Argitalpenak

 

2018-2019

Barberán Recalde, María Tania. (in press). La interpretación de los cuantificadores algunos y batzuk ‘algunos’ por parte de niños monolingües (español/euskera) y bilingües (euskera-español). En C. Rojas y R. A. Figueira (eds.), Lingüística, 35(2): (In)flexibilidad pragmática en la adquisición del lenguaje.

Ceberio, Klara; Aduriz, Itziar; Diaz de Ilarraza  Arantza & Garcia-Azkoaga Ines M. (2018). Coreferential Relations in Basque: The Annotation Process. Journal of Psycholinguistic Research, Volume 47, Issue 2, 325-342. (ISSN: 0090-6905 (Print) 1573-6555 (Online)).

Ezeizabarrena, M.J. (en prensa), “The effect of relative linguistic input in the production of overt case and argument-verb agreement in child Basque”. In P. Larrañaga (ed.), Special Issue on The effect of input in the acquisition of Basque in a multilingual setting. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Ezeizabarrena, M.J. & Iraola, M. (en prensa), “Child bilingualism in the Basque Country: a nature and nurture fact”. In Pere Joan Tous, Georg A. Kaiser & Mari Jose Olaziregi (eds.). Baskische Kultur und politischer Konflikt. KULTUR Forschung und Wissenschaft. Vol. 18. ISBN 978-3-643-11748-9.

Ezeizabarrena, M.J.; Garcia, I.; Almgren, M. & Barreña, A. (2018), “Diferencias individuales en el desarrollo léxico de bilingües simultáneos tempranos euskera-castellano”.  En C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. México: UNAM, 195-218. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Ezeizabarrena M.J; Garcia, I. (2018), “Length of Utterance, in Morphemes or in Words?: MLU3-w, a Reliable Measure of Language Development in Early Basque”. Frontiers of Psychology 8: 2265-. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02265.

Garcia del Real, I.; Barberán, T. & Ezeizabarrena, M.J. (2018), “Diferencias individuales en la interpretación pragmática de la cuantificación (algunos, la mayoría) y del aspecto (imperfectivo) en el español ibérico infantil”. En C. Rojas & V. Oropeza (eds.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. México: UNAM, 101-130. ISBN: 978-607-30-0018-5.

Garaio, B. (2018). “Learning from each other in language revitalization: a chronicle of two new different initiatives on linguistic diversity in Gasteiz, Basque Country”,  in Pannoniana, vol. II, no. I-II (2018): 7-31.

Garaio, B. (2018). “La croada judicial d’Urquijote contra l’euskera»: “enemic” d’una sola cara?”, Treballs de Sociolingüística Catalana, 28, 11-31.

Garaio, B. Eta Penman, R.F. (2018). “Euskal lankidetzak Hego Amerikako hizkuntzen biziberritzean eragina du”, in BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 106, 197-226.

Garaio, B. (2018). “HIGA Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen 2. Topaketak”, IVAP-eko Administrazioa Euskaraz, 102 zenbakia, 19. Orr. Helbidea: https://www.euskadi.net/r61-vedadmeu/eu/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=1&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aNumEjemplar=102  Azken kontsulta: 2018/12/02.

Garaio, B. (2018). “Argantzon Ikastola ez da ohiko ikastola”, ARGIA aldizkaria, 2018ko ekainak 10ean. Helbidea: https://www.argia.eus/argia-astekaria/2602/argantzon-ikastola-ez-da-ohiko-ikastola. Azken kontsulta: 2018/12/02.

Garaio, B. (2018). “Ondarroako kresala sentitzen da Gasteizko muinoan”, ARGIA aldizkaria, 2018ko maiatzak 8an. Helbidea: https://www.argia.eus/albistea/ondarroako-kresala-sentitzen-da-gasteziko-muinoan. Azken kontsulta: 2018/12/02.

Garcia-Azkoaga, I.M. (2018). Cohesión nominal en la narración escrita compuesta por alumnos euskaldunes, Revista Signos. Estudios de Lingüística, volumen 51, nº 97. 134-152 (ISSN 0718-0934 versión en línea; ISSN 0035-0451 versión impresa).

