Charla: El uso de los cómics en la red y la cultura del meme

Charla: El uso de los cómics en la red y la cultura del meme

Imparten la charla: Irene Costa y Tomás Arango.

Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes
5 de octubre de 2017, 16:00 h.

Evento organizado con la ayuda del Vicerrectorado del Campus de Bizkaia.


Hitzaldia: Komikien erabilera sarean eta memeen kultura

Hizlariak:
Irene Costa eta Tomás Arango

Arte Ederren Fakultateko Gradu Aretoa
2017ko urriaren 5ean, 16:00.

Bizkaiko Kanpuseko Errektoreordetzaren laguntzari esker antolaturiko ekitaldia

Alumnado premiado en VII Certamen de Arte Hotel Carlton

El pasado viernes 15 de septiembre se entregaron los premios del VII Certamen de Arte Hotel Carlton. Los estudiantes premiados han sido:

1º Brayan Maicol Chipana
2º Josu Ezquerro
3º Leticia Gaspar

El jurado ha estado compuesto por Dña. Nekane Alonso, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, la asesora artística Mercedes Prado, Mª Sol Corral (en representación del Hotel Carlton) y Jesús Meléndez y Txaro Arrazola (Profesores de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU)


Pasa den ostiralean, irailak 15, Hotel Carltoneko VII Arte Lehiaketaren sariak banatu ziren. Hauek izan dira ikasle saridunak:

1. Brayan Maicol Chipana
2. Josu Ezquerro
3. Leticia Gaspar

Epaimahaikideak hurrengoak izan dira: Nekane Alonso andrea, Bilboko Udaleko Kultura Saileko Zinegotzia, Mercedes Prado arte-aholkularia, Mª Sol Corral (Hotel Carltonen izenean) eta Jesús Meléndez eta Txaro Arrazola (UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko irakasleak.

Convocatoria de Artículos para Ausart nº 5(2)

AusArt 5(2) (diciembre 2017)- PETICIÓN DE ARTÍCULOS: Los circuitos del arte: Encrucijadas y derivas del arte contemporáneo
[eusk beherago]

Bajo el paraguas de los circuitos del arte encontramos muchas cuestiones que, aun relacionadas con lo artístico, no atañen directamente al ámbito de la creación. La crisis financiera de la última década propició una perversa burbuja en torno al arte contemporáneo. El arte pasó a ser entendido como un mero negocio en manos de marchantes, subastadores y algunas galerías. Se redefinieron los roles de las instituciones del arte (fundaciones, museos…) y de la industria cultural en general. También cambió el papel que de las publicaciones especializadas y de la crítica de arte.

Todos estos temas se antojan insoslayables para reflexionar sobre el impacto del arte contemporáneo, en lo que algunos llaman posmodernidad y otros era de la posverdad, para arrojar, si procede, algo de luz en esta tupida red de tramas contradictorias en las que parece haberse convertido el arte de nuestro tiempo.

Esperamos recibir vuestras propuestas (originales e inéditas) a través de la plataforma Open Journal Systems (www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart) antes del 15 de octubre de 2017. El archivo del artículo no llevará ni el nombre ni ningún elemento identificativo de su(s) autor(es) y deberá incluir:
• el título del artículo (+traducción al inglés);
• resumen (± 150 palabras) + resumen en inglés (ídem);
• hasta cinco palabras clave y su traducción inglesa,
• texto (± 3000 palabras) con imágenes y gráficos opcionales; referencias bibliografícas según formato Chicago autor-año.


AusArt 5(2) (2017ko abendua)- ARTIKULUEN ESKAERA: Artearen zirkuituak: Arte garaikidearen bidegurutzeak eta deribak

Artearen zirkuituak deritzan izenburupean gai ugari aurkitzen ditugu, artearekin zerikusia izan arren sorkuntzaren alorrarekin zuzeneko loturarik ez dutenak. Azken hamarkadako finantza-krisiak burbuila makur bat bultzatu zuen arte garaikidearen inguruan. Artea negozio huts bilakatu zen, alegia, arte-merkatari, enkantegile eta galeria batzuen eskuetan dagoen negozio huts. Artearen instituzioen rolak birdefinitu ziren (fundazioak, museoak…), eta, oro har, industrial kulturalaren rola ere bai. Halaber, argitalpen espezializatuen eta kritika artistikoaren rola ere aldatu zen.

