Desgaitasunak dituzten ikasleen arreta sarbide probetan 2020-2021 ikasturtea

Gida hau BERRITZEGUNEKO Hezkuntza Premia Bereziko Aholkulari eta BIGARREN HEZKUNTZAKO Ikastetxeko Orientatzaileei zuzenduta dago. Bere helburua Unibertsitatean Sartzeko Ebaluazio-probetan egokitzapenak eskatzeko prozeduraren berri ematea da.

1. Eginkizuna

Portada de la Guía

Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuak desgaitasunak dituzten ikasleak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen aukera-berdintasunaren printzipioa bermatu, ikasketetarako sarbidea erraztu, unibertsitateko zerbitzuak jaso eta  unibertsitateko bizitzan parte hartzea errazteko eginkizuna du.

2. Arau esparrua

Atal honetan zerbitzuaren lana gidatzen eta zuzentzen duen erreferentzia dokumentalak eta araudia jasotzen dira. Zerbitzuko web atariaren bitartez jaso daitezke guztiak.

UPV/EHUko ESTATUTUAK

17/2011 DEKRETUA, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuak onartzen dituena.

Desgaitasunak dituzten ikasleak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten  ikasleen aukera-berdintasunaren printzipioa bermatzeko beharrezko neurriak jasotzen ditu.

Lehenengo Titulua. UPV/EHUren izaera eta helburuak

4. art -

2.- UPV/EHUk honako hauek sustatuko ditu:

b) Premia bereziak dauzkaten pertsonak unibertsitateko kideen artean izatea.

3.– UPV/EHUk emakumeen eta gizonen ber­dintasuna bermatuko du bere baitan eta beharrezko neurriak hartuko ditu inor diskriminatua izan ez dadin arrazoi hauengatik: jatorria, etnia, sexua, erlijioa, iritzia, hizkuntza edo bestelako egoera pertsonal edo sozialen bat. Beraz, UPV/EHUk aintzat hartuko ditu honako printzipio hauek: aukera berdintasuna, aniztasunaren eta diferentziaren errespetua, genero ikuspegia txertatzea, ekintza positiboa, sexuari lotuta­ko rolak eta estereotipoak baztertzea, eta gizonen eta emakumeen ordezkaritza parekatua.

II. Titulua Unibertsitateko kideak

V. Kapitulua. Premia bereziak dauzkaten pertsonak
67. art –

UPV/EHUk ekintzak bultzatuko ditu premia bereziak dauzkaten unibertsitateko kide­ek eta gainerako kideek aukera berdintasun berberak dauzkatela ziurtatzeko. Beraz, beharrezko baliabideak, informazioa, laguntza eta bitartekoak jarriko ditu premia bereziak dauzkaten pertsonen eskura

68. art –
 1. UPV/EHUk bermatu egingo die aukera berdintasuna ezintasunak dauzkaten ikasle­ei eta unibertsitateko gainerako kideei. Beraz, debeka­tu egingo du edozein diskriminazio mota eta ekintza positiboa bultzatuko du, aipatutako pertsonen parte hartzea erabatekoa eta eraginkorra izan dadin unibertsitatean.
 2. Ezintasunak dauzkaten ikasleak eta unibertsitateko gainerako kideak ezin izango dira izan diskriminatuak beren ezintasunagatik, ez zuzenean ez zeharka, unibertsitatera sartzeko prozesuan, bertan ari direnean, eta titulu akademikoak edo onartuta dauzkaten bestelakoak baliatzean.
 3. Ezintasunak dauzkaten ikasleek horrelakorik behar balute, unibertsitateko ikastegiek eta sailek esanguratsuak ez diren egokitzapen curricularrak egingo lituzkete eta ikasleen beharretara moldatutako tutoretza espezifikoak ezarriko.
 4. UPV/EHUk egokitu egin beharko du bere ingurunea, legeriak xedatutakoari jarraiki, ezintasunak dauzkaten pertsonak oztoporik gabe ibili ahal izan daitezen bertan.
 5. UPV/EHUk kontuan hartuko du ezintasunak dauzkaten pertsonei lana emateko arautegietan xeda­tutakoa, eta aplikatu egingo du langileak hautatu eta kontratatzean.

