Desgaitasunak dituzten ikasleen arreta mugikortasun programen gida. 2020-2021 ikasturtea

Ikastetxeetako mugikortasunerako programen arduradunei zuzenduriko gida da hau. Desgaitasunak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten unibertsitateko ikasleen arretarako laguntza eta aholkularitza eskaintzea du helburu.

1. Eginkizuna

Portada de la Guía

Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuak desgaitasunak dituzten ikasleak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten  ikasleen aukera-berdintasunaren printzipioa bermatu, ikasketetarako sarbidea erraztu, unibertsitateko zerbitzuak jaso eta  unibertsitateko bizitzan parte hartzea errazteko eginkizuna du.

2. Araudia

Atal honetan zerbitzuaren lana gidatzen eta zuzentzen duen erreferentzia dokumentalak eta araudia jasotzen dira. Zerbitzuko web atariaren bitartez jaso daitezke guztiak.

UPV/EHUko ESTATUTUAK

17/2011 DEKRETUA, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuak onartzen dituena.

Desgaitasunak dituzten ikasleak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen aukera-berdintasunaren printzipioa bermatzeko beharrezko neurriak jasotzen ditu.

I. Titulua. UPV/EHUaren izaera eta helburuak

4. art -
2.- UPV/EHUk honako hauek sustatuko ditu:

b) Premia bereziak dauzkaten pertsonak unibertsi­tateko kideen artean izatea.

3.– UPV/EHUk emakumeen eta gizonen ber­dintasuna bermatuko du bere baitan eta beharrezko neurriak hartuko ditu inor diskriminatua izan ez dadin arrazoi hauengatik: jatorria, etnia, sexua, erli­jioa, iritzia, hizkuntza edo bestelako egoera pertsonal edo sozialen bat. Beraz, UPV/EHUk aintzat hartuko ditu honako printzipio hauek: aukera berdintasuna, aniztasunaren eta diferentziaren errespetua, genero ikuspegia txertatzea, ekintza positiboa, sexuari lotuta­ko rolak eta estereotipoak baztertzea, eta gizonen eta emakumeen ordezkaritza parekatua.

II. Titulua Unibertsitateko kideak

V. Kapitulua. Premia bereziak dauzkaten pertsonak

67. art –

UPV/EHUk ekintzak bultzatuko ditu premia bereziak dauzkaten unibertsitateko kide­ek eta gainerako kideek aukera berdintasun berberak dauzkatela ziurtatzeko. Beraz, beharrezko baliabideak, informazioa, laguntza eta bitartekoak jarriko ditu pre­mia bereziak dauzkaten pertsonen eskura

68. art –

1. – UPV/EHUk bermatu egingo die aukera berdintasuna ezintasunak dauzkaten ikasle­ei eta unibertsitateko gainerako kideei. Beraz, debeka­tu egingo du edozein diskriminazio mota eta ekintza positiboa bultzatuko du, aipatutako pertsonen parte hartzea erabatekoa eta eraginkorra izan dadin uniber­tsitatean.

2. – Ezintasunak  dauzkaten  ikasleak eta  unibertsita­teko gainerako kideak ezin izango dira izan diskrimi­natuak beren ezintasunagatik, ez zuzenean ez zeharka, unibertsitatera sartzeko prozesuan, bertan ari direne­an, eta titulu akademikoak edo onartuta dauzkaten bestelakoak baliatzean.

3. – Ezintasunak   dauzkaten   ikasleek   horrelakorik  behar   balute, unibertsitateko ikastegiek eta sailek esanguratsuak ez diren egokitzapen curricularrak egingo lituzkete eta ikasleen beharretara moldatutako tutoretza espezifikoak ezarriko.

4. – UPV/EHUk   egokitu  egin  beharko  du  bere ingurunea, legeriak xedatutakoari jarraiki, ezintasunak dauzkaten pertsonak oztoporik gabe ibili ahal izan daitezen bertan.

5. – UPV/EHUk  kontuan hartuko du ezintasunak dauzkaten pertsonei lana emateko arautegietan xeda­tutakoa, eta aplikatu egingo du langileak hautatu eta kontratatzean.

HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DAUZKATEN UPV/EHUKO IKASLEEI AUKERA BERDINTASUNA BERMATZEKO ARAUTEGIA

AKORDIOA 2015eko apirilaren 30ean UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak onartua, hezkuntza premia bereziak dituzten UPV/EHUko ikasleei aukera berdintasuna bermatzeko

Arautegi honen helburua da desgaitasunak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten UPV/EHUko ikasleen arretarako ekintzak arautzea, unibertsitateko gainerako kideek dituzten aukera berberak bermatuko dizkieten ikasketetarako sarbidea erraztu, ikasketak egin eta erabateko parte hartzea izateko aukera izatea unibertsitatean egongo diren bitartean. 

Hurrengo atalak aurki ditzakezu:

 • Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen eskubideak eta erantzukizunak.
 • Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuko jarduera prozedurak.
 • Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko baliabideak.
 • Erreklamazio prozedurak.
 • Datuak babestu.

3. UPV/EHUko III. Inklusio Plana 2019-2022

2019ko apirilaren 11n UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak onartua

1.ARDATZA: Informazioa gizarte eta hezkuntza inklusioaren ikuspegitik ematen dela bermatzea, unibertsitate aurreko ikasleek unibertsitate ikasketak aukera erreal gisa ikus ditzaten eta beren egoerara egokitutako erabakiak har ditzaten.  

1.1. Unibertsitatera sartzeko bideak, ikasketen eskaintza eta UPV/EHUn inklusioa babesteko neurriak eta baliabideak ezagutzera ematea.

1.2.  Erabakiak hartzeko erraztasunak ematea, ikasleak beren aukerez kontzientziatuta.

2.ARDATZA: Aukera berdintasuna bermatzea, unibertsitate ikasketen sarreran.

2.1.  Unibertsitatera sartzeko probak egiteko aukera bermatzea ikasle guztiei.

2.2.   Unibertsitatera sartzeko administrazio tramiteak erraztea.

2.3. Aniztasuna aintzat hartuko duten harrera prozesuak egitea, ikasleei unibertsitatean kokatzen lagunduko dietenak.

3.ARDATZA: Unibertsitate bizitza inklusioaren ikuspegitik garatzen erraztea.

3.1. Ahultasun egoeran dauden pertsonei unibertsitate ikasketak egiteko erraztasunak ematea.

3.2.   Ikasleen parte hartze aktiboa bultzatzea unibertsitate bizitzan, eta UPV/EHUko kide izatearen sentimendua indartzea.

3.3. Kultura inklusiboa UPV/EHUko unibertsitateko kideen artean zabaltzea, eta gizartearen sentsibilizazioan laguntzea. 3.4. Ikasleen enplegagarritasunaren alde egitea.

4.ARDATZA: Bizitza aktiborako igarobidea erraztea

4.1. Unibertsitate ikasketak amaitu ondorengo erabakiak hartzeko erraztasunak ematea.

4.2. Hedabideetan presentzia eta sareko lana indartzea, ikasle egresatuen gizarteratzea errazteko.


Dokumentu osorako esteka

4. Lan taldea

 • Ikasleen eta enplegagarritasunaren errektoreordea

  • Ikasleen zuzendaria

   • Desgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzua

    • Arabako arreta unitatea

     • Orientazio teknikaria

    • Bizkaiako arreta unitatea

     • Orientazio teknikaria

    • Gipuzkoako arreta unitatea

     • Orientazio teknikaria

     • Desgaitasun teknikari arduraduna

      • Administrazio laguntzailea

      • Hezkuntzarako laguntzako espezialista

      • Zeinu Hizkuntzako Interpretea

 

Organigrama en formato pdf

5. Ikasleen erroldaren bilakaera

Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
 

M

H

T

M

H

T

M

H

T

M

H

T

M H T
IKUSMENA 16 6 22 16 7 23 12 11 23 14 15 29 9 17 26
ENTZUMENA 14 15 29 15 11 26 15 9 24 12 9 21 14 8 22
MOTOREA 35 31 66 26 37 63 23 34 57 27 34 61 25 30 55
BESTE BATZUK* 74 91 165 93 104 197 114 129 243 137 142 179 169 153 322
GUZTIRA 139 143 282 150 159 309 164 183 347 190 200 390 217 208 425**

*2018-2019 ikasturtean 390 erroldatutako ikasletik  51 tituludun dira eta 55k ikasketak utzi dituzte. 2019-2020 ikasturtean 141 ikasle berri sartu dira. (5.1. taula ikusi)

**Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasun organikoetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak  eta ikasteko zailtasun espezifikoak ere.