Gai horiek guztiak ezin saihestuzkoak dira arte garaikidearen inpaktuaz hausnartzeko, batzuek postmodernitate eta beste batzuek egiaren osteko aro deitzen dioten garai honetan, baldin eta nolabait argitu nahi badugu gure garaiko artean gaur egun –dirudienez- biltzen diren trama kontraesankorren sare trinko hau.

Espero dugu zeuen proposamenak (originalak eta argitaratu gabeak) jasotzea, Open Journal Systems (www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart) plataformaren bitarez, 2017ko urriaren 15a baino lehen. Artikuluaren artxiboak ez du izenik eramango, ezta beraren egilea/k identifikatzeko elementurik ere, eta datu hauek adierazi beharko ditu:
• artikuluaren izenburua (+ingelesezko itzulpena);
• laburpena (± 150 hitz) + ingelesezko laburpena (idem);
• gehienez bost gako-hitz eta haien ingelesezko itzulpena,
• testua (± 3000 hitz), nahi izanez gero irudi eta grafikoekin; erreferentzia bibliografikoak -egilea eta urtea- Chicago formatuaren arabera.

Exposición "Hornos/Labeak" del Máster en Cerámica

Hornos

Exposición del Máster en Cerámica: Arte y Función

Sala Etxepare (Bizkaia Aretoa, Bilbao). Del 15 al 26 de septiembre. Lunes a viernes, 8:00-20:00 h.

Inauguración: 15 de septiembre, 18:00 h.


Labeak

Zeramika: Artea eta Funtzioa Masterraren erakusketa.

Etxepare aretoa (Bizkaia Aretoa). Irailaren 15etik 26ra. Astelehenetik ostiralera: 8:00-20:00.

Inaugurazioa: Irailak 15, 18:00.

Entrega de premios Certamen Hotel Carlton

El fallo de Jurado se hará publico en la entrega de premios que tendrá lugar el día 15 septiembre a las 13:00 en el Hotel Carlton.

El acto se celebrará en el Salón La Cristalera del Hotel Carlton, el viernes 15 de septiembre de 2017, a las 13:00 horas. A continuación, se servirá un cóctel para los asistentes.

Se ruega confirmación en: 946 611 724 / 946 611 723, eventos@aranzazu-hoteles.com


Epaimahaiaren erabakia irailaren 15eko 13:00etan  jakitera emango da, Carlton Hotelean egingo den sari banaketan.

Ekitaldia Hotel Carltoneko La Cristalera aretoan egingo da. 2017ko irailaren 15ean, ostirala, 13:00etan. Ondoren, koktela egongo da bertaratutakoentzat.

Etorriko zarela jakinarazi: 946 611 724 / 946 611 723, eventos@aranzazu-hoteles.com

Exposición de Nagore Amenabarro

Exposición de Nagore Amenabarro-ren erakusketa

“CLÁSTICA”

Exposición de Nagore Amenabarro.

Torre de Ariz (Basauri), del 8 al 30 de septiembre.

Inauguración: 8 de septiembre a las 20:00 h.


Nagore Amenabarroren erakusketa.

Arizko Dorretxea (Basauri), irailaren 8tik 30era arte.

Aurkezpena: irailaren 8an 20:00etan.

Puertas Abiertas TFG de Arte y Tecnología

Exposición de Trabajos de Fin de Grado del alumnado del Departamento de Arte y Tecnología

Jueves 7 de septiembre, 10:00-17:00 h.
(Campus de Leioa – Facultad de BBAA – edificio II)

A las 14:00 habrá un pequeño picoteo y de 10:00 a 17:00 estará abierto a todas las personas de
dentro y fuera de la universidad que os queráis acercar.


Arte eta Teknologia Saileko ikasleen Gradu Amaierako Lanen erakusketa

Irailaren 7an, osteguna, 10:00-17:00 h.
(Bizkaiko Campusa – AAEEn Fakultatea – II eraikina)

14:00tan lunch txiki bat egingo dugu eta 10:00tatik 17:00tara etorri nahi duen edonorentzat zabalik egongo da, unibertsitatekoak zein kanpokoak.

Más información/Informazio gehiago

Becas ‘Transición al mundo laboral’ 2017/2017ko ‘Lan arlora igaro’ bekak

Becas ‘Transición al mundo laboral’ 2017

Adjuntamos información sobre las becas ‘transición al mundo laboral’ 2017 (antes, Lehen Aukera). Se trata de realizar prácticas en empresas vascas, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre (360 horas en total), más un periodo previo de 2 semanas de formación laboral. Los becarios percibirán unos 450 euros/mes.