 

HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DAUZKATEN UPV/EHUKO IKASLEEI AUKERA BERDINTASUNA BERMATZEKO ARAUTEGIA

AKORDIOA 2015eko apirilaren 30ean UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak onartua, hezkuntza premia bereziak dituzten UPV/EHUko ikasleei aukera berdintasuna bermatzeko

Arautegi honen helburua da desgaitasunak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten UPV/EHUko ikasleen arretarako ekintzak arautzea, unibertsitateko gainerako kideek dituzten aukera berberak bermatuko dizkieten ikasketetarako sarbidea erraztu, ikasketak egin eta erabateko parte hartzea izateko aukera izatea unibertsitatean egongo diren bitartean. 

Hurrengo informazioa aurki dezakezu:

 • Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen eskubideak eta erantzukizunak.
 • Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuko jarduera prozedurak.
 • Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko baliabideak.
 • Erreklamazio prozedurak.
 • Datuak babestu.

Dokumentu osorako esteka

3. UPV/EHUko III. Inklusio Plana 2019-2022

2019ko apirilaren 11n UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak onartua.

1. ARDATZA: Informazioa gizarte eta hezkuntza inklusioaren ikuspegitik ematen dela bermatzea, unibertsitate aurreko ikasleek unibertsitate ikasketak aukera erreal gisa ikus ditzaten eta beren egoerara egokitutako erabakiak har ditzaten.  

1.1. Unibertsitatera sartzeko bideak, ikasketen eskaintza eta UPV/EHUn inklusioa babesteko neurriak eta baliabideak ezagutzera ematea.

1.2. Erabakiak hartzeko erraztasunak ematea, ikasleak beren aukerez kontzientziatuta.

2. ARDATZA: Aukera berdintasuna bermatzea, unibertsitate ikasketen sarreran.

2.1. Unibertsitatera sartzeko probak egiteko aukera bermatzea ikasle guztiei.

2.2. Unibertsitatera sartzeko administrazio tramiteak erraztea.

2.3. Aniztasuna aintzat hartuko duten harrera prozesuak egitea, ikasleei unibertsitatean kokatzen lagunduko dietenak.

3. ARDATZA: Unibertsitate bizitza inklusioaren ikuspegitik garatzen erraztea.

3.1. Ahultasun egoeran dauden pertsonei unibertsitate ikasketak egiteko erraztasunak ematea.

3.2. Ikasleen parte hartze aktiboa bultzatzea unibertsitate bizitzan, eta UPV/EHUko kide izatearen sentimendua indartzea.

3.3. Kultura inklusiboa UPV/EHUko unibertsitateko kideen artean zabaltzea, eta gizartearen sentsibilizazioan laguntzea.

3.4. Ikasleen enplegagarritasunaren alde egitea.

4. ARDATZA: Bizitza aktiborako igarobidea erraztea

4.1 Unibertsitate ikasketak amaitu ondorengo erabakiak hartzeko erraztasunak ematea.

4.2 Hedabideetan presentzia eta sareko lana indartzea, ikasle egresatuen gizarteratzea errazteko.


Dokumentu osorako esteka

4. Lan taldea

 • Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordea

  • Ikasleen Zuzendaritza

   • Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzua

    • Arabako Arreta Unitatea

     • Orientazio Teknikaria

    • Bizkaiko Arreta Unitatea

     • Orientazio Teknikaria

    • Gipuzkoako Arreta Unitatea

     • Orientazio Teknikaria

     • Desgaitasunetan Teknikari Arduraduna

      • Administrazio Laguntzailea

      • Hezkuntza Laguntzaile Espezialistak

      • Zeinu Hizkuntza Interpreteak

Organigrama pdf formatoan

5. Ikasleen erroldaren bilakaera

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
  EM GI GU EM GI GU EM GI GU EM GI GU EM GI GU
IKUSMENA 16 6 22 16 7 23 12 11 23 14 15 29 9 17 26
ENTZUMENA 14 15 29 15 11 26 15 9 24 12 9 21 14 8 22
MOTOREA 35 31 66 26 37 63 23 34 57 27 34 61 25 30 55
BESTE BATZUK** 74 91 165 93 104 197 114 129 243 137 142 179 169 153 322
GUZTIRA 139 143 282 150 159 309 164 183 347 190 200 390 217 208 425*

