Capítulos de libro

Liburu kapituluak 2020

Amorrortu, E., Ortega, A., Goirigolzarri, J. (2020). “Bilbo Handiko unibertsitate-ikasle euskal hiztun berriak muda prozesuan ahaleginetan: ekintza-ikerketa baten behin behineko emaitzak” [Action-research to study muda processes among University new speakers of Basque from the Bilbao Metropolitan area: preliminary results]. In Santazilia, E., Krajewska, D., Zuloaga, E. & Ariztimuño, B. (arg.). Fontes Linguae Vasconum 50 urte. Ekarpen berriak euskararen ikerketari / Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca. 47-62 orr. Iruña: Nafarroako Gobernua. ISBN: 978-84-235-3561-3.

Diaz de Gereñu, L. Idiazabal, I. & Larringan, L.-M. (2020) Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan, In Santazilia, E. et al. (arg./eds.), Fontes Linguae Vasconum 50 urte: metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan.195-208.

Garaio, B. (2020). “¿Una nación de naciones, un proyecto común multilingüe? El españolismo lingüístico frente a la aparición de los idiomas minorizados en la pantalla pública”, in AJL (edk). Lingüística prospectiva: tendencias actuales en estudios de la lengua entre jovenes investigadores, Sevilla: Asociación Jóvenes Lingüistas, 501-512 orr.

Garcia-Azkoaga, I.M. (2020). Secuencias didácticas y géneros textuales en el aprendizaje de la lengua de especialidad. In Cecylia Tatoj, Marek Baran, R. Sergio Balches Arenas (eds.): Un mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas. Katowice:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 38-47.

Garcia-Azkoaga, I.M.; Bengoetxea, O.; Zabala, J. (2020). Ahozko euskararen erabilera eskolan. Gako zenbait irakasleen prestakuntzarako, in E. Santazilia, D. Krajewska & E. Zuloaga (arg.): Fontes Linguae Vasconum 50 urte. Ekarpen berriak euskararen ikerketari / Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca. Iruña: Nafarroako Gobernua. (ISBN: 978-84-235-3561-3).

Ortega, A. & Zarraga, A. (en galeras). “Euskal-nasa kooperazioa: helduen eskoletarako metodologia eraginkorraren bila, atazetan oinarritutako irakaskuntzaren bidetik”. In: Diaz de Gereñu, L.; Manterola, I. & Garcia-Azkoaga, Ines M. (arg.). Euskara oinarri, eleaniztasuna helburu. Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco EHU/UPV.

Uranga, B. & Mendizabal, M. (2020). Munduko hizkuntza-aniztasunetik euskarara; ekologietatik begirada. Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu.

Liburu kapituluak 2019

Garcia-Ruiz, M., Manterola, I. & Ortega, A. (2019). Euskararen erabilera sustatzeko ideologia eta estrategiak D ereduko gurasoen hizkuntza politika eleaniztunetan. In O. Arbelaitz, U. Etxeberria, A. Latatu & M.J. Omaetxebarria (Eds.), “III. IKERGAZTE nazioarteko ikerketa euskaraz” kongresuko artikulu-bilduma. Giza zientziak eta artea (107-114). Bilbo: UEU.

Goirigolzarri, J., Amorrortu, E. & Ortega, A. (2019). Activación lingüística de jóvenes neohablantes de euskera en la universidad. In: F. Ramallo, E. Amorrortu, & M. Puigdevall (Eds.), Neohablantes de lenguas minorizdas del Estado español (23-46). Iberoamericana-Ververt. ISBN: 9788491920861.

Idiazabal, I. & Casenave, J. (2019). La formation des enseignants de basque du système immersif. Aborder l’approche communicative pour l’enseignement bilingue par immersion à travers des séquences didactiques basées sur les genres textuels. In B. El Barkani & Z. Meksen (Eds.), Pladoyer pour la variation.  Mélanges en hommage à Marielle Rispail (173-197). Louvain-la-Neuve: EME éditions.

Manterola, I. (2019). A study of recipes written by Basque L2 immersion students: Any evidence for language revitalization?. In N. Yigitoglu & M. Reichelt  (Eds.),  L2 Writing Beyond English. Bristol: Multilingual Mattters

Pardina, A. & Manterola, I. (2019). D ereduan euskaldundutako eremu mistoko gazte nafarren hizkuntza jarrerak eta identitateak. In O. Arbelaitz, U. Etxeberria, A. Latatu & M.J. Omaetxebarria (Eds.), “III. IKERGAZTE nazioarteko ikerketa euskaraz” kongresuko artikulu-bilduma. Giza zientziak eta artea (115-120). Bilbo: UEU.

Liburu kapituluak 2018

Almgren, M. & Idiazabal, I. (2018). “Immersion et submersion, deux modèles opposés pour enseigner en langue seconde” in Le Coadic, R. (Dir.): Francis Favereau. Melanges au passeur de mémoire. Rennes: Skol Vreizh, 25-50.

