzte eskubideok.

9.- Ikasle bekadun moduan matrikulatzeko, matrikula egitean bete beharko ditu ikasleak beka deialdian eskatzen diren baldintza akademikoak, eta aurretik beka eskaria egina eduki beharko du. Matrikulatzean beka eskariaren kopia aurkeztu beharko du, matrikulatzeko behar diren gainontzeko agiriekin batera. Bestela, ordaindu egin beharko ditu matrikulako irakasgaien prezioak, nahiz eta horrek ez dion eragotziko beka eskatzea.

Hala ere, ikasle batek eskakizun akademikoak betetzeagatik bekadun moduan egin badu matrikula eta ondoren beka ukatu bazaio eta ukoa jakin ondoren matrikula baliogabetzea eskatzen badu, ikasle hori ez da zorduntzat hartuko.

9. artikulua.- Matrikula motak eta prezio publikoak ordaintzetik salbuetsita egotea.

Matrikulagatik ordaindu beharreko zenbatekoa ikasle bakoitzaren baldintzen araberakoa izango da, unibertsitateen eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak prezio publikoak ezartzeko ikasturte bakoitzean ematen duen aginduari jarraituz.

Graduko azken urtean ohorezko matrikularen bat atera duten UPV/EHUko ikasleek, hurrengo urtean UPV/EHUko unibertsitateko master batean matrikulatzen badira, deskontua izango dute matrikulan, hain zuzen ere, ohorezko matrikula atera duten kreditu kopurua ez zaie kobratuko. Prezioaren murrizpen bera aplikatuko zaie maila bat baino gehiago dauzkan unibertsitateko master bat egiten duten ikasleei.

10.-artikulua.- Matrikula baliogabetzea.

1.– Aurkeztutako matrikulak ordaintzen diren unean hartuko dira onartutzat. Hala ere, ikasturtea amaitu aurretik egiaztatzen bada ikasleak matrikula egin duela sarbiderako eta onarpenerako baldintzak bete barik, matrikula indargabetu egingo zaio, graduondoko ikasketen arloko eskumena duen errektoreordearen erabaki baten bidez, masterra atxikita dagoen ikastegiak hala proposaturik. Ikasleari itzuli egingo zaio matrikulako dirua.

2.- EAEko Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen arabera (13/1998 Legea, maiatzaren 29koa), nahiz eta ikasleek eskatu matrikula baliogabetzea legeak agindutako epean eta moduan, ez zaizkie inolaz ere itzuliko ordaindutako prezio publikoak, 11. artikuluan aipatzen diren kasuetan izan ezik.

3.- Unibertsitateak matrikula onartzen ez badu, erabaki arrazoitua eman beharko du, eta kasu horretan itzuli egingo zaio interesdunari ordaindutakoa. Ikastegiak matrikula ez onartzeko emandako erabakiaren kontra, gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek UPV/EHUko errektoreari edo haren eskumenak eskuordetuta dituen agintariari.

Matrikula baliogabetzeko arrazoiak honako hauek dira:

Matrikula egiteko eskatzen den baldintzaren bat ez betetzea: eskakizuna egingo zaio interesdunari hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo gainerako tramiteak bideratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeari jarraituz (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 68. art.).

Beste alde batetik, matrikula baliogabetu egingo da interesdunak horrela eskatuz gero abenduaren 31 baino lehen, baina ordaindutako dirua arautegi honetako 11. artikuluan aipatutako kasuetan baino ez zaio itzuliko.

Matrikula baliogabetu duten ikasle berriek berriro eman beharko dute izena ikasketa horiek egin nahi izanez gero.

11. artikulua.- Tasa eta prezio publikoak itzultzea.

Salbuespen hauetan itzuliko dira ordaindutako prezio publikoak:

1.- Matrikula administrazioak bere kabuz baliogabetzen duenean, baldintzaren betetzen duelako, eta hori zuzentzea ezinezkoa denean.

2.- Ikasleak ordaindutako zenbatekoa indarrean dauden prezioak baino gehiago izan denean, kalkula oker egin delako edo oker kobratu delako, betiere, horren errua ikaslearena izan ez bada.

3.- Ordaindu dutenek eskubidea dutenean ordaintzetik salbuetsita egoteko, beka eskaria onartu zaielako, edo dirulaguntza edo salbuespenen baten onuradun direlako, baldin eta eskaria legezko epean eta eran egin badute, ikasturte bakoitzerako prezio publikoen aginduan ezarritakoari jarraikiz.

4.- Ikasleari onesten zaizkionean irakasgaiak baliozkotu edo aitortzeko eskariak, aurretik ordaindu baditu.

5.- Ikasleak eskatzen duenean matrikula baliogabetzeko eta dirua itzultzeko ikasturtea ofizialki hasi aurretik; kasu horretan itzuliko zaizkio matrikulatutako, aitortutako edo baliozkotutako kredituen zenbatekoak.

6.- Ikasturteko edozein unetan, ikasleak ezin badu ikasten jarraitu salbuespenezko, ustekabeko eta behar bezala justifikatutako egoera bat sortu delako, adibidez gaixotasun fisiko edo psikiko luzea; ikaslea bera edo berarekin lehen mailako odolkidetasuna daukan senidea hiltzen bada; ikaslea bera lanean hasten bada eta lanaren ordutegia bateraezina bada ikasketekin; edo egoera horien parekoa den beste edozein sortzen bada ustekabean. Dirua itzultzeko eskaria unibertsitateko erregistroan aurkeztu beharko da, salbuespenezko egoera egiaztatzen duten agiriekin batera. Kasu honetan ebaluatu ez diren irakasgaiak baino ez dira baliogabetuko.

12. artikulua. Eskola asegurua.

1.- UPV/EHUko graduondoko ikasketa ofizialetan matrikulatzen diren ikasle guztiek ordaindu beharko dute eskola asegurua. Eskola aseguruak 28 urtera arte babesten ditu ikasleak.

2.- Eskola aseguruak atzerriko ikasleak ere babesten ditu, baldin eta kasuan kasuko herrialdearekin elkarrekikotasunezko hitzarmena eginda badago, elkarrekikotasun hori isilbidezkoa nahiz adierazia izan.

13. artikulua.- Istripuetarako eta osasun asistentziarako asegurua.

UPV/EHUk EHU Ikasle Asegurua kontratatua dauka istripuetarako eta osasun asistentziarako. UPV/EHUko masterretan matrikulatutako ikasleak babesten ditu estatu osoan.