*2017-2018 ikasturtean 347 erroldatutako ikasletik  34 tituludun dira eta 49k ikasketak utzi dituzte. 2018-2019 ikasturtean 133 ikasle berri sartu dira. (5.1. taula ikusi)

**Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasun organikoetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak  eta ikasteko zailtasun espezifikoak ere.

5.1. Erroldan gehitu diren ikasle berrien bilakaera

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
  EM GI GU EM GI GU EM GI GU EM GI GU EM GI GU
IKUSMENA 3 0 3 4 2 6 1 8 9 4 5 9 2 2 4
ENTZUMENA 5 5 10 5 2 7 4 4 8 1 2 3 7 2 9
MOTOREA 7 9 16 2 13 15 7 8 15 9 9 18 11 9 20
BESTE BATZUK* 24 34 58 44 32 76 41 49 90 57 46 103 63 45 108
GUZTIRA 39 48 87 55 49 104 53 69 122 71 62 133 83 58 141

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasun organikoetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak  eta ikasteko zailtasun espezifikoak ere.

Ikusi informazio gehiago “EHU eta ezgaitasuna zenbakitan zerbitzuko web orrian.

6. Unibertsitate sarrerarako desgaitasunak eta, oro har, hezkuntza premia bereziak dituzten pertsonentzako arreta

 

6.1. Helburuak

 • Unibertsitatera sartzeko eta sarrera probetarako orientabidea, argibideak eta aholkuak emateko komunikazio-bideak finkatzea.
 • Ikasleek Unibertsitatean izango dituzten behar berezien ebaluaketa egitea eta baliabideen gestioak gauzatzea.

 

6.2. Jarduerak

 • Sarrera probetan egokitzapenak egiteko prozedurari buruzko informazioa ematea Berritzeguneei, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondoko Zentroei eta Helduentzako Irakaskuntza Zentroei.
 • Berritzeguneek, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondoko Zentroek eta Helduentzako Irakaskuntza Zentroek eginiko kontsultak erantzutea.
 • Unibertsitate-aurreko desgaitasunak eta, oro har, premia bereziak dituzten ikasleen egokitzapen-eskaerak kudeatzea, unibertsitatera sartzeko  batxilergoaren ebaluazio probetan.
 • Unibertsitatera sartzeko  batxilergoaren ebaluazio probetako epaimahaikideei desgaitasunak eta, oro har, premia bereziak dituzten ikasleen arretarako aholkularitza ematea.
 • Desgaitasunak eta, oro har, premia bereziak dituzten ikasleek egin nahi dituzten tituluei buruzko informazioa, aholkularitza  eta orientazioa ematea.

 

6.3. Egokitzapenak unibertsitatera sartzeko ebaluazio probetan

Motore urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Altzari egokitua
 • Gela irisgarria
 • Hezkuntza laguntzarako espezialista
 • Transkripzioa
 • Aparteko gela
 • Ordenagailua (posible diren ikasgaietan)

Ikusmen urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Hizkiak handitzea
 • Azterketen egokitzapenak IBTk eginda
 • Aparteko gela ekipamendu espezifikoarekin
 • Ordenagailua, lupa, braille teklatua, etb

Entzumen urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Zeinu Hizkuntzako Interpretea
 • Eserlekuaren erreserba lehen ilaran
 • Argibide pertsonalizatuak
 • Gorreriari buruzko jarraibideak zuzentzaileentzat

Beste desgaitasun mota batzuk dituzten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Komunera joateko edo gelatik ateratzeko baimena
 • Krisi kasuetarako argibideak, elikagaiak hartzeko, medikazioa edo neurgailu eta aparatuak edukitzeko baimena
 • Aparteko gela

