Ohiko galderak

1. Zer dira etengabekoprestakuntza ikastaroak?

Ezagutzak eguneratzeko, birziklatzeko eta zabaltzeko eta horietan espezializatzeko ikastaroak dira eta ikasleei prestakuntza osagarria eta jarraitua ematea dute helburu.

2. Zenbat kreditu dituzte etengabeko prestakuntza ikastaroek?

Ikastaro hauek gehienez 20 ECTS kredituko iraupena izango dute eta emateko proposamenean adierazten den egutegiari jarraituko diote.

3. Nork egin ditzake etengabeko prestakuntza ikastaroen proposamenak?

Errektoreak, errektoreordetzek (materiaren arabera), ikastegiek (UPV/EHUrenak berarenak eta atxikiak), sailek eta unibertsitateko institutuek (UPV/EHUrenak berarenak, mistoak eta atxikiak) aurkez ditzakete etengabeko prestakuntzako ikasketak eta ikastaro osagarriak emateko proposamenak.

4. Zer organok onartu behar ditu proposamenok?

Programaren arabera 10 kreditu baino gehiago ez dituzten etengabeko prestakuntza ikastaroak dagokion Batzordeak onartu ondoren emango dira. Organo horrek baimendutako ikastaroei buruzko txosten bat bidaliko dio hiru hilez behin Gizarte Kontseiluari, dagozkien prezioak baliozkotzeko; prezioek ezin izango dute 200 eurotik gorakoak izan kredituko.

10 ECTS kreditu baino gehiagokoak diren eta/edo kredituko 200 eurotik gorako matrikula ordaindu beharra dakarten ikastaroak, Batzordeak onartu ondoren, Gizarte Kontseiluari bidaliko zaizkio, ematen hasi aurretik prezioak onartzeko behar beste lehenago.

5. Zer agiri aurkeztu behar dira ikastaroa emateko proposamenarekin batera?

Proposamen jatorrizkoa organo proposatzailearen arduradunak sinatu beharko du.

Halaber, arduradun akademikoak egingo duen organo proposatzaileak hartutako erabakiaren jatorrizko dokumentua aurkeztuko da.

Ikastaroa UPV/EHUren ikastegi batean egiten bada, aurkeztu behar da ikastegiko zuzendaritzarekin sinatu den hitzarmena lokalak erabili ahal izateko.

6. Zer baldintza bete behar dira ikastaro horiek egiteko?

Ikastaroak emateko proposamenean jasotakoak.

7. Ba al dago ikastaro horietarako gutxieneko ikasle kopururik?

Bai. Gutxienekoa 5 ikaslekoa da. Alabaina, berezko tituluen edo master ofizialen ikasketa planetako moduluek, etengabeko prestakuntzako irakaskuntza edo ikasketa osagarri gisa eskainitakoek, dagokion proposamenean finkatutako gutxienekoa izango dute.

8. Lor al daiteke berezko titulu edo master ofizial bat etengabeko prestakuntza ikastaro gisa ematen diren moduluak banan-banan eginda?

Ez. Hala ere, prozedura honen bidez gainditutako moduluak onartu edo baliozkotu egin ahal izango dira berezko titulua edo dagokion titulu ofiziala lortzeko. Ikasketa planeko kredituen % 30 onartu edo baliozkotu ahal izango dira, gehienez.

9. Beharrezkoa al da ikastaro horietarako batzorde akademiko bat sortzea?

Ez. Etengabeko prestakuntza ikastaroek ez dakarte batzorde akademikoa sortzeko proposamenik, nahiz eta beti izendatu behar izango den zuzendari akademiko bat UPV/EHUko langileen artetik.

10. Nola kudeatzen da ikasleen matrikulazioa?

Ikasleen matrikula oso-osorik organo proposatzaileak gestionatuko du eta irakaskuntzaren antolatzaileak adieraziko du non eta nola egin. Ikasleek matrikularen zenbateko osoa sartu beharko dute kasuan kasu zehaztuko den gune organikoaren kontuan.Matrikula amaitutakoan, zuzendaritza akademikoak sarrera horiek esleitzeko eskatuko dio kontabilitate zerbitzuari. Sarrera horiei % 12ko atxikipena egingo zaie; % 10 Unibertsitatearen gastu orokorrei dagokie eta gainerako % 2a, berriz, Graduondoko Ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzaren Unitateari.

11. Nahitaezkoa al da ikastaroaren amaierako memoria aurkeztea?

Bai, beti. Ikastaro bat antolatuz gero, proposamen bat egin eta amaierako justifikazio memoria bat prestatu behar da. Biak eredu normalizatuan egin behar dira, euskaraz eta gaztelaniaz, eta webgunean jarri, deskargagarri gisa.