5.1. Erroldan gehitu diren ikasle berrien bilakaera

Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle berrien bilakaera
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
 

E

GI

GU

E

GI

GU

E

GI

GU

E

GI

GU

E GI GU
IKUSMENA 3 0 3 4 2 6 1 8 9 4 5 9 2 2 4
ENTZUMENA 5 5 10 5 2 7 4 4 8 1 2 3 7 2 9
MOTOREA 7 9 16 2 13 15 7 8 15 9 9 18 11 9 20
BESTE BATZUK* 24 34 58 44 32 76 41 49 90 57 46 103 63 45 108
GUZTIRA 39 48 87 55 49 104 53 69 122 71 62 133 83 58 141

*Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasun organikoetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak  eta ikasteko zailtasun espezifikoak ere. 

Informazio gehiago Desgaitasun datuak EHUn Zerbitzuko web gunean

6. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen ezaugarriak

Desgaitasunak dituzten pertsonen arteko ezaugarririk bereizgarriena haien artean dagoen heterogeneotasuna da.

Desgaitasunak izan daitezke nabarmenak edo ezkutukoak, jaiotzetikoak edo eratorritakoak, arinak edo larriak, behin-behinekoak edo behin betikoak.

Desgaitasunak dituzten ikasle guztiek ez dute zertan premia berezirik izan behar.

Badira ikasle batzuk ikasteko zailtasun espezifikoak, gaixotasunak eta nahasteak dituztenak eta ez dute desgaitasun aitorpenik baina erantzun behar diren hezkuntza premia bereziak dituzte.

Pertsonaren beharrak edo/eta inguruarenak kasu bakoitzean aztertu behar dira. Beharrezkoa da kontuan izatea pertsonaren nahiz inguruaren mugak.

7. Desgaitasunak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen arretarako prozedura ikasleen mugikortasun programetan

Unibertsitateko Ikasleen Estatutuak (abenduaren 30eko 1791/2010 Errege Dekretuaren bidez onartuak) IV. ataleko 18. artikuluan (“duten ikasleen nazio eta nazioarteok mugikortasuna”) ikasleen mugikortasunaz dihardu. Bertan esaten den legez, UPV/EHUk sustatuko du desgaitasunak dituzten ikasleen parte hartzea estatuko eta nazioarteko mugikortasun programetan.

Desgaitasunak dituzten ikasleei programa horietan arreta hobea emateko, Nazioarteko Harremanetako Bulegoko Zuzendaritzarekin prozedura batzuk ezarri ditugu.

7.1. UPV/EHUko IKASLEAK

UPV/EHUk parte hartzen duen mugikortasun programen barruan beste unibertsitatera batera joango den ikasleak, hezkuntza premia bereziak badauzka, txosten psikopedagogikoa eskatu ahal izango dio Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuari. Txosten horretan jasoko dira ikasleak dauzkan premiak eta behar dituen egokitzapenak.

Zerbitzuak txostena egingo du eta beste unibertsitatera bidaliko da, ikastegiko mugikortasunaren arduradunaren bitartez. Atzerriko unibertsitateak beharrezkoak izan daitezkeen kudeaketak egingo ditu, desgaitasunen bat daukaten ikasleek mugikortasuna egin ahal izan dezaten. Atzerriko unibertsitateko koordinatzailea harremanetan jarriko da UPV/EHUko kasuan kasuko ikastegiko mugikortasunaren arduradunarekin, hori izango baita bitartekaria zalantzarik sortuz gero, eta, baita, egiaztatzeko atzerriko unibertsitatean behar bezala erantzun zaiela desgaitasunen bat duten ikasleen premiei.

7.1.1. DESGAITASUNAK DITUZTEN IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK

Premia berezietarako laguntzak: Premia bereziak dituzten Erasmus+ programan partehartzaileei zuzenduta daude. Hots, egoera fisiko, mental edo osasunekoak finantziazio gehigarririk gabe higikortasun jardueran parte hartzea galaraziko liekeen pertsonak.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es

https://www.european-agency.org/

http://sepie.es/

http://www.sepie.es/aplicaciones-web/Instrucciones_NNEE.html

Santander Erasmus Bekak: Erasmus+ programan ikasle partehartzaileei laguntza emateko,  Erasmus-eko ikasleen bikaintasun akademikoa aintzat hartzeko eta gizarte inklusioa eta aukera berdintasuna bultzatzeko asmoz.

https://www.becas-santander.com/es/program/beca-santander-erasmus-2020-2021

Informazio gehiago:

https://www.ehu.eus/eu/web/discapacidad/erasmuserako-laguntzak

7.2. IKASLE BISITARIAK

UPV/EHUk parte hartzen duen mugikortasun programaren baten bidez UPV/EHUn ikasteko interesa daukaten eta desgaitasunak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen kontsultak ikastegiko mugikortasun programen koordinatzaileari bideratuko zaizkio.

