2021

2021 articles

Amorrortu, E., Goirigolzarri, J. & Ortega, A. (2021). Ekintza-ikerketa partehartzailea euskararen hiztun aktibo bihurtzeko babesgune eta zubi-espazio, BAT Soziolinguistika aldizkaria, 120(3), 11-26.

Flors-Mas, Aveŀlí & Manterola, I. (2021). Els models lingüístics de l’educació obligatòriaa la Comunitat Autònoma Basca i a Catalunya: una visió comparada. Revista de Llenguai Dret, Journal of Language and Law, 75, 27-45. https://doi.org/10.2436/rld.i75.2021.3590
- Ingelesezko bertsioa: Flors-Mas, Avel·lí and Manterola, I. (2021). The linguistic models of compulsory education in the Basque Autonomous Community and in Catalonia: a comparative view. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 75, 27-45. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/178510/1/712824.pdf

Garcia-Azkoaga, I.M.; Idiazabal, I. (2021). Garapen Iraunkorreko Helburuei so hizkuntzen betaurrekoekin, Ekaia, ale berezia, 277-296. Bertsio digitala eta paperezkoa (DOI: https://doi.org/10.1387/ekaia.22087)

García-Azkoaga, I.M.; Bengoetxea, O. & Zabala, J. (2021). Hizkuntzaz besteko irakasgaietan euskararen ahozko erabilera indartzen, Bat: soziolinguistika aldizkaria (120), 153-174.

Goirigolzarri Garaizar, J., Marko, I., & Manterola, I. (2021). e5: euskararen komunitatearen garapenerako marko interpretatibo berria [e5: a new interpretative framework for the development of the Basque community]. Fontes Linguae Vasconum, (132), 473-495. https://doi.org/10.35462/flv132.7

Idiazabal Gorrochategui, I. & García Azkoaga, I. M. (2021). Munduko hizkuntza-aniztasuna, gure ondare materiagabe nagusiari nola eutsi, Bat: soziolinguistika aldizkaria (121), 151-127.

Ortega, A., Goirigolzarri, J. & Amorrortu, E. (2021). ‘Participatory Action Research toPromote Linguistic Mudas among New speakers of Basque: Design, Benefits andChallenges’. El sujeto neohablante: condiciones, espacios y procesos de muda/conversión en contextos de lenguas minoritarias. Special issue of the Journal of Multilingual and Multicultural Development, Ramallo, F. & Urla, J. eds. Published online 06 September 2021:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01434632.2021.1968877

Ortega, A. & Zarraga, A. (argitaratze bidean). Redes de colaboración para la revitalización de las lenguas indígenas: la experiencia nasa-vasca. / Creating networks and partnerships for indigenous language revitalization: the Nasa-Basque experience. TheInternational Year of Indigenous Languages 2019: Perspectives Conference Proceedings. Special issue of the Language Documentation and Conservation journal