Landabidea, X., Goirigolzarri, J. & Manterola I. (2018), “Euskara biziberritzeko ahaleginak: nondik norako berriak”, Hik Hasi 228 (2018ko maiatza). pp. 32-34.

Larraza, S. & Best, C. T. (2018). Differences in phonetic-to-lexical perceptual mapping of L1 and L2 regional accents. Bilingualism: Language and Cognition, 21(4), 805-825.

Manterola, I. (2019-apirila), “A study of recipes written by Basque L2 immersion students: Any evidence for language revitalization?”. In N. Yigitoglu & M. Reichelt (eds.), L2 Writing Beyond English. Bristol: Multilingual Matters.

Manterola, I. (2018), “Euskararen erabilera irakasteko objektu eta baliabide didaktikoak hiztun komunitatea garatzeko aktibo gisa”. Hermes, ale berezia: “Euskararen erabilerarako gakoak”.

Munarriz-Ibarrola, A., Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. (eds.) (2018). Methodologies for intra-sentential code-switching research. Special Issue of Linguistic Approaches to Bilingualism, 8 (1). ISSN: 1879-9264/E-ISSN 1879-9272.

Munarriz-Ibarrola, A.; Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. (2018). “Methodologies for intra-sentential code-switching research”. In Munarriz-Ibarrola, A.; Parafita Couto, M. C. & Vanden Wyngaerd, E. Methodologies for intra-sentential code-switching research. Special Issue of Linguistic Approaches to Bilingualism, 8 (1), 1-4. ISSN: 1879-9264/E-ISSN 1879-9272. DOI: doi 10.1075/lab.17082.mun

Munarriz-Ibarrola, A. (2018). “Hizkuntzak burmuin elebidunean; zer erakusten du gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketak?”. Ekaia, 34, 191-208. DOI: 10.1387/ekaia.17899.

Reyna Muniain, F., Manterola, I. & Nandi, A. (argitaratze bidean), “Educación plurilingüe con lenguas minoritarias en contextos de diáspora y su impacto en las políticas lingüísticas en familias neohablantes: el caso del gallego en Argentina”. Lengua y migración.

 

2017

Barberán, T. (2017) "The Interpretation of Negated Quantifiers in Spanish". EPiC Series in Language and Linguistics. Professional and Academic Discourse: an Interdisciplinary Perspective, 2, 181-190.

Diaz de Gereñu, L. (2017) "Kontalaritza, nondik nora?". Behinola, 35, 8-21.

Ezeizabarrena, M. J. & Munarriz, A. (2017) "Subject advantage in the production of relative clauses in Basque". In Lauchlan, F. & Parafita Couto, M. C. (Eds.), Bilingualism and Minority Languages in Europe: Current trends and developments. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle. 183-211. ISBN: 978-1-4438-1943-5.

Ezeizabarrena, M. J.; Munarriz, A. & Loidi, U. (2017) "Bilingual production of relative clauses in languages with opposite head-complement directionality". In Bellamy, K.; Child, M.; González, P.; Muntendam, A. & Parafita Couto, M. C. (Eds.), Multidisciplinary approaches to bilingualism in the Hispanic and Lusophone world. Amsterdam: John Benjamins. 283-311. ISBN: 9789027265623.

Ezeizabarrena, M.J. & Garcia, I. (2017), "Language delay and amount of exposure to the language: two (un)related phenomena in early Spanish-Basque bilingualism". In Alejandra Auza & Richard Swartz (eds.) Language Development and Disorders in Spanish-speaking children. Cham: Switzerland: Springer. 147-164. ISBN: 978-3-319-53645-3. DOI: 10.1007/978-3-319-53646-0_7.