Amaierako memoria Berezko Ikasketetako Unitatera bidali behar da. Memoria hori, gainera, ezinbestekoa da etorkizunean egiten diren ikastaroetarako eta irakasleei eskola orduak ordaintzeko.

12. Nola ordainduko zaie ikastaro hauetako irakasleei?

Eskola ordu bakoitzaren prezioa ikastaroa emateko proposamenean jasoko da. UPV/EHUko irakasleek diru sarrerak izan ditzakete etengabeko prestakuntza ikastaroen kontura, ikasketa ofizialetako irakats betebeharrak bete dituzten eta ikasketa ofizialotan benetan eman dituzten gehiegizko kredituengatik.

Hala ere, irakaskuntza arduraldiaren erregimena beteta ez duten irakasleek jaso beharreko zenbatekoak gehienez ere bi herenetara iritsiko dira, arauzko edo kontratuaren araberako irakats betebeharrak osatu arte.

Master ofizial baten ikasketa planean dauden etengabeko prestakuntza ikastaroetan, unibertsitateko irakasleei ezin izango zaie ikastaro horietan eskolak emateagatik ordaindu, horiek irakaskuntza enkarguan sartzen baitira.

13. Nola ordainduko zaie UPV/EHUko irakasleei?

Ikastaroak ematen eta administrazio kudeaketako lanak egiten parte hartzeagatik UPV/EHUko langileei egin beharreko ordainketak nominaren bidez egingo dira, indarreko araudi espezifikoaren arabera.

Hasiera batean, ez zaie inolako kopururik atxikiko ikasturtean zehar etengabeko prestakuntza ikastaroetan parte hartu duten UPV/EHUko irakasleei.

Ikasturtea amaitutakoan, behin-behineko likidazio osoa egingo da, Unibertsitateko berezko ikasketetan emandako eskolak aintzat hartuta, eta, hala badagokio, dagokion ikasturteko irakaskuntza soberakinak alderatuko dira. Likidazio horren emaitzan oinarrituta, legozkiokeen zenbatekoen ordainketa edo atxikipena egingo da nominan.

Eragindako irakasleei behin-behineko kitapen osoaren berri eman behar zaie, eta 10 eguneko epea izango dute alegazioak egiteko. Epe hori igarotakoan, inork ez badu alegaziorik egin, edo egindakoei buruzko erabakiak eman ondoren, kitapena behin betikoa izango da.

14. Nola ordaintzen zaie UPV/EHUkoak ez diren irakasleei?

UPV/EHUkoak ez diren irakasleei une jakin bakoitzean indarrean dagoen PFEZ kontura atxikita ordainduko zaie.

15. Ikastaroa amaitutakoan titulu edo ziurtagiririk ematen al da?

Unibertsitateko etengabeko prestakuntza ikastaroetako ikastaro edo mintegietara erregulartasunez joanez gero, "Bertaratze ziurtagiria" emango da. Aipatu ikasketetan ebaluazio prozedura bat ere baldin badago, gainditzen dutenei "Aprobetxamendu ziurtagiri bat" emango zaie.

Ziurtagiriok Graduondoko Ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzaren Unitateko zuzendaritzak emango ditu; zenbaitetan, zuzendaritzarekin batera, parte hartu duten erakunde edo instituzioek ere emango dituzte. Ziurtagiriok banatu izana aipatu zuzendaritzaren erregistroan jasota geratuko da.

UPV/EHUren ziurtagiriak hartu ahal izateko, ikasturte bakoitzerako Gizarte Kontseiluak onartzen dituen tarifak ordaindu beharko dira.

16. Sina al daitezke lankidetza hitzarmenak enpresa edo instituzioekin?

Bai. Hitzarmenak sinatu ahal izango dira ikasleek praktikak egin ahal izateko, finantziazioa lortzeko, lokalak erabiltzeko edo beste edozein arrazoitarako.

Hitzarmenok ezarritako ereduen edukira egokitu beharko dira eta, finantziazioa lortzeko eta/edo lokalak erabiltzeko sinatzen direnak ikastaroa emateko proposamenarekin batera aurkeztu beharko dira.

Doktoregoko Azpibatzordeari dagokio hitzarmen horiek onartzea. Baimendutakoan, ikasketak proposatu dituen unibertsitate organo edo egiturako ordezkariak sinatuko ditu, edo, organo horrek berak eskuordetuta, tituluaren arduradun den irakasleak.