Ikasteko Zailtasun Espezifikoak dituzten ikasleentzako egokitzapenak (DEA edota AGNH):

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Azterketa hasieran irakasleak azterketa ozen irakurtzea
 • Azterketaren egituraren berri eman eta argibideak modu pertsonalizatuan azpimarratu  ikasleak denbora antolatzeko
 • Azterketaren amaieran idatzitakoa ulergarria dela eta galdera guztiak erantzun dituela egiaztatu
 • Ordenagailua (posible diren ikasgaietan)
 • Eserlekuaren erreserba distrakzioak ekiditeko
 • Diskrezioz arreta deiak egitea arreta galtzen duenean
 • Azterketa amaitzeko falta den denbora adierazi
 • Dislexiari buruzko jarraibideak zuzentzaileentzat

Autismoaren Espektroko Nahasmenak (AEN) dituzten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Komunera joateko edo gelatik ateratzeko baimena
 • Azterketaren egituraren berri eman eta argibideak modu pertsonalizatuan azpimarratu  ikasleak denbora antolatzeko
 • Ordenagailua (posible diren ikasgaietan)
 • Erreserbatutako eserlekua edo aparteko gela
 • Azterketa egingo den instalazioa aldez aurretik bisitatu

 

6.4. Unibertsitatera sartzeko ebaluazio probetako egokitzapenak eskaerarako prozedura

OTSAILA

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeak pertsona bat izendatu behar du egokitzapen eskaera kudeatu eta jarraipena egiteko arduratuko dena.

OTSAILAren 25a BAINO LEHEN

Ikastetxeak arduradunaren hurrengo datuak bidaliko ditu discap@ehu.eus helbidera: Izen-abizenak, NAN zenbakia, jaiotze data, helbide elektronikoa (konpartitu gabeko kontua), ikastetxearen izena, kodea eta telefonoa.

OTSAILAren 26

Zerbitzuak ikastetxeko arduradunari sarbiderako kodeak eta egokitzapenen eskaerak egiteko argibideak bidaliko dizkio. Kode hauek espezifikoak dira USEko egokitzapenak bideratzeko.

MARTXOAren 1etik – 12ra

Egokitzapen eskaerak egiteko epea. Eskaera egiteko ikasleak izen-ematea egina izan behar du.

Arduradunak eskaerak bideratzeko  hurrengo dokumentazioa pdf edo word formatuan eskaneatuta behar ditu, beti ere ikaslearen egoeraren arabera.

Berritzeguneko Hezkuntza Premia Berezien zerrendetan dauden ikasleak:

 • Berritzegune, IBT edo Gorren Koordinazioak egindako egokitzapen txosten bat ikastetxera bidali behar da.
 • Desgaitasun mailaren aitorpen agiria, eta agiririk ezean, mediku txostena edo/eta  txosten psikopedagogikoa.

Berritzeguneko Hezkuntza Premia Berezien zerrendetan ez dauden ikasleak:   

 • Ikastetxeko egokitzapen txosten bat
 • Desgaitasun mailaren aitorpen agiria, eta agiririk ezean, mediku txostena edota txosten psikopedagogikoa.

Formulario berria egokitzapen txostena egiteko zerbitzuko web atarian eskuragarri

MARTXOAren 15etik MAIATZAren 14ra

Zerbitzuak eskaerak baloratuko ditu eta GAUR aplikazioaren  bitartez onarpenaren berri emango da. Beharrezkoa den kasuetan soilik zerbitzua ikastetxeko arduradunekin jarriko da harremanetan.

MAIATZArenN 17tik 28ra

Ikastetxeko arduradunak emaitzak jakin bezain laster discap@ehu.eus helbidera email bat bidali behar du, ikasleak ikasketak gainditu dituen edo ez adieraziz, egokitzapen eskaera zein deialdian kudeatuko den zehazteko.

OHIKO DEIALDIA

EKAINAren 2

Sarbide Probarako Zuzendariak probak egingo diren lekuen eta epaimahaien osaeraren  berri emango dio zerbitzuari.