Ikaslea xede ikastegira etorri baino lehen, ikastegi horretako mugikortasunaren alorreko arduradunak txosten psikopedagogikoa eskatuko dio jatorrizko unibertsitateari, UPV/EHUko Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuari helarazteko. Txosten horretan ikasleak dauzkan premiak eta behar dituen egokitzapenak jasoko dira.

Ikastegiko mugikortasunaren alorreko arduradunak ikaslearen txostena jasotzen duenean Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzura bidaliko du, datuak biltzeko eta beharrezko premiak aurreikusteko.

Zerbitzuak desgaitasunak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen premiak eta egokitzapenak aztertuko ditu  eta erantzuna ikastegiko mugikortasunaren alorreko arduradunari bidaliko dio, honek ikasleari jakinarazi diezaion.

Ikaslea UPV/EHUko ikastegira heltzen denean, mugikortasunaren alorreko arduradunak horren berri emango dio zerbitzuari, hau ikasleari harrera egiteaz arduratzeko, bai eta beharrezko ikus ditzakeen laguntzak ezartzeaz ere.

7.3. UPV/EHUn DESGAITASUNARI ETA HEZKUNTZA PREMIA BEREZIEI BURUZKO INFORMAZIOA

Zerbitzuak fitxa bat dauka, ikastegien esku, UPV/EHUko irisgarritasunaren inguruko xehetasunekin eta desgaitasunak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei ematen zaien arretaren gaineko informazioarekin.

Gainera, zerbitzuko web gunea www.ehu.eus/discapacidad ingelesez kontsulta daiteke

 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea/University of Basque Country

Code Erasmus:  E BILBAO01                  

Phone number: + 34 943 01 8136

Fax number: +34 94 601 3590

www.ehu.eus

Campus:

Distributed on three campuses:

Campus of Araba:  Located in the centre of the city of Vitoria-Gasteiz. All faculties and schools are grouped. Connections by bus.

https://www.ehu.eus/es/web/araba/kokapena

Campus of Gipuzkoa: Located in the centre of the city of Donostia-San Sebastian. All faculties and schools are grouped. Connections by bus.

https://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa/informacion-practica

Campus of Bizkaia: Some faculties are located in the centre of the city of Bilbao. Dispersed. Well connected by suburban, bus and train. The rest of faculties and schools are grouped in the Campus de Erandio/Leioa. Connections by bus.

https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia/nola-iritsi

All have University canteens

Accessibility:

Adaptation and reorganisation of university spaces (classrooms, computer rooms, libraries, laboratories, etc.)

Adaptation of furniture (inclined desks, chairs with armrests, etc.)

Search for accessible routes (ramps, lifts, etc.).

Reserved parking spaces

Spatial orientation for visually impaired students

Specific evacuation plan

Transport for people with reduced mobility: regular bus lines with platforms and private adapted transportation

Accommodation:

Adapted university housing in the three campuses

Contact Disabled People’s Service or also you can consult

https://www.ehu.eus/es/web/ikasleak/ostatua

Library:

In the central libraries of the three campuses and at the Faculty of Economics and Business there are adapted positions in the reading rooms equipped with: telelupa, zoom test and Joystick.

Learning support:

Adaptations for teaching:

 • Help when taking notes
 • Taking notes and work with support (enabling devices for visually impaired persons, optical media, computer, audio transcription)
 • Accessible texts (font type and size, spacing, images, etc.)
 • Adaptation of access to the curriculum
 • Extended time for performing assignments
 • Notice to teachers about disability
 • Adaptation of outside internships
Assessments:
 • Time extension
 • Accessible texts (font type and size, spacing, images, etc.)
 • Adapted furniture
 • Notice to teachers about disability
 • Transcription
 • Accessible classroom
 • Separate classroom
 • Initial and/or final reading
 • Seat reservation

8. Zerbitzuko web ataria: tresna bliagarria

Gure web atarian zerbitzuari eta eduki desberdinari buruzko informazio baliagarria dago eskuragarri.

