AYUDAS PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES DE CONEXIÓN / KONEKZIO ARAZOAK DITUZTEN IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK

PROCEDIMIENTO DE AYUDAS, MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA DEBIDO AL COVID-19, A ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU QUE NO DISPONEN DE ORDENADOR O CONEXIÓN A INTERNET EN CASA, DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS SOBREVENIDAS O QUE PERDUREN EN EL TIEMPO.

Se entenderá que el o la estudiante está en situación de dificultad económica sobrevenida cuando con posterioridad al inicio del curso académico concurra alguna de las siguientes circunstancias:

-Haber perdido los medios de ingresos habituales.

Desempleo o expediente de regulación de empleo de la persona sustentadora principal de la familia

-Fallecimiento de la persona sustentadora principal de la familia, jubilación forzosa de la misma que no se produzca por cumplir la edad reglamentaria, o incapacidad laboral permanente.

Enfermedad grave o accidente grave en alguna persona miembro de la unidad familiar.

Cualquier otra circunstancia no contemplada entre las anteriores y que pueda ser considerada una situación de urgente necesidad.

Se considerará que la situación económica perdura en el tiempo cuando, una vez iniciados los estudios universitarios y producida la situación de dificultad económica sobrevenida, la misma no revista mejoría en los siguientes cursos académicos.

Solicitudes

Las solicitudes de ayuda deberán dirigirse al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la UPV/EHU (vicer.alumnado@ehu.eus).

Junto con el modelo de solicitud, deberán presentar la documentación justificativa de la situación económica sobrevenida en los supuestos contemplados en el apartado anterior o de la situación económica que perdure en el tiempo.

FORMULARIO

 


BAT-BATEAN SORTUTAKO EDO DENBORAN ZEHAR DIRAUTEN ARAZO EKONOMIKOEN ONDORIOZ, ETXEAN ORDENAGAILURIK EDO INTERNETERAKO KONEXIORIK EZ DAUKATEN UPV/EHUko IKASLEEI LAGUNTZEKO PROZEDURA COVID-19AK ERAGINDAKO ALARMA EGOERAK DIRAUEN BITARTEAN

Bat-batean sortutako edo denboran zehar dirauten arazo ekonomikoak.

Ikasleak bat-batean sortutako arazo ekonomikoak dituela ulertuko da, baldin eta ondoko egoeraren bat suertatu bazaio:

-Ohiko diru-sarrerarik gabe geratu izana.

-Familiako sostengatzaile nagusia langabezian geratzea edo enplegu erregulazioan.

Familiako sostengatzaile nagusia hil izana, sostengatzaile nagusiak nahitaezko erretiroa hartu behar izana arauzko legea bete gabe edo kide horri lanerako ezgaitasun iraunkorra eman izana.

Familiako kideren batek gaixotasun larriren bat edo istripu larriren bat izatea.

Edo aurrekoetan jasota egon gabe egoera larria izan daitekeen beste edozein kasu.

Arazo ekonomikoak denboran dirauela ulertuko da, unibertsitate ikasketak hasi ondoren eta bat-batean sortutako arazo ekonomikoa izanik, egoerak hobera egin ez duenean hurrengo ikasturteetan.

Eskaerak

Eskaria UPV/EHUko Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordetzari zuzenduko zaio (vicer.alumnado@ehu.eus).

Eskaera orriaz gain, a u r r e ko atalean zehaztutako egoeraren baten ondorioz batbatean sortutako edo denboran zehar dirauen arazo ekonomikoa frogatzeko beharrezko diren agiriak aurkeztu beharko dira.

INPRIMAKIA

 

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>