Está dirigido a:

1º. Alumnado que haya cursado 4º curso durante el año académico 2016/17, haya o no superado todas las asignaturas.

2º. El alumnado matriculado en 4º curso durante el año académico 2017/18 también podrá optar a las becas.

Si deseas participar, envía tu currículo a javier.diez@ehu.eus antes del 4 de septiembre de 2017, indicando el sector de empresas a donde debemos dirigir tu candidatura (seguramente, te emplazarán a una entrevista). Si ya cuentas con una empresa donde realizar la práctica, indícanoslo.

Frente a cualquier otro criterio de asignación, las becas están supeditadas a:

– la aceptación del candidato o candidata por parte de una empresa.

– que la actividad empresarial esté relacionada con los ámbitos formativos de la Facultad de Bellas Artes.

 

 

2017ko ‘Lan arlora igaro’ bekak

Honekin batera, 2017ko ’Lan arlora igaro’ (Lehen Aukera iraganean) beken inguruko informazioa doakizu. Horiei esker, praktikak egin daitezke euskal enpresatan, urriaren 1a eta abenduaren 31 bitartean (360 ordu guztira), bi asteko lanerako prestakuntza jaso ostean. Bekadunek 450 € inguru jasoko dituzte hileko.

Hartzaileak:

1.- 2016/17 ikasturte akademikoan zehar 4. maila egin duten ikasleak, irakasgai guztiak gainditu ala ez.

2.- 2017/18 ikasturte akademikorako 4. mailan matrikulatzen diren ikasleek beka jasotzeko aukera izango dute ere.

Parte hartu nahi izanez gero, bidal ezazu zure curriculuma javier.diez@ehu.eus helbidera, 2017ko irailaren 4a baino lehen, zure hautagaitza zein enpresa arlora bidera nahi duzun zehaztuz (elkarrizketa bat egin beharko duzu ziurrenik). Praktikak egiteko enpresaren bat baduzu, adieraz iezaguzu.

Edozein esleipen irizpideren aurrean, bekak ondokoen mende daude:

enpresak hautagaia onartu beharko du.

enpresa jarduerak Arte Ederretako Fakultateko prestakuntza eremuei lotua egon beharko du.

Resolución estancia en Reno 2017

El comité de selección de proyectos de la convocatoria de ayudas para estancia en Reno 2017, después de valorar las propuestas recibidas ha resuelto conceder las ayudas a:

María Muriedas Díez, alumna de postgrado.
Gemma Martín Valdanzo, alumna de postgrado.

Así mismo, se ha resuelto designar como 1ª y 2ª suplentes a:

Beatriz Perales Fernández de Gamboa, alumna de postgrado.
Rakel Gómez Vázquez, alumna de postgrado.

El jurado ha valorado el interés de las propuestas a realizar durante la estancia en el Center for Basque Studies de Reno, teniendo en cuenta la vinculación con el contexto donde van a ser desarrollados.

Reno 2017 egonaldi beken deialdiko proiektuak aukeratzeko batzordeak, jasotako proposamenak aztertu ondoren, bekak hurrengo ikasleei ematea erabaki du:

María Muriedas Díez, graduondoko ikaslea.
Gemma Martín Valdanzo, graduondoko ikaslea.

Halaber, 1. eta 2. ordezkoak hurrengo ikasleak izatea erabaki du:

Beatriz Perales Fernández de Gamboa, graduondoko ikaslea.
Rakel Gómez Vázquez, graduondoko ikaslea.

Epaimahaiak Renoko Center for Basque Studies zentroan egingo den egonaldiaren bitartean gauzatutako proposamenen interesa baloratu du, garatuak izango diren lekuaren testuinguruarekin duten lotura kontuan hartuz.

(Img: Kend Lund. Flickr. CC BY-SA)

Ate Irekiak GRAL/Puertas Abiertas TFG

Ate Irekiak/Puertas Abiertas:

Gradu Amaierako Lanak Arte eta Teknologian/Trabajos de Fin de Grado en Arte y Tecnología

Arte Ederren Fakultatea-II. eraikina/Facultad de BBAA-edificio II

Uztailak 10-11 de julio, 14:00-19:00

 

Este año queremos dar a mostrar los Trabajos de Fin de Grado del alumnado de Arte y Tecnología mediante un formato más expositivo y de programación artística.

A las 14:00 habrá un pequeño picoteo y de 14:00 a 19:00 estará abierto a todas las personas de dentro y fuera de la universidad que os queráis acercar.

¡Animaos a conocer los proyectos artísticos realizados y a celebrar con nosotros este fin de curso!