Fyndanis, V., Lind, M., Varlokosta, S., Simonsen, H.G., Kambanaros, M., Ceder, K., Rofes, A., Soroli, E., Bjekić, J., Gavarró, A., Grohmann, K., Kuvač Kraljević, J., Martínez-Ferreiro, S., Munarriz, A., Pourquie, M., Vuksanović, J., Zakariás, L., & Howard, D. (2017) "Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: challenges and solutions". Clinical Linguistics and Phonetics. First view online. DOI: 10.1080/02699206.2017.1310299.

García del Real, I.; Barberán, T. & Ezeizabarrena, M.J. (2017) "Diferencias individuales en la interpretación pragmática de la cuantificación (algunos, la mayoría) y del aspecto (imperfectivo) en el español ibérico infantil". In C. Rojas & E.V. Oropeza (eds.), Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Factores lingüísticos, cognitivos, socioambientales. México. 115-148.

Garcia, I., Larrañaga, N.,  Azurmendi M. J. & Berasategi, A. (2017) Actitudes hacia lenguas y culturas en contacto y grupos inmigrantes según la identidad etnolingüística de escolares vascos. Cultura y Educación, 29 (1), 79-96.

Garcia-Azkoaga, I.M. & Sullón, K. (2017). Capacidades lingüísticas shipibo-castellano en textos escritos por escolares bilingües de Ucayali (Perú), Onomazein.

Iraola, M.; Santesteban, M.; Sorace, A. & Ezeizabarrena, M.J. (2017) "Pronoun preferences of children in a language without typical third-person pronouns". First Language, 37 (2),165-185. DOI: 10.1177/0142723716679799.

Larraza, S., Samuel, A. G. & Oñederra, M. L. (2017). Where do dialectal effects on speech processing come from? Evidence from a cross-dialect investigation. Quarterly Journal of Experimental Psychology 70(1), 92-108.

Manterola, I. & Almgren, M. (2017) "L'enjeu de la scolarisation en basque: différentiation selon les contextes sociolinguistiques et pratiques des élèves". Bulletin suisse de linguistique appliquée, Nº spécial 2017, III-V, 63-75.

Moiua, A.; Garcia-Azkoaga, I.M. & Ozaeta, A. (2017). Interpretegaien eta gorren testuak: nola eragiten du hizkuntza modalitateak testuen azpiegituran eta edukien ekoizpenean? In I. Alegria, A. Latatu, M.J. Omaetxebarria, P. Salaberri (arg.): Ikergazte 2017. Giza Zientziak eta Artea. Bilbao: UEU, 72-79. (ISBN: 978-84-8438-628-5).

Munarriz, A. & Pourquié, M. (2017) "CAT: afasia aztertzeko tresnaren euskal egokitzapena".In Alegria, I., Latatu, A., Ormaetxebarria, M. J. & Salaberri, P. (Eds), II. IkerGazte. Nazioarteko Ikerketa Euskaraz: Giza zientziak eta artea. 80-87. Udako Euskal Unibertsitatea (UEU): Bilbo, ISBN: 978-84-8438-628-5.

Munarriz, A. (2017) "The influence of structural distance in cross-linguistic transfer: A case study on Spanish-Basque bilingual aphasia". In Bellamy, K.; Child, M.; González, P.; Muntendam, A. & Parafita Couto, M. C. (Eds.), Multidisciplinary approaches to bilingualism in the Hispanic and Lusophone world. Amsterdam: John Benjamins. 235-260.

Rofes, A.; Zakariás, L; Ceder, K.; Lind, M.; Blom Johansson, M.; De Aguiar, V.; Bjekić, J.; Fyndanis, V.; Gavarró, A.; Simonsen, H. G.; Hernández Sacristán, C.; Kambanaros, M.; Kuvač Kraljević, J.; Martínez-Ferreiro, S.; Mavis, I; Méndez Orellana, C.; Salmons, I.; Sör, I.; Lukács, A.; Tunçer, M.; Vuksanovic, J.; Munarriz, A.; Pourquié, M; Varlokosta, S. & Howard, D. (2017) "Imageability ratings across languages". Behavior Research Methods. First view online. DOI 10.3758/s13428-017-0936-0.