Idiazabal, I. & Casenave, J. (2018). “La formation des enseignants de basque du système immersif. Aborder l’approche communicative pour l’enseignement bilingue par immersion à travers des séquences didactiques basées sur les genres textuels”. In Zahir MEKSEM & Bouchra EL BARKANI (eds.): Hommage à Marielle Rispail. Éditions Modulaires Européennes (E.M.E).

Urla, J., Amorrortu, E., Ortega, A. & Goirigolzarri, J. (2018). "Basque Standardization and the New Speaker: Political Praxis and the Shifting Dynamics of Authority and Value” in P.M.J. Lane, J. Costa & H. de Korne (eds.): Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery. New York & London: Routledge. Pp. 24-46. ISBN. 9781138125124.

Liburu kapituluak 2000-2015

Ortega, A., Amorrortu, E., Goirigolzarri, J., Urla, J. & Uranga, B. . (2015). "Basque Linguistic Identity among New speakers of Basque" in O´Rourke, Ramallo & Pujolar (Ed.) Special Issue: New Speakers of Minority Languages: The Challenging Opportunity". International Journal of Sociology of Language, 231. 85-105.

García-Azkoaga I.M., Idiazabal, I. & Larringan L.M. (2014). "Narratze-trebetasunen garapena. Ipuin bera eta ume bera hiru adin ezberdinetan". In Ricardo Gomez & Maria Jose Ezeizabarrena (arg.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Manterola, I. . (2014), "Gaztelania H1 eta H2ren garapena 5 eta 8 urte artean: ipuinetako aditz kohesioa aztergai". In Ricardo Gomez & Maria Jose Ezeizabarrena (arg.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Ortega, A., Amorrortu, E., Goirigolzarri, J., Urla, J. & Uranga, B. . (2014). "Nous parlants de basc: identitat i legimitat". En: Puigdevall, M (coord.). Els nous parlants de llengües minoritàries: pertinences i legitimitats [dossier en linea]. Digithum, 16, pp. 6-17. UOC. Publicado en catalán, inglés y castellano.

Barreña, A. . (2013) "El euskara estándar y la variedad occidental: aproximación a la disponibilidad léxica de jóvenes vascohablantes occidentales" in Rudolf Muhr, Carla Amorós Negre, Carmen Fernández Juncal, Klaus Zimmermann, Emilio Prieto & Natividad Hernández (eds.) (2013): Exploring linguistic standards in non-dominant varieties of pluricentric languages / Explorando estándares lingüísticos en variedades no dominantes de lenguas pluricéntricas. Frankfurt a.M. / Wien et. al.: Peter Lang Verlag.

Barreña, A., Ortega, A. & Amorrortu, E. . (2013). "The Basque language today. Achievements and challenges". In Basque and Proto-Basque, monográfico de la revista Mikroglotika, Mikel Martínez-Areta & Manuel Padilla-Moyano (Eds).

Ezeizabarrena, M.J. & Barreña, A. . (2013) "Etapas en el proceso de adquisición de las lenguas vasca y castellana por niños monolingües y bilingües" in J. Dolz & I. Idiazabal (eds.). Enseñar (lenguas) en contextos multilingües, pp. 241-278. Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-9860-838-0.

Garcia-Azkoaga, I.M. . (2013) "Didáctica integrada del euskera y formación lingüística para profesionales: desarrollando las capacidades orales" in J. Dolz & I. Idiazabal (eds.). Enseñar (lenguas) en contextos multilingües, pp. 363-387. Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-9860-838-0.

Idiazabal, I. . (2013), Pedagogical-Didactic Reading of the Report "Sociolinguistics Cluster (2012)", in Talking pupils. The ARRUE Project 2011. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco: Depto. de Educación, Política Lingüística y Cultura. 267-270.

Idiazabal, I. & Dolz, I. . (2013) "Diversidad lingüística y formación plurilingüe" (Introducción) in J. Dolz & I. Idiazabal (eds.) Enseñar (lenguas) en contextos plurilingües, pp. 11-32. Bilbao: Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-9860-838-0.

Manterola, I. & Almgren, M. . (2013). "Las grandes líneas de progresión de los aprendizajes lingüísticos en la escolarización en euskera" in J. Dolz & I. Idiazabal (eds.) Enseñar (lenguas) en contextos plurilingües, pp. 217-240. Bilbao: Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-9860-838-0.

Amorrortu, E. . (2012) "Talde estrategikoen euskararekiko jarrerak: gazte euskaldunak, erdaldunak eta euskaldun berriak / Las actitudes hacia el euskera de grupos estratégicos: los y las jóvenes vasco-hablantes, los y las no-vascohablantes y los y las neohablantes". Actas del Congreso Marcos interpretativos de la realidad social contemporánea. Universidad de Deusto. Bilbao: Universidad de Deusto, 43-56.