EKAINAren 3 eta 4

Zerbitzuak egokitzapenen berri emango die epaimahaiei.

EKAINAren 4 eta 7

Zerbitzuak Ikastetxeko arduradunari epaimahaiko jarraibideak  baieztatuko dizkio.

EZ OHIKO DEIALDIA

EKAINAren 16tik 24ra

Ikastetxeko arduradunak emaitzak jakin bezain laster discap@ehu.eus helbidera email bat bidali behar du, ikasleak ikasketak gainditu dituen edo ez adieraziz, egokitzapen eskaera kudeatuko behar den zehazteko.

EKAINAren 30

Sarbide Probarako Zuzendariak probak egingo diren lekuen eta epaimahaien osaeraren  berri emango dio zerbitzuari.

UZTAILAren 1 eta 2

Zerbitzuak egokitzapenen berri emango die epaimahaiei.

UZTAILAren 2 eta 5

Zerbitzuak Ikastetxeko arduradunari epaimahaiko jarraibideak baieztatuko dizkio.

Harremanetarako pertsona:

Mamen López Lizarralde

943 015 184

discap@ehu.eus

7. Glosarioa

HEZKUNTZA INKLUSIBOA: ikasle guztien  berdintasun aukerak bermatuko dituen irakaskuntzaren diseinua, antolaketa eta garapena ikasketetako sarbidea, aurrerapena eta partaidetzan.  Hezkuntza interbentzio prozesu moduan ulertu behar da pertsona guztien ezaugarriak kontuan hartuz eta aniztasunari erantzuteko egokitzeko gaitasuna duena.

*AUKERA BERDINTASUNA: ikasketetan dauden oztopoak hautsi behar dira ikasleentzako guztientzako bideratua dagoen irakaskuntza prozesuan, ikasle guztiak beraien ezaugarriaz gain curriculumera sarbidea izan dezaten, egokitzapen indibidualak egiteko beharrik egon gabe eta modu honetan hezkuntza inklusiboago bat  lortuz.

HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK: ikasle batzuk desgaitasun baten ondorioz edo/ta ikasteko zailtasun espezifiko, nahaste edo gaixotasun baten ondorioz ikasketak egiteko eta garatzeko dituzten premiak dira. Hezkuntza testuinguruan ezarrita dauden ikasketetan sartzeko eta garatzeko gradu handi edo txiki batean dauden zailtasunak dira.

* DISEINU UNIBERTSALA: guztientzako diseinurako printzipioen aplikazioan (Mace, 1985; Preiser y Ostrosff, 2001; Story, 2011), bere ingelerazko jatorrizko hitza, Universal Design, eskola, institutu eta unibertsitatean ematen diren irakaskuntza ikaskuntza prozesuetarako saiakera lortu nahian, ikasle guztiak kontuan hartzea beraien ezaugarri edota egoera pertsonalaz gain.

*IDU=IKASKUNTZARAKO DISEINU UNIBERTSALA: IDU-aren definizioa curriculumari marko berri bat ematea da, hezkuntzarako hobekuntzak egitea ekarriko duena ikasle guztien aldetik eta batez ere desgaitasuna duten ikasleen aldetik (Hitchcock, Meyer, Rose y Jackson, 2002). IDU-ak ikasleen aniztasuna kontuan hartzen du curriculumean jasota dauden helburu, eduki, material eta ebaluaketan malgutasuna emanez. Egoera honek hezkuntza adituei ikasgeletan irakasteko modu desberdinak ezartzea  baimentzen du.

GJH- GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK: 4.GJH= guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa bermatzea eta 10. GJH= desberdintasunak murriztea. Garapen jasangarrirako 2030 EHUagendak 2019-2025 jasotzen ditu aipatutako helburuak.

  

*Ingrid Sala Bars, Sergio Sánchez Fuentes, Climent Giné Giné y Emiliano Díez Villoria. Análisis de los distintos enfoques del paradigma del diseño universal aplicado a la educación. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. 8 bol, zª 1, orri. 143-152