 1. Dokumentazioa
  • UPV/EHUren III. Inklusio Plana (2019-2022)
  • Hezkuntza Premia Bereziak dituzten UPV/EHUko Ikasleei Aukera Berdintasuna Bermatzeko Arautegia
  • Irakasleentzako gida: Inklusioa UPV/EHUn
  • Legeria eta araudia
  • Unibertsitatea eta desgaitasunari buruzko dokumentazioa
  • Desgaitasun datuak EHUn
 2. Premia bereziak dituzten ikasleen arreta
  • Premien arreta
  • Laguntza motak eta baliabideak
  • Irakaskuntzarako laguntza materiala
 3. Sentsibilazioa eta prestakuntza jarduerak
  • Ikasleei, IIP-ei eta AZP-ei zuzendutako ikastaroak eta jardunaldiak
  • Lehiaketa eta sarien deialdiak
  • Ikusmiran: jardunbide egokiak eta esperientziak
  • Jardunbide egokiak: bideoak.
 4. Desgaitasunari buruz dauden elkarteen loturak eta beste unibertsitateetako zerbitzuei buruzkoak.

9. Glosarioa

HEZKUNTZA INKLUSIBOA: ikasle guztien  berdintasun aukerak bermatuko dituen irakaskuntzaren diseinua, antolaketa eta garapena ikasketetako sarbidea, aurrerapena eta partaidetzan.  Hezkuntza interbentzio prozesu moduan ulertu behar da pertsona guztien ezaugarriak kontuan hartuz eta aniztasunari erantzuteko egokitzeko gaitasuna duena.

*AUKERA BERDINTASUNA: ikasketetan dauden oztopoak hautsi behar dira ikasleentzako guztientzako bideratua dagoen irakaskuntza prozesuan, ikasle guztiak beraien ezaugarriaz gain curriculumera sarbidea izan dezaten, egokitzapen indibidualak egiteko beharrik egon gabe eta modu honetan hezkuntza inklusiboago bat  lortuz.

HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK: ikasle batzuk desgaitasun baten ondorioz edo/ta ikasteko zailtasun espezifiko, nahaste edo gaixotasun baten ondorioz ikasketak egiteko eta garatzeko dituzten premiak dira. Hezkuntza testuinguruan ezarrita dauden ikasketetan sartzeko eta garatzeko gradu handi edo txiki batean dauden zailtasunak dira.

* DISEINU UNIBERTSALA: guztientzako diseinurako printzipioen aplikazioan (Mace, 1985; Preiser y Ostrosff, 2001; Story, 2011), bere ingelerazko jatorrizko hitza, Universal Design, eskola, institutu eta unibertsitatean ematen diren irakaskuntza ikaskuntza prozesuetarako saiakera lortu nahian, ikasle guztiak kontuan hartzea beraien ezaugarri edota egoera pertsonalaz gain.

*IDU=IKASKUNTZARAKO DISEINU UNIBERTSALA: IDU-aren definizioa curriculumari marko berri bat ematea da, hezkuntzarako hobekuntzak egitea ekarriko duena ikasle guztien aldetik eta batez ere desgaitasuna duten ikasleen aldetik (Hitchcock, Meyer, Rose y Jackson, 2002). IDU-ak ikasleen aniztasuna kontuan hartzen du curriculumean jasota dauden helburu, eduki, material eta ebaluaketan malgutasuna emanez. Egoera honek hezkuntza adituei ikasgeletan irakasteko modu desberdinak ezartzea  baimentzen du.

GJH- GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK: 4.GJH= guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa bermatzea eta 10. GJH= desberdintasunak murriztea. Garapen jasangarrirako 2030 EHUagendak 2019-2025 jasotzen ditu aipatutako helburuak.

*Ingrid Sala Bars, Sergio Sánchez Fuentes, Climent Giné Giné y Emiliano Díez Villoria. Análisis de los distintos enfoques del paradigma del diseño universal aplicado a la educación. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. 8 bol, zª 1, orri. 143-152

10. Kontaktua eta kokapena

Desgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzua

ARABA

Natalia Ortiz Blasco

Arabako Campuseko Errektoreordetza

Komandante Izarduy kalea, 2

01006 Vitoria-Gasteiz

T: 945 014343

BIZKAIA

Kepa Gonzalez Antona

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko beheko aldea

Sarriena Auzoa, z/g

48940 Leioa

T: 94 6012258

GIPUZKOA

Ane Amondarain Rodriguez / Mamen Lopez Lizarralde

Ignacio Mª Barriola Zentroa (Gelategia)

Elhuyar Plaza, 1

20018 Donostia

T: 943 018137 / 943 015184

 

discap@ehu.eus

www.ehu.eus/discapacidad