Garro, E. & Idizabal, I. . (2012). "¿Para qué utilizan los jóvenes el discurso referido? Análisis de debates públicos en euskera" in Clara Ubaldina Lorda . (Coord.) Polifonía e intertextualidad en el diálogo. Oralia. Análisis del discurso oral. Anejos 6, 231-246. ISBN:978-84-7635-837-5.

Idiazabal, I. . (2012). « Hizkuntza aniztasuna ondare gisa UNESCO-ren ekimenetan. Euskal Herritik begiratu bat ». XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 339-351. ISBN: 978-84-8419-232-9

Larringan, L.M. & Idiazabal, I.(2012) "Generic you in Basque : a politeness strategy in young people debates?" in Leyre Ruiz Zarobe & Yolanda Ruiz Zarobe(Eds.) Speech Acts and Politeness across Languages and Cultures, Bern: Peter Lang: Linguistic Insights. Studies in Language and Communication. Vol. 132. 115-128 ISBN 978-3-0343-0611-9

Manterola, I.; Almgren, M. & Idiazabal I. (2012). "L'usage de connecteurs dans les contes oraux en L1 et L2 chez des enfants bilingues basque-espagnols ». In Régine Delamotte-Legrand & Mehmet-Ali Akinci (Eds.) Recits d'enfants : Developpement, genre, contexte. Rouen: Presses Universitaires de Rouen et de l'Havre. ISBN:978-2-87775-579-5 /ISSN: 1292-1211, 329-352.

Manterola, I., Almgren, M. & Idiazabal I. (2012) "El aprendizaje del euskera en niños de origen inmigrante: influencia de la escuela y del entorno", in Rispail, M.; Jeannot, C.; Totozani M. & Tomc S. (Eds.), Esquisses pour une école plurilingue : Réflexions sociodidactiques. Paris: L'Harmatan. ISBN: 978-2-296-99319-8, 200-218.

Idiazabal, I. (2011) Migraciones y diversidad lingüística en el País Vasco (Migration and language Diversity in the Basque Country). in Julio Hernández Borge & Domingo L. González Lopo (Eds.) Migraciones e interculturalidad. Los hechos y las políticas. Santiago de Compostela: publicacións Universidade de Santiago de Compostela, 113-130.

Manterola, I. & Berastegi, N. (2011). "Hizkuntza gutxituen erronkak" ISBN: 978-84-8438-376-5 . Bilbo, Udako Euskal Unibertsitatea.

Idiazabal, I.; Amorrortu, E.; Barreña, A. & Uranga B. (2008)."Mother tongue. Language of Immersion. What can the School do to revitalize minorized languages?" in T. de Graaf; N. Ostler & R. Salvedra (Ed.) Endangered Languages and learning. Proceedings of FEL XII. Bath: FEL & Leewarden: Fryske Akademy. ISBN: 978-0-9560210-0-7, 139-146.

Barreña, A.; Idiazabal, I.; Juaristi, P.; Junyent, C.; Ortega, A. & Uranga, B. (2006). "World Languages Review: Some Data" in Denis Cunningham, David E. Ingram and Kenneth Sumbuk. eds. (2006). Language Diversity in the Pacific: Endangerment and Survival. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 15-23. ISBN: 1-85359-867-4

Barreña A.; Uranga, B.; Amorrortu E.; Idiazabal I.; Izagirre, E. & Ortega, A. (2006). "Hizkuntzen iraupenari begira: hiztun-kopuruaren inguruan hainbat datu eta hausnarketa" in B. Fernandez & I. Laka (Arg.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza, Bilbao, Servicio de Publicaciones de UPV-EHU, 139-154. ISBN: 84-8373-890-2

Amorrortu, E.; Barreña, A.; Izagirre, E.; Idiazabal, I. & Uranga, B. (2004). "What do Linguistic Communities Think about the Official Recognition of their Languages?" in Joan Argenter & R. McKenna Brown (Eds.) Endangered Languages and Linguistic Rights. On the Margins of Nations. 139-143, Bath, England. The Foundation of Endangered Languages. ISBN: 0-9538248-6-1

Barreña, A. (2001). "Apreciaciones de los indígenas guatemaltecos sobre la vitalidad de sus lenguas" in Bartol Hernández, J. A.; Crespo Matellán, S., Fernández Juncal, C.; Pensado, C.; Prieto de los Mozos, E.; Sánchez Glez de Herrero, N. (eds.). Nuevas aportaciones al estudio de la lengua española. Salamanca: Luso-Española de Ediciones, 209-220. ISBN: 84-932394-0-2

Barreña, A.; Etxebarria, M.; Idiazabal, I.; Juaristi, P.; Junyent. C. & Ortega, P. (2000). "World Languages Report: A Prelaminary Approach" in Omkar, N. K & Devaki, L. (ed.). Linguistic Heritage of India and Asia. Central Institute of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore, India, 318-336. ISBN: 81-7342-076-9